Chỉ thị 22/CT-UBND

Chỉ thị 22/CT-UBND năm 2013 nâng cao hiệu quả công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Long An

Nội dung toàn văn Chỉ thị 22/CT-UBND 2013 nâng cao hiệu quả bồi thường hỗ trợ tái định cư thu hồi đất Long An


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LONG AN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 22/CT-UBND

Long An, ngày 04 tháng 11 năm 2013

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LONG AN

Trong thời gian qua, tỉnh đã thực hiện thu hồi đất theo quy định để đầu tư các dự án, công trình phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, trong đó có các dự án ngoài nguồn vốn ngân sách nhà nước. Song song với quá trình thu hồi đất, công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cũng đã được thực hiện.

Nhìn chung, công tác tái định cư gắn với việc bồi thường, hỗ trợ được các ngành, các cấp quan tâm, tập trung chỉ đạo thực hiện thường xuyên. Chính sách tái định cư được cụ thể hóa, được nhân dân và nhà đầu tư đồng tình ủng hộ thực hiện. Các dự án trên địa bàn tỉnh đều có khu tái định cư để bố trí cho đối tượng tái định cư, hình thức tái định cư được thực hiện khá linh hoạt giữa tái định cư bằng lô nền tái định cư và tái định cư bằng tiền; ngoài ra, người dân còn được hỗ trợ tạm cư khi chưa được bố trí tái định cư. Các dự án được kiểm tra, rà soát thường xuyên để tháo gỡ những khó khăn vướng mắc. Những lý do trên đã góp phần ổn định đời sống nhân dân, đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án và phần lớn các hộ dân sau tái định cư có đời sống khá hơn nơi ở cũ.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư vẫn còn nhiều bất cập như: quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư mặc dù được cụ thể hóa nhưng còn chậm, thiếu sự ổn định, phải sửa đổi, bổ sung nhiều lần; khu tái định cư không được triển khai trước dự án chính đã làm ảnh hưởng đến đời sống nhân dân, đến tiến độ triển khai dự án chính; phương án tái định cư chưa sát với nhu cầu tái định cư thực tế dẫn đến khu tái định cư có ít người dân vào xây dựng nhà ở; chủ đầu tư chưa quan tâm đến việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho dân sau khi giao nền tái định cư; việc chuyển đổi nghề nghiệp, đào tạo nghề còn chưa phù hợp và hiệu quả chưa cao, số người học nghề còn ít; việc giải quyết việc làm cho người dân trong vùng bị thu hồi đất còn bất cập, lực lượng lao động thất nghiệp sau khi bị thu hồi đất có xu hướng gia tăng; trong quá trình dự án chậm triển khai, các công trình hạ tầng xuống cấp, quyền của người dân đối với quyền sử dụng đất và xây dựng bị hạn chế, người dân không mạnh dạn đầu tư sản xuất dẫn đến lãng phí trong sử dụng đất đai, từ đó dẫn đến đời sống người dân trong vùng quy hoạch dự án gặp khó khăn hơn; khiếu nại về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư có xu hướng tăng và phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ bất ổn về an ninh, trật tự xã hội…

Nhằm phát huy những kết quả đã đạt được và nhanh chóng khắc phục có hiệu quả những bất cập trong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, ổn định đời sống nhân dân, đẩy mạnh thu hút đầu tư phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; thực hiện Kết luận số 258-KL/TU ngày 06/9/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; UBND tỉnh yêu cầu các sở ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã (gọi chung là UBND cấp huyện) thực hiện các công việc sau:

I. Trách nhiệm của các sở ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố

1. Trách nhiệm chung

a) Thường xuyên rà soát, cập nhật các quy định của pháp luật về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và pháp luật có liên quan để kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung cho phù hợp các quy định có liên quan của tỉnh.

b) Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật nhà nước về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất đến nhân dân để thông suốt chủ trương và chấp hành.

c) Tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành pháp luật về đất đai, thực hiện bàn giao đất theo phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đã được phê duyệt, đảm bảo công khai, minh bạch, dân chủ, công bằng. Đồng thời, có biện pháp xử lý kiên quyết đối với các trường hợp đã vận động, thuyết phục nhiều lần nhưng cố tình không chấp hành quy định của pháp luật.

d) Đôn đốc các chủ đầu tư dự án thực hiện đúng các quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; thực hiện đúng tiến độ dự án, không để quy hoạch treo, chậm trễ trong việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư

a) Chủ trì soạn thảo trình UBND tỉnh cơ chế đầu tư khu tái định cư tập trung quy mô lớn gắn với định hướng phát triển đô thị để bố trí cho nhiều dự án khi quy hoạch xây dựng khu tái định cư tập trung quy mô lớn được phê duyệt.

b) Đối với những dự án có nhu cầu tái định cư, khi Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định dự án trình UBND tỉnh thỏa thuận địa điểm đầu tư, phải yêu cầu nhà đầu tư có cam kết thực hiện tái định cư cho đối tượng thuộc diện tái định cư trước khi triển khai dự án chính. Đối với những dự án khu dân cư đô thị phải dành quỹ đất xây dựng nhà ở xã hội theo Nghị định 71/2010/NĐ-CP ngày 23/6/2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở.

c) Chủ trì, phối hợp với các sở ngành chức năng liên quan, UBND cấp huyện theo dõi tiến độ triển khai các dự án trên địa bàn tỉnh. Tiến hành kiểm tra, rà soát các dự án chậm triển khai để giải quyết hoặc kiến nghị UBND tỉnh giải quyết khó khăn, vướng mắc; đề xuất UBND tỉnh thu hồi các dự án khi nhà đầu tư không có năng lực thực hiện dự án, vi phạm cam kết về tiến độ cũng như các cam kết khác có liên quan.

d) Đối với các khu tái định cư chưa triển khai hoặc đang triển khai nhưng chậm hoặc có vướng mắc thì chủ trì làm việc với nhà đầu tư để tìm biện pháp giải quyết, khắc phục các khó khăn để đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án.

đ) Chủ trì rà soát lại các khu tái định cư đã hoàn chỉnh hạ tầng kỹ thuật, khi bố trí đủ tái định cư cho dự án chính thì trình UBND tỉnh xem xét cho chuyển sang mục đích kinh doanh thương mại hoặc mục đích khác phù hợp với quy hoạch để tránh lãng phí trong sử dụng đất đai.

3. Sở Tài nguyên và Môi trường

a) Tiếp tục theo dõi việc thực hiện các quy định về bồi thường, hỗ trợ tái định cư đã được UBND tỉnh ban hành tại Quyết định số 07/2010/QĐ-UBND ngày 01/3/2010 và Quyết định số 51/2013/QĐ-UBND ngày 20/9/2013 để kịp thời tham mưu UBND tỉnh điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế.

b) Chủ trì phối hợp với các sở ngành chức năng liên quan, UBND cấp huyện rà soát những dự án không thể bồi thường theo phương án đã được phê duyệt và đã kéo dài, báo cáo UBND tỉnh xem xét từng dự án, cho phép kết thúc bồi thường đối với phần diện tích đã thu hồi và đã chi trả tiền bồi thường; đồng thời, thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo phương án mới đối với phần diện tích còn lại của các hộ chưa đồng ý nhận tiền bồi thường, đảm bảo quy trình chặt chẽ, đúng quy định, tránh sự so bì, thắc mắc trong dân.

c) Điều chỉnh, bổ sung quy hoạch nghĩa trang nhân dân khu vực theo hướng tập trung, quy mô thích hợp với cơ chế đầu tư phù hợp để bố trí di dời mồ mả của nhiều dự án.

d) Chỉ đạo các đơn vị liên quan thực hiện tốt công tác đo đạc các dự án được giao, đảm bảo chính xác, đúng tiến độ đề ra.

đ) Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các dự án đã được giao đất, cho thuê đất đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án; tham mưu, đề xuất UBND tỉnh giải quyết các vướng mắc, tồn tại trong công tác giải phóng mặt bằng các dự án.

e) Đôn đốc các nhà đầu tư trong việc thực hiện các thủ tục để được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; thường xuyên kiểm tra, rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; kiểm tra, nhắc nhở Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng tái định cư khi đủ điều kiện.

4. Sở Tài chính

a) Thẩm định kịp thời giá bồi thường, hỗ trợ, tái định cư do UBND cấp huyện trình để làm cơ sở phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; giá để nhà đầu tư thực hiện nghĩa vụ tài chính.

b) Thường xuyên phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tập huấn nghiệp vụ cho công chức, viên chức làm công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của cấp huyện.

5. Sở Xây dựng

a) Quy hoạch các khu tái định cư tập trung quy mô lớn để thực hiện tái định cư cho nhiều dự án gắn với nhu cầu tái định cư thực tế và với quy hoạch xây dựng đô thị, quy hoạch chung của từng khu vực, từng vùng.

b) Hướng dẫn các đơn vị thực hiện việc thẩm định, theo dõi, giám sát đầu tư, thi công các dự án khu tái định cư do nhà đầu tư thực hiện nhằm đảm bảo chất lượng, đúng quy hoạch, đúng thiết kế; xử lý đối với những khu tái định cư thi công không đảm bảo chất lượng.

c) Tổ chức công bố công khai, rộng rãi các loại quy hoạch xây dựng đã được UBND tỉnh phê duyệt; hướng dẫn nhà đầu tư, UBND cấp huyện về việc công bố quy hoạch xây dựng.

d) Giám sát, kiểm tra các chủ đầu tư dự án khu dân cư đô thị dành quỹ đất xây dựng nhà ở xã hội theo Nghị định 71/2010/NĐ-CP ngày 23/6/2010 của Chính phủ.

6. Sở Lao động Thương binh và Xã hội

a) Xây dựng chương trình cụ thể về chuyển dịch cơ cấu lao động để đáp ứng mục tiêu phát triển công nghiệp của tỉnh.

b) Thực hiện tư vấn miễn phí việc làm, học nghề và cung cấp thông tin thị trường lao động cho người lao động trong khu vực có đất bị thu hồi.

c) Phối hợp với các ngành, địa phương có kế hoạch nhận, bố trí đào tạo nghề cho người lao động trong độ tuổi lao động ở các hộ gia đình bị thu hồi đất có nhu cầu đào tạo nghề và chủ động liên kết với các doanh nghiệp để giải quyết việc làm sau đào tạo.

7. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Chủ trì, phối hợp với các sở ngành chức năng liên quan ban hành định mức, quy chuẩn về cây trồng, vật nuôi trên đất để làm căn cứ xác định giá cây trồng, vật nuôi thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, đồng thời thường xuyên cập nhật để sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.

8. Cơ quan thuế

Thực hiện tính đúng, tính đủ, thông báo nộp tiền sử dụng đất và các khoản thu khác đúng thời hạn khi nhận được hồ sơ địa chính do cơ quan Tài nguyên và Môi trường gửi đến.

9. Thanh tra tỉnh

Tham mưu UBND tỉnh và chỉ đạo cơ quan Thanh tra cấp huyện tiếp nhận, giải quyết khiếu nại, tố cáo về việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, giải phóng mặt bằng kịp thời, đúng pháp luật; phối hợp với các ngành, địa phương giải quyết dứt điểm đơn khiếu nại, tố cáo kéo dài.

10. Công an tỉnh

Chỉ đạo Công an cấp huyện và các đơn vị nghiệp vụ có liên quan xây dựng kế hoạch tham gia đảm bảo an ninh trật tự trong quá trình tổ chức cưỡng chế đối với các trường hợp cố tình không chấp hành quyết định thu hồi đất, không chấp hành bàn giao mặt bằng theo quy định để triển khai các dự án.

11. UBND các huyện, thị xã, thành phố (UBND cấp huyện)

a) Thực hiện thăm dò, khảo sát, lấy ý kiến nhân dân về nhu cầu bố trí tái định cư; xây dựng phương án tái định cư phù hợp với nhu cầu thực tế để tăng tỉ lệ lấp đầy các khu tái định cư, không để lãng phí về đất đai.

b) Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án, kịp thời báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết các vướng mắc, tồn tại trong công tác giải phóng mặt bằng.

c) Công khai các quy định về việc thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của từng dự án để người dân giám sát thực hiện; công khai về quy hoạch các dự án và thực hiện giám sát cộng đồng đối với các khu tái định cư.

d) Chỉ đạo các đơn vị có liên quan thực hiện tốt công tác kê biên, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải phóng mặt bằng các dự án đảm bảo hợp lý, đúng tiến độ.

đ) Kịp thời, chủ động giải quyết đơn thư khiếu nại, kiến nghị của người dân về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng theo thẩm quyền, tránh tình trạng đơn thư vượt cấp, kéo dài.

e) Bố trí kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng công chức, viên chức làm công tác bồi thường giải phóng mặt bằng và quản lý về đất đai tại địa phương.

g) Tăng cường công tác kiểm tra, phát hiện xử lý vi phạm về đất đai như lấn chiếm, sử dụng sai mục đích, chuyển nhượng quyền sử dụng đất… nhất là tại những vùng quy hoạch nhằm giảm bớt khó khăn, vướng mắc trong công tác kê biên, đo đạc, lập phương án, chi trả bồi thường.

h) Yêu cầu nhà đầu tư thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất sau khi thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng; cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho dân khi người dân đã thực hiện xong nghĩa vụ tài chính đối với chủ đầu tư khi mua nền tái định cư và nhà đầu tư đã thực hiện xong nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước.

II. Tổ chức thực hiện

1. Căn cứ Chỉ thị này, UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở ngành tỉnh, Chủ tỉnh UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan triển khai thực hiện. Đối với những công việc cụ thể được giao (theo danh mục đính kèm), yêu cầu các ngành, các địa phương phấn đấu hoàn thành đạt chất lượng, sớm hơn thời gian quy định.

2. Trong quá trình thực hiện Chỉ thị này, nếu có phát sinh khó khăn, vướng mắc, các sở ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan kịp thời phản ánh về Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp trình UBND tỉnh xem xét, quyết định điều chỉnh cho phù hợp./.

 

 

Nơi nhận:
- TT.TU, TT.HĐND tỉnh;
-Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;
- CT, các PCT. UBND tỉnh;
- Các sở ban ngành, đoàn thể tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Phòng NC (TH+KT+VX+NC-TCD);
- Trung tâm Tin học tỉnh;
- Lưu: VT, SKHĐT, MB.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thanh Nguyên

 

DANH MỤC

CÔNG VIỆC
(Ban hành kèm theo Chỉ thị số 22/CT-UBND ngày 04/11/2013 của UBND tỉnh)

STT

Công việc

Cơ quan thực hiện

Cơ quan phối hợp

Thời gian hoàn thành

Cơ quan có thẩm quyền quyết định

1

Làm việc với nhà đầu tư khu tái định cư có cam kết tiến độ đối với dự án đang và chưa triển khai

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Các Sở, UBND cấp huyện

Trong năm 2013 và thường xuyên

 

2

Rà soát, thu hồi các dự án chậm triển khai vì nhà đầu tư không đủ năng lực tài chính và không phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế xã hội của tỉnh

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Các Sở, UBND cấp huyện

Trong năm 2013 và thường xuyên

UBND tỉnh

3

Rà soát các khu tái định cư đã hoàn chỉnh hạ tầng kỹ thuật, khi bố trí đủ tái định cư cho dự án chính, trình UBND tỉnh xem xét cho chuyển sang mục đích kinh doanh thương mại hoặc mục đích khác phù hợp

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Các Sở, UBND cấp huyện

Quý I/2014 và thường xuyên

UBND tỉnh

4

Cơ chế đầu tư khu tái định cư tập trung quy mô lớn gắn với định hướng phát triển đô thị để bố trí cho nhiều dự án

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Các Sở, UBND cấp huyện

Sau khi quy hoạch xây dựng khu tái định cư tập trung được phê duyệt

UBND tỉnh

5

Rà soát những dự án không thể bồi thường theo phương án đã được phê duyệt và đã kéo dài, báo cáo UBND tỉnh xem xét từng dự án, cho phép kết thúc bồi thường đối với phần diện tích đã thu hồi và đã chi trả tiền bồi thường, đồng thời và thực hiện bồi thường, hỗ trợ tái định cư theo phương án mới đối với phần diện tích còn lại của các hộ chưa đồng ý nhận tiền bồi thường

Sở Tài nguyên và Môi trường

Các Sở, UBND cấp huyện

Quý II/2014 và thường xuyên

UBND tỉnh

6

Điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch, xây dựng khu vực nghĩa trang theo hướng tập trung với cơ chế phù hợp

Sở Tài nguyên và Môi trường

Các Sở, UBND cấp huyện

Quý I/2014

UBND tỉnh

7

Quy hoạch tái định cư tập trung quy mô lớn để thực hiện tái định cư cho nhiều dự án

Sở Xây dựng

Các Sở, UBND cấp huyện

Quý I/2014

UBND tỉnh

8

Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với người dân đã thực hiện xong nghĩa vụ tài chính đối với chủ đầu tư khi mua nền tái định cư (khi nhà đầu tư đã thực hiện xong nghĩa vụ tài chính đối với tỉnh)

UBND cấp huyện

Các Sở, ngành tỉnh

Thường xuyên

UBND Cấp huyện

9

Xây dựng chương trình cụ thể về chuyển dịch cơ cấu lao động đáp ứng mục tiêu phát triển công nghiệp của tỉnh

Sở Lao động Thương binh và Xã hội

Các Sở, UBND cấp huyện

Quý I/2014

UBND tỉnh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 22/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu22/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/11/2013
Ngày hiệu lực04/11/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 22/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 22/CT-UBND 2013 nâng cao hiệu quả bồi thường hỗ trợ tái định cư thu hồi đất Long An


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 22/CT-UBND 2013 nâng cao hiệu quả bồi thường hỗ trợ tái định cư thu hồi đất Long An
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu22/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Long An
        Người kýNguyễn Thanh Nguyên
        Ngày ban hành04/11/2013
        Ngày hiệu lực04/11/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 22/CT-UBND 2013 nâng cao hiệu quả bồi thường hỗ trợ tái định cư thu hồi đất Long An

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 22/CT-UBND 2013 nâng cao hiệu quả bồi thường hỗ trợ tái định cư thu hồi đất Long An

           • 04/11/2013

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 04/11/2013

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực