Chỉ thị 23/CT-UBND

Chỉ thị 23/CT-UBND năm 2015 về triển khai thực hiện Nghị định 15/2015/NĐ-CP về đầu tư theo hình thức đối tác công tư và Nghị định 30/2015/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư do Tỉnh Quảng Nam ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 23/CT-UBND hình thức đối tác công tư lựa chọn nhà đầu tư Quảng Nam 2015


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 23/CT-UBND

Quảng Nam, ngày 09 tháng 10 năm 2015

 

CHỈ THỊ

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 15/2015/NĐ-CP NGÀY 14/02/2015 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ ĐẦU TƯ THEO HÌNH THỨC ĐỐI TÁC CÔNG TƯ VÀ NGHỊ ĐỊNH SỐ 30/2015/NĐ-CP NGÀY 17/2/2015 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT ĐẤU THẦU VỀ LỰA CHỌN NHÀ ĐẦU TƯ

Để thực hiện tốt công tác thu hút, lựa chọn nhà đầu tư, quản lý đầu tư theo hình thức đối tác công tư theo quy định tại Nghị định số 15/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015, Nghị định số 30/2015/NĐ-CP ngày 17/3/2015 của Chính phủ, nhằm huy động mọi nguồn lực để đầu tư, khai thác tiềm năng, lợi thế, tạo động lực phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn, UBND tỉnh yêu cầu:

1. Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, Hội, đoàn thể thuộc tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố:

- Tổ chức quán triệt trong các ngành, các cấp, tạo môi trường thuận lợi, thu hút và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực vào đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội; thực hiện tốt các chính sách về đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) theo quy định tại Nghị định số 15/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015, Nghị định số 30/2015/NĐ-CP ngày 17/3/2015 của Chính phủ và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn có liên quan của Trung ương, tỉnh.

- Chủ động nghiên cứu, đề xuất danh mục dự án PPP thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020, trong đó đề xuất danh mục dự án đầu tư PPP tiên phong, danh mục dự án đầu tư PPP có sử dụng đất, đặc biệt các dự án có thể chuyển đổi từ hình thức đầu tư công sang đầu tư theo hình thức đối tác công tư trong các lĩnh vực như: Kết cấu hạ tầng giao thông, hệ thống cấp thoát nước, hệ thống thu gom xử lý nước thải, chất thải, nhà ở xã hội, công trình kết cấu hạ tầng y tế, giáo dục, đào tạo dạy nghề ...; danh mục đề xuất gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư để thẩm định, tổng hợp trình cấp thẩm quyền quyết định và công bố danh mục dự án trên mạng đấu thầu quốc gia theo quy định.

- Thực hiện việc cung cấp thông tin và đăng tải thông tin về đấu thầu các dự án PPP theo đúng quy định tại Điều 8 Luật đấu thầu và Điều 4 Nghị định số 30/2015/NĐ-CP ngày 17/2/2015. Hướng dẫn các Nhà đầu tư tự cung cấp và cập nhật thông tin về năng lực kinh nghiệm vào cơ sở dữ liệu nhà đầu tư trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 5 và điểm k khoản 1 Điều 8 của Luật đấu thầu.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm:

- Là cơ quan đầu mối, tham mưu UBND tỉnh trong công tác quản lý nhà nước về đầu tư theo hình thức PPP trên địa bàn tỉnh; hướng dẫn, phổ biến cho các cơ quan, đơn vị và tham mưu UBND tỉnh thực hiện các quy định về đầu tư theo hình thức PPP và công tác lựa chọn nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh.

- Tham mưu UBND tỉnh quyết định thành lập Ban chỉ đạo về Nghị định số 15/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ về đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) trên địa bàn tỉnh (bao gồm đại diện các ngành, địa phương có dự án PPP và các cơ quan tổng hợp thuộc tỉnh), hoàn thành trước ngày 30/11/2015.

- Thẩm định, tổng hợp danh mục trình cấp thẩm quyền quyết định và công bố danh mục dự án đầu tư theo hình thức PPP trên địa bàn tỉnh theo quy định.

- Chủ trì, phối hợp tổ chức thẩm định Đề xuất dự án, Báo cáo nghiên cứu khả thi các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư trên địa bàn tỉnh để trình UBND tỉnh phê duyệt.

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành và địa phương rà soát, tổng hợp các dự án PPP đã ký với nhà đầu tư để nghiên cứu cơ chế hỗ trợ, ưu đãi bảo đảm đầu tư đúng quy định và hiệu quả; bố trí nguồn vốn chuẩn bị đầu tư cho các dự án PPP trên địa bàn trong kế hoạch đầu tư trung hạn 2016-2020; tham mưu UBND tỉnh văn bản đề nghị Trung ương hỗ trợ kinh phí hỗ trợ chuẩn bị đầu tư theo quy định tại Nghị định số 15/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ.

4. Sở Tài chính chủ trì, hướng dẫn các đơn vị, địa phương trong việc sử dụng kinh phí chuẩn bị đầu tư và thực hiện dự án; cơ chế tài chính thực hiện, thủ tục giải ngân và quyết toán công trình, dự án đầu tư theo hình thức PPP.

5. Các Sở, ngành: Công Thương, Xây dựng, Nông nghiệp & PTNT, Giao thông vận tải, Xây dựng, Thông tin và Truyền thông, Tài nguyên và Môi trường, Giáo dục và Đào tạo, Y tế… phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ động nghiên cứu, đề xuất, thẩm định các công trình dự án đầu tư theo hình thức PPP thuộc lĩnh vực quản lý.

6. Các đơn vị được giao quản lý thực hiện các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư có trách nhiệm nghiên cứu và tổ chức thực hiện quy trình đầu tư và tổ chức lựa chọn nhà đầu tư đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định tại Luật đấu thầu số 43/2013/QH13, Nghị định số 15/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 và Nghị định số 30/2015/NĐ-CP ngày 17/3/2015 của Chính phủ. Định kỳ (06 tháng và hàng năm) tổng hợp, báo cáo đánh giá tình hình thực hiện dự án cho Sở Kế hoạch Đầu tư để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh theo dõi, chỉ đạo.

* Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm kiểm tra, hướng dẫn giám sát quá trình triển khai thực hiện của các đơn vị, địa phương và theo dõi, tổng hợp các tồn tại, vướng mắc báo cáo, tham mưu UBND tỉnh xem xét, xử lý theo thẩm quyền.

Yêu cầu thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện và chỉ đạo thực hiện nghiêm các quy định tại Chỉ thị này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Đinh Văn Thu

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 23/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu23/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/10/2015
Ngày hiệu lực09/10/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 23/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 23/CT-UBND hình thức đối tác công tư lựa chọn nhà đầu tư Quảng Nam 2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 23/CT-UBND hình thức đối tác công tư lựa chọn nhà đầu tư Quảng Nam 2015
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu23/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Nam
        Người kýĐinh Văn Thu
        Ngày ban hành09/10/2015
        Ngày hiệu lực09/10/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 23/CT-UBND hình thức đối tác công tư lựa chọn nhà đầu tư Quảng Nam 2015

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 23/CT-UBND hình thức đối tác công tư lựa chọn nhà đầu tư Quảng Nam 2015

           • 09/10/2015

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 09/10/2015

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực