Chỉ thị 23/CT-UBND

Chỉ thị 23/CT-UBND năm 2014 về tăng cường chỉ đạo, thực hiện công tác thi hành án hình sự tại xã, phường, thị trấn thuộc tỉnh Thái Nguyên

Nội dung toàn văn Chỉ thị 23/CT-UBND 2014 công tác thi hành án hình sự tại xã phường thị trấn Thái Nguyên


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THÁI NGUYÊN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 23/CT-UBND

Thái Nguyên, ngày 02 tháng 12 năm 2014

 

CHỈ THỊ

VỀ TĂNG CƯỜNG CHỈ ĐẠO, THỰC HIỆN CÔNG TÁC THI HÀNH ÁN HÌNH SỰ TẠI XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

Luật Thi hành án hình sự có hiệu lực thi hành từ 01/7/2011, đến nay công tác thi hành án hình sự tại xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đã có nhiều chuyển biến tích cực. UBND cấp xã, Công an cấp xã đã có nhiều cố gắng trong công tác quản lý, giám sát, cảm hóa giáo dục những người chấp hành án thực hiện nghĩa vụ của người chấp hành án chấp hành pháp luật. Do vậy đã hạn chế được số người đang chấp hành án vi phạm pháp luật, tái phạm tội, góp phần đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội ở địa phương.

Tuy nhiên công tác quản lý chỉ đạo thực hiện công tác thi hành án hình sự tại xã, phường, thị trấn vẫn còn nhiều hạn chế, UBND và các cơ quan chuyên môn ở cấp huyện chưa thực sự quan tâm, chỉ đạo, kiểm tra đối với UBND và Công an cấp xã trong việc thực hiện nhiệm vụ của mình được quy định trong luật thi hành án hình sự, chưa tạo được sự phối hợp chặt chẽ, sự gắn kết giữa lực lượng Công an cấp xã với các tổ chức chính trị - xã hội ở địa phương trong công tác thi hành án hình sự nhất là trong việc giám sát, cảm hóa, giáo dục giúp đỡ những người chấp hành án hình sự tại cộng đồng dân cư; UBND các xã, phường, thị trấn chưa thực sự quan tâm, chỉ đạo thực hiện công tác thi hành án hình sự, chỉ đạo và giao nhiệm vụ cho các ngành có liên quan phối hợp với lực lượng Công an làm tốt công tác giám sát, giáo dục, động viên giúp đỡ người chấp hành án hình sự tại xã, phường, thị trấn.

Để khắc phục tình trạng trên, nhằm tăng cường trách nhiệm và nâng cao hiệu quả công tác quản lý, giám sát người chấp hành án hình sự tại xã, phường, thị trấn. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu:

1. Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã:

- Quán triệt đến các đơn vị cơ sở trực thuộc; UBND các xã, phường, thị trấn, thực hiện nghiêm túc các văn bản quy phạm pháp luật quy định về công tác quản lý người chấp hành án hình sự tại xã, phường, thị trấn như: Luật thi hành án hình sự; Nghị định số 167/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ; Nghị quyết số 01/2013/NQ-HĐTP ngày 06/11/2013 của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao; Thông tư liên tịch số 08/2012/TTLT-BCA-BQP-TANDTC-VKSNDTC ngày 14/8/2012 hướng dẫn rút ngắn thời gian thử thách của án treo; Thông tư liên tịch số 09/2012/TTLT-BCA-BQP-TANDTC-VKSNDTC ngày 16/8/2012 hướng dẫn việc giảm, miễn thời hạn chấp hành án phạt cải tạo không giam giữ và miễn chấp hành thời hạn cấm cư trú, quản chế còn lại và các văn bản có liên quan để nâng cao nhận thức trách nhiệm, vị trí, vai trò của mình trong công tác quản lý, giáo dục, giúp đỡ người chấp hành án hình sự tại xã, phường, thị trấn góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh.

- Chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn làm tốt công tác tiếp nhận, tổ chức giám sát, giáo dục; phân công người trực tiếp giám sát giáo dục, tăng cường biện pháp giáo dục và làm tốt công tác phòng ngừa khi người chấp hành án tại xã, phường, thị trấn có dấu hiệu vi phạm pháp luật. UBND, Công an cấp xã, các ban ngành đoàn thể, người được giao trực tiếp theo dõi giám sát phối hợp với gia đình người chấp hành án để giáo dục người chấp hành án nhận thức được hành vi phạm tội của mình từ đó thực hiện đúng nghĩa vụ chấp hành án theo quy định của Pháp luật.

Công an cấp xã tham mưu giúp UBND cấp xã theo dõi, giám sát người chấp hành án hình sự tại xã, phường, thị trấn tại địa phương. Nhận xét, đánh giá việc chấp hành pháp luật, khi có đủ điều kiện để xem xét rút ngắn thời gian thử thách của án treo; giảm miễn thời hạn chấp hành án phạt cải tạo không giam giữ và miễn chấp hành thời hạn cấm cư trú, quản chế còn lại, có trách nhiệm giúp UBND cấp xã tổ chức cuộc họp để lập hồ sơ và đề nghị xem xét chuyển cho Cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện xem xét đề nghị theo đúng quy định của Pháp luật.

- Chỉ đạo Công an cấp huyện phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân cùng cấp định kỳ hàng quý kiểm tra, rà soát, đối chiếu số liệu, danh sách người chấp hành án tại xã, phường, thị trấn, để kịp thời giải quyết những tồn tại, khó khăn, vướng mắc và thống nhất biện pháp giải quyết để nâng cao hiệu quả công tác quản lý, giám sát người chấp hành án hình sự tại xã, phường, thị trấn tại địa phương. Thống nhất số liệu và tập hợp báo cáo UBND cấp huyện.

2. Công an tỉnh:

- Xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai, tập huấn bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ cho CBCS thuộc lực lượng Cảnh sát thi hành án hình sự, các lực lượng khác có liên quan và lực lượng Công an cấp xã để nâng cao nhận thức, trách nhiệm, trình độ và kỹ năng trong việc tổ chức quản lý, giám sát người chấp hành án hình sự tại xã, phường, thị trấn theo quy định của Pháp luật.

- Chỉ đạo Cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp tỉnh tăng cường công tác hướng dẫn, kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất công tác thi hành án hình sự đối với cơ quan thi hành án hình sự cấp huyện, theo dõi công tác quản lý giáo dục người bị kết án; hướng dẫn, kiểm tra công tác xét rút ngắn thời gian thử thách của án treo; việc giảm, miễn thời hạn chấp hành án phạt cải tạo không giam giữ và miễn chấp hành thời hạn cấm cư trú, quản chế còn lại theo quy định của Pháp luật.

- Chỉ đạo Cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện tổ chức tốt công tác tiếp nhận, vào sổ theo dõi, lập hồ sơ thi hành án, triệu tập người có quyết định thi hành án đến Cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện để viết cam kết và bàn giao cho UBND cấp xã tiếp nhận quản lý. Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ đối với UBND cấp xã về phương pháp, kỹ năng giám sát, giáo dục, giúp đỡ người chấp hành án hình sự tại xã, phường, thị trấn trong phạm vi địa phương quản lý. Xem xét giải quyết cho người chấp hành án được chuyển nơi cư trú theo đúng các quy định của Pháp luật; Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc UBND cấp xã định kỳ tổ chức việc xét rút ngắn thời gian thử thách của án treo; giảm miễn thời hạn chấp hành án phạt cải tạo không giam giữ và miễn chấp hành thời hạn cấm cư trú, quản chế còn lại. Cấp giấy chứng nhận đã chấp hành xong thời gian thử thách đối với án treo và người chấp hành xong án phạt cải tạo không giam giữ. Định kỳ hoặc theo yêu cầu đột xuất tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện công tác quản lý, giám sát người chấp hành án hình sự tại xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh báo cáo UBND tỉnh và Bộ Công an.

3. Sở Thông tin và Truyền thông, Đài phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Thái Nguyên có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan tư pháp đưa tin, tuyên truyền phổ biến Luật thi hành án hình sự và các văn bản hướng dẫn về công tác quản lý, giám sát người chấp hành án hình sự tại xã, phường, thị trấn, để các tầng lớp nhân dân nâng cao nhận thức và có ý thức chấp hành pháp luật.

4. Các Sở, Ban, Ngành của tỉnh có trách nhiệm phối hợp tuyên truyền, phổ biến và tổ chức thực hiện công tác quản lý, giám sát người chấp hành án hình sự tại xã, phường, thị trấn, theo chức năng, nhiệm vụ được quy định trong Luật thi hành án hình sự.

5. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh chỉ đạo các tổ chức thành viên phối hợp và giám sát người chấp hành án hình sự tại xã, phường, thị trấn.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc Công an tỉnh, Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm các nội dung của Chỉ thị này. Giao Công an tỉnh có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc kiểm tra việc triển khai thực hiện, định kỳ tổng hợp báo cáo Thường trực Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Công an;
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể;
- VKSND, TAND tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố, thị xã;
- Đài PT-TH tỉnh, Báo TN, TT Thông tin;
- PC81- CA tỉnh;
- PVP (Đ/c Chung);
- Lưu: VT, TH, NC. Phongh/28.11/60b

CHỦ TỊCH
Dương Ngọc Long

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 23/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu23/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành02/12/2014
Ngày hiệu lực02/12/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThủ tục Tố tụng
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 23/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 23/CT-UBND 2014 công tác thi hành án hình sự tại xã phường thị trấn Thái Nguyên


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 23/CT-UBND 2014 công tác thi hành án hình sự tại xã phường thị trấn Thái Nguyên
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu23/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thái Nguyên
        Người kýDương Ngọc Long
        Ngày ban hành02/12/2014
        Ngày hiệu lực02/12/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThủ tục Tố tụng
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 23/CT-UBND 2014 công tác thi hành án hình sự tại xã phường thị trấn Thái Nguyên

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 23/CT-UBND 2014 công tác thi hành án hình sự tại xã phường thị trấn Thái Nguyên

           • 02/12/2014

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 02/12/2014

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực