Chỉ thị 231-TTg

Chỉ thị 231-TTg năm 1960 về cải tiến và xây dựng các chỉ tiêu kinh tế, kỹ thuật và tiêu chuẩn kỹ thuật trong xí nghiệp, công trường do Phủ Thủ tướng ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 231-TTg cải tiến xây dựng chỉ tiêu kinh tế, kỹ thuật tiêu chuẩn kỹ thuật xí nghiệp, công trường


PHỦ THỦ TƯỚNG
******

 VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 231-TTg

Hà Nội , ngày 05 tháng 10 năm 1960 

 

CHỈ THỊ

VIỆC CẢI TIẾN VÀ XÂY DỰNG CÁC CHỈ TIÊU KINH TẾ, KỸ THUẬT VÀ TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT TRONG XÍ NGHIỆP, CÔNG TRƯỜNG

I. NHẬN XÉT VỀ TÌNH HÌNH QUẢN LÝ CÁC CHỈ TIÊU KINH TẾ, KỸ THUẬT VÀ TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT HIỆN NAY

Từ khi ban hành chế độ hạch toán kinh tế, nhất là từ khi cải tiến quản lý xí nghiệp đến nay, ở nhiều ngành và đơn vị sản xuất đã ban hành và thực hiện các loại chỉ tiêu kinh tế, kỹ thuật và tiêu chuẩn kỹ thuật, nhằm làm cơ sở thực tế cho việc đặt và thực hiện kế hoạch, phát huy khả năng tiềm tàng của xí nghiệp, công trường, thực hiện phương châm sản xuất nhiều, nhanh, tốt, rẻ. Việc ban hành tiêu chuẩn, định mức đó, tuy mới là bước đầu, nhưng đã có tác dụng nhất định trong việc quản lý kinh tế và kỹ thuật. Nhất là trong ngành xây dựng cơ bản, nhờ có ban hành một số chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật chủ yếu nên đã giảm bớt được một phần lãng phí và dần dần tăng được hiệu suất lao động. Tuy nhiên trong việc xây dựng, ban hành và quản lý thực hiện các chỉ tiêu kinh tế, kỹ thuật và tiêu chuẩn kỹ thuật của các ngành và đơn vị sản xuất, xây dựng, nói chung còn nhiều thiếu sót:

1. Trong nhiều ngành và đơn vị sản xuất, xây dựng, vận tải, vv… hiện nay vẫn chưa xây dựng hoặc chưa xây dựng đủ các tiêu chuẩn kinh tế, kỹ thuật chủ yếu và các tiêu chuẩn kỹ thuật. Có một số chỉ tiêu mới chỉ do địa phương tự xây dựng, chưa được ban hành thống nhất.

2. Việc ban hành các chỉ tiêu kinh tế, kỹ thuật nhiều khi chỉ do cấp lãnh đạo cùng các cơ quan kỹ thuật, nghiệp vụ nghiên cứu quy định ra, hoặc có khi còn dựa vào tài liệu cũ của pháp hồi trước giải phóng, nói chung chưa dựa trên cơ sở phát động quần chúng để xây dựng và cải tiến, nâng cao.

3. Bên cạnh các chỉ tiêu kinh tế, kỹ thuật và tiêu chuẩn kỹ thuật, chưa quy định đầy đủ các thể lệ, chế độ cần thiết về các mặt (như về bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa máy móc, phương tiện, dự trữ, cung cấp nguyên liệu, vật liệu, quy cách nguyên liệu, vật liệu, vv…) để đảm bảo việc thực hiện, do đó khi có chỉ tiêu xây dựng sát đúng, nhưng gặp nhiều khó khăn về điều  kiện vật chất, nên không thực hiện được tốt.

4. Trong các ngành, chưa có chế độ rõ ràng về trách nhiệm và quyền hạn của quản lý, thực hiện, sửa đổi (nâng cao hoặc hạ thấp) các chỉ tiêu và tiêu chuẩn đã đề ra. Có nhiều chỉ tiêu đến nay không còn phù hợp nữa mà chưa được sửa đổi.

5. Việc cải tiến và xây dựng các chỉ tiêu kinh tế, kỹ thuật chưa thành một công tác thường xuyên kết hợp chặt chẽ với phong trào thi đua tiên tiến.

Những thiếu sót trên đây đã ảnh hưởng không tốt đến việc thực hiện kế hoạch Nhà nước: khả năng tiềm tàng của công nhân và của máy móc, phương tiện còn rất lớn mà chưa tận dụng hết; kế hoạch Nhà nước chưa có cơ sở chính xác để quản lý cho tốt; chế độ hạch toán kinh tế không có cơ sở vững chắc để thực hiện đầy đủ; phương châm sản xuất nhiều, nhanh, tốt, rẻ chưa được thực hiện triệt để trong các ngành sản xuất, xây dựng và vận tải.

II. NẮM VỮNG YÊU CẦU MỤC ĐÍCH CỦA VIỆC CẢI TIẾN VÀ XÂY DỰNG CÁC CHỈ TIÊU KINH TẾ, KỸ THUẬT VÀ TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT

Hiện nay nhiệm vụ hoàn thành kế hoạch 3 năm và năm 1960 còn khá nặng. Nhiệm vụ chuẩn bị cho kế hoạch 5 năm lần thứ nhất và năm 1961 đã đặt ra cấp thiết. Trong thời gian tới, nhiệm vụ xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, đẩy mạnh công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa với tốc độ cao, đòi hỏi chúng ta phải  tiến lên một bước trong việc quản lý kinh tế có kế hoạch, trước hết là  phải quản lý tốt các xí nghiệp, công trường nhằm đẩy mạnh sản xuất theo phương châm “nhiều, nhanh, tốt, rẻ”, tận lực phát huy khả năng tiềm tàng của công nhân, máy móc, phương tiện, nâng cao hơn nữa trình độ kỹ thuật và năng suất lao động của công nhân, cải tiến phẩm chất sản phẩm, hạ giá thành, thực hành tiết kiệm, tăng thêm tích lũy cho Nhà nước, tạo điều kiện thúc đẩy sản xuất mở rộng và cải thiện đời sống của công nhân và nhân dân lao động.

Để đạt tới yêu cầu đó, cần phải sửa chữa những thiếu sót hiện nay trong việc cải tiến xây dựng và quản lý các chỉ tiêu kinh tế, kỹ thuật và tiêu chuẩn kỹ thuật. Trong thời gian từ nay đến hết năm 1960 (chậm nhất là đến cuối tháng 1-1961), kết hợp với đợt thi đua phát huy thắng lợi của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 3, tất cả các xí nghiệp, công trường (kể cả xí nghiệp và công trường, lâm trường), cần đẩy mạnh công tác cải tiến và xây dựng các chỉ tiêu kinh tế, kỹ thuật và tiêu chuẩn kỹ thuật. Công tác này, muốn thu được kết quả tốt đẹp, phải phát động quần chúng rộng rãi, có lãnh đạo thống nhất trong từng ngành sản xuất, xây dựng, vận tải, kết hợp chặt chẽ giữa lãnh đạo với quần chúng, giữa chuyên môn, kỹ thuật với chính trị, giữa Đảng, Công đoàn, Đoàn thanh niên với cơ quan chính quyền.

III. NẮM VỮNG NỘI DUNG CỦA VIỆC CẢI TIẾN, XÂY DỰNG CÁC CHỈ TIÊU KINH TẾ, KỸ THUẬT VÀ TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT

Muốn cho công tác cải tiến và xây dựng các chỉ tiêu kinh tế, kỹ thuật và tiêu chuẩn kỹ thuật đạt được kết quả tốt, cần hướng vào những nội dung cụ thể sau đây:

1. Tăng cường giáo dục tư tưởng và chính trị.

a) Trên cơ sở giáo dục về thắng lợi to lớn của Đại hội Đảng và tầm quan trọng của kế hoạch 5 năm lần thứ nhất, cần nâng cao hơn nữa nhiệt tình cách mạng của quần chúng, nâng cao nhận thức về vai trò làm chủ xí nghiệp, công trường, vai trò tiền phong của giai cấp công nhân, động viên lòng hăng hái tiến lên hàng đầu trong việc thực hiện các Nghị quyết của Đại hội và thực hiện kế hoạch Nhà nước.

b) Giáo dục sâu sắc về phương châm “cần kiệm xây dựng chủ nghĩa xã hội”, “sản xuất nhiều, nhanh, tốt, rẻ”, tìm ra những ưu điểm và nhất là những thiếu sót trong việc chấp hành phương châm đó của đơn vị và của cá nhân trong các tổ sản xuất, đặc biệt là trong việc thực hiện các chỉ tiêu kinh tế, kỹ thuật và tiêu chuẩn kỹ thuật.

c) Làm cho cán bộ và công nhân nhận thức rõ: để quán triệt phương châm “cần kiệm xây dựng chủ nghĩa xã hội”, “sản xuất nhiều, nhanh, tốt, rẻ”… cần phải cải tiến và xây dựng các chỉ tiêu kinh tế, kỹ thuật và tiêu chuẩn kỹ thuật. Muốn thực hiện được việc đó, phải đẩy mạnh hợp lý hóa sản xuất, cải tiến kỹ thuật.

d) Khắc phục tư tưởng bảo thủ, ngại khó, các khuynh hướng kỹ thuật nghiệp vụ đơn thuần, tư tưởng thần bí kỹ thuật; phát huy tinh thần dám nghĩ, dám làm, tư tưởng tiền tiến vươn lên hàng đầu, bồi dưỡng thái độ lao động mới và tập quán lao động mới, đề cao tinh thần kỷ luật và trách nhiệm, đề cao tác phong đi sát quần chúng, dựa vào quần chúng công nhân của cán bộ lãnh đạo và nhân viên kỹ thuật, nghiệp vụ.

2. Đẩy mạnh việc học tập kỹ thuật, trau dồi nghề nghiệp, phổ biến sâu rộng các kinh nghiệm tiên tiến.

a) Cần đẩy mạnh việc học tập thường xuyên về kỹ thuật, nghiệp vụ, chú ý giáo dục sâu rộng cho công nhân những kiến thức cơ bản về kỹ thuật sản xuất, xây dựng, về quy trình công nghệ, vv…trước hết là phải giáo dục những điều mà công nhân cần nắm để áp dụng trong những việc hàng ngày. Trong việc bồi dưỡng kỹ thuật cho công nhân phải giao trách nhiệm và giúp đỡ kế hoạch, tài liệu cho các tổ sản xuất. Phải chú ý phổ biến những kinh nghiệm tiền tiến đã có trong đơn vị, của đơn vị khác, của các nước bạn và của chuyên gia bạn.

b) Lãnh đạo quần chúng học tập, liên hệ với thực tế, so sánh, tranh luận, phân tích về các kinh nghiệm tiền tiến để khắc phục tư tưởng bảo thủ và tập quán lạc hậu, mạnh dạn tham gia ý kiến vào việc hợp lý hóa sản xuất, cải tiến kỹ thuật. Ở các cơ sở sản xuất  thủ công cần đẩy mạnh việc cải tiến công cụ sản xuất, bán cơ giới hóa và cơ giới hóa dần việc sản xuất.

3. Cải tiến và xây dựng các chỉ tiêu kinh tế, kỹ thuật và tiêu chuẩn kỹ thuật; sửa đổi, bổ sung và xây dựng các chế độ thể lệ cần thiết.

Dựa trên cơ sở phát động tư tưởng quần chúng, giáo dục kiến thức cơ bản về kỹ thuật sản xuất và phổ biến kinh nghiệm sản xuất  tiên tiến, căn cứ vào điều kiện và khả năng hiện có về hợp lý hóa sản xuất và cải tiến kỹ thuật mà cải tiến và xây dựng các chỉ tiêu kinh tế, kỹ thuật chủ yếu và tiêu chuẩn kỹ thuật dưới đây:

a) Chỉ tiêu về hiệu suất sử dụng máy móc, phương tiện, tiêu chuẩn kỹ thuật trong việc vận hành máy móc phương tiện.

b) Chỉ tiêu về thời gian lao động cho mỗi đơn vị sản phẩm hoặc số lượng sản phẩm cho mỗi đơn vị thời gian lao động.

c) Chỉ tiêu về sử dụng nguyên liệu, vật liệu, nhiên liệu, điện lực.

d) Tiêu chuẩn chất lượng thành phẩm và bán thành phẩm. Tỷ lệ thành phẩm và phế phẩm.

Cải tiến và xây dựng những chỉ tiêu kinh tế, kỹ thuật và tiêu chuẩn kỹ thuật trên đây là nhằm thực hiện đầy đủ phương châm “sản xuất nhiều, nhanh, tốt, rẻ”, cho nên phải chú ý cả bốn loại chỉ tiêu và tiêu chuẩn, không được coi nhẹ một loại chỉ tiêu và tiêu chuẩn nào (ví dụ: chỉ coi trọng chỉ tiêu sản lượng, coi nhẹ tiêu chuẩn chất lượng hoặc nguyên liệu, …).

Trong các chỉ tiêu kinh tế, kỹ thuật và tiêu chuẩn kỹ thuật nói trên, cái nào đã có và xét ra đã quy định sát đúng thì cần có biện pháp đẩy mạnh thực hiện và thực hiện vượt mức; cái nào không sát thì phải sửa đổi, nâng cao; cái nào chưa có thì phải xây dựng.

Đối với những chỉ tiêu kinh tế, kỹ thuật quan trọng, sau khi được xí nghiệp, công trường xây dựng hoặc cải tiến, các Bộ và Tổng cục phải phê chuẩn kịp thời và uốn nắn lại nếu chưa đúng. Các Bộ, các Tổng cục và Ủy ban Kế hoạch Nhà nước cần nghiên cứu đề nghị Chính phủ ban hành một số chỉ tiêu và tiêu chuẩn thống nhất trong các ngành sản xuất, xây dựng, vận tải, lấy đó làm căn cứ để tính kế hoạch, sửa đổi những tiêu chuẩn và tiêu chuẩn cũ không còn  phù hợp với thực tế, đồng thời nghiên cứu để trình Chính phủ ban hành các chế độ quyền hạn trách nhiệm về quản lý các chỉ tiêu kinh tế, kỹ thuật và tiêu chuẩn kỹ thuật ở xí nghiệp, công trường.

Để đảm bảo việc thực hiện các chỉ tiêu và tiêu chuẩn đã đề ra, các xí nghiệp, công trường cần phải nghiên cứu cải tiến, bổ sung hoặc xây dựng các thể lệ, chế độ cần thiết như: chế độ bảo quản, bảo dưỡng, kiểm tra, tu sửa máy móc, phương tiện, quy tắc thao tác máy móc, phương tiện, quy trình công nghệ đối với từng loại sản phẩm, chế độ trách nhiệm cá nhân trong tổ sản xuất, chế độ sử dụng, bảo quản, cung cấp nguyên liệu, vật liệu, quy tắc an toàn, vệ sinh lao động trong mỗi bộ phận sản xuất, vv…

Các Bộ và Ủy ban Kế hoạch Nhà nước cần nhân việc cải tiến và xây dựng chỉ tiêu kinh tế, kỹ thuật và tiêu chuẩn kỹ thuật xem xét lại các chế độ thể lệ và các mặt như quản lý tài vụ, kế hoạch, cung cấp, vận tải, thi hành các chế độ hợp đồng kinh tế, vv… phát hiện ra những điểm thiếu sót để bổ sung, cải tiến nhằm phục vụ tốt cho việc quản lý sản xuất và xây dựng.

4. Củng cố các tổ sản xuất, các tổ chức kỹ thuật, nghiệp vụ.

Để bảo đảm cho việc thực hiện các chỉ tiêu kinh tế, kỹ thuật và tiêu chuẩn kỹ thuật. Cần phải củng cố và tăng cường lãnh đạo các tổ sản xuất. Tổ sản xuất  là cơ sở để quản lý xí nghiệp được tốt, là khởi điểm phát động mọi phong trào quần chúng. Muốn củng cố và tăng cường lãnh đạo các tổ sản xuất, phải sắp xếp hợp lý sức lao động, giảm bớt những bộ phận cồng kềnh sử dụng lãng phí nhân lực, tăng cường cho các bộ phận còn yếu kém; phải cất nhắc, đề bạt những phần tử tiên tiến trong công nhân lên cương vị phụ trách các tổ sản xuất, bồi dưỡng cho họ về công tác quản lý các tổ sản xuất, nhất là về mặt quản lý các chỉ tiêu kinh tế, kỹ thuật và tiêu chuẩn kỹ thuật trong tổ sản xuất, quy định rõ quyền hạn và trách nhiệm của các tổ sản xuất  trong việc quản lý các tiêu chuẩn và chỉ tiêu đã quy định.

Trong khi sắp xếp hợp lý sức lao động, nếu thừa người không có chỗ sắp xếp thì phải do Bộ chủ quản điều chỉnh trong Bộ hoặc đề nghị cơ quan Lao động giải quyết, không được thải dãn công nhân một cách bừa bãi.

Đối với các tổ chức kỹ thuật nghiệp vụ giúp việc cho Giám đốc xí nghiệp quản lý kinh tế và kỹ thuật, cũng phải chú ý tăng cường lãnh đạo làm cho các bộ phận đó liên hệ chặt chẽ với công nhân, đi sát thực tế sản xuất của xí nghiệp công trường. Phải quy định rõ quyền hạn, trách nhiệm của các tổ chức đó và quy định chế độ tham gia lao động sản xuất cho tất cả cán bộ lãnh đạo và nhân viên kỹ thuật nghiệp vụ, đồng thời vạch rõ nội dung, yêu cầu của việc tham gia lao động đối với từng bộ phận cán bộ, nhân viên.

Trên đây là nội dung và yêu cầu chủ yếu của việc cải tiến xây dựng các chỉ tiêu kinh tế, kỹ thuật và tiêu chuẩn kỹ thuật. Các ngành, các cấp căn cứ vào nội dung và yêu cầu đó, kết hợp với tình hình cụ thể từng ngành và địa phương, cần vạch ra kế hoạch các bước công tác thích hợp với hoàn cảnh và điều kiện của mình. Trong khi vạch kế hoạch tiến hành, cần chú ý mấy điểm:

1. Trước khi đi vào việc cải tiến và xây dựng các chỉ tiêu và tiêu chuẩn, phải phát động mạnh mẽ tư tưởng của cán bộ và quần chúng. Phải chú ý làm thông tư tưởng của cán bộ và đảng viên trước thì mới phát động được quần chúng công nhân.

2. Phải làm tốt công tác chuẩn bị về các mặt: chuẩn bị sưu tầm tài liệu cũ về tiêu chuẩn định mức cũ, về quản lý kinh tế, kỹ thuật, về khả năng tiềm tàng của xí nghiệp, công trường; chuẩn bị nguyên liệu, vật liệu, sửa chữa máy móc, phương tiện cho tốt. Nhưng việc chuẩn bị phải kết hợp với phát động tư tưởng, không nên đợi chuẩn bị xong mới phát động quần chúng làm cho công tác bị kéo dài.

3. Mục đích của việc phát động quần chúng công nhân là cải tiến và xây dựng các chỉ tiêu kinh tế, kỹ thuật và tiêu chuẩn kỹ thuật; việc hợp lý hóa sản xuất  và cải tiến kỹ thuật cần đề ra phục vụ cho việc cải tiến và xây dựng các chỉ tiêu trung bình tiên tiến, nhưng không nên đề ra yêu cầu quá cao. Sau này khi đã có các chỉ tiêu kinh tế, kỹ thuật và tiêu chuẩn kỹ thuật tiên tiến rồi, vẫn còn cần phải tiếp tục cải tiến kỹ thuật để không ngừng nâng cao các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và tiêu chuẩn kỹ thuật.

4. Trong bước kết thúc công tác này, cần kết hợp với việc tổng kết, khen thưởng mà tiếp tục phát động phong trào thi đua vượt mức  và phá kỷ lục sản xuất, không nên để phong trào quần chúng ngừng lại sau khi kết thúc.

IV. MẤY VIỆC CẦN CHÚ Ý VỀ MẶT LÃNH ĐẠO

Trong khi lãnh đạo công tác này, các ngành và địa phương cần chú ý nắm vững mấy phương châm và nguyên tắc sau đây:

1. Phải lấy lãnh đạo tư tưởng và chính trị dẫn đầu, kết hợp lãnh đạo chính trị với lãnh đạo kinh tế, kỹ thuật. Phải tăng cường sự lãnh đạo của các Đảng ủy và Chi bộ Đảng, chú ý phát huy vai trò của Công đoàn và Đoàn thanh niên lao động, nhất là phải biết sử dụng lớp thanh niên làm đầu tàu trong khi phát động quần chúng.

2. Nắm vững lãnh đạo trọng điểm, thúc đẩy toàn diện. Lãnh đạo của Bộ, Tổng cục, địa phương phải chọn lấy những xí nghiệp, công trường chủ yếu làm trọng điểm. Mỗi đơn vị xí nghiệp, công trường lại phải chọn những khâu chủ yếu trong toàn bộ dây chuyền sản xuất làm trọng điểm để rút kinh nghiệm chỉ đạo phong trào chung. Các cán bộ lãnh đạo của đơn vị xí nghiệp, công trường nhất thiết phải đi sâu vào công tác ở trọng điểm, thực hiện “4 cùng” (cùng ăn, ở, lao động, bàn bạc với công nhân), để tìm hiểu tình hình lắng nghe ý kiến của quần chúng, đặng có cơ sở thực tế, khi quyết định các vấn đề hợp lý hóa sản xuất, cải tiến kỹ thuật, cải tiến và xây dựng các tiêu chuẩn, định mức.

3. Phải kết hợp chặt chẽ công tác này với việc thực hiện kế hoạch sản xuất và các công tác khác. Trong khi tiến hành công tác này, phải kết hợp chặt chẽ với phong trào thi đua đẩy mạnh sản xuất để phát huy thắng lợi của Đại hội Đảng, không được làm trở ngại sản xuất. Phải vận dụng những hình thức vận động nhẹ nhàng, linh hoạt nhưng sâu sắc, tránh hội họp quá nhiều hoặc quá dài làm ảnh hưởng đến sức khỏe của quần chúng và có hại cho sản xuất.

4. Phải dựa hẳn vào quần chúng công nhân, đi đường lối quần chúng, kết hợp chặt chẽ giữa lãnh đạo, chuyên môn và quần chúng.

Một mặt phải đề phòng và khắc phục tư tưởng bảo thủ, ngại khó, không lắng nghe ý kiến của quần chúng trong việc nâng cao các chỉ tiêu, các tiêu chuẩn và hợp lý hóa sản xuất, cải tiến kỹ thuật, nhưng mặt khác cũng phải đề phòng khuynh hướng đưa các chỉ tiêu và tiêu chuẩn lên cao quá khả năng thực tế, gây ra khó khăn trở ngại và khiến quần chúng không thực hiện được. Việc cải tiến và xây dựng các chỉ tiêu kinh tế, kỹ thuật và tiêu chuẩn kỹ thuật phải căn cứ vào hoàn cảnh thực tế và dựa vào các mức trung bình tiên tiến của xí nghiệp công trường, đồng thời phải dựa vào các chỉ tiêu tiêu chuẩn chung của toàn ngành, của xí nghiệp, công trường khác. Trong trường hợp đã có chỉ tiêu, tiêu chuẩn của Nhà nước hoặc của Bộ ban hành, thì chỉ tiêu, tiêu chuẩn của xí nghiệp, công trường không được thấp hơn các chỉ tiêu, tiêu chuẩn đó.

5. Phải chú trọng đảm bảo những lợi ích vật chất của công nhân trên cơ sở những chính sách chế độ đã ban hành. Chú trọng mở rộng diện thi hành lương khoán ở những nơi, những việc có điều kiện khoán đối với những việc đã thi hành lương khoán, khi sửa đổi mức chỉ tiêu năng suất và do đó phải sửa đổi mức khoán thì phải chú ý đảm bảo tỷ lệ khuyến khích năng suất cho công nhân; đối với công nhân làm đêm, làm nóng, có hại cho sức khỏe, phải có biện pháp thi hành đầy đủ các chế độ bồi dưỡng sức khỏe công nhân.

V. TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC NGÀNH VÀ CÁC ĐỊA PHƯƠNG

Để lãnh đạo công tác này thu được kết quả tốt, các ngành, các địa phương đều phải thi hành đầy đủ trách nhiệm của mình:

1. Cán bộ lãnh đạo các Bộ, các Tổng cục chủ quản các đơn vị sản xuất, xây dựng, vận tải đều phải nghiên cứu kỹ Chỉ thị này và thiết thực tham gia lãnh đạo công tác cải tiến và xây dựng các chỉ tiêu kinh tế, kỹ thuật và tiêu chuẩn kỹ thuật trong ngành mình, phải trực tiếp đi xuống giúp đỡ, hướng dẫn các đơn vị bên dưới chỉ đạo công tác được tốt.

2. Các Bộ và Tổng cục phải phát huy tác dụng của các cơ quan kỹ thuật, nghiệp vụ giúp cho Bộ lãnh đạo tốt công tác này. Các cơ quan đó phải cử cán bộ kỹ thuật, nghiệp vụ xuống các đơn vị để theo dõi phong trào, giúp đỡ cấp dưới, tham khảo tài liệu, học tập quần chúng, đồng thời giúp Bộ hoặc Tổng cục nghiên cứu bổ sung các thể lệ, chế độ cần thiết. Các Bộ cần theo dõi chặt chẽ, tổ chức việc tổng kết và phổ biến kinh nghiệm được tốt và kịp thời.

3. Các cấp chính quyền, đoàn thể ở các địa phương cần phân công cán bộ phối hợp chặt chẽ với các Bộ chủ quản để đẩy mạnh công tác này trong các xí nghiệp công trường ở địa phương.

4. Các Bộ Lao động, Tài chính, Giáo dục, Y tế, Văn hóa, Ủy ban Kế hoạch Nhà nước, Ủy ban Khoa học Nhà nước  cần có kế hoạch phục vụ cho công tác này trong phạm vi trách nhiệm và nghiệp vụ của mình, nhất là phải chú ý việc nghiên cứu cải tiến các thể lệ, chế độ cần thiết,  việc tuyên truyền giáo dục quần chúng, việc giúp đỡ các cơ sở sản xuất và các Bộ khác giải quyết các vấn đề khoa học, kỹ thuật, các vấn đề về lao động và tiền lương, vv…

5. Tổng Liên đoàn Lao động, các đoàn thể thanh niên và phụ nữ cần có kế hoạch tuyên truyền, động viên, giáo dục quần chúng nhiệt liệt hưởng ứng  công tác này và giao trách nhiệm cho cán bộ các cấp trực tiếp tham gia công tác ở cơ sở.

6. Sở Báo chí, Cục Truyền thanh và Việt Nam Thông tấn xã căn cứ yêu cầu và nội dung của công tác này đặt kế hoạch tuyên truyền, giáo dục quần chúng và thông báo tin tức về tình hình kết quả.

7. Văn phòng Công nghiệp Phủ Thủ tướng có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc việc thực hiện chỉ thị này và giúp đỡ Thủ tướng Chính phủ trong việc chỉ đạo thực hiện.

 

 

 

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG

 
 

 
Lê Thanh Nghị

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 231-TTg

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu231-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/10/1960
Ngày hiệu lực20/10/1960
Ngày công báo26/10/1960
Số công báoSố 45
Lĩnh vựcDoanh nghiệp
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Chỉ thị 231-TTg cải tiến xây dựng chỉ tiêu kinh tế, kỹ thuật tiêu chuẩn kỹ thuật xí nghiệp, công trường


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 231-TTg cải tiến xây dựng chỉ tiêu kinh tế, kỹ thuật tiêu chuẩn kỹ thuật xí nghiệp, công trường
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu231-TTg
        Cơ quan ban hànhPhủ Thủ tướng
        Người kýLê Thanh Nghị
        Ngày ban hành05/10/1960
        Ngày hiệu lực20/10/1960
        Ngày công báo26/10/1960
        Số công báoSố 45
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật17 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Chỉ thị 231-TTg cải tiến xây dựng chỉ tiêu kinh tế, kỹ thuật tiêu chuẩn kỹ thuật xí nghiệp, công trường

             Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 231-TTg cải tiến xây dựng chỉ tiêu kinh tế, kỹ thuật tiêu chuẩn kỹ thuật xí nghiệp, công trường

             • 05/10/1960

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 26/10/1960

              Văn bản được đăng công báo

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 20/10/1960

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực