Chỉ thị 23/CT-BCT

Chỉ thi 23/CT-BCT năm 2014 tăng cường công tác quản lý vận hành hồ chứa thủy điện do Bộ Công thương ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thi 23/CT-BCT 2014 tăng cường quản lý vận hành hồ chứa thủy điện


BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 23/CT-BCT

Hà Nội, ngày 11 tháng 07 năm 2014

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ VẬN HÀNH HỒ CHỨA THỦY ĐIỆN

Trong các năm gần đây, nhìn chung các đơn vị quản lý vận hành hồ chứa thủy điện đều tuân thủ và thực hiện nghiêm túc các Quy trình vận hành liên hồ chưa và từng hồ chứa; phối hợp tốt với chính quyền địa phương, vận hành đảm bảo an toàn công trình, phát huy hiệu quả sử dụng nước và đã góp phần chậm lũ, cắt giảm đỉnh lũ cho hạ du. Đi đôi với đó, việc cung cấp nước từ các hồ chứa thủy điện để phục vụ sinh hoạt, sản xuất nông nghiệp, đẩy mặn,... cho vùng hạ du đã từng bước được đáp ứng và đã sử dụng tương đối có hiệu quả nguồn nước.

Để tiếp tục nâng cao hơn nữa tác dụng tích cực của các hồ chứa thủy điện, hạn chế tối đa ảnh hưởng bất lợi đến hạ du trong việc vận hành của các công trình thủy điện, thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 18 tháng 02 năm 2014 của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 62/2013/QH13 ngày 27 tháng 11 năm 2013 của Quốc hội khóa XIII về tăng cường công tác quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng và vận hành khai thác công trình thủy điện và Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 14 tháng 10 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác quản lý, đảm bảo an toàn hồ chứa nước, Bộ trưởng Bộ Công Thương đề nghị:

1. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo Sở Công Thương và các Sở, Ngành liên quan:

- Đẩy mạnh việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 18 tháng 02 năm 2014 của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 62/2013/QH13 ngày 27 tháng 11 năm 2013 của Quốc hội khóa XIII về tăng cường công tác quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng và vận hành khai thác công trình thủy điện.

- Chỉ đạo, tổ chức kiểm tra việc thực hiện các Chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Công Thương liên quan đến các dự án thủy điện, bao gồm Chỉ thị số 15/CT-BCT ngày 13 tháng 5 năm 2014 về công tác cảnh báo trong vận hành hồ chứa và nhà máy thủy điện để bảo đảm an toàn cho vùng hạ du các dự án thủy điện, Chỉ thị số 07/CT-BCT ngày 28 tháng 3 năm 2014 về tăng cường công tác an toàn đập thủy điện trong mùa mưa lũ năm 2014 và Chỉ thị số 13/CT-BCT ngày 29 tháng 4 năm 2014 về công tác phòng chống thiên tai, lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn năm 2014.

- Liên hệ chặt chẽ với Tập đoàn Điện lực Việt Nam và các đơn vị quản lý vận hành thủy điện trên địa bàn, xây dựng kế hoạch sử dụng nước cho sản xuất và sinh hoạt ở hạ du để phối hợp, vận hành, sử dụng nguồn nước tiết kiệm và hiệu quả từ các hồ chứa thủy điện.

- Rà soát và nếu thấy cần thiết thì điều chỉnh năng lực thoát nước (khẩu độ cầu, cống, tràn...) trên các tuyến giao thông, đặc biệt là các tuyến giao thông vùng trung và hạ du khu vực miền Trung.

- Chỉ đạo và phối hợp đơn vị quản lý vận hành hồ chứa thủy điện xây dựng cơ chế phối hợp, trao đổi, cung cấp số liệu vận hành hồ chứa.

- Đôn đốc các đơn vị quản lý vận hành các công trình thủy điện đăng ký an toàn đập đối với các công trình trên địa bàn mới được đưa vào khai thác hoặc đang vận hành nhưng chưa đăng ký, Báo cáo hiện trạng an toàn đập, và Báo cáo kết quả kiểm định an toàn đập kèm theo báo cáo đánh giá của tổ chức, cá nhân thực hiện kiểm định được quy định tại Nghị định số 72/2007/NĐ-CP ngày 07 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ về quản lý an toàn đập và Thông tư số 34/2010/TT-BCT ngày 07 tháng 10 năm 2010 của Bộ Công Thương về quản lý an toàn đập thủy điện.

- Tiếp tục rà soát, xem xét, để điều chỉnh hoặc có kiến nghị điều chỉnh những nội dung của Quy trình vận hành hồ chứa thủy điện đã được phê duyệt cho phù hợp hơn với thực tế. Kiểm tra và kiên quyết xử lý những nhà máy thủy điện không thực hiện đúng quy trình vận hành đã được phê duyệt, trong trường hợp vi phạm nghiêm trọng, đề nghị chuyển cho cơ quan chức năng xử lý.

- Tăng cường công tác tuyên truyền, giải thích cho nhân dân địa phương các nội dung của Quy trình vận hành hồ chứa, quy định về hệ thống các tín hiệu thông báo, cảnh báo lũ lụt vùng hạ du của việc vận hành nhà máy và xả lũ hồ chứa thủy điện; phối hợp với các đơn vị quản lý vận hành công trình thủy điện trong việc thông báo kịp thời tới người dân hạ du khi các hồ chứa thủy điện tiến hành xả lũ.

- Rà soát các dự án thủy điện đã hoàn thành xây dựng nhưng chưa thực hiện đầy đủ các quy định pháp luật hiện hành về quản lý chất lượng công trình, an toàn đập, trồng bù rừng thay thế, quy trình vận hành hồ chứa, dịch vụ môi trường rừng, các yêu cầu về môi trường,...tổng hợp tình hình và gửi Bộ Công Thương để xem xét việc cấp hoặc thu hồi Giấy phép hoạt động điện lực.

2. Đối với Tập đoàn Điện lực Việt Nam và các Chủ đầu tư dự án thủy điện:

- Thực hiện công tác cảnh báo trong vận hành hồ chứa và nhà máy thủy điện để bảo đảm an toàn cho vùng hạ du các dự án thủy điện và các nội dung khác theo Chỉ thị số 15/CT-BCT ngày 13 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương.

- Tổ chức thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Công Thương số 07/CT-BCT ngày 28 tháng 3 năm 2014 về tăng cường công tác an toàn đập thủy điện trong mùa mưa lũ năm 2014 và số 13/CT-BCT ngày 29 tháng 4 năm 2014 về công tác phòng chống thiên tai, lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn năm 2014.

- Thực hiện nghiêm ngặt, đầy đủ các yêu cầu của Quy trình vận hành liên hồ và đơn hồ đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; tuân thủ trong vận hành để bảo đảm mực nước khống chế trong Quy trình vận hành của hồ chứa như mực nước trước lũ, đón lũ và mực nước an toàn công trình.

- Rà soát Quy trình vận hành hồ chứa, đề xuất điều chỉnh bổ sung nếu có những nội dung không hợp lý; phối hợp với địa phương để bổ sung phương tiện thông tin cần thiết cho khu vực hạ du khi thông báo vận hành nhà máy và xả lũ hồ chứa thủy điện; xây dựng cơ chế phối hợp, trao đổi cung cấp số liệu vận hành hồ chứa; thực hiện công tác quản lý an toàn đập và công tác phòng chống lụt bão, cắm mốc lòng hồ... trình duyệt theo quy định.

- Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ với các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo quy định về công tác quản lý, vận hành, an toàn đập theo Nghị định số 72/2007/NĐ-CP ngày 7 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ về quản lý an toàn đập và Thông tư số 34/2010/TT-BCT ngày 07 tháng 10 năm 2010 của Bộ Công Thương về quản lý an toàn đập thủy điện.

Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam chỉ đạo các cơ quan quản lý vận hành các nhà máy thủy điện trên địa bàn và các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện Chỉ thị này; Giám đốc Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm phổ biến Chỉ thị này tới đơn vị quản lý, vận hành các nhà máy thủy điện trên địa bàn địa phương để thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Sở CT các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Cục ATMT, ĐTĐL;
- Tập đoàn Điện lực Việt Nam;
- Lưu VT, TCNL (2).

BỘ TRƯỞNG
Vũ Huy Hoàng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 23/CT-BCT

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu23/CT-BCT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/07/2014
Ngày hiệu lực11/07/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Chỉ thi 23/CT-BCT 2014 tăng cường quản lý vận hành hồ chứa thủy điện


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thi 23/CT-BCT 2014 tăng cường quản lý vận hành hồ chứa thủy điện
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu23/CT-BCT
        Cơ quan ban hànhBộ Công thương
        Người kýVũ Huy Hoàng
        Ngày ban hành11/07/2014
        Ngày hiệu lực11/07/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thi 23/CT-BCT 2014 tăng cường quản lý vận hành hồ chứa thủy điện

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thi 23/CT-BCT 2014 tăng cường quản lý vận hành hồ chứa thủy điện

           • 11/07/2014

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 11/07/2014

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực