Chỉ thị 24/CT-UBND

Chỉ thị 24/CT-UBND năm 2008 thực hiện Chương trình hành động 22-Ctr/TU về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo do tỉnh Khánh Hòa ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 24/CT-UBND 2008 Chương trình hành động 22-Ctr/TU giải quyết khiếu nại tố cáo Khánh Hòa


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 24/CT-UBND

Nha Trang, ngày 04 tháng 09 năm 2008

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG SỐ 22-CTR/TU NGÀY 07/7/2008 CỦA TỈNH ỦY KHÁNH HÒA VỀ CÔNG TÁC GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO.

Sau khi Ban Thường vụ Tỉnh ủyUBND tỉnh (tháng 4/2005) tổ chức tổng kết việc thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TW ngày 06/3/2002 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về một số vấn đề cấp bách trong việc giải quyết khiếu nại, tố cáo và việc thi hành Luật Khiếu nại, tố cáo; các ngành, các cấp đã có nhiều cố gắng trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác trong lĩnh vực này, đã có những chuyển biến tích cực, góp phần ổn định chính trị, trật tự xã hội; thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển, nâng cao lòng tin của nhân dân đối với đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Tuy nhiên, công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo vẫn còn có một số tồn tại chậm được khắc phục. Một số cơ quan đơn vị vẫn còn có biểu hiện đùn đẩy, né tránh, thiếu sự phối hợp; việc giải quyết còn chậm trễ, đơn tồn đọng nhiều ở một số ngành, địa phương trong đó nhiều vụ việc tồn đọng kéo dài quá thời hạn. Nhiều quyết định giải quyết khiếu nại, văn bản xử lý tố cáo có hiệu lực pháp luật chưa được chấp hành; công tác thanh tra chấp hành pháp luật về khiếu nại, tố cáo ở một số nơi làm chưa tốt; xử lý cá nhân, tổ chức vi phạm Luật Khiếu nại, tố cáo chưa nghiêm minh; một số ngành, địa phương chưa nêu cao trách nhiệm trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, tranh chấp đất đai, khoán trắng cho cơ quan chuyên môn; kỷ cương, kỷ luật hành chính chưa được chấp hành nghiêm; công tác công khai, tuyên truyền, giáo dục, vận động, hòa giải ở cơ sở thực hiện chưa tốt;.

Để khắc phục được những tồn tại, thiếu sót trên, đồng thời nâng cao chất lượng, hiệu quả và tăng cường trách nhiệm của UBND các cấp, các ngành trong công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; thực hiện theo Chương trình hành động số 22-Ctr/TU ngày 07/7/2008 của Tỉnh ủy Khánh Hòa triển khai thực hiện Thông báo kết luận số 130-TB/TW ngày 10/01/2008 của Bộ Chính trị về tình hình, kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo từ năm 2006 đến nay và giải pháp trong thời gian tới; Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai thực hiện tốt các nội dung sau:

1. Tiếp tục chỉ đạo tổ chức quán triệt và thực hiện nghiêm túc các quy định của Trung ương, của Tỉnh ủy và của UBND tỉnh như: Thông báo kết luận số 197-TB/TW ngày 26/9/2005 của Ban Bí thư Trung ương Đảng; Chỉ thị số 09/CT-TU ngày 20/02/2002, Chỉ thị số 12/CT-TU ngày 09/12/2002 của Tỉnh ủy về việc tăng cường trách nhiệm của hệ thống chính trị cơ sở trong việc giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến lĩnh vực tranh chấp đất đai, bồi thường hỗ trợ giải tỏa; Nghị quyết số 17-NQ/TU ngày 06/10/2004 của Tỉnh ủy Khánh Hòa về chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật hành chính và chế độ trách nhiệm của cán bộ, công chức, đảng viên trong thi hành công vụ, phục vụ nhân dân; Chỉ thị số 31/CT-UBND ngày 13/10/2006 của UBND tỉnh về chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính trong giải quyết công việc của người dân và doanh nghiệp; Chỉ thị số 32/2006/CT-UBND ngày 16/10/2006 của UBND tỉnh về tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

2. Tiếp tục quán triệt và thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân, gắn với việc triển khai thực hiện Quyết định số 212/QĐ-TTg ngày 16/12/2004 của Thủ tướng Chính phủ - Đề án thứ 3 về tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật về khiếu nại, tố cáo cho cán bộ, nhân dân ở xã, phường, thị trấn; các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan về lĩnh vực đất đai, nhà ở, chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.v..v... trên các phương tiện thông tin đại chúng để mọi công dân, tổ chức, cơ quan Nhà nước hiểu, làm đúng và giám sát việc triển khai thực hiện ở các ngành, các cấp. Các cơ quan thông tin đại chúng tăng cường biểu dương những điển hình tốt, phê phán, đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực khiếu nại, tố cáo.

3. Tăng cường và phát huy trách nhiệm của lãnh đạo các cấp, các ngành, các đơn vị trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo; người đứng đầu cơ quan Nhà nước phải trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, gắn công tác này với cải cách hành chính, đấu tranh chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Cụ thể:

a. Tập trung chỉ đạo để giải quyết dứt điểm, đúng thời hạn các khiếu nại tố cáo của công dân; không để đơn thư tồn đọng quá thời hạn theo luật định và khiếu nại, tố cáo vượt cấp lên Trung ương.

b. Nâng cao năng lực, tăng cường trách nhiệm của cán bộ, công chức trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; thường xuyên theo dõi, kiểm tra và chỉ đạo để bảo đảm việc giải quyết khiếu nại, tố cáo dứt điểm, đúng pháp luật, có tính thuyết phục và khả thi.

c. Đẩy mạnh hơn nữa cải cách hành chính và thái độ phục vụ nhân dân của cán bộ, công chức nhằm hạn chế đến mức thấp nhất việc khiếu nại, tố cáo, nhất là trong lĩnh vực quản lý đất đai, đầu tư xây dựng, bồi thường giải tỏa, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

d. Các cấp, các ngành phải xem việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và tranh chấp đất đai tạo nên sự bình ổn chính trị, trật tự an toàn xã hội là một trong những biện pháp góp phần phát triển kinh tế -xã hội của tỉnh nhà theo Nghị quyết Đại hội Tỉnh Đảng bộ lần thứ XV đã đề ra.

Các cơ quan nhà nước trong tỉnh chấn chỉnh công tác tiếp công dân thuộc cơ quan mình và duy trì việc tiếp công dân theo đúng Luật Khiếu nại, tố cáo và Nghị định 89/CP ngày 07/8/1997 của Chính phủ; bố trí cán bộ có phẩm chất đạo đức, năng lực để tiếp và hướng dẫn công dân thực hiện quyền và nghĩa vụ khi khiếu nại, tố cáo; công khai lịch và tổ chức thực hiện việc tiếp công dân theo quy định tại Điều 76 Luật Khiếu nại, tố cáo.

4. Giám đốc sở, Thủ trưởng các cơ quan nhà nước thuộc tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố: phải đề cao trách nhiệm tập trung rà soát, phối hợp giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu kiện đông người, phức tạp và những vụ việc còn tồn đọng, không để khiếu kiện vượt cấp:

a. Nơi nào có đơn thư tồn đọng, nhất là đơn thư khiếu nại dây dưa, kéo dài thì phải thành lập Tổ công tác do Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước là Tổ trưởng, Chánh Thanh tra làm Tổ phó thường trực và lãnh đạo các cơ quan hữu quan trực thuộc Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước làm Thành viên, trưng tập cán bộ công chức của các cơ quan vào giải quyết không để đơn thư tồn đọng quá hạn luật định.

Đối với các vụ việc đã giải quyết nhiều lần nhưng công dân vẫn không chấp nhận mà khiếu nại, tố cáo kéo dài thì cấp thẩm quyền xem xét lần cuối, nếu có cơ sở thì xem xét, giải quyết; nếu không có cơ sở thì ra thông báo chấm dứt giải quyết khiếu nại, tố cáo và gửi cho các cơ quan liên quan để biết, trả lời công dân.

b. Không được giải quyết khiếu nại bằng công văn, ban hành quyết định giải quyết khiếu nại mà không có cơ sở hoặc không có văn bản kết luận kiến nghị của cơ quan tham mưu. Đối với các trường hợp khiếu kiện vượt cấp, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chủ động, tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng của địa phương vận động công dân trở về địa phương để xem xét, giải quyết.

c. Đối với những vụ việc khiếu nại, tố cáo, tranh chấp có liên quan đến chính sách tôn giáo, dân tộc, có tính nhạy cảm, cần xem xét thận trọng và có biện pháp giải quyết phù hợp, đúng pháp luật, không để các thế lực thù địch và các phần tử cơ hội chính trị lợi dụng.

5. Các cơ quan hành chính nhà nước tập trung chấn chỉnh công tác quản lý nhà nước, khắc phục những mặt yếu kém, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, trong cải cách hành chính Nhà nước, thực thi công chức công vụ phục vụ nhân dân; chú ý lĩnh vực đất đai, đầu tư xây dựng, tài chính công, thực hiện chính sách xã hội; thực hiện tốt chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải quyết việc làm cho người có đất bị thu hồi, bảo đảm có cuộc sống bằng hoặc tốt hơn trước; tăng cường công tác thanh tra việc chấp hành pháp luật về khiếu nại; tố cáo; xử lý kịp thời, nghiêm minh các trường hợp vi phạm pháp luật, tham nhũng, tiêu cực trong quản lý đất đai, đầu tư xây dựng, quản lý tài chính, ngân sách, thực hiện các chính sách xã hội.v..v...

6. Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo lực lượng công an theo dõi diễn biến tình hình khiếu kiện đông người hoặc vượt cấp lên Trung ương; tham mưu cho chính quyền cùng cấp và công an cấp trên, để chỉ đạo kịp thời và xử lý có hiệu quả các tình huống phức tạp, phối hợp trong công tác tiếp công dân, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

7. Cơ quan thi hành án các cấp rà soát, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực thi hành án, tổ chức thi hành nghiêm các bản án đã có hiệu lực pháp luật. Các cơ quan tư pháp tăng cường phối hợp với các cơ quan hành chính nhà nước trong việc xét xử các vụ án hành chính.

8. Tăng cường số lượng, chất lượng cán bộ và cơ sở vật chất, kinh phí cho Thanh tra các cấp, các ngành; cũng như hỗ trợ cho cán bộ trực tiếp làm nhiệm vụ tiếp công dân nhất là ở cấp xã để kịp thời động viên khuyến khích nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

9. Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Thủ trưởng các sở, ban, ngành thuộc tỉnh trong phạm vi và thẩm quyền của mình:

a. Tăng cường thanh tra chấp hành pháp luật về công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo theo thẩm quyền. Qua thanh tra, kiên quyết xử lý các trường hợp không chấp hành, thiếu trách nhiệm trong việc tiếp công dân giải quyết khiếu nại, tố cáo và tranh chấp đất đai. Phải xem đây là nhiệm vụ thường xuyên nhằm kịp thời phát hiện để chấn chỉnh khắc phục những tồn tại, thiếu sót, tăng cường kỷ luật hành chính, từng bước nâng cao hiệu quả, hiệu lực trong giải quyết khiếu nại, tố cáo.

b. Tăng cường thanh tra, kiểm tra việc triển khai thực hiện các dự án đầu tư phát triển kinh tế - xã hội; việc quản lý, sử dụng đất đai, kịp thời khắc phục yếu kém trong quản lý, hạn chế phát sinh khiếu nại, tố cáo.

10. Thủ trưởng các cấp, các ngành phải xác định việc lãnh đạo và chỉ đạo thực hiện công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng của cơ quan nhà nước; các cấp, các ngành phải lấy hiệu quả và chất lượng giải quyết khiếu nại, tố cáo, tranh chấp đất đai làm một trong những tiêu chuẩn để đánh giá, phân loại Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức và xét thi đua hàng năm.

Các cấp, các ngành không giải quyết kịp thời, hoặc giải quyết sai chế độ chính sách, vi phạm quy định của Nhà nước trong công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo để công dân khiếu kiện vượt cấp, hoặc để xảy ra “điểm nóng” gây mất ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; thì người đứng đầu chính quyền địa phương, Thủ trưởng đơn vị sẽ bị xem xét xử lý kỷ luật nghiêm minh theo quy định của Nhà nước.

11. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp và các tổ chức thành viên, các đoàn thể tích cực phát huy vai trò trong công tác tham gia, phối hợp giải quyết khiếu nại, tố cáo và tranh chấp đất đai; nâng cao chất lượng hòa giải ở cơ sở; tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động hòa giải nhằm góp phần tích cực vào giải quyết các khiếu nại, tố cáo và tranh chấp ngay tại cơ sở.

Giao Chánh Thanh tra tỉnh chịu trách nhiệm giúp UBND tỉnh theo dõi đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị này; tổng hợp tình hình, kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo trong toàn tỉnh để tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo kịp thời, Nhận được chỉ thị này, UBND tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành, đơn vị thuộc tỉnh phải triển khai, xây dựng kế hoạch thực hiện một cách cụ thể, thiết thực và phù hợp với điều kiện thực tế từng địa phương, đơn vị; tạo chuyển biến tích cực, mạnh mẽ trong nhận thức và hành động về nhiệm vụ tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và tranh chấp đất đai./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ (b/c);
- Thanh tra Chính phủ (b/c);
- TT.Tỉnh ủy, TT.HĐND tỉnh;
- Các huyện, thị, thành ủy;
- UB MTTQ tỉnh;
- Các đoàn thể tỉnh Khánh Hòa;
- CT.UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- TT.HĐND các huyện, thị xã, thành phố;
- Giám đốc các sở, ban ngành, đơn vị thuộc tỉnh;
- Các đ/c TT.UBND tỉnh;
- Lưu: VT, LT, HL.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Võ Lâm Phi

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 24/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu24/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/09/2008
Ngày hiệu lực04/09/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 24/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 24/CT-UBND 2008 Chương trình hành động 22-Ctr/TU giải quyết khiếu nại tố cáo Khánh Hòa


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 24/CT-UBND 2008 Chương trình hành động 22-Ctr/TU giải quyết khiếu nại tố cáo Khánh Hòa
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu24/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Khánh Hòa
        Người kýVõ Lâm Phi
        Ngày ban hành04/09/2008
        Ngày hiệu lực04/09/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật17 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 24/CT-UBND 2008 Chương trình hành động 22-Ctr/TU giải quyết khiếu nại tố cáo Khánh Hòa

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 24/CT-UBND 2008 Chương trình hành động 22-Ctr/TU giải quyết khiếu nại tố cáo Khánh Hòa

           • 04/09/2008

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 04/09/2008

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực