Chỉ thị 23/CT-UBND

Chỉ thị 23/CT-UBND năm 2014 về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên, giáo dục chuyên nghiệp và giáo dục đại học tỉnh Đồng Nai trong năm học 2014 - 2015

Nội dung toàn văn Chỉ thị 23/CT-UBND năm 2014 nhiệm vụ giáo dục mầm non phổ thông thường xuyên chuyên nghiệp đại học Đồng Nai


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 23/CT-UBND

Đồng Nai, ngày 08 tháng 9 năm 2014

 

CHỈ THỊ

VỀ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CỦA GIÁO DỤC MẦM NON, GIÁO DỤC PHỔ THÔNG, GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN, GIÁO DỤC CHUYÊN NGHIỆP VÀ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC TỈNH ĐỒNG NAI TRONG NĂM HỌC 2014 - 2015

Quán triệt Chỉ thị số 3008/CT-BGDĐT ngày 18/8/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục chuyên nghiệp năm học 2014 - 2015; căn cứ nghị quyết của Đảng, các văn bản của Nhà nước về giáo dục và đào tạo; căn cứ tình hình thực tế giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ thị:

1. Về công tác quản lý giáo dục và đào tạo

a) Triển khai kế hoạch của Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh thực hiện Kế hoạch số 194-KH/TU ngày 29/7/2014 của Tỉnh ủy về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo với các nhiệm vụ, giải pháp, lộ trình khả thi, phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của địa phương, của ngành giáo dục và đào tạo, cơ sở giáo dục và đào tạo.

b) Tiếp tục phối hợp khắc phục các vướng mắc trong quản lý giáo dục cấp huyện; thực hiện tốt việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm xã hội của các cơ sở giáo dục và đào tạo. Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra của cơ quan quản lý giáo dục các cấp, công tác tự kiểm tra của cơ sở giáo dục và đào tạo; đảm bảo dân chủ, công khai, minh bạch, ngăn ngừa, khắc phục cơ bản các tiêu cực trong giáo dục và đào tạo.

c) Phát huy vai trò của công nghệ thông tin trong quản lý giáo dục và đào tạo; thực hiện tốt cải cách hành chính. Chủ động trong công tác tham mưu với cấp ủy Đảng, chính quyền, phối hợp với các tổ chức chính trị, xã hội để xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, bảo đảm an ninh, trật tự trường học, phòng chống tội phạm, bạo lực, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên.

2. Về tổ chức hoạt động giáo dục và đào tạo

a) Nhiệm vụ chung của các cấp học

- Tiếp tục thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với đổi mới các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, các phong trào thi đua, công tác tư tưởng, chính trị, xây dựng Đảng trong trường học.

- Tiếp tục thực hiện phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 05 tuổi, củng cố kết quả phổ cập giáo dục tiểu học và trung học cơ sở, thực hiện xóa mù chữ, phân luồng học sinh sau trung học cơ sở theo kế hoạch của UBND tỉnh, thực hiện phổ cập bậc trung học ở nơi có điều kiện. Tăng cường tư vấn hướng nghiệp và định hướng nghề nghiệp trong các trường phổ thông; đa dạng hóa phương thức học tập đáp ứng nhu cầu nâng cao hiểu biết và tạo cơ hội học tập suốt đời cho người dân. Chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện ở các cấp học, quan tâm giáo dục học sinh dân tộc thiểu số, học sinh khuyết tật, học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh giỏi, học sinh năng khiếu.

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác truyền thông về giáo dục và đào tạo; nâng cao chất lượng công tác giáo dục pháp luật, kiểm định chất lượng giáo dục và đào tạo, đổi mới công tác thi đua, khen thưởng.

b) Giáo dục mầm non

- Bảo đảm điều kiện huy động trẻ ra lớp, nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ. Triển khai chương trình hướng dẫn chăm sóc, giáo dục trẻ tại gia đình và cộng đồng. Triển khai thực hiện tốt đề án Sữa học đường, đề án phát triển giáo dục mầm non đến năm 2020.

- Chuẩn bị tiếng Việt cho trẻ là người dân tộc thiểu số vào lớp 1; hỗ trợ thực hiện chương trình giáo dục mầm non ở các địa bàn khó khăn. Thực hiện đúng lộ trình đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 05 tuổi đã được phê duyệt.

- Nâng cao hiệu quả quản lý cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập, các nhóm/lớp mầm non độc lập, tư thục.

c) Giáo dục phổ thông

- Tiếp tục đổi mới giáo dục phổ thông theo hướng phát triển năng lực và phẩm chất học sinh, chú trọng kỹ năng ngoại ngữ, tin học. Thực hiện đổi mới phương pháp dạy học gắn với đổi mới kiểm tra, thi cử, đánh giá kết quả giáo dục theo hướng đánh giá năng lực người học. Dựa theo chương trình giáo dục của cấp học, các trường phổ thông xây dựng và triển khai kế hoạch hoạt động giáo dục trong năm học đáp ứng yêu cầu và phù hợp điều kiện cụ thể.

- Tiếp tục triển khai đề án dạy học ngoại ngữ một cách hiệu quả. Tiếp tục mở rộng mô hình trường học mới Việt Nam (VNEN) cấp tiểu học; thực hiện thí điểm mô hình trường học mới Việt Nam cấp trung học cơ sở theo chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Tiếp tục áp dụng dạy học tiếng Việt lớp 1 theo tài liệu công nghệ giáo dục phù hợp với điều kiện của địa phương.

- Mở rộng tổ chức dạy học 02 buổi/ngày ở nơi có điều kiện, nhất là cấp tiểu học. Mở rộng và nâng cao hiệu quả cuộc thi khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học và dạy học thông qua di sản.

- Tăng cường công tác chỉ đạo việc sử dụng các bộ thiết bị dạy học ngoại ngữ, thiết bị dạy học tiên tiến đã được cung cấp một cách hiệu quả; tìm các giải pháp để nâng cao hiệu quả sử dụng nhằm góp phần nâng cao chất lượng dạy và học.

d) Giáo dục thường xuyên

- Tiếp tục triển khai thực hiện kế hoạch của UBND tỉnh về xây dựng xã hội học tập, xóa mù chữ trên địa bàn tỉnh.

- Từng bước tổ chức lại các trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm giáo dục kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp và trung tâm dạy nghề cấp huyện phù hợp đặc điểm, tình hình địa phương; đa dạng hóa các chương trình giáo dục, đào tạo tại các trung tâm, chú trọng các chương trình bồi dưỡng ngắn hạn cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

- Tiếp tục thực hiện sáp nhập trung tâm học tập cộng đồng với trung tâm văn hóa, thể thao cấp xã theo đề án đã được triển khai.

đ) Giáo dục chuyên nghiệp và giáo dục đại học

- Sắp xếp lại một số trường trung cấp chuyên nghiệp nhằm đảm bảo mục tiêu tồn tại, phát triển và nâng cao chất lượng hoạt động của các trường, phục vụ đào tạo nguồn nhân lực cho tỉnh.

- Các cơ sở đào tạo tiếp tục thực hiện đổi mới chương trình đào tạo, phương pháp đào tạo và đánh giá kết quả học tập theo hướng phát triển năng lực người học; nâng cao chất lượng dạy học văn hóa chương trình giáo dục thường xuyên tại các cơ sở đào tạo; các cơ sở đào tạo phối hợp với các trường phổ thông để thực hiện giáo dục hướng nghiệp và đào tạo kỹ năng nghề nghiệp, tác động tích cực vào việc phân luồng học sinh sau trung học cơ sở và trung học phổ thông.

- Tiếp tục đẩy mạnh đào tạo theo nhu cầu xã hội, đào tạo theo địa chỉ sử dụng lao động, hợp tác với doanh nghiệp và hợp tác Quốc tế trong đào tạo.

- Các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp công lập và ngoài công lập tiến hành xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện kế hoạch của UBND tỉnh về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đối với nhiệm vụ được giao.

3. Về phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục

a) Quán triệt chủ trương của Đảng, Nhà nước về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo trong đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục.

b) Tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra công tác bồi dưỡng nâng cao năng lực cho đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý tại các cơ sở giáo dục và đào tạo trong việc đổi mới nội dung, phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá kết quả giáo dục, đào tạo.

c) Tiếp tục xây dựng và triển khai thực hiện Quy hoạch nguồn nhân lực giáo dục và đào tạo tỉnh Đồng Nai đến năm 2020. Từng bước hoàn chỉnh, nâng cao năng lực đào tạo ngành sư phạm của Trường Đại học Đồng Nai. Rà soát, chuẩn bị triển khai đề án của Chính phủ về tổ chức bồi dưỡng, đào tạo lại đội ngũ giáo viên phổ thông đáp ứng yêu cầu triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới vào năm 2016.

d) Đảm bảo kịp thời, đầy đủ các chính sách của Trung ương và của tỉnh đối với nhà giáo theo quy định; kịp thời hỗ trợ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên có hoàn cảnh khó khăn, tuyên dương, khen thưởng các cá nhân có thành tích tốt.

4. Về tăng cường nguồn lực đầu tư và đổi mới cơ chế tài chính giáo dục

a) Tiếp tục thực hiện đổi mới cơ chế tài chính giáo dục nhằm huy động, phân bổ và sử dụng hiệu quả các nguồn lực của Nhà nước, xã hội đầu tư cho giáo dục, nhất là cho phổ cập giáo dục mầm non 05 tuổi, giáo dục vùng khó khăn.

b) Phối hợp các chương trình, đề án để tiếp tục xây dựng trường, lớp, khắc phục tình trạng lớp học ca 03, sĩ số học sinh trên lớp vượt mức quy định; tiếp tục triển khai kế hoạch đầu tư thiết bị dạy học, cải tạo cơ sở vật chất xuống cấp, đào tạo giáo viên ngoại ngữ, phát triển trường chuyên, trường phổ thông dân tộc nội trú, trường chuẩn Quốc gia, phát triển hạ tầng công nghệ thông tin. Đảm bảo ngân sách Nhà nước triển khai thực hiện các đề án về giáo dục và đào tạo đã được phê duyệt. Thực hiện tốt việc trang bị, sử dụng, bảo trì, bảo quản thiết bị dạy học, đồng thời tiếp tục triển khai phong trào tự làm đồ dùng dạy học tại các trường học.

c) Triển khai thực hiện tốt việc quy hoạch sử dụng đất phát triển cơ sở giáo dục và đào tạo, bảo đảm đủ diện tích đất cho trường học xây dựng theo hướng hiện đại hóa, đạt chuẩn Quốc gia, có quỹ đất sạch cho các nhà đầu tư.

5. Để tổ chức thực hiện 04 nhóm nhiệm vụ trọng tâm nêu trên trong năm học 2014 - 2015, UBND tỉnh giao:

a) Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo căn cứ tình hình thực tiễn của địa phương xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện; chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các Phòng Giáo dục và Đào tạo, các cơ sở giáo dục và đào tạo thực hiện nhiệm vụ năm học; làm tốt công tác tham mưu với Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh; tranh thủ sự phối hợp hỗ trợ của các sở, ban, ngành, tổ chức, đoàn thể, UBND cấp huyện để ngành giáo dục và đào tạo có điều kiện thuận lợi thực hiện nhiệm vụ năm học.

b) Hiệu trưởng các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh chịu trách nhiệm cụ thể hóa các nhiệm vụ trên đây và tổ chức thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ được giao; thực hiện báo cáo định kỳ gửi về Sở Giáo dục và Đào tạo để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh và Bộ Giáo dục và Đào tạo theo quy định.

c) Giám đốc, thủ trưởng các sở, ban, ngành, tổ chức, đoàn thể, UBND các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa phối hợp chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc kịp thời việc thực hiện các chủ trương, chính sách về giáo dục và đào tạo, tạo điều kiện cho Sở Giáo dục và Đào tạo, các Phòng Giáo dục và Đào tạo, các cơ sở giáo dục và đào tạo trong phạm vi trách nhiệm quản lý thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 2014 - 2015.

d) Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn, kiểm tra và tổng hợp báo cáo tình hình, kết quả thực hiện Chỉ thị này về UBND tỉnh sau học kỳ I và cuối năm học. Trong quá trình thực hiện, có khó khăn, vướng mắc, kịp thời báo cáo, tham mưu, đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo xử lý.

Chỉ thị này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thành Trí

 

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 23/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu23/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/09/2014
Ngày hiệu lực08/09/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 23/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 23/CT-UBND năm 2014 nhiệm vụ giáo dục mầm non phổ thông thường xuyên chuyên nghiệp đại học Đồng Nai


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 23/CT-UBND năm 2014 nhiệm vụ giáo dục mầm non phổ thông thường xuyên chuyên nghiệp đại học Đồng Nai
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu23/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Đồng Nai
        Người kýNguyễn Thành Trí
        Ngày ban hành08/09/2014
        Ngày hiệu lực08/09/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiáo dục
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Chỉ thị 23/CT-UBND năm 2014 nhiệm vụ giáo dục mầm non phổ thông thường xuyên chuyên nghiệp đại học Đồng Nai

             Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 23/CT-UBND năm 2014 nhiệm vụ giáo dục mầm non phổ thông thường xuyên chuyên nghiệp đại học Đồng Nai

             • 08/09/2014

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 08/09/2014

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực