Chỉ thị 23/2011/CT-UBND

Chỉ thị 23/2011/CT-UBND về tăng cường thực hiện luật bảo hiểm xã hội và luật bảo hiểm y tế trên đại bàn do tỉnh Đồng Tháp ban hành

Chỉ thị 23/2011/CT-UBND bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế trên đại bàn tỉnh ĐồngTháp đã được thay thế bởi Quyết định 32/2019/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản thuộc lĩnh vực y tế Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp và được áp dụng kể từ ngày 01/01/2020.

Nội dung toàn văn Chỉ thị 23/2011/CT-UBND bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế trên đại bàn tỉnh ĐồngTháp


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 23/2011/CT-UBND

Đồng Tháp, ngày 30 tháng 11 năm 2011

 

CHỈ THỊ

TĂNG CƯỜNG THỰC HIỆN LUẬT BẢO HIỂM XÃ HỘI VÀ LUẬT BẢO HIỂM Y TẾ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG THÁP

Bo him hi và bo him y tế là chính sách quan trng ca Đng và Nhà nước, góp phn an sinh xã hi. T khi Lut Bo him xã hi và Lut Bo him y tế có hiu lc thi hành, đã tạo thun li trong tổ chc thc hin cnh sách, chế độ bo him hi, bo him y tế đối vi ngưi tham gia và thụ hưng, góp phn đm bo an sinh xã hi, thúc đy phát trin kinh tế, xã hi trên đa bàn Tỉnh.

Tuy nhiên, vn còn tình trng một s Doanh nghiệp ln tránh trách nhim đóng bo him xã hi, bo him tht nghip cho ngưi lao đng như: không đóng, đóng chm, đóng không đy đ theo quy định làm nh hưng đến quyn li ca ngưi lao động. Công tác qun quỹ khám, cha bnh bo him y tế còn nhiu bt cập, tình trng lm dụng quỹ bo him y tế đã xy ra ở một s cơ s khám, cha bnh, nh hưng đến quyn li ca ngưi có thẻ bo him y tế. Công tác qun nhà nưc v bo him xã hi, bo him y tế chưa cht ch. S phi gia c ngành chc năng thiếu thưng xuyên, công tác kim tra, thanh tra x phát vi phm Lut bo him xã hi, bo him y tế chưa hiu qu.

Đ khc phc nhng tồn ti nêu trên, nhm thc hin nghiêm Lut Bo him xã hội và Lut Bo him y tế, đm bo quyn và li ích chính đáng ca ngưi lao động và ngưi dân trên đa bàn Tnh; Ủy ban nhân dân Tỉnh Ch thị:

1. S Lao đng - Thương binh hội.

- Cặp nht s liu c lưng Doanh nghip, cơ s sn xut đưc thành lp và hot động để yêu cu ngưi s dng lao đng và ngưi lao động tham gia bo him xã hi.

- T chc kim tra, thanh tra vic thc hin chính sách bo him xã hi, tc hết tập trung kim tra, thanh tra c doanh nghiệp không đóng, đóng chm bo him, x kiên quyết theo đúng pháp lut. Theo dõi, tng hp báo o kết qu thanh tra, kim tra xử vi phm pháp lut bo him hi v y ban nhân dân Tỉnh định k 6 tháng một ln.

- Thưng xuyên kim tra, rà soát c đi tưng din chính sách, ngưi có công, đi tưng hưng bo tr xã hi, ngưi cao tui, ngưi nghèo, tr em dưi 6 tui; phi hp vi Bo him hi Tỉnh thc hin vic mua và cấp thẻ bo him y tế kp thi.

2. Bảo hiểm xã hội Tnh.

- Đy mnh công tác tuyên truyn Lut Bảo him xã hi và Lut Bo him y tế đến c đơn vị s dụng lao đng và ngưi lao đng trên đa bàn Tỉnh, để mi ngưi thông sut tự giác thc hin. Xây dng kế hoch phát trin đi tưng tham gia bo him xã hi, bo him y tế hàng năm, tiến ti bo him xã hi cho mi ngưi lao đng bo him y tế toàn dân vào năm 2014.

- Tăng cưng công tác kim tra và kp thi thông tin tình hình thc hin bo him hi, bo him y tế ca c Doanh nghiệp, tổ chc trên địa bàn, để S Lao đng - Thương binh và hi, S Y tế kp thi tổ chc thanh tra, x đi vi c Doanh nghiệp, tổ chc có hành vi vi phm pháp lut.

3. S Tư pháp: tổ chc tuyên truyn, ph biến Lut Bo him xã hi và Lut Bo him y tế đến ngưi s dụng lao động và ngưi lao đng trong c Doanh nghiệp trên đa bàn Tỉnh.

4. S Y tế:

- Chỉ đo c cơ s khám, cha bnh tổ chc tiếp nhn, khám cha bnh cho ngưi bnh có th bo him y tế theo đúng trình t và thủ tc về khám, cha bnh bo him y tế theo qui định, nâng cao cht lưng việc khám, cha bnh bo him y tế.

- Qun cht ch quỹ khám cha bnh bo him y tế, chỉ định hp lý kỹ thut, dch vụ y tế, s dụng quỹ khám, cha bnh bo him y tế đúng mục đích, hiu qu.

- Tăng cưng kim tra, giám sát vic khám cha bnh cho ngưi có th bo him y tế, tăng cưng công tác qun quỹ bo him y tế, nhm phc vụ tốt cho ngưi có thẻ bo him y tế.

5. S Kế hoch Đu tư: Cung cấp thông tin kp thi cho Bo him xã hi Tỉnh v danh sách c Doanh nghiệp đã đăng ký kinh doanh để Bo him xã hi Tỉnh theo dõi, cập nht danh sách Doanh nghiệp và trin khai thc hin Lut Bo him xã hi và Lut Bo him y tế theo quy định.

6. S Tài chính: xây dng d toán kinh phí mua bo him y tế hàng năm cho c đi tưng thuộc S Lao đng - Thương binh và hi qun lý và đm bo ngun kinh p h tr cho các đi tưng đưc ngân sách nhà nưc h tr mua bo him y tế theo đúng quy định ca Lut Bo him y tế.

7. S Giáo dc Đào to.

- Chỉ đo c tng hc, c cơ s giáo dc trc thuc, tăng cưng tuyên truyn vn đng tham gia bo him y tế cho học sinh, sinh viên, để c em đưc thụ hưng chế độ chính sách h tr ca nhà nước. Chỉ đo, kim tra vic s dụng đúng mục đích và có hiu qu quỹ bo him y tế để li trưng hc, để chăm sóc sc khỏe ban đu cho học sinh, sinh viên.

- Thc hin vic phát hành thẻ bo him y tế kp thi cho học sinh, sinh viên, có tham gia bo him y tế; xây dng quy chế phi hp trong công tác thu p bo him y tế và phát hành th cho học sinh, sinh viên thuộc c tng học trên đa bàn Tỉnh, tạo điu thun cho vic đóng p bo him y tế học sinh, sinh viên hàng năm.

8. Cc thuế Tnh:

- Cung cấp danh sách c Doanh nghip đang hot đng, ngưi np thuế để làm cơ s thc hin bo him xã hi, bo him y tế, bo him tht nghiệp theo quy định.

- Xác minh thu nhp ca ngưi lao đng đăng ký nộp thuế, so vi thu nhp đóng bo him hi làm cơ s x c trưng hp khai mang thu nhp ca ngưi lao đng ti c Doanh nghip.

9. Ban Qun Khu kinh tế Tnh:

- Có bin pháp đôn đốc c Doanh nghip thc hin nghiêm Lut Bo him xã hi và Lut Bo him y tế thuộc địa bàn qun lý.

- Đ xut x lý nghiêm c Doanh nghip có hành vi vi phm Lut Bo him xã hội và Lut Bo him y tế thuộc phm vi qun lý.

10. Ủy ban nhân dân các huyn, th xã, thành phố.

- Tăng cưng chỉ đo công tác tuyên truyn, ph biến Lut Bo him hi, Lut Bo him y tế ti ngưi dân trên địa bàn. Hàng năm xây dng chỉ tiêu phát trin đi tưng tham gia bo him xã hi, bo him y tế vào chương trình kế hoch phát trin kinh tế, xã hi ca đa phương.

- Thưng xuyên Chỉ đo liên ngành tổ chc kim tra thc hin pháp lut lao đng ti đa phương, kịp thi phát hin và kiến nghị cơ quan có thm quyn xử pht vi phm hành chính nhng Doanh nghip n hoc trn tránh thc hin nghĩa vụ bo him hi cho ngưi lao đng.

11. Đề ngh Ủy ban Mặt trn T quốc Vit Nam Tnh và c đoàn th Tỉnh phi hp vi c S, Ngành có liên quan tổ chc tuyên truyn phổ biến pháp lut v bo him xã hi, bo him y tế cho c thành viên, đoàn viên, hi viên tích cc hưng ng và tăng cưng c hot đng giám sát vic thc hin Lut bo him xã hi, Lut bo him y tế.

12. Các cơ quan, t chức, Doanh nghip tn đa bàn Tnh

- Có trách nhin tổ chc thc hin nghiêm túc Lut Bo him xã hi Lut Bo him y tế; trích np đy đ bo him xã hi, bo him y tế và bo him tht nghiệp cho ngưi lao đng theo đúng quy định ca pháp lut;

- Phi hp cht ch vi cơ quan Bo him xã hi để thanh toán kp thi, đúng c chế độ bo him xã hi, bo him y tế và bo him tht nghip cho c đối tưng thụ hưng.

Yêu cu Thủ trưng c S, Ngành Tỉnh có liên quan, y ban nhân dân c huyn, thị xã, thành ph và c cơ quan, tổ chc, Doanh nghiệp nghiêm túc trin khai thc hin Chỉ thị này ti đa phương, đơn vị mình. Định k 6 tháng và hàng năm có báo o đánh giá kết qu thc hin Lut Bo him xã hi và Lut Bo him y tế v y ban nhân dân Tỉnh để có chỉ đo kp thi nhm thc hin tốt c chính sách an sinh xã hi, ổn định tình hình an ninh trt tự trên đa bàn Tỉnh.

Chỉ thị này có hiu lc sau 10 ngày, kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhn:
- Văn phòng Chính ph (I,II)
- B Lao động - Thương và hội;
- Bo him hi Vit Nam;
- Cục kim tra văn bn - B Tư pháp;
- Thưng trực Tnh y;
- Thưng trực HĐND Tnh;
- Thưng trực UBND Tnh;
- Các S, Ban, ngành Tnh;
- y ban MTTQ Vit Nam Tnh;
- VP Tnh u và các Ban Tnh u;
- Các Ban HĐND Tnh;
- Các Đoàn thể Tnh;
- Các Doanh nghip trên đa bàn Tnh;
- UBND huyn, th xã, thành ph;
- Lưu: VT, NC/VX. Hg.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Minh Hoan

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 23/2011/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu23/2011/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/11/2011
Ngày hiệu lực10/12/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thể thao - Y tế, Bảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/01/2020
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 23/2011/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 23/2011/CT-UBND bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế trên đại bàn tỉnh ĐồngTháp


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 23/2011/CT-UBND bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế trên đại bàn tỉnh ĐồngTháp
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu23/2011/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Đồng Tháp
        Người kýLê Minh Hoan
        Ngày ban hành30/11/2011
        Ngày hiệu lực10/12/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thể thao - Y tế, Bảo hiểm
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/01/2020
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản được căn cứ

           Văn bản hợp nhất

            Văn bản gốc Chỉ thị 23/2011/CT-UBND bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế trên đại bàn tỉnh ĐồngTháp

            Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 23/2011/CT-UBND bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế trên đại bàn tỉnh ĐồngTháp