Chỉ thị 23/CT-UBND

Chỉ thị 23/CT-UBND năm 2013 thực hiện nhiệm vụ năm học 2013-2014 của ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

Nội dung toàn văn Chỉ thị 23/CT-UBND năm 2013 thực hiện nhiệm vụ năm học 2013 2014 Bà Rịa Vũng Tàu


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 23/CT-UBND

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 04 tháng 11 năm 2013

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2013-2014 CỦA NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU

Thực hiện Chỉ thị số 2737/CT-BGDĐT ngày 27 tháng 7 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục chuyên nghiệp năm học 2012-2013; Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 13 tháng 8 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu về việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2012-2013 của ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu; các văn bản chỉ đạo của Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh tiếp tục đạt được những kết quả tốt đẹp; chất lượng giáo dục và đào tạo ổn định và phát triển; tỷ lệ học sinh khá, giỏi tăng, tỷ lệ học sinh yếu kém giảm. Chất lượng giáo dục mũi nhọn có nhiều tiến bộ.

Có được những kết quả trên là do sự chủ động của lãnh đạo ngành, sự nỗ lực của toàn thể đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; sự chỉ đạo sâu sát của Bộ Giáo dục và Đào tạo, sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh; sự phối hợp của các sở, ban, ngành, địa phương trong tỉnh, sự đồng thuận của toàn xã hội.

Thực hiện Chỉ thị số 3004/CT-BGDĐT ngày 15 tháng 8 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục chuyên nghiệp năm học 2013 – 2014; tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được trong năm học 2012-2013 và những năm qua, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ thị:

1. Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm:

a) Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả và vững chắc các giai đoạn của Đề án “Quy hoạch phát triển Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu giai đoạn 2012-2015 và tầm nhìn đến 2020”. Đẩy mạnh cải cách hành chính; thực hiện đồng bộ phân cấp quản lý giáo dục và đào tạo phạm vi toàn tỉnh; tăng quyền tự chủ và tự chịu trách nhiệm của các cơ sở giáo dục và các cơ quan quản lý giáo dục địa phương trong quản lý giáo dục.

Tập trung triển khai nhiều hoạt động với nhiều giải pháp tích cực để nâng cao chất lượng giáo dục, tăng tỷ lệ huy động học sinh trong độ tuổi đến trường, giảm tỷ lệ học sinh bỏ học; tăng cường công tác phát hiện và bồi dưỡng học sinh giỏi, nâng cao chất lượng giáo dục mũi nhọn. Phát huy thành quả của phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, tạo khí thế mới trong phong trào thi đua “Dạy tốt học tốt” ở các nhà trường, góp phần tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục.

b) Tăng cường hoạt động tự thanh tra, kiểm tra của các cơ sở giáo dục. Đặc biệt quan tâm thực hiện quản lý dạy thêm học thêm trong và ngoài nhà trường. Xử lý nghiêm túc, kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo. Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, công chức, viên chức và học sinh, sinh viên trong toàn ngành.

c) Thực hiện việc công khai chất lượng giáo dục đạt được và điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục và đào tạo; quản lý thu - chi tài chính, quản lý công tác tuyển sinh đầu cấp đảm bảo sự giám sát của cơ quan nhà nước, của các tổ chức chính trị xã hội và nhân dân; tăng cường chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tự kiểm tra của các cơ sở giáo dục. Không chỉ đạo, tổ chức huy động đóng góp của cha mẹ học sinh các khoản trái với quy định.

d) Tiếp tục triển khai có hiệu quả, sáng tạo việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14 tháng 5 năm 2011 của Bộ Chính trị; chú trọng công tác giáo dục đạo đức, nhân cách, giá trị sống, kỹ năng sống cho học sinh, sinh viên; nâng cao đạo đức nghề nghiệp của nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục;

đ) Tập trung chỉ đạo, phấn đấu thực hiện đúng lộ trình đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi đã được phê duyệt, huy động trên 98% trẻ 5 tuổi ra lớp và học hai buổi/ngày; phấn đấu đạt chuẩn phổ cập giáo dục trẻ mầm non 5 tuổi vào cuối học kỳ I năm học này. Củng cố kết quả phổ cập giáo dục tiểu học và trung học cơ sở, tăng cường phân luồng học sinh sau trung học cơ sở và xóa mù chữ cho người lớn.

e) Tiếp tục nâng cao nhận thức cho mọi người về học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập; tăng cường đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ, giáo viên các cơ sở giáo dục thường xuyên; đổi mới phương pháp dạy học; đổi mới kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học viên; chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và dạy học. Tiếp tục thực hiện Chương trình Xóa mù chữ và giáo dục tiếp tục sau khi biết chữ.

g) Mở rộng quy mô, đa dạng hóa các ngành nghề đào tạo, các hình thức đào tạo, các hệ đào tạo trung cấp chuyên nghiệp; thực hiện các giải pháp phân luồng để tăng tỷ lệ học sinh sau trung học cơ sở vào học trung cấp chuyên nghiệp, trung cấp nghề. Đào tạo theo quy hoạch phát triển nguồn nhân lực đã được phê duyệt; đẩy mạnh hợp tác với các đơn vị sử dụng nhân lực; thực hiện tốt công tác quản lý các chương trình hợp tác quốc tế trong giáo dục trung cấp chuyên nghiệp.

h) Đẩy mạnh công tác giáo dục thể chất, chăm sóc sức khỏe; tăng cường công tác quản lý, phối hợp đảm bảo an ninh, trật tự trường học, phòng chống tội phạm, bạo lực, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên. Tăng cường thực hiện Chỉ thị số 25/CT-UBND ngày 27 tháng 12 năm 2012 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường thực hiện công tác vệ sinh trường học trong ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, đảm bảo 100% các trường học đủ công trình vệ sinh đảm bảo đúng quy cách, luôn luôn được giữ gìn sạch sẽ; duy trì môi trường trường học luôn luôn xanh-sạch-đẹp.

i) Tích cực chủ động thực hiện các giải pháp phù hợp, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng, các: Hội Khuyến học, Hội Cựu giáo chức, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, khắc phục và ngăn ngừa có hiệu quả tình trạng học sinh bỏ học, hiện tượng bạo lực trong trường học.

2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố có trách nhiệm:

- Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo huy động trên 98% trẻ em 5 tuổi đến học các trường mầm non, 100% trẻ em 6 tuổi được vào học lớp một, trên 99% trẻ em hoàn thành chương trình tiểu học vào học lớp 6; chỉ đạo Ủy ban nhân dân các phường, xã, thị trấn phối hợp với các đoàn thể xã hội cùng với các trường học trên địa bàn tích cực vận động và thực hiện các giải pháp tích cực để học sinh có hoàn cảnh khó khăn, hoàn cảnh đặc biệt có nguy cơ bỏ học đến trường. Tăng cường công tác quản lý và nâng cao chất lượng hoạt động của các trung tâm văn hoá-học tập cộng đồng.

- Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Nội vụ thực hiện tốt việc tuyển dụng và bố trí đủ giáo viên ngay từ đầu năm học.

- Thực hiện tốt quy hoạch mạng lưới, phát triển cơ sở vật chất trường học và đề án “Xã hội hoá giáo dục” trên địa bàn huyện, thành phố, bảo đảm có đủ trường học đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh các cấp mầm non, tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn xã và trường trung học phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên trên địa bàn huyện. Có giải pháp thực hiện tốt cơ sở vật chất đã được đầu tư và xây dựng trên địa bàn, tránh lãng phí.

3. Các sở, ban, ngành có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với ngành Giáo dục và Đào tạo tạo điều kiện thuận lợi để ngành Giáo dục và Đào tạo triển khai kế hoạch, nhiệm vụ năm học 2013-2014 đạt kết quả tốt nhất. Các Sở: Văn hoá - Thể thao và Du lịch, Sở Tư pháp, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện chương trình phối hợp thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, thực hiện có hiệu quả Đề án nâng cao chất lượng công tác phổ biến giáo dục pháp luật trong nhà trường. Sở Giao thông vận tải, Công an tỉnh phối hợp chặt chẽ với ngành Giáo dục và Đào tạo, các địa phương thực hiện tốt công tác an toàn giao thông, công tác giáo dục an toàn giao thông trong nhà trường, giảm thiểu vi phạm trật tự an toàn giao thông trong cán bộ giáo viên, học sinh, sinh viên và thiệt hại do tai nạn giao thông có thể xảy ra.

4. Sở Thông tin truyền thông, Báo Bà Rịa-Vũng Tàu, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh chủ động phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo triển khai tốt việc tuyên truyền phổ biến những nội dung chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo và Ủy ban nhân dân tỉnh về nhiệm vụ trọng tâm của ngành Giáo dục và Đào tạo năm học 2012-2013 để cán bộ, nhân dân trong tỉnh biết và hưởng ứng.

5. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức Đoàn thể phối hợp với ngành Giáo dục và Đào tạo phổ biến các chủ trương chính sách của Đảng, nhà nước về hoạt động giáo dục và đào tạo để các hội viên, đoàn viên và quần chúng nhân dân biết, tích cực tham gia thực hiện.

6. Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm tổng hợp tình hình sau khai giảng năm học 2013-2014, báo cáo về Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định.

7. Chỉ thị này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký.

Yêu cầu Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc các sở, ngành, Thủ trưởng các đơn vị liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố nghiêm túc thực hiện Chỉ thị này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Thanh Dũng

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 23/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu23/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/11/2013
Ngày hiệu lực14/11/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 23/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 23/CT-UBND năm 2013 thực hiện nhiệm vụ năm học 2013 2014 Bà Rịa Vũng Tàu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 23/CT-UBND năm 2013 thực hiện nhiệm vụ năm học 2013 2014 Bà Rịa Vũng Tàu
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu23/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
        Người kýLê Thanh Dũng
        Ngày ban hành04/11/2013
        Ngày hiệu lực14/11/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giáo dục
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 23/CT-UBND năm 2013 thực hiện nhiệm vụ năm học 2013 2014 Bà Rịa Vũng Tàu

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 23/CT-UBND năm 2013 thực hiện nhiệm vụ năm học 2013 2014 Bà Rịa Vũng Tàu

           • 04/11/2013

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 14/11/2013

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực