Chỉ thị 23/CT-UBND

Chỉ thị 23/CT-UBND năm 2013 tăng cường thực hiện nhiệm vụ và giải pháp phòng, chống mại dâm trên địa bàn thành phố Hà Nội trong tình hình hiện nay

Nội dung toàn văn Chỉ thị 23/CT-UBND năm 2013 tăng cường phòng chống mại dâm Hà Nội


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 23/CT-UBND

Hà Nội, ngày 07 tháng 11 năm 2013

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP PHÒNG, CHỐNG MẠI DÂM TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI TRONG TÌNH HÌNH HIỆN NAY

Tệ nạn mại dâm trên địa bàn thành phố Hà Nội vẫn tồn tại trong các cơ sở kinh doanh dịch vụ, địa bàn công cộng và núp bóng trá hình tại một số cơ sở kinh doanh dịch vụ để phát sinh tệ nạn xã hội ngày càng có xu hướng công khai và gia tăng. Thực hiện Chỉ thị số 22/CT-TTg ngày 15/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp phòng, chống mại dâm trong tình hình hiện nay, để tăng cường chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ phòng chống mại dâm trên địa bàn, UBND Thành phố yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể Thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã triển khai nhiệm vụ sau:

1. Nhiệm vụ trọng tâm

- Nâng cao hiệu lực, hiệu quả và trách nhiệm quản lý nhà nước về công tác phòng, chống mại dâm trên địa bàn, xác định rõ vai trò, trách nhiệm cá nhân của người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền, thủ trưởng các cơ quan liên quan khi để phát sinh tệ nạn mại dâm trên địa bàn quản lý; coi hiệu quả công tác phòng chống tệ nạn mại dâm là một trong những chỉ tiêu thi đua, đánh giá hàng năm đối với tổ chức, cá nhân. Tăng cường công tác giáo dục, phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý kiên quyết những cán bộ, đảng viên có hành vi thiếu trách nhiệm bao che, dung túng, tham gia tệ nạn mại dâm.

- Thường xuyên rà soát, đánh giá thực trạng tệ nạn mại dâm trên địa bàn, thực hiện đồng bộ các hoạt động, giải pháp theo Chương trình hành động phòng, chống mại dâm giai đoạn 2011-2015. Tăng cường trấn áp tội phạm liên quan đến mại dâm, triệt phá các tụ điểm, “khu vực”, đường dây tổ chức hoạt động mại dâm ở các địa bàn trọng điểm; điều tra, truy tố và xét xử nghiêm minh các tội phạm liên quan đến mại dâm.

- Thường xuyên, kiện toàn và nâng cao hiệu quả hoạt động của Đội kiểm tra liên ngành về phòng, chống tệ nạn mại dâm các cấp theo Nghị định số 178/2004/NĐ-CP ngày 15/10/2004 của Chính phủ đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ, các địa bàn trọng điểm.

- Nghiên cứu, xây dựng các mô hình hỗ trợ tại cộng đồng đối với người bán dâm để có thể cung cấp kịp thời các dịch vụ tư vấn tâm lý, pháp lý; cơ chế, chính sách tạo điều kiện thuận lợi cho người bán dâm tiếp cận, sử dụng các dịch vụ can thiệp dự phòng, khám và điều trị HIV/AIDS và các bệnh lây truyền qua đường tình dục; chương trình điều trị Methadone cho người bán dâm có sử dụng ma túy; chương trình 100% bao cao su trong các cơ sở kinh doanh dịch vụ; hỗ trợ người bán dâm giảm các tổn thương bị lừa gạt, bạo lực, bóc lột tình dục; việc hỗ trợ xã hội đối với người bán dâm sau khi bị xử lý hành chính theo hướng dẫn tại công văn số 2335/LĐTBXH-PCTNXH ngày 27/6/2013 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; kỹ năng sống, trợ giúp xã hội, hỗ trợ học nghề, việc làm, tiếp cận các nguồn vốn nhằm tạo cơ hội cho người bán dâm thay đổi công việc, hòa nhập cộng đồng bền vững.

- Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ chuyên trách phòng, chống tệ nạn xã hội các cấp về chuyên môn, nghiệp vụ quản lý nhà nước, công tác xã hội để làm tốt vai trò tham mưu, đề xuất, tổ chức triển khai nhiệm vụ phòng, chống mại dâm ở địa phương; huy động sự tham gia của các tổ chức chính trị - xã hội và người dân trong đấu tranh phòng, chống mại dâm, xây dựng xã, phường, lành mạnh, không có tệ nạn xã hội.

- Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về phòng, chống mại dâm, nêu gương người tốt, việc tốt, mô hình tốt, những địa phương có cách làm sáng tạo, hiệu quả, đồng thời phê phán những địa phương để tệ nạn mại dâm gia tăng. Hình thức, nội dung tuyên truyền phải phù hợp và được các đối tượng cần tuyên truyền, tạo sự đồng thuận của xã hội trong công tác phòng, chống mại dâm.

- Nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban chỉ đạo phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm các cấp; phân công nhiệm vụ, phân công địa bàn phụ trách cụ thể cho từng thành viên Ban chỉ đạo; xây dựng cơ chế phối hợp liên ngành; tăng cường công tác kiểm tra của cấp trên đối với cấp dưới. Địa bàn nào để tình hình mại dâm gia tăng, gây bức xúc trong nhân dân Chủ tịch UBND, thủ trưởng Công an địa phương nơi đó phải chịu trách nhiệm trước UBND, Ban chỉ đạo Thành phố. Duy trì chế độ họp, sơ kết, tổng kết và báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phòng, chống mại dâm theo qui định.

2. Tổ chức thực hiện

2.1. Sở Lao động Thương binh và Xã hội - cơ quan thường trực Ban chỉ đạo phòng chống tệ nạn mại dâm của Thành phố chủ trì phối hợp với Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Công an Thành phố, Sở Y tế và các đơn vị liên quan đề xuất báo cáo UBND Thành phố kiến nghị HĐND Thành phố tăng cường các hoạt động chất vấn, giám sát thực hiện nhiệm vụ phòng, chống mại dâm của Thành phố; bố trí ngân sách, huy động các nguồn lực hợp pháp để thực hiện công tác phòng, chống mại dâm nhằm đạt được các mục tiêu theo Chương trình hành động phòng chống mại dâm giai đoạn 2011-2015. Theo dõi, tổng hợp tình hình và kết quả thực hiện Chỉ thị của các sở, ban, ngành, đoàn thể Thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã, định kỳ 6 tháng, 01 năm và đột xuất báo cáo UBND Thành phố theo qui định.

2.2. Công an Thành phố chỉ đạo lực lượng Công an các cấp xác định địa bàn phức tạp về tệ nạn mại dâm, đối tượng tội phạm hoạt động liên quan đến mại dâm, chú trọng đến các loại tội phạm mua bán người vì mục đích mại dâm; chỉ đạo phân loại nạn nhân bị mua bán trong các vụ việc, án điều tra tội phạm liên quan đến mại dâm; tăng cường điều tra, xử lý vi phạm về mại dâm; phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông ngăn chặn, xử lý tình trạng mại dâm thông qua sử dụng công nghệ cao, rà soát, đề xuất, sửa đổi, bổ sung các quy định quản lý về an ninh trật tự đối với các cơ sở kinh doanh có điều kiện.

2.3. Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tăng cường chỉ đạo thanh tra kiểm tra các cơ sở kinh doanh văn hóa, du lịch nhằm ngăn chặn và xử lý các hành vi khiêu dâm, kích dục, lưu hành văn hóa phẩm độc hại, đồi trụy, lợi dụng du lịch để tổ chức hoạt động mại dâm.

2.4. UBND các quận, huyện, thị xã

- Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị tăng cường thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp phòng, chống mại dâm trên địa bàn trong tình hình hiện nay, phân công nhiệm vụ, phân công địa bàn phụ trách cụ thể của các thành viên Ban chỉ đạo phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy mại dâm quận, huyện.

- Thường xuyên báo cáo quận, huyện ủy tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo kiểm tra, giám sát đối với các đơn vị chức năng, chính quyền các cấp trong việc thực hiện nhiệm vụ phòng, chống mại dâm.

- Tập trung chỉ đạo giải quyết triệt để tệ nạn mại dâm tại những địa bàn trọng điểm; kiện toàn, nâng cao năng lực hoạt động, hiệu quả công tác của Đội kiểm tra liên ngành 178 của địa phương.

- Chủ động phối hợp với Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Sở Y tế, Sở Tài chính, Công an Thành phố đề xuất với UBND Thành phố trình HĐND Thành phố bố trí ngân sách, huy động các nguồn lực hợp pháp để thực hiện công tác phòng, chống mại dâm nhằm đạt được các mục tiêu theo Chương trình hành động phòng chống mại dâm giai đoạn 2011 - 2015 theo qui định.

2.5. Các sở, ban, ngành, đoàn thể Thành phố, các đơn vị có liên quan căn cứ Chỉ thị của UBND Thành phố về tăng cường thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp phòng, chống mại dâm trên địa bàn trong tình hình hiện nay tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ của Chỉ thị theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị thường xuyên, tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện với UBND Thành phố (qua Sở Lao động Thương binh và Xã hội để tổng hợp).

2.6. Đề nghị Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội và các tổ chức chính trị - xã hội của Thành phố tăng cường tuyên truyền, vận động các hội viên, đoàn viên tham gia tích cực các phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, xây dựng địa bàn trong sạch, không có tệ nạn xã hội và tham gia công tác phòng, chống mại dâm trên địa bàn.

UBND Thành phố đề nghị Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội, các đoàn thể chính trị Thành phố, yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã, các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Chỉ thị và định kỳ báo cáo 6 tháng 01 năm, đột xuất với UBND Thành phố (qua Sở Lao động Thương binh và Xã hội để tổng hợp) theo qui định./.

 

 

Nơi nhận:
- TTTU, TTHĐNDTP;
- Đ/c Chủ tịch UBND TP;
- Các đ/c PCT UBND TP;
- Các sở, ngành, đoàn thể TP;
- UBND các quận, huyện, thị xã;
- Đ/c Chánh Văn phòng;
- Đ/c PVP Đỗ Đình Hồng;
- Các phòng: VX, TH;
- Lưu: VT, VXh.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Bích Ngọc

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 23/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu23/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/11/2013
Ngày hiệu lực07/11/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Trách nhiệm hình sự
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Chỉ thị 23/CT-UBND năm 2013 tăng cường phòng chống mại dâm Hà Nội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 23/CT-UBND năm 2013 tăng cường phòng chống mại dâm Hà Nội
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu23/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
        Người kýNguyễn Thị Bích Ngọc
        Ngày ban hành07/11/2013
        Ngày hiệu lực07/11/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Trách nhiệm hình sự
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 23/CT-UBND năm 2013 tăng cường phòng chống mại dâm Hà Nội

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 23/CT-UBND năm 2013 tăng cường phòng chống mại dâm Hà Nội

           • 07/11/2013

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 07/11/2013

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực