Chỉ thị 23/2013/CT-UBND

Chỉ thị 23/2013/CT-UBND về tăng cường công tác thi hành án dân sự, hành chính do tỉnh Hà Tĩnh ban hành

Chỉ thị 23/2013/CT-UBND tăng cường công tác thi hành án dân sự hành chính Hà Tĩnh đã được thay thế bởi Quyết định 2569/QĐ-UBND bãi bỏ chỉ thị quy phạm pháp luật không còn phù hợp Hà Tĩnh 2016 và được áp dụng kể từ ngày 13/09/2016.

Nội dung toàn văn Chỉ thị 23/2013/CT-UBND tăng cường công tác thi hành án dân sự hành chính Hà Tĩnh


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 23/2013/CT-UBND

Hà Tĩnh, ngày 04 tháng 12 năm 2013

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ, HÀNH CHÍNH

Trong những năm qua, thực hiện Luật Thì hành án dân sự năm 2008 và các văn bản hướng dẫn thi hành luật, công tác thi hành án dân sự, hành chính của tỉnh đã có nhiều chuyển biến tích cực. Kết quả thi hành án hàng năm đạt khá cao và vượt các chỉ tiêu do Bộ Tư pháp giao, góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân, bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật, góp phần vào việc thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của tỉnh.

Tuy vậy, công tác thi hành án dân sự, hành chính đang tồn tại một số mặt hạn chế như: Trách nhiệm và sự phối hợp của các cơ quan, ban, ngành liên quan trong công tác thi hành án dân sự, hành chính chưa cao; nhiều trường hợp thi hành án chưa kịp thời; án tồn đọng vẫn còn; trình độ, năng lực của một bộ phận cán bộ làm công tác thi hành án còn hạn chế; cơ sở vật chất, phương tiện hoạt động chưa đáp ứng yêu cầu…

Để tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự, hành chính trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới, UBND tỉnh yêu cầu:

1. Tăng cường trách nhiệm phối hợp giữa các cơ quan, ban ngành liên quan trong công tác thi hành án dân sự, hành chính.

a) Sở Tư pháp tham mưu cho Hội đồng phối hợp công tác PBGDPL tỉnh tăng cường công tác PBGDPL, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về thi hành án dân sự, hành chính cho cán bộ và nhân dân.

b) Công an tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn cơ quan điều tra các cấp thực hiện việc áp dụng các biện pháp cần thiết để ngăn chặn người phạm tội tẩu tán tài sản, các biện pháp điều tra theo Luật định (đặc biệt là biện pháp kê biên tài sản) để đảm bảo việc giải quyết vấn đề dân sự trong bản án hình sự; giáo dục, vận động bị can, bị đơn dân sự, người có nghĩa vụ liên quan tự nguyện bồi hoàn, khắc phục các thiệt hại do tội phạm, vi phạm pháp luật xảy ra.

Chỉ đạo lực lượng phối hợp với cơ quan thi hành án nhằm đảm bảo an toàn các cuộc cưỡng chế thi hành án dân sự khi có yêu cầu. Ngăn chặn và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật các hành vi chống người thi hành công vụ trong cưỡng chế thi hành án và hành vi cố tình không chấp hành án.

Chỉ đạo Trại tạm giam Công an tỉnh, Công an các huyện, thành phố, thị xã tích cực vận động, đôn đốc người đang chấp hành án tại Trại tạm giam Công an tỉnh, Nhà tạm giữ Công an các huyện, người đang chấp hành án tại nơi cư trú (bao gồm án treo, cải tạo không giam giữ, cấm cư trú, quản chế, tước một số quyền công dân và cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định) thi hành khoản phạt về tiền, án phí, bồi thường, bồi hoàn theo quy định của bản án; phối hợp, hỗ trợ Cơ quan thi hành án dân sự các cấp trong việc thực hiện nhiệm vụ.

c) Các ngành: Tài nguyên và Môi trường, Bảo hiểm xã hội, Kho bạc Nhà nước, Ngân hàng và các tổ chức tín dụng trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình có trách nhiệm cung cấp đầy đủ, kịp thời các thông tin về tài sản, thu nhập của đương sự theo yêu cầu của Chấp hành viên; thực hiện nghiêm túc, kịp thời các quyết định của cơ quan thi hành án dân sự về việc áp dụng các biện pháp bảo đảm, biện pháp cưỡng chế thi hành án theo quy định của Luật Thi hành án dân sự.

d) Sở Tài chính phối hợp chặt chẽ với cơ quan thi hành án dân sự trong việc xử lý các khoản tiền, tài sản sung công quỹ Nhà nước. Thực hiện kịp thời các yêu cầu của cơ quan thi hành án dân sự về thẩm định giá. Tham mưu bảo đảm kinh phí hoạt động của Ban chỉ đạo thi hành án dân sự và kinh phí hỗ trợ công tác thi hành án dân sự.

2. Tăng cường sự chỉ đạo của UBND cấp huyện đối với công tác thi hành án dân sự, hành chính.

a) UBND các huyện, thành phố, thị xã chỉ đạo Hội đồng phối hợp công tác PBGDPL cấp huyện tăng cường PBGDPL về thi hành án dân sự, thi hành án hành chính.

b) Kiện toàn tổ chức và nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban chỉ đạo thi hành án dân sự cấp huyện.

c) Chỉ đạo các Chi cục Thi hành án dân sự và các cơ quan, tổ chức hữu quan ở cấp huyện thực hiện tốt Đề án “Tăng cường giải quyết việc thi hành án dân sự tồn đọng” đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1273/QĐ-UBND ngày 05/5/2012; chỉ đạo và hỗ trợ kinh phí để giải quyết dứt điểm các vụ việc thi hành án dân sự, hành chính khó khăn phức tạp; chỉ đạo đảm bảo an toàn, hiệu quả các vụ việc cưỡng chế thi hành án dân sự, hành chính trên địa bàn.

d) Chỉ đạo Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn tích cực phối hợp và hỗ trợ các cơ quan thi hành án dân sự để thi hành có hiệu quả các vụ việc thi hành án dân sự, hành chính trên địa bàn.

3. Tăng cường trách nhiệm và năng lực tổ chức thi hành án dân sự, hành chính của các cơ quan thi hành án dân sự.

a) Cục Thi hành án dân sự tỉnh tăng cường kiểm tra, đôn đốc các cơ quan thi hành án dân sự, bảo đảm phân loại chính xác các vụ án có điều kiện thi hành, tổ chức các đợt cao điểm về thi hành án, thi hành dứt điểm các vụ việc tồn đọng, phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu về thi hành án do Bộ Tư pháp và Tổng cục Thi hành án dân sự giao hàng năm.

b) Tiếp tục tham mưu kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan thi hành án dân sự; thực hiện các giải pháp nâng cao trình độ, năng lực tổ chức thi hành án cho đội ngũ công chức; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính và đạo đức công vụ của đội ngũ công chức nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời gian tới.

c) Tích cực đề xuất Bộ Tư pháp, Tổng cục Thi hành án dân sự quan tâm đầu tư nâng cấp, cải thiện cơ sở vật chất, phương tiện hoạt động của Cục và các Chi cục Thi hành án dân sự.

Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự; Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình xây dựng Kế hoạch tổ chức thực hiện Chỉ thị này.

Cục Thi hành án dân sự tỉnh chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị này, định kỳ báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh theo quy định./,

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp;
- Tổng cục THADS Bộ Tư pháp;
- TT Tỉnh ủy; TT HĐND tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh
- Các sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- UBND các huyện thành phố, thị xã:
- Chánh, Phó Văn phòng UBND tỉnh,
- Báo Hà Tĩnh, Đài PT-TH tỉnh;
- TT Công báo - tin học tỉnh
- Lưu: VT, NC1

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Minh Kỳ

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 23/2013/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu23/2013/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/12/2013
Ngày hiệu lực14/12/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThủ tục Tố tụng
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 13/09/2016
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 23/2013/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 23/2013/CT-UBND tăng cường công tác thi hành án dân sự hành chính Hà Tĩnh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 23/2013/CT-UBND tăng cường công tác thi hành án dân sự hành chính Hà Tĩnh
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu23/2013/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hà Tĩnh
        Người kýTrần Minh Kỳ
        Ngày ban hành04/12/2013
        Ngày hiệu lực14/12/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThủ tục Tố tụng
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 13/09/2016
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản được căn cứ

           Văn bản hợp nhất

            Văn bản gốc Chỉ thị 23/2013/CT-UBND tăng cường công tác thi hành án dân sự hành chính Hà Tĩnh

            Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 23/2013/CT-UBND tăng cường công tác thi hành án dân sự hành chính Hà Tĩnh