Chỉ thị 22/CT-UBND

Chỉ thị 22/CT-UBND năm 2017 về thực hiện Chỉ thị 32/CT-TTg và Quyết định 1058/QĐ-TTg do thành phố Hà Nội ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 22/CT-UBND 2017 thực hiện 32/CT-TTg và 1058/QĐ-TTg xử lý nợ xấu Hà Nội


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 22/CT-UBND

Hà Nội, ngày 30 tháng 11 năm 2017

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 32/CT-TTG NGÀY 19/7/2017 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VÀ QUYẾT ĐỊNH SỐ 1058/QĐ-TTG NGÀY 19/7/2017 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Tại kỳ họp thứ III, khóa XIV, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết số 42/2017/QH14 về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng (sau đây gọi tắt là Nghị quyết số 42/2017/QH14). Nghị quyết số 42/2017/QH14 quy định một số biện pháp xử lý nợ xấu, tài sản đảm bảo của khoản nợ xấu nhằm tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn, tạo cơ sở pháp lý cho tổ chức tín dụng (sau đây gọi tắt là TCTD), chi nhánh ngân hàng nước ngoài xử lý nhanh, dứt điểm nợ xấu, bảo đảm cho hệ thống các TCTD tiếp tục phát huy tốt vai trò cung ng vốn cho hoạt động, sản xuất kinh doanh của nền kinh tế.

Ngày 19/7/2017, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 32/CT-TTg triển khai thực hiện Nghị quyết số 42/2017/QH14 về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng (sau đây gọi tắt là Chỉ thị 32/CT-TTg) và Quyết định số 1058/QĐ-TTg phê duyệt Đề án cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016-2020 (sau đây gọi tắt là Quyết định số 1058/QĐ-TTg).

Để triển khai kịp thời và hiệu quả Nghị quyết số 42/2017/QH14, Chỉ thị số 32/CT-TTg Quyết định số 1058/QĐ-TTg và các chỉ đạo có liên quan của Thủ tướng Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tạo nền tảng cho sự phát triển an toàn, bền vững của hệ thống các TCTD trên địa bàn Thành phố, Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội yêu cầu Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các đơn vị; Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã tập trung chỉ đạo, thực hiện một số công việc sau đây:

I. MỤC TIÊU

- Tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động tiền tệ, ngân hàng; tạo cơ chế xử lý đồng bộ, hiệu quả, khả thi để xử lý nhanh, dứt điểm nợ xấu đảm bảo an toàn hệ thống, duy trì môi trường kinh doanh n định, an toàn cho các TCTD, Quỹ tín dụng nhân dân (QTDND) trên địa bàn Thành phố.

- Triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả các quy định của Trung ương đxử lý nhanh, dt điểm nợ xấu và tài sản đảm bảo của các khoản nợ xấu thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị quyết số 42/2017/QH14, đồng thời chỉ đạo triển khai các biện pháp phòng ngừa, hạn chế tối đa các khoản nợ xấu phát sinh và nâng cao chất lượng tín dụng của các TCTD, QTDND trên địa bàn Thành phố.

- Phấn đấu đến năm 2020 đưa tỷ lệ nợ xấu nội bảng của các TCTD trên địa bàn, nợ xấu các TCTD đã bán cho Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC) và nợ xấu đã thực hiện các biện pháp phân loại nợ xuống dưới 3%.

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CỤ TH

1. Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh thành phố Hà Nội:

- Là đầu mối chủ trì, phối hợp các Sở, ban ngành, đơn vị thuộc Thành phố; UBND các quận, huyện, thị xã, tham mưu, báo cáo UBND Thành phố triển khai thực hiện Nghị quyết số 42/2017/QH14, Chỉ thị số 32/CT-TTg và thực hiện cơ cấu lại TCTD gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2017-2020 theo Quyết định số 1058/QĐ-TTg; Phổ biến, quán triệt các quy định, văn bản chỉ đạo của Trung ương và Thành phố về xử lý nợ xấu đến các TCTD trên địa bàn Thành phố.

- Tập trung rà soát, đánh giá toàn bộ các khoản nợ xấu trên địa bàn; tổng hợp các khó khăn, vướng mắc trong xử lý nợ xấu đchủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan hỗ trợ triển khai thực hiện, thu hồi nợ xấu gắn với tài sản đảm bảo.

- Chỉ đạo các TCTD, các QTDND trên địa bàn thành phố Hà Nội:

+ Triển khai thực hiện phương án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu, trong đó lưu ý thực hiện các biện pháp phòng ngừa, hạn chế tối đa nợ xấu phát sinh và nâng cao chất lượng tín dụng tại các TCTD, QTDND như nâng cao năng lực quản trị nội bộ đặc biệt quản trị rủi ro, nâng cao chất lượng thẩm định tín dụng, nâng cao năng lực cán bộ thực hiện công tác thẩm định tín dụng, xử lý nợ; thực hiện có hiệu quả các giải pháp đ ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật làm phát sinh nợ xấu tại từng TCTD, QTDND.

+ Bảo đảm an toàn hoạt động, an toàn tài sản của Nhà nước và quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, người dân; tích cực phối hợp đơn vị liên quan giữ gìn an ninh trật tự tại các địa điểm hoạt động của các TCTD, QTDND trong quá trình thực hiện cơ cấu lại.

+ Kịp thời báo cáo cơ quan có thẩm quyền (qua Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh thành phố Hà Nội) những khó khăn, vướng mắc và kiến nghị xử lý trong quá trình xử lý nợ xấu và cơ cấu lại các TCTD, QTDND.

2. Cục thi hành án dân sự thành phố Hà Nội

Chỉ đạo cơ quan thi hành án các cấp thực hiện nghiêm túc các quy định về thi hành án dân sự liên quan đến khoản nợ xấu của TCTD, VAMC theo quy định tại Nghị quyết số 42/2017/QH14, Chỉ thị số 32/CT-TTg Quyết định số 1058/QĐ-TTg; Phối hợp, hỗ trợ các TCTD, VAMC trong quá trình thi hành bản án, quyết định của Tòa án về xử lý tài sản bảo đảm; tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhanh chóng, đúng pháp luật các bản án liên quan đến tín dụng, ngân hàng đã có hiệu lực pháp luật, đy nhanh thi hành án các vụ án còn tồn đọng.

3. Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội

Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc áp dụng các thủ tục rút gọn (về mặt hồ sơ, thời gian thụ lý,...) theo Nghị quyết số 42/2017/QH14 trong giải quyết tranh chấp liên quan đến tài sản bảo đảm nhằm đẩy nhanh tiến độ truy tố và xử lý dt điểm các vụ án có liên quan đến hoạt động ngân hàng, tạo điều kiện cho các TCTD có thể dễ dàng áp dụng, đẩy nhanh tốc độ xử lý, thu hồi nợ xấu.

4. Công an thành phố Hà Nội

- Phối hợp Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh thành phố Hà Nội và các cơ quan liên quan trong việc phòng ngừa, điều tra, phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực tiền tệ và hoạt động ngân hàng, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của TCTD và người gửi tiền.

- Chỉ đạo cơ quan công an các cấp tích cực nắm bắt tình hình, đảm bảo an ninh trật tự trong quá trình cơ cấu lại các TCTD, các QTDND trên địa bàn Thành phố.

- Chỉ đạo công an các cấp thực hiện nhiệm vụ giữ gìn an ninh, trật tự khi TCTD, VAMC thực hiện quyền thu giữ tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu được xử lý theo quy định tại Nghị quyết số 42/2017/QH14, Chỉ thị số 32/CT-TTg và Quyết định số 1058/QĐ-TTg.

5. Sở Tài chính

- Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện phương án phân bổ nguồn vốn theo kế hoạch để thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản liên quan đến nợ xấu thuộc trách nhiệm chi của ngân sách Thành phố.

- Đẩy mạnh công tác sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước thuộc Thành phố, gắn việc cổ phần hóa với đăng ký niêm yết, giao dịch trên thị trường chứng khoán, nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp sau cổ phần hóa, tạo điều kiện cho doanh nghiệp huy động vốn thông qua thị trường chứng khoán, giảm bt sự phụ thuộc vào nguồn vốn tín dụng ngân hàng nhằm đảm bảo hệ thống tài chính phát triển bền vững, lành mạnh trong trung và dài hạn.

6. Sở Kế hoạch và Đầu tư

Chủ trì, phối hợp Sở Tài chính thực hiện phương án phân bổ nguồn vốn theo kế hoạch để thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản liên quan đến nợ xấu thuộc trách nhiệm chi của ngân sách Thành phố.

7. Sở Tư pháp

Phối hợp Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh thành phố Hà Nội và các cơ quan liên quan rà soát, tổng hợp những bất cập, vướng mắc, xung đột pháp lý giữa hệ thống văn bản quy phạm pháp luật ngành Ngân hàng với hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật khác tại địa phương để kiến nghị, đề xuất sửa đổi hoặc bổ sung nhằm tạo lập khuôn khổ pháp lý đồng bộ cho việc xử lý nợ xấu.

8. Cục Thuế thành phố Hà Nội

Quán triệt, hướng dẫn chính sách liên quan đến thuế quy định tại Nghị quyết số 42/2017/QH14, Chỉ thị số 32/CT-TTg Quyết định số 1058/QĐ-TTg.

9. Sở Tài nguyên và Môi trường

Chỉ đạo các cơ quan đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản trên địa bàn có trách nhiệm thực hiện thủ tục chuyển quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản cho bên mua, bên nhận chuyển nhượng tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu của TCTD theo quy định tại Nghị quyết.

Phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông tiếp tục hoàn thiện dự án tổng thể xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính của Thành phố; nghiên cứu, ứng dụng vào việc đăng ký điện tử về đất đai, trong đó có đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất; xây dựng quy định và chỉ đạo thực hiện lộ trình cập nhật và công khai thông tin các giao dịch về quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên hệ thống thông tin điện tử.

10. Sở Thông tin và Truyền thông

Phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh thành phố Hà Nội và các đơn vị liên quan chỉ đạo các cơ quan thông tấn báo chí Thành phố và hệ thống thông tin cơ sở đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về nội dung của Nghị quyết số 42/2017/QH14, Chỉ thị số 32/CT-TTg Quyết định số 1058/QĐ-TTg và các văn bản chỉ đạo có liên quan của của Trung ương và địa phương về tiền tệ, hoạt động ngân hàng, đặc biệt chủ trương cơ cấu lại TCTD gắn với xử lý nợ xấu đến các tầng lp nhân dân, cán bộ, công chức và doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố, tạo sự ủng hộ, đồng thuận trong toàn xã hội đối với xử lý nợ xấu.

11. UBND các quận, huyện, thị xã

- Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp, hỗ trợ TCTD, VAMC trong quá trình thực hiện quyền thu giữ tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu tại địa bàn; đồng thời đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn xã hội trong quá trình thu giữ tài sản bảo đảm theo thẩm quyền.

- Phối hợp chặt chẽ với Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh thành phố Hà Nội, chỉ đạo UBND xã, phường, thị trấn tăng cường quản lý, giám sát và xử lý những tồn tại, yếu kém của QTDND đặc biệt trong việc hỗ trợ các giải pháp sáp nhập, hợp nhất, mua lại, giải thể hoặc phá sản đối với các QTDND trên địa bàn khi được cấp có thẩm quyền chấp thuận.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các đơn vị, Chủ tịch UBND quận, huyện, thị xã có trách nhiệm tổ chức quán triệt cán bộ, công chức, viên chức, người lao động nội dung Chỉ thị và chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Chỉ thị này; trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao, chủ động xây dựng kế hoạch hoặc lồng ghép vào chương trình công tác năm của cơ quan, đơn vị; định kỳ hàng năm (trước ngày 01/9) báo cáo kết quả thực hiện gửi Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh thành phố Hà Nội để tổng hợp, báo cáo UBND Thành phố và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam theo quy định.

- Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh thành phố Hà Nội thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị; hàng năm sơ kết, đánh giá tình hình và kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị, rà soát, tổng hợp các khó khăn, vướng mắc phát sinh và tham mưu, đề xuất, báo cáo UBND Thành phố và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam xem xét, chỉ đạo kịp thời, đúng quy định./.

 


Nơi nhận:
- Đ/c Bí thư Thành ủy;
- Văn phòng Chính phủ;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- TT: Thành ủy, HĐND Thành phố;
- Chủ tịch UBND Thành phố;
- Các PCT UBND Thành phố;
- Ban Tuyên giáo Thành ủy;
- Các S
ở, ban, ngành Thành phố;
- UBND các quận, huyện, thị xã;
- Đài PT&TH HN; Báo: HNM, KT&ĐT;
- Các TCTD trên địa bàn Thành phố;
- VPUB: CVP, các PCVP; Các phòng CM;
- Lưu: VT, KT (Hạnh)
.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Chung

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 22/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu22/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/11/2017
Ngày hiệu lực30/11/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTiền tệ - Ngân hàng
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 22/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 22/CT-UBND 2017 thực hiện 32/CT-TTg và 1058/QĐ-TTg xử lý nợ xấu Hà Nội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 22/CT-UBND 2017 thực hiện 32/CT-TTg và 1058/QĐ-TTg xử lý nợ xấu Hà Nội
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu22/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
        Người kýNguyễn Đức Chung
        Ngày ban hành30/11/2017
        Ngày hiệu lực30/11/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTiền tệ - Ngân hàng
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 22/CT-UBND 2017 thực hiện 32/CT-TTg và 1058/QĐ-TTg xử lý nợ xấu Hà Nội

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 22/CT-UBND 2017 thực hiện 32/CT-TTg và 1058/QĐ-TTg xử lý nợ xấu Hà Nội

           • 30/11/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 30/11/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực