Chỉ thị 24/2007/CT-UBND

Chỉ thị 24/2007/CT-UBND về tăng cường công tác quản lý nhà nước về đo lường trên địa bàn tỉnh An Giang do Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 24/2007/CT-UBND tăng cường công tác quản lý nhà nước đo lường địa bàn An Giang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 24/2007/CT-UBND

Long Xuyên, ngày 19 tháng 12 năm 2007

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ ĐO LƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH AN GIANG

Trong những năm qua, Trung ương đã ban hành nhiều văn bản quy phạm pháp luật về đo lường và tỉnh ta cũng đã tổ chức nhiều đợt thanh tra chuyên đề về hoạt động đo lường từng bước đảm bảo công bằng trong sản xuất, kinh doanh, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người tiêu dùng, góp phần đáng kể vào phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.

Tuy nhiên, tình trạng gian lận trong hoạt động đo lường trên địa bàn tỉnh vẫn còn xảy ra, cụ thể như: tuỳ tiện cân, đong, đo, đếm hàng hóa gây sai lệch, thiếu định lượng. Nguyên nhân chủ yếu là do công tác tuyên truyền để nâng cao nhận thức về hoạt động đo lường chưa được thực hiện thường xuyên; sự phối hợp giữa các ngành, các cấp trong việc thực hiện các quy định quản lý nhà nước về lĩnh vực đo lường chưa chặt chẽ….

Để chấn chỉnh tình trạng nêu trên, tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước về hoạt động đo lường. Đồng thời, để thực hiện nghiêm túc Pháp lệnh Đo lường và Quyết định số 13/2007/QĐ-BKHCN ngày 06/7/2007 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về ban hành "Danh mục phương tiện đo phải kiểm định", Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ thị:

1. Sở Khoa học và Công nghệ chịu trách nhiệm hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ, theo dõi và tăng cường thực hiện các hoạt động quản lý nhà nước về kiểm định các phương tiện đo lường cụ thể là:

a) Xây dựng kế hoạch dài hạn và ngắn hạn nhằm thực thi có hiệu quả Pháp lệnh Đo lường, Nghị định số 134/2007/NĐ-CP ngày 15/8/2007 của Chính phủ quy định về đơn vị đo lường chính thức và các Quyết định của Bộ Khoa học và Công nghệ về công tác đo lường phù hợp với tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh.

b) Tăng cường theo dõi, kiểm tra việc thực hiện kiểm định các phương tiện đo thuộc danh mục phải kiểm định nhà nước và cấp chứng chỉ kiểm định; tăng cường hoạt động giám sát đo lường đối với hàng đóng gói sẵn, trang bị các phương tiện đo để thực hiện việc kiểm tra hàng đóng gói sẵn.

c) Tổ chức thực hiện việc kiểm định phương tiện đo trong lĩnh vực phạm vi được công nhận, đồng thời phối hợp với UBND huyện, thị, thành phố thí điểm tổ chức kiểm định cân cấp chính xác 4 (cân đồng hồ dưới 100 kg) do huyện, thị, thành phố quản lý. Sau một năm hoạt động, Sở Khoa học và Công nghệ phải tổng kết rút kinh nghiệm và có đề xuất cụ thể cho UBND tỉnh.

d) Phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng trong tỉnh tổ chức tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về hoạt động đo lường; phối hợp với các Sở, ngành có liên quan và UBND huyện, thị, thành phố thường xuyên thanh tra đối với các tổ chức, cá nhân kinh doanh, lắp đặt phương tiện đo mới, đặc biệt đối với lĩnh vực điện, nước, xăng dầu và đơn vị được ủy quyền kiểm định.

đ) Đẩy mạnh việc đào tạo, nâng cao trình độ các kiểm định viên, trang bị mới một số thiết bị kiểm tra nhanh; nâng cấp thiết bị, chuẩn đo lường nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

e) Tổ chức triển khai việc kiểm định các phương tiện đo trong danh mục phải kiểm định khi đang lưu thông, sử dụng trên địa bàn tỉnh. Quản lý tốt hệ thống chuẩn đo lường của tỉnh, khai thác và phát triển các chuẩn đo lường đáp ứng kịp thời công tác kiểm định, hiệu chuẩn phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế xã hội.

2. Các Sở, ngành có sử dụng thiết bị, phương tiện đo phục vụ cho hoạt động chuyên môn (theo Quyết số 13/2007/QĐ-BKHCN ngày 06/7/2007 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành Danh mục phương tiện đo phải kiểm định) phải định kỳ tổ chức kiểm tra, kiểm định thiết bị, phương tiện đo của mình theo đúng Pháp lệnh Đo lường và thông báo về Sở Khoa học và Công nghệ.

a) Đối với các trường hợp gian lận mang tính hiện đại như sử dụng chíp điện tử làm sai lệch thông số đo đếm thì phải xử phạt theo đúng quy định của pháp luật. Ngoài áp dụng chế tài theo quy định phải có biện pháp kèm theo như dùng hình thức phổ biến rộng rãi trên phương tiện thông tin đại chúng cho người tiêu dùng biết hành vi vi phạm của đối tượng để giám sát, phát hiện khi tái phạm.

b) Tại các chợ trung tâm, có số lượng người đến mua bán đông Ban Quản lý chợ phải có trách nhiệm trang bị cân mẫu để người mua, bán có cơ sở kiểm tra khối lượng hàng hóa, phát hiện hành vi vi phạm.

3. UBND huyện, thị, thành phố có trách nhiệm tuyên truyền, phổ biến và thường xuyên kiểm tra đôn đốc các tổ chức, cá nhân hoạt động buôn bán, kinh doanh, dịch vụ và các hoạt động công ích khác tại các khu thương mại tập trung, nơi cung cấp các dịch vụ công cộng, nơi thu mua nông thủy sản, tạo điều kiện cho tổ chức, cá nhân ý thức sử dụng các phương tiện đo chính xác.

4. Các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh, dịch vụ hàng hóa trên địa bàn tỉnh phải thực hiện nghiêm các quy định của Nhà nước về hoạt động đo lường (cân, đong, đo, đếm chính xác do mình sản xuất, kinh doanh); quản lý và bảo quản các chứng chỉ kiểm định phương tiện đo lường (giấy chứng nhận kiểm định, tem và chì niêm phong kiểm định) và xuất trình khi các cơ quan chức năng yêu cầu.

5. Đài Phát thanh - Truyền hình An Giang, Báo An Giang, Phân xã An Giang, các Đài Truyền thanh địa phương ngoài việc đưa tin tuyên truyền về công tác quản lý kiểm định phương tiện đo, phải phản ánh, phê phán trước công luận các hành vi vi phạm trong hoạt động đo lường; đồng thời nêu gương các điển hình của các tổ chức, cá nhân chấp hành tốt các quy định của nhà nước về đo lường.

Yêu cầu Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể có liên quan; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thị, thành phố tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này.

Chỉ thị này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Website Chính phủ;
- Cục Kiểm tra Văn bản - Bộ Tư pháp;
- Bộ Khoa học và Công nghệ;
- TT.TU, HĐND, UBND tỉnh;
- Các Sở, Ban ngành đoàn thể cấp tỉnh;
- UBND huyện, thị, thành phố;
- Báo AG, Đài PTTHAG, Phân xã AG - phổ biến
;
- Trung tâm Công báo của tỉnh;
- Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng;
- Chánh, Phó VP.UB;
- Phòng KT, TH, XDCB, VHXH, NC, VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm Kim Yên

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 24/2007/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu24/2007/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/12/2007
Ngày hiệu lực29/12/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 24/2007/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 24/2007/CT-UBND tăng cường công tác quản lý nhà nước đo lường địa bàn An Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 24/2007/CT-UBND tăng cường công tác quản lý nhà nước đo lường địa bàn An Giang
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu24/2007/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh An Giang
        Người kýPhạm Kim Yên
        Ngày ban hành19/12/2007
        Ngày hiệu lực29/12/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật17 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 24/2007/CT-UBND tăng cường công tác quản lý nhà nước đo lường địa bàn An Giang

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 24/2007/CT-UBND tăng cường công tác quản lý nhà nước đo lường địa bàn An Giang

           • 19/12/2007

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 29/12/2007

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực