Chỉ thị 24/CT-TTg

Chỉ thị 24/CT-TTg năm 2015 về Đẩy mạnh thực hiện cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 24/CT-TTg Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính lĩnh vực tài nguyên môi trường


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 24/CT-TTg

Hà Nội, ngày 01 tháng 9 năm 2015

 

CHỈ THỊ

ĐẨY MẠNH THỰC HIỆN CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Thời gian qua, công tác hoàn thiện thể chế và cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường đã có những chuyển biến tích cực, hệ thống pháp luật từng bước được hoàn thiện, các thủ tục hành chính ngày càng được kiểm soát chặt chẽ và cải cách theo hướng đơn giản, công khai, minh bạch, cắt giảm chi phí tuân thủ nhằm đáp ứng yêu cầu của công tác quản lý nhà nước, đồng thời tạo mọi điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường vẫn còn một số tồn tại: Một số thủ tục hành chính vẫn rườm rà, phức tạp; tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà vẫn còn xảy ra ở một số cơ quan, địa phương; mức độ ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách, giải quyết thủ tục hành chính còn hạn chế; còn thiếu sự phối hợp hiệu quả giữa các bộ, ngành, địa phương trong cải cách, giải quyết thủ tục hành chính; một số địa phương chưa quyết liệt thực hiện cải cách thủ tục hành chính.

Để tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ trong năm 2015 và những năm tiếp theo, góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ trưởng, Thủ trưởng các cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo và triển khai thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp sau đây:

1. Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 10 tháng 6 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong công tác cải cách thủ tục hành chính, coi cải cách thủ tục hành chính là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, thường xuyên. Tăng cường đối thoại, giao lưu trực tuyến; tiếp nhận, lắng nghe ý kiến, kiến nghị của người dân và doanh nghiệp về thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường; xem xét, giải quyết kịp thời các vướng mắc nếu có; điều tra, đánh giá sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính các cấp về tài nguyên và môi trường; tập trung hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp đã đề ra tại Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 12 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2015 - 2016.

2. Tập trung rà soát, hoàn thiện thể chế, chính sách, quy định của pháp luật về tài nguyên và môi trường nhằm bảo đảm quyền tự do kinh doanh đã được Hiến pháp quy định. Thủ tục hành chính ban hành phải bảo đảm thực sự cần thiết, hợp lý, hợp pháp và khả thi, vừa đáp ứng yêu cầu của công tác quản lý nhà nước, vừa tạo điều kiện thông thoáng, thuận lợi nhất cho người dân, doanh nghiệp, góp phần cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

3. Bộ Tài nguyên và Môi trường:

a) Rà soát ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cơ quan có thẩm quyền ban hành các quy định thực hiện liên thông thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

b) Đẩy nhanh việc xây dựng, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết Luật Bảo vệ môi trường năm 2014, trong đó chú trọng cải cách, đơn giản hóa thủ tục hành chính trong các văn bản quy phạm pháp luật; tiếp tục tăng cường phân công, phân cấp thực hiện giải quyết thủ tục hành chính; hằng năm, tổ chức kiểm tra các địa phương về thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính và thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

c) Tập trung rà soát, báo cáo Chính phủ xử lý các khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thực hiện Luật Đất đai năm 2013 và các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết thi hành Luật; thời điểm hoàn thành trước 31 tháng 12 năm 2015.

d) Tập trung rà soát, chuẩn hóa và công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường theo Quyết định số 08/QĐ-TTg ngày 06 tháng 01 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành kế hoạch đơn giản hóa thủ tục hành chính trọng tâm năm 2015.

đ) Trong tháng 9 năm 2015, trình Chính phủ sửa đổi Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường (theo thủ tục, trình tự rút gọn) theo hướng bổ sung các dự án xây dựng công trình điện đấu nối vào lưới điện đến cấp trung áp vào Phụ lục 4 của Nghị định nhằm bãi bỏ yêu cầu xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường đối với các dự án này.

e) Phối hợp chặt chẽ các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính và Xây dựng trong quá trình xây dựng, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp, Luật Kinh doanh bất động sản, Luật Nhà ở theo hướng đồng bộ, thống nhất với pháp luật trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường; chú trọng lồng ghép và liên thông thủ tục hành chính giữa các lĩnh vực tài nguyên và môi trường với các lĩnh vực đầu tư, kinh doanh, tài chính, xây dựng và các lĩnh vực khác có liên quan.

4. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp các Bộ: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Tư pháp, Tài chính ban hành thông tư liên tịch về quy trình liên thông giải quyết các thủ tục hành chính trong hình thành và thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất theo Nghị quyết số 43/NQ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ về một số nhiệm vụ trọng tâm cải cách thủ tục hành chính trong hình thành và thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất để cải thiện môi trường kinh doanh; thời điểm hoàn thành trước ngày 31 tháng 12 năm 2015.

5. Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành thông tư liên tịch hướng dẫn cụ thể các loại giấy tờ hợp pháp về đất đai để cấp phép xây dựng theo Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 12 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2015 - 2016; hoàn thành trước tháng 9 năm 2015.

6. Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp Bộ Tài nguyên và Môi trường:

a) Xây dựng, ban hành quy định liên thông giữa cơ quan quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường và cơ quan quản lý nhà nước về thuế trong giải quyết các thủ tục hành chính có liên quan. Trong tháng 12 năm 2015, ban hành Thông tư liên tịch về hồ sơ và trình tự thủ tục luân chuyển hồ sơ của người sử dụng đất khi thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai theo quy định của Chính phủ.

b) Rà soát các quy định pháp luật, thủ tục hành chính về phí, lệ phí liên quan đến lĩnh vực tài nguyên và môi trường và đề xuất cấp có thẩm quyền hoặc theo thẩm quyền ban hành quy định về liên thông thủ tục hành chính về phí, lệ phí trong các lĩnh vực tài nguyên và môi trường, trước mắt ưu tiên lĩnh vực đất đai, khoáng sản và môi trường.

7. Bộ Tư pháp:

a) Chủ trì, phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Xây dựng hướng dẫn việc công chứng, chứng thực hợp đồng, văn bản thực hiện các quyền của người sử dụng đất, bảo đảm thực hiện theo đúng quy định của Luật Đất đai 2013 để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp được quyền lựa chọn công chứng tại các tổ chức hành nghề công chứng hoặc chứng thực tại Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn theo quy định.

b) Chủ trì, phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường khẩn trương khảo sát, đánh giá các vướng mắc trong thực tiễn triển khai để hướng dẫn cụ thể việc đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất; hoàn thành trong tháng 12 năm 2015.

8. Tăng cường thanh tra, kiểm tra việc thi hành pháp luật và cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường:

a) Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thi hành pháp luật về tài nguyên và môi trường, gắn với thực hiện thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

b) Các cơ quan, đơn vị, địa phương không được tự ý quy định thêm thủ tục, yêu cầu trái quy định pháp luật; tổ chức tiếp nhận, công khai địa chỉ tiếp nhận, xử lý kịp thời thông tin phản ánh của người dân, doanh nghiệp về các trường hợp thực hiện thủ tục hành chính không đúng quy định pháp luật; xử lý nghiêm cán bộ, công chức, viên chức nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp trong giải quyết thủ tục hành chính.

9. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:

a) Tập trung chỉ đạo và khẩn trương thành lập, kiện toàn Văn phòng đăng ký đất đai, Trung tâm phát triển quỹ đất một cấp theo quy định của pháp luật về đất đai; trong năm 2015, phải hoàn thành việc công bố thủ tục hành chính về đất đai theo quy định của pháp luật về kiểm soát thủ tục hành chính.

b) Thực hiện hiệu quả cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính về tài nguyên và môi trường theo Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày 25 tháng 3 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương.

c) Tạo bước chuyển mạnh trong nâng cao chất lượng, hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính tại địa phương, đặc biệt trong lĩnh vực đất đai, môi trường nhằm giảm đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến giải quyết thủ tục hành chính.

10. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý nhà nước và giải quyết thủ tục hành chính trên các lĩnh vực tài nguyên và môi trường:

a) Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý nhà nước; tăng cường cung cấp dịch vụ công trực tuyến; khẩn trương hoàn thành xây dựng, vận hành cơ sở dữ liệu về tài nguyên và môi trường, trong đó tập trung hoàn thành việc xây dựng hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu đất đai đa mục tiêu theo chỉ đạo của Chính phủ; tiếp tục triển khai nâng cấp, hoàn thiện hệ thống thông tin tài nguyên và môi trường.

b) Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp Bộ Tài nguyên và Môi trường xây dựng cơ chế tài chính cho hoạt động cung cấp dịch vụ công trực tuyến trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường; ưu tiên bố trí đủ kinh phí xây dựng hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu đất đai.

Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan thúc đẩy quá trình đàm phán, tìm kiếm các nguồn hỗ trợ tài chính và các nguồn hỗ trợ kỹ thuật từ các nhà tài trợ, các tổ chức quốc tế, các quốc gia; thực hiện hợp tác công tư (PPP) để thực hiện dự án xây dựng hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu đất đai.

11. Tổ chức, triển khai thực hiện:

a) Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nêu tại Chỉ thị này; bố trí đủ kinh phí cho các nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính, hỗ trợ công chức thực hiện nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính theo quy định; định kỳ 06 tháng và hằng năm (trước ngày 30 tháng 11) báo cáo kết quả thực hiện về Bộ Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

b) Bộ Tài nguyên và Môi trường đôn đốc, kiểm tra và báo cáo Thủ tướng Chính phủ về tình hình triển khai và kết quả thực hiện Chỉ thị này./.

 

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- Ngân hàng Chính sách xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: VT, KTN (3b).

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 24/CT-TTg

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu24/CT-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/09/2015
Ngày hiệu lực01/09/2015
Ngày công báo14/09/2015
Số công báoTừ số 981 đến số 982
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 24/CT-TTg

Lược đồ Chỉ thị 24/CT-TTg Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính lĩnh vực tài nguyên môi trường


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 24/CT-TTg Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính lĩnh vực tài nguyên môi trường
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu24/CT-TTg
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýNguyễn Tấn Dũng
        Ngày ban hành01/09/2015
        Ngày hiệu lực01/09/2015
        Ngày công báo14/09/2015
        Số công báoTừ số 981 đến số 982
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 24/CT-TTg Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính lĩnh vực tài nguyên môi trường

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 24/CT-TTg Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính lĩnh vực tài nguyên môi trường

           • 01/09/2015

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 14/09/2015

            Văn bản được đăng công báo

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 01/09/2015

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực