Chỉ thị 22/CT-UBND

Chỉ thị 22/CT-UBND năm 2016 về rà soát, khắc phục những hư hỏng, nâng cao chất lượng đầu tư xây dựng đường giao thông nội đồng và quản lý tuyến kênh mương trên địa bàn do Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 22/CT-UBND đầu tư xây dựng đường giao thông nội đồng tuyến kênh mương Thái Bình 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THÁI BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 22/CT-UBND

Thái Bình, ngày 21 tháng 10 năm 2016

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC RÀ SOÁT, KHẮC PHỤC NHỮNG HƯ HỎNG, NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ĐƯỜNG GIAO THÔNG NỘI ĐỒNG VÀ QUẢN LÝ CÁC TUYẾN KÊNH MƯƠNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH.

Trong 5 năm 2011 - 2015, các địa phương trong tỉnh đã thực hiện đào đắp trên 20 triệu m3 bờ vùng, bờ thửa; cứng hóa trên 1.038 km kênh mương cấp 1 loại 3 và nạo vét hàng nghìn km sông ngòi; xây dựng và nâng cấp 1.073 km đường giao thông nội đồng...; việc xây dựng hạ tầng kỹ thuật đồng ruộng đã góp phần phát triển sản xuất hàng hóa quy mô lớn, nâng cao thu nhập, tạo nên diện mạo mới cho khu vực nông thôn. Tuy nhiên, công tác xây dựng, sử dụng, quản lý hệ thống đường giao thông, thủy lợi nội đồng còn nhiều hạn chế: Một số tuyến đường nội đồng khi xây dựng chưa xây tường gạch hai bên theo quy định và hướng dẫn của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn nên đã bị sạt lở hai bên chân đường khi xảy ra mưa lớn, ngập úng; một số tuyến kênh mương do các địa phương quản lý bị các vật cản bồi lấp làm hạn chế hiệu quả dẫn nước...; nhiều nơi, công tác quản lý, bảo vệ, duy tu bảo dưỡng công trình chưa tốt, chưa kịp thời do đó nhiều hệ thống công trình giao thông, thủy lợi nội đồng không phát huy năng lực phục vụ, thậm chí bị xuống cấp nghiêm trọng.

Đ phát huy hiệu quả của các công trình giao thông, thủy lợi nội đồng, phục vụ sản xuất, phòng, chống lụt bão, bảo vệ môi trường và đời sống dân sinh; Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu:

1. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố:

- Chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn rà soát những tuyến đường giao thông nội đồng đã xây dựng, khắc phục ngay những hư hỏng, sạt lở chân đường do mưa, bão, úng ngập gây ra; bảo đảm thực hiện tốt chức năng sử dụng của hệ thống kênh cấp 1 loại 3, phục vụ sản xuất và đời sống nhân dân.

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, thực hiện quản lý nhà nước về nông nghiệp, thủy lợi, giao thông theo thẩm quyền và chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác thẩm định thiết kế, kiểm tra, giám sát chất lượng, quy mô xây dựng các công trình đường giao thông nội đồng bảo đảm đúng quy định; đôn đốc các địa phương thực hiện tốt việc khơi thông dòng chảy trong hệ thống sông, kênh mương đã được phân cấp quản lý, bảo đảm khả năng dẫn nước của hệ thống, phục vụ tốt cho sản xuất, dân sinh và phòng, chống bão, lụt, ngập úng; chú trọng nâng cao hệ thống giám sát cộng đồng; phát động sâu rộng toàn dân, cả hệ thống chính trị, các đoàn thể tham gia thực hiện quản lý hệ thống giao thông, thủy lợi nội đồng.

2. Các cấp, các ngành đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức, trong việc quản lý, sử dụng hệ thống giao thông, kênh mương, thủy lợi nội đồng; chính quyền các cấp, các tổ chức, cá nhân tham gia quản lý, khai thác công trình thủy lợi và toàn thngười dân tích cực tham gia, hưởng ứng để góp phần nâng cao hiệu quả các công trình.

3. S Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, các sở, ngành, đơn vị liên quan triển khai, thực hiện tốt việc tổ chức thực hiện quy hoạch giao thông, thủy lợi nội đồng đã được phê duyệt; hướng dẫn, kiểm tra, giám sát công tác xây dựng đường giao thông nội đồng bảo đảm đúng quy trình kỹ thuật; đôn đốc các địa phương làm tốt công tác khơi thông dòng chảy, giải phóng vật cản trong hệ thống kênh mương, phát huy hiệu quả của công trình đã xây dựng.

4. Các sở, ngành, đơn vị liên quan kiểm tra, giám sát việc tổ chức, thực hiện của các địa phương, báo cáo kết quả về Ủy ban nhân dân tỉnh.

5. Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình, Báo Thái Bình tăng cường công tác tuyên truyn trên các phương tiện thông tin đại chúng; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn thường xuyên đưa tin, bài tuyên truyền trên hệ thống phát thanh, truyền thanh. Đặc biệt biểu dương các tập thể, cá nhân gương mẫu, tích cực; phê phán những địa phương, hộ gia đình, người vi phạm bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Nhận Chỉ thị này, yêu cầu các Giám đốc sở, Thủ trưởng ngành đơn vị liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố triển khai, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành liên quan;
- Đài Phát thanh và TH Thái Bình, Báo Thái Bình;
- Chủ tịch UBND huyện, thành phố;
- Lãnh đạo VPUBND tỉnh;
- Cổng Thông tin Điện tử tỉnh;
- Công ty TNHH MTV Khai thác công trình Thủy lợi Bắc Thái Bình, Công ty TNHH MTV Khai thác công trình Thủy l
i Nam Thái Bình;
- Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn;
- Lưu: VT, NNTNMT
.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Nguyễn Hồng Diên

 

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THÁI BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:       /CT-UBND
(dự thảo Sở NNPTNT)

Thái Bình, ngày      tháng 10 năm 2016

 

CHỈ THỊ

Về việc rà soát, khắc phục những hư hỏng, nâng cao chất lượng đầu tư xây dựng đường giao thông nội đồng và quản lý các tuyến kênh mương trên địa bàn tỉnh

Chương trình Mục tiêu quốc gia nông thôn mới trên địa bàn toàn tỉnh đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Hạ tầng kỹ thuật khu vực nông thôn đã được đầu tư và xây dựng cơ bản đáp ứng được yêu cầu sản xuất và sinh hoạt của nhân dân. Trong 5 năm (2011-2015) các địa phương trong tỉnh đã thực hiện đào đắp trên 20 triệu m3 bờ vùng, bờ thửa; cứng hóa 1.038,973 km kênh mương cấp 1 loại 3 và nạo vét hàng nghìn km sông ngòi; xây dựng và nâng cấp 1.073 km đường giao thông nội đồng... việc xây dựng hạ tầng kỹ thuật đồng ruộng đã góp phần tích cực vào phát triển sản xuất hàng hóa quy mô lớn, nâng cao thu nhập, tạo nên diện mạo mới cho khu vực nông thôn. Tuy nhiên, công tác xây dựng đường nội đồng và quản lý hoạt động của hệ thống kênh mương vẫn còn nhiều hạn chế: một số tuyến đường nội đồng khi xây dựng chưa xây tường gạch hai bên theo hướng dẫn của ngành nông nghiệp đã bị sạt lở hai bên chân đường khi xảy ra mưa, ngập; một số tuyến kênh do các địa phương quản lý bị các vật cản bồi lấp làm hạn chế hiệu quả dẫn nước của kênh...

Đ phát huy hiệu quả của các công trình, tạo điều kiện tốt nhất cho phục vụ sản xuất và phòng chống lụt bão, đảm bảo đời sống dân sinh của nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ thị:

1. Ủy ban nhân dân, BCĐ xây dựng nông thôn mới các huyện, thành phố:

- Chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã tiến hành rà soát những tuyến đường giao thông nội đồng đã xây dựng để khắc phục những hư hỏng, sạt lở chân đường do mưa bão gây ra; đảm bảo thực hiện tốt chức năng sử dụng của hệ thống kênh cấp 1 loại 3 phục vụ tốt cho sản xuất và dân sinh.

- Theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao thực hiện quản lý nhà nước về nông nghiệp, thủy lợi, giao thông theo thẩm quyền và chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện: công tác thẩm định thiết kế, kiểm tra giám sát chất lượng, quy mô xây dựng các công trình đường giao thông nội đồng theo đúng quy cách mà Ủy ban nhân dân tỉnh đã quy định; đôn đốc các địa phương thực hiện tốt việc khơi thông dòng chảy trong hệ thống sông, kênh đã được phân cấp quản lý để đảm bảo khả năng dẫn nước của hệ thống phục vụ tốt cho sản xuất, dân sinh và phòng chống ngập úng.

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

Là cơ quan chuyên môn, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về lĩnh vực thủy lợi, giao thông nội đồng: chủ trì, phối hợp với UBND huyện, thành phố và các sở, ngành có liên quan triển khai thực hiện tốt việc tổ chức thực hiện quy hoạch giao thông thủy lợi nội đồng đã được phê duyệt; hướng dẫn và kiểm tra công tác xây dựng đường nội đồng đảm bảo đúng quy trình kỹ thuật; đôn đốc các địa phương làm tốt công tác khơi thông dòng chảy, giải phóng các vật cản trong hệ thống kênh mương để phát huy hiệu quả của công trình đã xây dựng.

Nhận chỉ thị này, yêu cầu các Giám đốc sở, thủ trưởng ban ngành có liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố triển khai thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- TT tỉnh ủy, HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCTUBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Cổng thông tin điện tử;
- Lưu VT, NNTNMT;

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Nguyễn Hồng Diên

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 22/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu22/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/10/2016
Ngày hiệu lực21/10/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 22/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 22/CT-UBND đầu tư xây dựng đường giao thông nội đồng tuyến kênh mương Thái Bình 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 22/CT-UBND đầu tư xây dựng đường giao thông nội đồng tuyến kênh mương Thái Bình 2016
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu22/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thái Bình
        Người kýNguyễn Hồng Diên
        Ngày ban hành21/10/2016
        Ngày hiệu lực21/10/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Chỉ thị 22/CT-UBND đầu tư xây dựng đường giao thông nội đồng tuyến kênh mương Thái Bình 2016

              Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 22/CT-UBND đầu tư xây dựng đường giao thông nội đồng tuyến kênh mương Thái Bình 2016

              • 21/10/2016

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 21/10/2016

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực