Chỉ thị 22/CT-UBND

Chỉ thị 22/CT-UBND năm 2016 xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017 do tỉnh Quảng Nam ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 22/CT-UBND kế hoạch phát triển kinh tế xã hội dự toán ngân sách nhà nước Quảng Nam 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 22/CT-UBND

Quảng Nam, ngày 09 tháng 6 năm 2016

 

CHỈ THỊ

XÂY DỰNG KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2017

Để xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội (kế hoạch), dự toán ngân sách nhà nước (dự toán) năm 2017 đảm bảo yêu cầu về nội dung, trình tự, tiến độ theo Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 02/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, Hội, Đoàn thể và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương triển khai thực hiện một số nội dung chính sau:

1. Tổ chức đánh giá tình hình ước thực hiện kế hoạch và dự toán năm 2016, trong đó lưu ý phân tích các tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và thực hiện các giải pháp theo chủ trương của Chính phủ, các Bộ, ngành và của tỉnh, đặc biệt là Quyết định số 4679/QĐ-UBND ngày 11/12/2015 của UBND tỉnh quy định một số chủ trương, biện pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2016 và các văn bản chỉ đạo, điều hành có liên quan.

2. Căn cứ định hướng, mục tiêu, nhiệm vụ năm 2016-2020 theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, kết quả thực hiện và các mục tiêu chủ yếu của Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2016-2020 của ngành, địa phương để xây dựng mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2017 sát với thực tế, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế hiện có của ngành, địa phương nhằm đảm bảo tính khả thi trong xây dựng kế hoạch, dự toán năm 2017.

Kế hoạch và dự toán năm 2017 yêu cầu phải bám sát mục tiêu, định hướng Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2016-2020 và Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020, lồng ghép khai thác có hiệu quả các nguồn lực tại chỗ.

3. Phân công thực hiện

a) Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì

- Căn cứ các quy định, hướng dẫn của Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương, chỉ đạo của UBND tỉnh, khẩn trương ban hành văn bản hướng dẫn UBND các huyện, thị xã, thành phố, các Sở, Ban, ngành, Hội, Đoàn thể báo cáo đánh giá phân tích tình hình ước thực hiện kế hoạch năm 2016 và xây dựng kế hoạch năm 2017 theo đúng yêu cầu về nội dung, trình tự và tiến độ.

- Phối hợp với Cục Thống kê, Sở Tài chính và các cơ quan liên quan dự thảo báo cáo đánh giá tình hình ước thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách và các dự án đầu tư phát triển, các Chương trình mục tiêu năm 2016...; trong đó so sánh với mục tiêu, nhiệm vụ đề ra của kế hoạch 05 năm giai đoạn 2016 – 2020. Đồng thời tổng hợp báo cáo định hướng kế hoạch kinh tế - xã hội và kế hoạch đầu tư công năm 2017, những tồn tại, vướng mắc, giải pháp, kiến nghị đối với các Bộ, ngành Trung ương, trình UBND tỉnh trước 15/7/2016 để tham gia góp ý kiến, hoàn chỉnh báo cáo gửi Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương theo đúng hướng dẫn và thời gian quy định.

- Phối hợp với Sở Tài chính, các địa phương, đơn vị liên quan kiểm tra, rà soát việc thực hiện một số chủ trương, biện pháp điều hành kế hoạch, dự toán 2017 và tình hình thực tế của địa phương để tham mưu UBND tỉnh xem xét, quyết định.

- Tham mưu UBND tỉnh hoàn chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 để báo cáo cấp có thẩm quyền theo đúng quy định của Luật Đầu tư công và các văn bản liên quan.

b) Sở Tài chính chủ trì

- Căn cứ các quy định, hướng dẫn của Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương, chỉ đạo của UBND tỉnh, khẩn trương ban hành văn bản hướng dẫn UBND các huyện, thị xã, thành phố, các Sở, Ban, ngành, Hội, Đoàn thể báo cáo đánh giá tình hình ước thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2016; xây dựng dự toán thu chi ngân sách nhà nước của các địa phương, đơn vị năm 2017 theo đúng yêu cầu về nội dung, trình tự và tiến độ.

- Dự thảo báo cáo đánh giá tình hình ước thực hiện dự toán năm 2016; xây dựng dự toán năm 2017, những tồn tại, vướng mắc, giải pháp, kiến nghị, đề xuất với Chính phủ, Bộ, ngành Trung ương về cơ chế phân cấp tạo sự chủ động trong quản lý, điều hành thu, chi ngân sách ở địa phương, trình UBND tỉnh trước 15/7/2016 để góp ý, hoàn chỉnh báo cáo Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương theo đúng hướng dẫn và thời gian quy định.

- Theo dõi quy định của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn của các Bộ, ngành Trung ươn, dự thảo lấy ý kiến góp ý của các ngành, địa phương, hoàn chỉnh tham mưu UBND tỉnh báo cáo, trình HĐND tỉnh xem xét, quyết nghị về Phương án về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và định mức phân bổ chi thường xuyên của ngân sách các cấp năm 2017 và thời kỳ ổn định ngân sách mới 2017-2020.

c) Cục Thuế tỉnh, Cục Hải quan Quảng Nam, Kho bạc Nhà nước tỉnh: phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Cục Thống kê báo cáo đánh giá tình hình ước thực hiện kế hoạch, các dự án đầu tư phát triển, dự toán, các chương trình mục tiêu năm 2016; xây dựng báo cáo định hướng kế hoạch , các dự án đầu tư phát triển, dự toán, các chương trình mục tiêu năm 2017 theo đúng quy định.

d) Các Sở, Ban, ngành, Hội, Đoàn thể, UBND các huyện, thị xã, thành phố:

Tổ chức đánh giá tình hình ước thực hiện kế hoạch và dự toán năm 2016, đề xuất, kiến nghị các vấn đề liên quan đến cơ chế điều hành, giải pháp thực hiện trong phân cấp quản lý và phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính xây dựng nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách thuộc lĩnh vực ngành, địa phương phụ trách. Đề xuất các giải pháp, các cơ chế, chính sách, chế độ mới, trình cấp có thẩm quyền quyết định.

UBND các huyện, thị xã, thành phố hướng dẫn, tổ chức và chỉ đạo các đơn vị trực thuộc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch đầu tư phát triển và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017 của địa phương.

4. Tiến độ thực hiện

- Cuối tháng 6, đầu tháng 7/2016: căn cứ theo hướng dẫn khung kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước nước, trái phiếu Chính phủ và số dự kiến giao thu chi ngân sách nhà nước năm 2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính; các Sở, ngành, cơ quan, đơn vị và địa phương xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch đầu tư công, dự toán ngân sách nhà nước năm 2017 theo đúng quy định.

- Trước ngày 10/7/2016, các Sở, Ban, ngành, cơ quan, đơn vị và UBND các huyện, thị xã, thành phố gửi các báo cáo kế hoạch, dự toán năm 2017 cho Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính để tổng hợp, trình xin ý kiến UBND tỉnh.

- Trước ngày 15/7/2016: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính hoàn chỉnh kế hoạch, dự toán năm 2017, báo cáo UBND tỉnh xem xét, thông qua để gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính.

- Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính và các Sở, ngành có liên quan chủ động đăng ký, làm việc với các Bộ, ngành Trung ương về các nội dung liên quan; đảm bảo thời gian tổng hợp, báo cáo các cơ quan có thẩm quyền và trình HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước, kế hoạch đầu tư công năm 2017.

Yêu cầu Giám đốc các Sở, thủ trưởng các Ban, ngành, Hội, Đoàn thể, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương tổ chức thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- VPCP, Bộ KH&ĐT, Bộ Tài chính (b/c);
- TT TU, HĐND, UBMTTQVN tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các ủy viên UBND tỉnh;
- Các Sở, Ban, ngành, Hội, Đoàn thể;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- CPVP;
- Các phòng chuyên viên, QTTV, TTTHCB;
- Lưu: VT, KTTH.
(D:\Dropbox\Hai KTTH\Nam 2016\Ke hoach 2017\Chi thi xay dung ke hoach phat trien ktxh 2017.doc)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Đinh Văn Thu

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 22/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu22/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/06/2016
Ngày hiệu lực09/06/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 22/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 22/CT-UBND kế hoạch phát triển kinh tế xã hội dự toán ngân sách nhà nước Quảng Nam 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 22/CT-UBND kế hoạch phát triển kinh tế xã hội dự toán ngân sách nhà nước Quảng Nam 2016
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu22/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Nam
        Người kýĐinh Văn Thu
        Ngày ban hành09/06/2016
        Ngày hiệu lực09/06/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước, Thương mại
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 22/CT-UBND kế hoạch phát triển kinh tế xã hội dự toán ngân sách nhà nước Quảng Nam 2016

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 22/CT-UBND kế hoạch phát triển kinh tế xã hội dự toán ngân sách nhà nước Quảng Nam 2016

           • 09/06/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 09/06/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực