Chỉ thị 22/CT-UBND

Chỉ thị 22/CT-UBND năm 2007 tăng cường phối hợp công tác phòng chống tội phạm trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh Sơn La

Nội dung toàn văn Chỉ thị 22/CT-UBND năm 2007 phối hợp phòng chống tội phạm bưu chính viễn thông Sơn La


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 22/CT-UBND

Sơn La, ngày 09 tháng 5 năm 2007

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG PHỐI HỢP CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG TỘI PHẠM TRONG LĨNH VỰC BƯU CHÍNH, VIỄN THÔNG VÀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

Trong thời gian qua, trên địa bàn cả nước đã xảy ra nhiều vụ trộm cắp cước viễn thông quốc tế, vận chuyển hàng lậu, hàng cấm qua mạng bưu chính, mạng chuyển phát, kinh doanh trái pháp luật dịch vụ điện thoại, Internet, phát hành các loại điện thoại thẻ điện thoại lậu gây thiệt hại cho nhà nước và các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông... Tội phạm trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin sử dụng hình thức, thủ đoạn ngày càng đa dạng và tinh vi, khó phát hiện, mức độ ảnh hưởng ngày càng nghiêm trọng. Trên địa bàn tỉnh Sơn La, trong thời gian qua cũng đã xuất hiện phần tử xấu lợi dụng phương tiện bưu chính, viễn thông, Internet nhằm mục đích gây mất trật tự an ninh thông tin, chính trị; đặc biệt, qua công tác thanh, kiểm tra đã phát hiện hành vi sử dụng mật khẩu trái phép để truy cập vào các trang thông tin điện tử của một số đơn vị trong nước và hành vi trộm cắp cước viễn thông ở một số nơi trên địa bàn tỉnh; công tác phối hợp phòng, chống tội phạm của các ngành có liên quan còn chưa kịp thời và thống nhất, còn xảy ra tình trạng chậm thông tin, thanh kiểm tra của các ngành còn chồng chéo…

Để tăng cường trách nhiệm, sự phối hợp giữa các cấp, ngành trong công tác phòng, chống tội phạm trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh chỉ thị:

1. Thủ trưởng các ngành (Sở Bưu chính Viễn thông, Sở Thương mại và Du lịch, Chi cục Hải quan Sơn La, Công an tỉnh), Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã và các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm soát theo đúng trách nhiệm, đồng thời chủ động, tích cực phối hợp với nhau trong việc ngăn chặn các vụ trộm cắp cước viễn thông quốc tế, vận chuyển hàng lậu, hàng cấm qua mạng bưu chính, mạng chuyển phát; kinh doanh trái pháp luật dịch vụ điện thoại Internet và các loại thẻ điện thoại lậu.

2. Công tác phối hợp phòng chống tội phạm trong lĩnh vực bưu chính viễn thông và công nghệ thông tin cần tập trung vào những nội dung cơ bản sau:

- Công tác phối hợp được thực hiện trên nguyên tắc kịp thời, hiệu quả, đảm bảo bí mật và tuân thủ đúng quy định của pháp luật. Quá trình phối hợp không làm ảnh hưởng đến hoạt động chung của các bên có liên quan

- Trong quá trình phối hợp, việc cung cấp thông tin, các dấu hiệu nghi vấn trộm cắp cước viễn thông quốc tế, kinh doanh trái pháp luật dịch vụ điện thoại Internet và các loại thẻ điện thoại lậu; gửi, vận chuyển hàng lậu, hàng cấm qua mạng bưu chính, mạng chuyển phát phải được thực hiện nhanh chóng, đảm bảo bí mật và tuân thủ đúng quy định của pháp luật. Thông tin phải được thể hiện trên giấy hoặc văn bản điện tử nhưng phải có chữ ký điện tử xác nhận của Thủ trưởng cơ quan cung cấp.

- Sở Bưu chính Viễn thông, Sở Thương Mại và Du lịch, Chi Cục Hải quan Sơn La, Công an tỉnh, Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã và các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin phải cử người có trách nhiệm phụ trách việc theo dõi, cung cấp thông tin, làm đầu mối trong việc phối hợp, giao nhận tài liệu, số liệu liên quan. Người được giao nhiệm vụ có trách nhiệm đảm bảo bí mật thông tin, kịp thời báo cáo người có thẩm quyền trong việc xử lý thông tin, chỉ đạo công tác phối hợp.

- Việc xử lý các vụ trộm cắp cước viễn thông quốc tế, kinh doanh dịch vụ, thẻ điện thoại Internet lậu, vận chuyển hàng lậu, hàng cấm qua mạng bưu chính, mạng chuyển phát của cơ quan quản lý nhà nước quy định tại quy định này được thực hiện trên nguyên tắc: vụ việc thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ quản lý của đơn vị nào thì đơn vị đó chủ trì việc xử lý, các đơn vị khác trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm phối hợp xử lý theo quy định của pháp luật.

- Triển khai thực hiện thanh tra diện rộng hoạt động cung cấp, sử dụng dịch vụ điện thoại Internet theo chỉ đạo của Bộ Bưu chính Viễn thông tại Công văn số 886/BBCVT-TTra ngày 02/5/2007.

3. Sở Bưu chính Viễn thông

- Chủ động xây dựng chương trình kế hoạch phối hợp cụ thể để triển khai các nội dung có liên quan của Nhà nước trong công tác phòng, chống tội phạm trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh.

- Làm đầu mối tiếp nhận thông tin về các dấu hiệu nghi vấn vận chuyển hàng lậu, hàng cấm qua mạng bưu chính, mạng chuyển phát, trộm cắp cước viễn thông quốc tế

- Chủ trì hoặc tham gia thanh tra, kiểm tra và xử lý đối tượng vi phạm hành chính hoặc lập hồ sơ chuyển sang cơ quan điều tra nếu phát hiện có dấu hiệu tội phạm theo quy định của Luật Thanh tra năm 2004 và Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính năm 2002.

- Tiếp nhận quyết định trưng cầu giám định, làm thủ tục trình cơ quan có thẩm quyền ra quyết định thành lập Hội đồng giám định về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý theo quy định tại Pháp lệnh Giám định tư pháp ngày 29/9/2004 và Nghị định 67/2005/NĐ-CP ngày 19/5/2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Giám định tư pháp.

4. Công an tỉnh

- Chủ trì công tác điều tra, xác minh và bắt giữ đối tượng trộm cắp cước viễn thông quốc tế, kinh doanh trái pháp luật dịch vụ điện thoại Internet, các loại thẻ điện thoại lậu; gửi, vận chuyển hàng lậu, hàng cấm trong trường hợp phát hiện dấu hiệu nghi vấn hoặc trong trường hợp có thông báo của Sở Bưu chính Viễn thông.

- Đối với các vụ việc khác do Công an tỉnh phát hiện, trường hợp cần có sự phối hợp thì kịp thời thông báo bằng văn bản cho Sở Bưu chính Viễn thông hoặc đơn vị liên quan. Đồng thời cung cấp các thông tin, tài liệu có liên quan đến công tác phối hợp theo đề nghị của đơn vị phối hợp. Trường hợp thông tin, tài liệu đang phục vụ cho quá trình điều tra, xác minh không cung cấp được thì trả lời đơn vị phối hợp bằng văn bản.

- Sau khi xác minh rõ đối tượng và tiến hành phá án, Công an tỉnh có trách nhiệm thông báo cho Sở Bưu chính Viễn thông và đơn vị tham gia phối hợp biết thời gian, địa điểm tiến hành thanh tra, kiểm tra, khám xét. Tổ chức lực lượng giám sát đối tượng trong quá trình thanh tra, kiểm tra hành chính, không để đối tượng xoá dấu vết, tẩu tán phương tiện, thiết bị, tang vật sử dụng để vi phạm.

5. Sở Thương mại và Du lịch

- Chủ trì việc kiểm tra, kiểm soát, xử lý hàng lậu, hàng cấm vận chuyển qua mạng bưu chính, mạng chuyển phát.

- Trường hợp nhận được tin báo hoặc nếu phát hiện các vụ vận chuyển hàng lậu, hàng cấm gửi qua mạng bưu chính, mạng chuyển phát, Sở Thương mại và Du lịch có trách nhiệm chỉ đạo Chi cục Quản lý thị trường kịp thời thông báo và phối hợp với Sở Bưu chính Viễn thông; các đơn vị có liên quan xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật.

6. Chi cục Hải quan Sơn La

- Chủ trì công tác kiểm tra, kiểm soát, phát hiện và xử lý hàng lậu, hàng cấm xuất, nhập khẩu qua mạng bưu chính, mạng chuyển phát trong phạm vi, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật.

- Trường hợp nhận được thông báo và đề nghị phối hợp về vụ việc xuất/ nhập hàng lậu, hàng cấm qua mạng bưu chính, mạng chuyển phát của sở Bưu chính Viễn thông, Chi cục Hải quan có trách nhiệm kịp thời phối hợp với Sở Bưu chính viễn thông trong việc kiểm tra, kiểm soát các túi bưu phẩm, bưu kiện, kiện hàng hoá nếu phát hiện thấy có hành vi vi phạm pháp luật thì phối hợp với Sở Bưu chính viễn thông trong việc xử lý đối tượng vi phạm.

- Khi phát hiện vụ việc xuất/nhập hàng lậu, hàng cấm qua mạng bưu chính, mạng chuyển phát, Chi cục Hải quan có trách nhiệm kịp thời thông báo và phối hợp với Sở Bưu chính Viễn thông xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật và ngược lại.

7. Các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông

- Trường hợp phát hiện dấu hiệu nghi vấn trộm cắp cước viễn thông quốc tế; việc kinh doanh trái phép dịch vụ điện thoại Internet, các loại thẻ điện thoại lậu; gửi, vận chuyển hàng lậu, hàng cấm qua mạng bưu chính, mạng chuyển phát, các hành vi vi phạm liên quan đến việc cung cấp, sử dụng dịch vụ bưu chính, viễn thông, Internet, các doanh nghiệp có trách nhiệm kịp thời báo cáo, cung cấp thông tin, tài liệu có liên quan cho Sở Bưu chính Viễn thông và các cơ quan có thẩm quyền liên quan.

- Thực hiện các biện pháp kỹ thuật nghiệp vụ làm giảm thiệt hại, tác hại do hành vi vi phạm gây ra, cung cấp thông tin, tài liệu theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền, tạo điều kiện cho cơ quan chức năng xác minh đối tượng vi phạm.

- Phối hợp giữa các doanh nghiệp với nhau và các đơn vị khác nhằm kịp thời cung cấp thông tin, tài liệu, thực hiện các biện pháp nghiệp vụ, kỹ thuật nhằm kịp thời phát hiện, thông báo cho các cơ quan chức năng về hành vi vi phạm Pháp luật.

- Kịp thời cung cấp số liệu liên quan đến việc giám định theo yêu cầu của cơ quan trưng cầu giám định; chịu trách nhiệm về số liệu và tính chính xác của số liệu đã cung cấp.

8. Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã

Phối hợp kịp thời với ngành, các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin có liên quan trong công tác phòng, chống tội phạm trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin trên địa bàn huyện, thị xã.

Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin, các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Chỉ thị này./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Bưu chính Viễn thông;
- TT Tỉnh uỷ;
- TT HĐND tỉnh;
- TT UBND tỉnh;
- Các Sở Ban Ngành tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã;
- LĐVP, CVKND, TT CB - VPUBND tỉnh;
- Lưu: VT. Mẫn (01b). 50 Bản.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Cầm Văn Đoản

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 22/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu22/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/05/2007
Ngày hiệu lực09/05/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Trách nhiệm hình sự, Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 22/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 22/CT-UBND năm 2007 phối hợp phòng chống tội phạm bưu chính viễn thông Sơn La


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 22/CT-UBND năm 2007 phối hợp phòng chống tội phạm bưu chính viễn thông Sơn La
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu22/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Sơn La
        Người kýCầm Văn Đoản
        Ngày ban hành09/05/2007
        Ngày hiệu lực09/05/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Trách nhiệm hình sự, Công nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật14 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 22/CT-UBND năm 2007 phối hợp phòng chống tội phạm bưu chính viễn thông Sơn La

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 22/CT-UBND năm 2007 phối hợp phòng chống tội phạm bưu chính viễn thông Sơn La

           • 09/05/2007

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 09/05/2007

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực