Chỉ thị 24/2009/CT-UBND

Chỉ thị 24/2009/CT-UBND tăng cường quản lý và thực thi bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan trên địa bàn tỉnh Phú Yên

Nội dung toàn văn Chỉ thị 24/2009/CT-UBND bảo hộ quyền tác giả quyền liên quan Phú Yên


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ YÊN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 24/2009/CT-UBND

Tuy Hòa, ngày 13 tháng 8 năm 2009

 

CHỈ THỊ

VỀ TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ VÀ THỰC THI BẢO HỘ QUYỀN TÁC GIẢ, QUYỀN LIÊN QUAN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

Trong những năm qua, hoạt động bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan được nhà nước đặc biệt quan tâm. Quyền và lợi ích hợp pháp của các chủ thể từng bước được bảo hộ. Nhiều tổ chức, cá nhân có quyền đã áp dụng các biện pháp để tự bảo vệ quyền của mình. Tuy nhiên, cũng như các địa phương khác trong cả nước, trên địa bàn tỉnh Phú Yên tình trạng vi phạm quyền tác giả, quyền liên quan diễn ra ở hầu hết các lĩnh vực hoạt động với các hình thức và mức độ khác nhau, nhất là trong hoạt động khai thác và sử dụng tác phẩm, đã làm ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động sáng tạo, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ở địa phương.

Nguyên nhân của tình trạng trên là do nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của các tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng còn nhiều hạn chế và chưa nghiêm túc; các quy định pháp luật về xử lý vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan chưa nghiêm khắc; trình độ, năng lực của lực lượng thực thi pháp luật chưa đáp ứng được yêu cầu.

Để thực hiện nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan trên địa bàn tỉnh theo quy định của Bộ Luật Dân sự và Luật Sở hữu trí tuệ và thực hiện Chỉ thị số 36/2008/CT-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường quản lý và thực thi bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ thị:

1. Thủ trưởng các sở, ban ngành, đoàn thể tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chịu trách nhiệm chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm chỉnh, có hiệu quả các quy định của pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan ở cơ quan, đơn vị, địa phương mình.

Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, các sở, ban, ngành có liên quan thực hiện các nhiệm vụ sau:

a) Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch:

- Giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện quản lý nhà nước về quyền tác giả, quyền liên quan trên địa bàn tỉnh theo các nội dung quy định tại Điều 7 của Nghị định số 100/2006/NĐ-CP ngày 21 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ Luật Dân sự, Luât Sở hữu trí tuệ về quyền tác giả, quyền liên quan;

- Đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật để nâng cao nhận thức, ý thức tự giác chấp hành của các tổ chức, cá nhân về quyền tác giả, quyền liên quan;

- Chủ trì, phối với các cơ quan có liên quan tăng cường thanh tra, kiểm tra việc thực thi pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan, xử lý nghiêm minh các vi phạm; giải quyết khiếu nại, tố cáo về quyền tác giả, quyền liên quan theo quy định của pháp luật;

Tập trung kiểm tra trong các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có liên quan trên địa bàn tỉnh, nhất là các đối tượng khai thác và sử dụng tác phẩm với số lượng lớn như: hệ thống siêu thị, nhà hàng, khách sạn, cơ sở phát hành, kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường, quán bar, kinh doanh băng đĩa nhạc, băng đĩa hình, tổ chức biểu diễn nghệ thuật, các đài phát thanh, truyền hình, chủ các trang web…;

- Thực hiện ký kết giữa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch với Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam (Chi nhánh phía Nam) về thực thi bản quyền tác giả âm nhạc. Trước mắt tiến hành thu tiền bản quyền tác giả âm nhạc đối với các đoàn nghệ thuật ngoài tỉnh đến Phú Yên biểu diễn doanh thu, sau đó thu tiền bản quyền đối với các tổ chức, cá nhân khai thác và sử dụng tác phẩm âm nhạc trong các hoạt động kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn tỉnh theo hướng dẫn của cấp có thẩm quyền (không áp dụng đối với việc sử dụng tác phẩm âm nhạc vào mục đích phục vụ nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đoàn thể, tổ chức, cá nhân).

b) Sở Công Thương:

- Chỉ đạo lực lượng quản lý thị trường kiểm tra, phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm về quyền tác giả, quyền liên quan xảy ra trong lưu thông hàng hóa và kinh doanh thương mại trên thị trường;

- Hướng dẫn các cơ sở họat động kinh doanh thương mại, nhà hàng, siêu thị, cửa hàng, cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke nghiêm túc thực hiện nghĩa vụ trả tiền bản quyền theo quy định của pháp luật khi sử dụng tác phẩm, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng.

c) Sở Thông tin và Truyền thông:

- Căn cứ hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông xây dựng bản quy định trách nhiệm của các nhà cung cấp dịch vụ Internet, viễn thông trên địa bàn tỉnh trong việc thực hiện các quy định về quyền tác giả, quyền liên quan;

- Hướng dẫn các tổ chức, cá nhân tham gia ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin tuân thủ các quy định pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan.

d) Sở Giáo dục và Đào tạo: hướng dẫn, phổ biến về quyền tác giả, quyền liên quan trong hệ thống trường học.

đ) Sở Tài chính: hướng dẫn các cơ quan, đơn vị hưởng ngân sách xây dựng dự toán kinh phí trong việc mua bản quyền phục vụ nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị.

e) Công an tỉnh: tăng cường kiểm tra, ngăn chặn kịp thời, đấu tranh phòng, chống các hành vi vi phạm pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan theo quy định của pháp luật.

g) Các cơ quan báo chí:

- Thực hiện nghiêm chỉnh nghĩa vụ pháp lý đối với tác giả, người biểu diễn, nhà sản xuất bản ghi âm, ghi hình, tổ chức phát sóng khi khai thác các quyền của họ;

- Giành chuyên trang, chuyên mục, thời lượng phát sóng tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan.

2. Các cơ quan nhà nước, đoàn thể, doanh nghiệp và các tổ chức, cá nhân phải gương mẫu thực hiện nghĩa vụ trả tiền bản quyền khi sử dụng tác phẩm, cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng cho chủ sở hữu quyền tác giả theo quy định của pháp luật.

3. Định kỳ hàng quý, sáu tháng, hàng năm, các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch) về tình hình thực hiện Chỉ thị này ở cơ quan, đơn vị, địa phương mình.

Yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố triển khai, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Phạm Ngọc Chi

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 24/2009/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu24/2009/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/08/2009
Ngày hiệu lực23/08/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcQuyền dân sự, Sở hữu trí tuệ
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 24/2009/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 24/2009/CT-UBND bảo hộ quyền tác giả quyền liên quan Phú Yên


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 24/2009/CT-UBND bảo hộ quyền tác giả quyền liên quan Phú Yên
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu24/2009/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Phú Yên
        Người kýPhạm Ngọc Chi
        Ngày ban hành13/08/2009
        Ngày hiệu lực23/08/2009
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcQuyền dân sự, Sở hữu trí tuệ
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 24/2009/CT-UBND bảo hộ quyền tác giả quyền liên quan Phú Yên

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 24/2009/CT-UBND bảo hộ quyền tác giả quyền liên quan Phú Yên

           • 13/08/2009

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 23/08/2009

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực