Chỉ thị 22/CT-UBND

Chỉ thị 22/CT-UBND năm 2017 về tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2018 do tỉnh Quảng Bình ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 22/CT-UBND 2017 công dân nhập ngũ nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân Quảng Bình


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG BÌNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 22/CT-UBND

Quảng Bình, ngày 06 tháng 11 năm 2017

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TUYỂN CHỌN, GỌI CÔNG DÂN NHẬP NGŨ VÀ THỰC HIỆN NGHĨA VỤ THAM GIA CÔNG AN NHÂN DÂN NĂM 2018

Trong những năm qua công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân được cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện có hiệu quả, coi công tác tuyển quân là nhiệm vụ chính trị trọng tâm trong năm, các địa phương giao quân đạt 100% chỉ tiêu được giao; chú trọng tuyển chọn, gọi nhập ngũ những công dân tốt nghiệp đại học cao đẳng, ngành nghề chuyên môn để nâng cao xây dựng lực lượng dự bị động viên đủ về số lượng, chất lượng, bảo đảm tính đồng bộ cân đối giữa lực lượng thường trực và lực lượng dự bị động viên huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và tạo nguồn cán bộ địa phương góp phần xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện cũng cố quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc.

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ tuyển quân năm 2018, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

1. Làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015, Luật Công an nhân dân năm 2014 và các văn bản liên quan đến công tác tuyển quân năm 2018. Chủ động phối hợp với cấp ủy Đảng, Mặt trận và các Đoàn thể chính trị xã hội, tổ chức các hoạt động tuyên truyền bằng nhiều biện pháp phù hợp, hình thức phong phú, đa dạng để tạo phong trào quần chúng sôi nổi, khích lệ, động viên thanh niên hăng hái thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc.

2. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ, chính quyền các cấp; tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân đúng Luật quy định. Các thành viên Hội đồng nghĩa vụ quân sự theo địa bàn phụ trách có kế hoạch theo dõi, bám sát cơ sở trong các bước tổ chức thực hiện việc tuyển chọn. Chỉ đạo các ngành trực thuộc phối hợp chặt chẽ với Hội đồng nghĩa vụ quân sự cùng cấp thực hiện tốt việc nắm nguồn trong khâu xét duyệt, sơ tuyển, khám tuyển, công khai, dân chủ, bảo đảm chất lượng tuyển quân với phương châm “giao người nào, chắc người đó, không có bù đổi”. Tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân, trước hết phải ưu tiên về chất lượng, tuyển chọn những công dân có tiêu chuẩn chính trị, đạo đức tốt, những công dân có trình độ học vấn theo thứ tự chọn từ cao đến thấp, tuyển hết đại học, cao đẳng đến trung cấp, tốt nghiệp trung học phổ thông, nếu thiếu thì chọn đến lớp 8/12 đối với địa phương khó khăn về chỉ tiêu (riêng tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân phải tốt nghiệp Trung học phổ thông trở lên).

3. Giáo dục ý thức trách nhiệm của công dân về Nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc, các cấp cần phổ biến, quán triệt các văn bản quy định, hướng dẫn về công tác tuyển quân và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân phải thực hiện công khai, dân chủ, công bằng. Giải quyết và xử lý nghiêm minh các sai phạm trong quá trình tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, tùy theo mức độ vi phạm để xử lý đúng quy định của Pháp luật, tạo nên sự đồng thuận nhất trí cao trong quần chúng nhân dân.

4. Công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân phải thực hiện đúng trình tự, nội dung, nguyên tắc theo Luật nghĩa vụ quân sự năm 2015, Luật Công an nhân dân năm 2014, các văn bản hiện hành, với mục tiêu: "Nâng cao chất lượng để xây dựng lực lượng thường trực, gắn với nhiệm vụ xây dựng lực lượng dự bị động viên, góp phần xây dựng cơ sở, ổn định về chính trị". Các địa phương thuộc vùng sâu, vùng xa, miền núi rẻo cao phải ưu tiên có công dân nhập ngũ, cần chú trọng đến những thôn, bản, làng chưa có đảng viên để tạo nguồn cho địa phương. Phát huy nhân rộng các mô hình, địa phương điển hình thực hiện tốt nhiệm vụ tuyển quân và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân, đồng thời khắc phục tồn tại, khuyết điểm trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân.

5. Chỉ đạo các địa phương tổ chức đăng ký, quản lý tốt nguồn sẵn sàng nhập ngũ; ngành Quân sự, Công an căn cứ vào Luật Cư trú để phối hợp đồng bộ chặt chẽ, việc đăng ký, quản lý, nắm chắc trình độ văn hoá, chính trị, đạo đức công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ theo Thông tư liên tịch số 50/2016/TTLT-BQP- BCA ngày 15 tháng 4 năm 2016 của Bộ Quốc phòng và Bộ Công an về việc quy định tiêu chuẩn chính trị tuyển chọn công dân vào phục vụ trong Quân đội nhân dân Việt Nam. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng và nghiên cứu nắm chắc các văn bản, hướng dẫn về công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ cho cán bộ cơ quan quân sự, Công an huyện, thị xã, thành phố và đội ngũ cán bộ làm công tác tuyển quân ở cấp xã, phường, thị trấn trực tiếp tuyển chọn công dân nhập ngũ;100% xã, phường, thị trấn phải có công dân nhập ngũ để giữ vững phong trào tuyển quân của tỉnh nhà.

6. Các địa phương, cơ sở nhất là Hội đồng NVQS các cấp chủ động làm tốt công tác sơ tuyển, tổ chức Hội đồng khám sức khoẻ NVQS đủ thành phần, có năng lực chuyên môn, đầy đủ trang thiết bị, kết luận sức khỏe chính xác theo Thông tư liên tịch số 16/2016/TTLT-BYT-BQP ngày 30/6/2016 của Bộ Y tế -Bộ Quốc; Thông tư liên tịch số 09/2009/TTLT-BYT-BCA ngày 03/11/2009 của Bộ Y tế - Bộ Công an hướng dẫn việc khám sức khỏe để tuyển chọn công dân phục vụ có thời hạn trong Công an nhân dân. Kiên quyết không để những trường hợp không đủ tiêu chuẩn về chính trị, đạo đức, sức khoẻ nhập ngũ vào Quân đội, Công an; gắn trách nhiệm từng thành viên trong Hội đồng khám về kết luận sức khỏe của công dân nhập ngũ; khi có loại trả về sức khỏe là trách nhiệm của Hội đồng khám, loại trả về tiêu chuẩn chính trị là trách nhiệm thuộc về cơ quan Công an các cấp.

7. Tổ chức Lễ giao nhận quân thực hiện theo Quyết định số 2185/QĐ-BTTM ngày 21/11/2012 của Bộ Tổng Tham mưu về Quy định tổ chức nghi lễ trong Quân đội và Hướng dẫn số 1078/HD-BTM ngày 07/7/2014 của Bộ Tham mưu Quân khu 4 về hướng dẫn Lễ giao nhận quân; giao quân đúng thời gian, đủ số lượng, bảo đảm chất lượng, nhanh, gọn, an toàn, tiết kiệm và đúng Luật NVQS quy định. Các địa phương tập trung làm tốt công tác giáo dục tuyên truyền trước, trong và thời điểm chuẩn bị Lễ giao nhận quân nhằm nâng cao nhận thức cho mọi tầng lớp nhân dân về quyền lợi và nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc, đồng thời tổ chức Lễ giao nhận quân thực sự là ngày Hội tòng quân của các địa phương.

8. Thực hiện tốt công tác chính sách hậu phương quân đội, kịp thời động viên những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách và gia đình có công dân sẵn sàng nhập ngũ, đang phục vụ tại ngũ bị thiệt hại do thiên tai, lũ lụt gây ra cùng nhau khắc phục khó khăn để quân nhân yên tâm thực hiện hoàn thành NVQS và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân. Thực hiện tốt Lễ đón quân nhân hoàn thành NVQS trở về địa phương theo đúng quy định, bảo đảm trọng thể, trang nghiêm như khi tiễn thanh niên lên đường nhập ngũ.

9. Giao Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh (cơ quan thường trực) trực tiếp chỉ đạo, theo dõi và tổng hợp kết quả thực hiện Chỉ thị này để báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Quốc phòng;
- Thường trực Tỉnh uỷ;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Thường trực HĐ NVQS các huyện, TX, TP;
- Báo Quảng Bình; Đài PT-TH Quảng Bình;
- Văn phòng UBND tỉnh; Văn phòng Tỉnh ủy;
- Lưu: VT, NC.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Hữu Hoài

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 22/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu22/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/11/2017
Ngày hiệu lực06/11/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 22/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 22/CT-UBND 2017 công dân nhập ngũ nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân Quảng Bình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 22/CT-UBND 2017 công dân nhập ngũ nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân Quảng Bình
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu22/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Bình
        Người kýNguyễn Hữu Hoài
        Ngày ban hành06/11/2017
        Ngày hiệu lực06/11/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 22/CT-UBND 2017 công dân nhập ngũ nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân Quảng Bình

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 22/CT-UBND 2017 công dân nhập ngũ nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân Quảng Bình

           • 06/11/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 06/11/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực