Chỉ thị 22/CT-UBND

Chỉ thị 22/CT-UBND năm 2012 về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị định 24/2012/NĐ-CP về quản lý hoạt động kinh doanh vàng do tỉnh Hà Tĩnh ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 22/CT-UBND 2012 quản lý kinh doanh vàng Hà Tĩnh


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 22/CT-UBND

Hà Tĩnh, ngày 05 tháng 11 năm 2012

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 24/2012/NĐ-CP NGÀY 03/4/2012 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH VÀNG

Ngày 03 tháng 4 năm 2012, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 24/2012/NĐ-CP quy định về quản lý hoạt động kinh doanh vàng (sau đây gọi tắt là Nghị định số 24/2012/NĐ-CP) đây là Nghị định có ý nghĩa hết sức quan trọng, nhằm đảm bảo tính ổn định, minh bạch trong hoạt động kinh doanh vàng. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành Thông tư số 24/2012/NĐ-CP kinh doanh vàng">16/2012/TT-NHNN ngày 25/5/2012 của Chính phủ về việc hướng dẫn một số điều của Nghị định số 24/2012/NĐ-CP của Chính phủ. Để triển khai thực hiện tốt Nghị định số 24/2012/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành, các tổ chức đoàn thể, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã, các tổ chức và cá nhân hoạt động kinh doanh vàng trên địa bàn tỉnh thực hiện tốt các nội dung sau:

1. Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Hà Tĩnh:

a. Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức triển khai Nghị định số 24/2012/NĐ-CP của Chính phủ, Thông tư số 24/2012/NĐ-CP kinh doanh vàng">16/2012/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các quy định của pháp luật về quản lý hoạt động kinh doanh vàng đến các tổ chức, cá nhân để thực hiện.

b. Hướng dẫn về điều kiện, thủ tục hồ sơ để trực tiếp cấp, thu hồi các loại giấy phép sau: Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ; Giấy phép tạm nhập vàng nguyên liệu để tái xuất sản phẩm; Giấy phép nhập khẩu vàng nguyên liệu để sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ; Giấy phép mang theo vàng khi xuất cảnh, nhập cảnh của cá nhân vượt mức quy định theo hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

c. Hướng dẫn về quy trình, hồ sơ, xác nhận để các Doanh nghiệp đề nghị Thống đốc Ngân hàng Nhà nước cấp Giấy phép kinh doanh mua bán vàng miếng; Giấy phép xuất khẩu vàng nguyên liệu; Giấy phép nhập khẩu vàng nguyên liệu (đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và doanh nghiệp đầu tư ra nước ngoài trong lĩnh vực khai thác vàng).

d. Thực hiện việc thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm đối với hoạt động kinh doanh vàng quy định tại Nghị định số 24/2012/NĐ-CP Thông tư số 24/2012/NĐ-CP kinh doanh vàng">16/2012/TT-NHNN và các quy định pháp luật có liên quan. Chủ trì tham mưu việc tổ chức kiểm tra liên ngành đối với hoạt động kinh doanh vàng trên địa bàn.

đ. Chủ động phối hợp với các cơ quan thông tin truyền thông (Báo Hà Tĩnh, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh) tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền các quy định tại Nghị định số 24/2012/NĐ-CP Thông tư số 24/2012/NĐ-CP kinh doanh vàng">16/2012/TT-NHNN và các quy định pháp luật có liên quan đến hoạt động kinh doanh vàng.

e. Định kỳ 6 tháng, năm, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả quản lý hoạt động kinh doanh vàng trên địa bàn.

2. Các sở, ngành chức năng:

a. Sở Kế hoạch và Đầu tư: Chủ trì hướng dẫn và thực hiện cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho các doanh nghiệp kinh doanh vàng trên địa bàn tỉnh và sao gửi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đã cấp cho Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Hà Tĩnh để phối hợp thực hiện rà soát, tăng cường công tác kiểm tra trước và sau khi cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

b. Sở Công Thương: Phối hợp với các cơ quan có liên quan thực hiện chức năng quản lý, kiểm tra, thanh tra hoạt động sản xuất, gia công vàng trang sức, mỹ nghệ; hoạt động kinh doanh mua, bán vàng trang sức, mỹ nghệ và việc doanh nghiệp kinh doanh vàng chấp hành, tuân thủ các quy định của pháp luật.

c. Sở Khoa học và Công nghệ: Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan thực hiện kiểm tra, thanh tra và quản lý chất lượng đối với vàng trang sức, mỹ nghệ lưu thông trên thị trường và kiểm định phương tiện đo lường của các doanh nghiệp kinh doanh vàng trên địa bàn tỉnh.

d. Công an tỉnh: Phối hợp với các cơ quan có liên quan trong việc đấu tranh, điều tra, xử lý các vi phạm pháp luật về kinh doanh vàng trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mình theo quy định của pháp luật.

đ. Cục Thuế tỉnh: Phối hợp với các cơ quan có liên quan cung cấp thông tin về tình hình hoạt động, việc chấp hành nghĩa vụ nộp thuế của các tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh vàng trên địa bàn tỉnh khi có yêu cầu để phục vụ cho công tác quản lý hoạt động kinh doanh vàng.

e. Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, các cơ quan Báo chí trên địa bàn: Tăng cường phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh và các cơ quan chức năng khác thực hiện tuyên truyền, phổ biến các nội dung của Nghị định số 24/2012/NĐ-CP Thông tư số 24/2012/NĐ-CP kinh doanh vàng">16/2012/TT-NHNN và các quy định pháp luật có liên quan đến hoạt động kinh doanh vàng để các tổ chức, cá nhân thực hiện nghiêm túc các quy định.

g. Phối hợp liên ngành về quản lý hoạt động kinh doanh vàng: Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao, tình hình thực tế hoạt động kinh doanh vàng trên địa bàn tỉnh, các sở, ngành liên quan có trách nhiệm phối hợp, chia sẻ thông tin để phục vụ cho công tác quản lý hoạt động kinh doanh vàng; phối hợp thực hiện kiểm tra, thanh tra hoạt động kinh doanh vàng theo quy định của Nghị định số 24/2012/NĐ-CP và Thông tư số 24/2012/NĐ-CP kinh doanh vàng">16/2012/TT-NHNN.

3. Ủy ban nhân dân huyện, thành phố, thị xã: Trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn được giao, phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện quản lý nhà nước về hoạt động kinh doanh vàng trên địa bàn theo quy định tại Nghị định số 24/2012/NĐ-CP Thông tư số 24/2012/NĐ-CP kinh doanh vàng">16/2012/TT-NHNN và các quy định pháp luật khác có liên quan.

4. Các tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh vàng trên địa bàn:

a. Thực hiện nghiêm túc các quy định tại Nghị định 24/2012/NĐ-CP Thông tư số 24/2012/NĐ-CP kinh doanh vàng">16/2012/TT-NHNN và các quy định của pháp luật về hoạt động kinh doanh vàng; hoàn thiện việc chuyển đổi theo đúng quy định sau:

- Đối với hoạt động nhập khẩu vàng nguyên liệu để sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ: Phải hoàn chỉnh ngay hồ sơ để được Ngân hàng Nhà nước tỉnh cấp Giấy phép nhập khẩu vàng nguyên liệu để sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ.

- Trước ngày 10/01/2013: Hoạt động kinh doanh, mua bán vàng miếng phải được Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, phải được Thống đốc Ngân hàng Nhà nước cấp Giấy phép kinh doanh mua bán vàng miếng,

- Trước ngày 25/5/2013: Hoạt động sản xuất vàng trang sức mỹ nghệ phải được Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, phải được Ngân hàng Nhà nước tỉnh cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất vàng trang sức mỹ nghệ. Hoạt động mua bán vàng trang sức, mỹ nghệ phải đăng ký lại Giấy phép đăng ký kinh doanh.

b. Thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về: Ký mã hiệu, khối lượng, hàm lượng vàng trên sản phẩm do mình sản xuất; thực hiện chế độ kế toán, lập và sử dụng hóa đơn, chứng từ theo quy định; các nội dung phải niêm yết công khai tại nơi giao dịch.

c. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất theo quy định và theo yêu cầu của các sở, ban, ngành có liên quan.

d. Sau thời điểm theo quy định tại điểm a nêu trên, các tổ chức, cá nhân không đủ điều kiện hoạt động sản xuất, kinh doanh theo quy định phải chấm dứt hoạt động. Các trường hợp vi phạm sẽ bị xử lý theo các quy định của pháp luật.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành, Chủ tịch UBND huyện, thành phố, thị xã và các tổ chức và cá nhân hoạt động kinh doanh vàng trên địa bàn tỉnh tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ (báo cáo);
-
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
-
TT Tỉnh ủy, HĐND, UBMTTQ tnh;
-
Chủ tịch, các PCT UBND tnh;
-
Các S, ban, ngành, đoàn th cấp tnh;
-
UBND huyện, thành phố, th xã;
-
Báo Hà Tĩnh; Đài PTTH tnh;
-
Chánh, Phó VP/UB;
-
TT Công báo - Tin hc tnh;
- Lư
u: VT, TH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.
CHỦ TỊCH

PHÓ
CHỦ TỊCH

Trần Minh kỳ

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 22/CT-UBND

Loại văn bản Chỉ thị
Số hiệu 22/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 05/11/2012
Ngày hiệu lực 05/11/2012
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thương mại
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 22/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 22/CT-UBND 2012 quản lý kinh doanh vàng Hà Tĩnh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Chỉ thị 22/CT-UBND 2012 quản lý kinh doanh vàng Hà Tĩnh
Loại văn bản Chỉ thị
Số hiệu 22/CT-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Hà Tĩnh
Người ký Trần Minh Kỳ
Ngày ban hành 05/11/2012
Ngày hiệu lực 05/11/2012
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thương mại
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 9 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được căn cứ

Văn bản hợp nhất

Văn bản gốc Chỉ thị 22/CT-UBND 2012 quản lý kinh doanh vàng Hà Tĩnh

Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 22/CT-UBND 2012 quản lý kinh doanh vàng Hà Tĩnh

  • 05/11/2012

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 05/11/2012

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực