Chỉ thị 2385/CT-BNN-TCTL

Chỉ thị 2385/CT-BNN-TCTL về tăng cường công tác bảo đảm an toàn công trình thủy lợi trong mùa mưa, lũ năm 2018 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 2385/CT-BNN-TCTL 2018 công tác bảo đảm an toàn công trình thủy lợi trong mùa mưa lũ


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2385/CT-BNN-TCTL

Hà Nội, ngày 27 tháng 3 năm 2018

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC BẢO ĐẢM AN TOÀN CÔNG TRÌNH THỦY LỢI TRONG MÙA MƯA, LŨ NĂM 2018

Trong những năm gần đây, do ảnh hưởng của biến đi khí hậu, thời tiết diễn biến bất thường, cực đoan; mưa, lũ với cường độ lớn, thường xuyên xảy ra ở nhiều nơi, gây thiệt hại, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tài sản và đời sống, sản xuất của nhân dân. Theo nhận định của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, năm 2018 trạng thái La Nina sẽ tiếp tục duy trì trong 5 tháng đầu năm, mùa bão sẽ bắt đầu sớm ở Bắc Bin Đông. Đchủ động ứng phó với các diễn biến bất thường của thời tiết bảo đảm an toàn công trình thủy lợi, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn yêu cầu:

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:

a) Tổ chức tổng kết công tác quản lý an toàn công trình thủy lợi năm 2017, rút kinh nghiệm trong việc xây dựng phương án ứng phó thiên tai năm 2018. Phân công cụ thể trách nhiệm của các cơ quan quản lý chuyên ngành và chính quyền các cấp trong việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước về an toàn công trình thủy lợi;

b) Tăng cường đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn thực hiện các quy định của pháp luật, xử lý kiên quyết đối với các đơn vị không thực hiện đầy đủ quy định của pháp luật về quản lý an toàn công trình thủy lợi trên địa bàn;

c) Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm về quản lý chất lượng công trình xây dựng đối với các hoạt động đầu tư xây dựng, sửa chữa, nâng cấp các công trình thủy lợi trên địa bàn;

d) Chỉ đạo xây dựng, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình và vùng hạ du đập, hồ chứa nước; tổ chức hướng dẫn, diễn tập phương án ứng phó với các tình huống khn cấp, đặc biệt là vùng hạ du các đập, hồ chứa nước xung yếu;

đ) Chỉ đạo các đơn vị quản lý công trình thủy lợi:

- Củng cố lực lượng quản lý công trình thủy lợi đủ năng lực, chuyên môn về quản lý, vận hành; thường xuyên theo dõi, kiểm tra đập, hồ chứa nước trước, trong và sau mùa mưa lũ nhằm phát hiện sớm những nguy cơ gây mất an toàn công trình;

- Rà soát, đánh giá quy trình vận hành hồ chứa, liên hồ chứa đã được phê duyệt để điều chỉnh hoặc kiến nghị điều chỉnh những nội dung chưa phù hợp nhằm bảo đảm vận hành an toàn công trình và vùng hạ du, lưu ý quy định cảnh báo sớm cho người dân ở hạ du khi xả lũ hồ chứa;

- Nâng cao năng lực cảnh báo, giám sát, dự báo khí tượng thủy văn chuyên dùng, phục vụ chỉ đạo, vận hành hchứa bảo đảm an toàn;

- Đối với các hồ chứa nước lớn có cửa van xả lũ phải thường xuyên quan trắc, tính toán lưu lượng nước đến hồ, dự tính khả năng gia tăng mực nước hồ để chủ động vận hành đập, hồ chứa nước chng lũ an toàn. Cập nhật thông tin vận hành hồ chứa tối thiểu 1 lần/ngày khi không có mưa, lũ và 15 phút một lần với hồ chứa thuộc quy trình liên hồ, 3 lần/ngày đối với các hồ chứa thủy lợi lớn khác khi có mưa lũ lên trang điện tử thu thập thông tin điều hành hệ thống thủy lợi của Tổng cục Thủy lợi (địa chỉ: www.thuyloivietnam.vn);

- Vận hành thử các trạm bơm tiêu, cửa van, thiết bị phục vụ xả lũ của các hồ chứa nước và bố trí đủ thiết bị dự phòng bảo đảm vận hành công trình trong mọi tình huống. Khơi thông hệ thống kênh tiêu đ chủ động tiêu úng, thoát lũ.

e) Tổ chức kiểm tra, kim định, đánh giá an toàn công trình thủy lợi thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn. Trên cơ sở đó, lập danh mục các công trình hư hỏng, xuống cấp có nguy cơ mất an toàn và xây dựng phương án chủ động bảo đảm an toàn cho dân cư vùng hạ du;

g) Quyết định việc tích nước và bảo đảm an toàn đối với các hồ chứa nước trên địa bàn thuộc trách nhiệm quản lý; phối hợp chỉ đạo quản lý các hồ chứa trên địa bàn do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý;

h) Đôn đốc, kiểm tra các công trình đang thi công xây dựng phải đảm bảo đúng tiến độ vượt lũ, chống lũ an toàn. Chỉ đạo các chủ đầu tư xây dựng phương án đảm bảo an toàn các công trình đang thi công trên địa bàn;

i) Tăng cường công tác thông tin, truyền thông, tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về thủy lợi nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, bảo đảm an toàn công trình, nâng cao nhận thức, năng lực ứng phó của người dân sống ở vùng hạ du đập; tuyên truyền, vận động người dân tham gia bảo vệ công trình thủy lợi;

k) Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện công tác đảm bảo an toàn công trình thủy lợi trên địa bàn; tổng hợp tình hình, kết quả kiểm tra, đánh giá an toàn công trình thủy lợi trước mùa mưa lũ, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thôn trước ngày 20/4/2018 đối với các tỉnh, thành phố khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Tây Nguyên và trước ngày 20/6/2018 đối với các tỉnh, thành phố khu vực Nam Trung Bộ và Nam Bộ.

2. Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

a) Tổng cục Thủy lợi: Chủ trì, phối hợp với Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai và các cơ quan liên quan theo dõi tình hình khí tượng, thủy văn, hướng dẫn, kim tra, đôn đốc việc thực hiện pháp luật về quản lý an toàn công trình thủy lợi; tổng hợp, báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai;

b) Cục Quản lý xây dựng công trình: Chỉ đạo các Chủ đầu tư xây dựng phương án và chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn các công trình đang thi công trong phạm vi quản lý; tổng hợp, báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

c) Tổng cục Phòng, chống thiên tai: Kiểm tra, đánh giá việc thực hiện các quy trình vận hành liên hồ chứa theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ; tổng hợp báo cáo Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai;

d) Các Tổng cục, Cục, Vụ và các cơ quan, đơn vị liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao, phối hợp với Tổng cục Thủy lợi, Cục Quản lý xây dựng công trình, Tổng cục Phòng, chống thiên tai giúp Bộ chỉ đạo và giải quyết các khó khăn đcác địa phương thực hiện tốt công tác đảm bảo an toàn công trình thủy lợi trong mùa mưa, lũ./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c)
- PTT Trịnh Đình Dũng (để b/c);
- Các Bộ: CT, TNMT, XD;
- UBND các tỉnh, TP;
- Sở NN và PTNT các tỉnh, TP;
- Tập đoàn Điện Lực Việt Nam;
- Văn phòng TT Ban CĐTW về PCTT;
- Trung tâm Dự báo KTTVTW;
- Các đơn vị KTCTTL thuộc Bộ NN & PTNT;
- Lưu: VT, TCTL (140b).

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Xuân Cường

 

 

 

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2385/CT-BNN-TCTL

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu2385/CT-BNN-TCTL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/03/2018
Ngày hiệu lực27/03/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2385/CT-BNN-TCTL

Lược đồ Chỉ thị 2385/CT-BNN-TCTL 2018 công tác bảo đảm an toàn công trình thủy lợi trong mùa mưa lũ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 2385/CT-BNN-TCTL 2018 công tác bảo đảm an toàn công trình thủy lợi trong mùa mưa lũ
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu2385/CT-BNN-TCTL
        Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
        Người kýNguyễn Xuân Cường
        Ngày ban hành27/03/2018
        Ngày hiệu lực27/03/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Chỉ thị 2385/CT-BNN-TCTL 2018 công tác bảo đảm an toàn công trình thủy lợi trong mùa mưa lũ

              Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 2385/CT-BNN-TCTL 2018 công tác bảo đảm an toàn công trình thủy lợi trong mùa mưa lũ

              • 27/03/2018

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 27/03/2018

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực