Chỉ thị 23/1998/CT-TTg

Chỉ thị 23/1998/CT-TTg về tăng cường sự phối hợp với Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đẩy mạnh Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng cuộc sống mới ở khu dân cư" do Chính Phủ ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 23/1998/CT-TTg tăng cường phối hợp UBMTTQ Việt Nam đẩy mạnh Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng cuộc sống mới ở khu dân cư"


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 23/1998/CT-TTg

Hà Nội, ngày 20 tháng 5 năm 1998

 

CHỈ THỊ

VỀ TĂNG CƯỜNG SỰ PHỐI HỢP VỚI UỶ BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM ĐẨY MẠNH CUỘC VẬN ĐỘNG "TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG CUỘC SỐNG MỚI Ở KHU DÂN CƯ"

Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng cuộc sống mới ở khu dân cư" do Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động đã được triển khai rộng khắp, được đông đảo các tầng lớp nhân dân trong cả nước hưởng ứng, bước đầu đã đem lại những kết quả thiết thực và có triển vọng phát triển bền vững.

Đây là cuộc vận động chính trị xã hội có quy mô rộng lớn, kế thừa và phát huy những kinh nghiệm của các cuộc vận động, phong trào yêu nước của nhân dân ta trong thời kỳ kháng chiến chống quân xâm lược cũng như trong hòa bình xây dựng đất nước. Cuộc vận động sẽ diễn ra lâu dài nhằm vươn tới những mục tiêu rất cơ bản là : giữ gìn và phát huy truyền thống đoàn kết cộng đồng; không ngừng nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân; mở rộng dân chủ xã hội chủ nghĩa; thực hiện xã hội hóa các lĩnh vực văn hóa - xã hội; xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh. Cuộc vận động lớn này rất cần phải có sự phối hợp chặt chẽ và đồng bộ giữa các tổ chức thành viên của Mặt trận, giữa chính quyền và các cơ quan Nhà nước với Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng.

Chính phủ đã có công văn số 126/ QHQH ngày 6 tháng 1 năm 1996, yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chủ động phối hợp với Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong cuộc vận động này. Qua hai năm thực hiện đến nay vẫn còn một số bộ, ngành, chính quyền các cấp chưa nhận thức đầy đủ tác động tích cực trong mối liên quan giữa các nội dung của cuộc vận động với việc thực hiện các nhiệm vụ quản lý kinh tế, xã hội nên chưa có sự phối hợp chặt chẽ và tạo điều kiện thuận lợi để cùng Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đẩy mạnh cuộc vận động.

Để đáp ứng yêu cầu phát triển của Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng cuộc sống mới ở khu dân cư", Thủ tướng Chính phủ chỉ thị:

1. Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ và chương trình công tác của mình, chủ động làm việc với Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để xây dựng kế hoạch phối hợp công tác, cụ thể hóa các chủ trương, chính sách mới của Đảng và Nhà nước vào nội dung của cuộc vận động.

Ngoài việc tiếp tục làm tốt hơn nữa các nội dung đã có, trước mắt cần tập trung hướng dẫn, tạo điều kiện để triển khai thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; xây dựng nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội; thực hiện Chương trình quốc gia Phòng, chống tội phạm; Chương trình hỗ trợ các xã đặc biệt khó khăn; vận động nhân dân thực hiện và giám sát các cơ quan, cán bộ, công chức Nhà nước thực hiện Pháp lệnh Chống tham nhũng và Pháp lệnh Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí...

2. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo Chủ nhiệm các chương trình, dự án quốc gia phối hợp với Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong việc tổ chức, triển khai các dự án trên địa bàn dân cư để có sự thống nhất, đồng bộ trong công tác chỉ đạo và vận động các tầng lớp nhân dân tham gia; công khai các mục tiêu và nguồn lực của chương trình, dự án để nhân dân giám sát nhằm bảo đảm cho việc thực hiện đạt được hiệu quả thiết thực; xây dựng cơ chế sử dụng các nguồn kinh phí của các chương trình dự án gắn với công tác chỉ đạo Cuộc vận động để tạo điều kiện thuận lợi cho Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ở địa phương chủ trì Cuộc vận động.

Việc đánh giá kết quả hàng năm đối với các chương trình và khi nghiệm thu dự án, cần xem xét từ khu dân cư và có ý kiến nhận xét của ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp.

3. Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương xây dựng và thực hiện Quy chế phối hợp với ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ở địa phương để tăng cường quan hệ công tác đạt hiệu quả hơn, cần coi Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng cuộc sống mới ở khu dân cư" là nội dung trọng tâm trong chương trình phối hợp giữa chính quyền với ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong những năm tới; đôn đốc, kiểm tra các sở, ban, ngành của địa phương thực hiện tốt chương trình phối hợp với ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam theo sự hướng dẫn của ngành dọc Trung ương, có nội dung và phương thức phối hợp thích hợp.

Cần soát xét lại các ban chỉ đạo, ban vận động hiện có ở địa phương, nếu những ban nào có thành phần tham gia giống nhau và có nội dung sát hợp với nội dung của Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng cuộc sống mới ở khu dân cư" thì thống nhất lại để bớt tính hình thức, trùng chéo và phân tán. Trước mắt nên lồng ghép và quy tụ các Ban chỉ đạo xóa đói, giảm nghèo; xây dựng làng văn hóa - gia đình văn hóa; xây dựng nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, việc lễ hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng chống AIDS; xây dựng quỹ đền ơn đáp nghĩa... thành một Ban chỉ đạo chung thống nhất.

4 . Để bảo đảm việc tăng cường phối hợp giữa Chính phủ với ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong việc đẩy mạnh Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng cuộc sống mới ở khu dân cư", Thủ tướng Chính phủ yêu cầu :

- Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ chủ trì phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương Đảng, Bộ Tư pháp, Ban Thường trực ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nghiên cứu và hướng dẫn về chức trách, cơ chế chọn cử, chính sách và quan hệ phối hợp giữa Bí thư chi bộ, trưởng thôn (bản, ấp, khu phố), trưởng ban công tác Mặt trận ở khu dân cư; về mối quan hệ giữa quản lý hành chính với hình thức tự quản của dân, giữa pháp luật và hương ước, quy ước, về Quy chế dân chủ trực tiếp ở khu dân cư.

- Bộ Tài chính chủ trì phối hợp với Ban Thường trực ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xây dựng phương án hỗ trợ kinh phí cho Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng cuộc sống mới ở khu dân cư"; bàn và đề xuất cơ chế trích một phần từ kết quả trong các cuộc vận động quyên góp do Mặt trận chủ trì để lập quỹ chi cho công tác khen thưởng, động viên phong trào, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định.

- Viện Thi đua khen thưởng Nhà nước phối hợp với Ban Thường trực ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nghiên cứu những hình thức khơi dậy các phong trào thi đua yêu nước, động viên toàn dân hăng hái lao động học tập, thực hành tiết kiệm, xây dựng cuộc sống mới trong thời kỳ hòa bình xây dựng đất nước; hướng dẫn việc xây dựng các mô hình, các điển hình tốt trong Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng cuộc sống mới ở khu dân cư" ở từng miền, từng vùng để nhân ra diện rộng; đổi mới hình thức khen thưởng cho phù hợp và có hiệu quả. Tiến tới mở Đại hội toàn quốc biểu dương các khu dân cư tiêu biểu trong cuộc vận động, chào mừng Đại hội lần thứ V Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

5. Các cơ quan thông tin đại chúng phối hợp với Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tăng cường công tác tuyên truyền, giới thiệu các mô hình tốt, biểu dương các điển hình tiên tiến của Cuộc vận động, góp phần phổ biến cổ vũ và nhân rộng phong trào trên cả nước.

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức, triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này.

 

 

Nguyễn Tấn Dũng

(Đã ký)

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 23/1998/CT-TTg

Loại văn bản Chỉ thị
Số hiệu 23/1998/CT-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 20/05/1998
Ngày hiệu lực 04/06/1998
Ngày công báo 10/07/1998
Số công báo Số 19
Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 23/1998/CT-TTg

Lược đồ Chỉ thị 23/1998/CT-TTg tăng cường phối hợp UBMTTQ Việt Nam đẩy mạnh Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng cuộc sống mới ở khu dân cư"


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Chỉ thị 23/1998/CT-TTg tăng cường phối hợp UBMTTQ Việt Nam đẩy mạnh Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng cuộc sống mới ở khu dân cư"
Loại văn bản Chỉ thị
Số hiệu 23/1998/CT-TTg
Cơ quan ban hành Thủ tướng Chính phủ
Người ký Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành 20/05/1998
Ngày hiệu lực 04/06/1998
Ngày công báo 10/07/1998
Số công báo Số 19
Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 17 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được căn cứ

Văn bản hợp nhất

Văn bản gốc Chỉ thị 23/1998/CT-TTg tăng cường phối hợp UBMTTQ Việt Nam đẩy mạnh Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng cuộc sống mới ở khu dân cư"

Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 23/1998/CT-TTg tăng cường phối hợp UBMTTQ Việt Nam đẩy mạnh Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng cuộc sống mới ở khu dân cư"

 • 20/05/1998

  Văn bản được ban hành

  Trạng thái: Chưa có hiệu lực

 • 10/07/1998

  Văn bản được đăng công báo

  Trạng thái: Chưa có hiệu lực

 • 04/06/1998

  Văn bản có hiệu lực

  Trạng thái: Có hiệu lực