Chỉ thị 24/CT-UBND

Chỉ thị 24/CT-UBND năm 2016 về tăng cường kỷ cương trong hoạt động dạy thêm học thêm trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Nội dung toàn văn Chỉ thị 24/CT-UBND quản lý hoạt động dạy học thêm Quảng Ngãi 2017


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 24/CT-UBND

Quảng Ngãi, ngày 29 tháng 12 năm 2016

 

CHỈ THỊ

VỀ TĂNG CƯỜNG KỶ CƯƠNG TRONG HOẠT ĐỘNG DẠY THÊM HỌC THÊM TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NGÃI

Trong thời gian qua, Ủy ban nhân dân tỉnh, ngành giáo dục và đào tạo đã tập trung chỉ đạo quyết liệt, thống nhất quản lý hoạt động dạy thêm, học thêm nhằm chấn chỉnh tình trạng dạy thêm, học thêm tràn lan trái với quy định trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, bước đầu hoạt động dạy thêm, học thêm đã có nhiều chuyển biến tích cực, từng bước đi vào nền nếp theo sự quản lý của các cơ quan quản lý giáo dục.

Tuy nhiên, vẫn còn một số giáo viên chưa thực hiện nghiêm túc các quy định về dạy thêm, học thêm, có biểu hiện chèn ép học sinh học thêm, chưa làm tròn chức trách, vai trò của người giáo viên. Công tác kiểm tra ở một số trường còn buông lỏng, nể nang, gây ảnh hưởng đến uy tín nhà giáo, cần được kiểm điểm rút kinh nghiệm và khẩn trương khắc phục đặc biệt là trách nhiệm của người đứng đầu.

Để tăng cường kỷ cương hành chính, nâng cao uy tín và đạo đức nhà giáo, đảm bảo sự nghiêm minh trong thực thi các chính sách của Nhà nước và củng cố niềm tin của nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ thị:

1. Đối với UBND các huyện, thành phố:

a) Thành lập Ban chỉ đạo về chấn chỉnh hoạt động dạy thêm, học thêm nhằm tăng cường công tác kiểm tra, quản lý các địa điểm tổ chức dạy thêm, học thêm trong và ngoài nhà trường trên địa bàn theo quy định. Kịp thời phát hiện và có hình thức xử lý nghiêm khắc đối với các tổ chức, cá nhân dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường trái quy định, có biện pháp ngừng hoạt động của các tổ chức, cá nhân dạy thêm, học thêm trái quy định; kiến nghị thu hồi giấy phép đối với các tổ chức cá nhân được phép tổ chức dạy thêm, học thêm nhưng có biểu hiện vi phạm các cam kết với chính quyền địa phương; chỉ đạo Phòng Giáo dục Đào tạo tăng cường công tác quản lý việc dạy thêm, học thêm trong nhà trường, kiểm tra thực hiện các quy định quản lý điều hành, quản lý thu, chi, quản lý phí dạy thêm, học thêm.

b) Chỉ đạo Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn thường xuyên kiểm tra hoạt động dạy thêm ngoài nhà trường trên địa bàn quản lý để phát hiện, kịp thời xử lý hoặc kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định.

2. Đối với Sở Giáo dục và Đào tạo:

Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện quản lý hoạt động dạy thêm, học thêm, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh về hoạt động dạy thêm, học thêm. Chỉ đạo thực hiện tốt công tác bồi dưỡng giáo viên để đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra đánh giá nhằm nâng cao chất lượng dạy học trong từng giờ dạy; tăng cường việc giáo dục khả năng tự học của học sinh; Giám đốc Sở chỉ đạo các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý và các cơ sở giáo dục trong toàn tỉnh thực hiện:

a) Hiệu trưởng các trường học rà soát kế hoạch tổ chức dạy thêm, học thêm đã xây dựng, cơ cấu các lớp dạy thêm phù hợp với trình độ học sinh, phân công giáo viên giảng dạy đáp ứng nguyện vọng của học sinh. Công khai nội dung chương trình giảng dạy cho phụ huynh học sinh, không đưa chương trình dạy thêm vào giờ học chính khóa. Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến Thông tư 17/2012/ TT-BGDĐT ngày 16/5/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Quyết định số 51/2012/QĐ-UBND ngày 28/12/2012 của UBND tỉnh về dạy thêm, học thêm cho cán bộ, giáo viên trong nhà trường. Kiểm tra, nhắc nhở, không để xảy ra tình trạng giáo viên tự tổ chức dạy thêm, học thêm trong nhà trường. Không để giáo viên của nhà trường tổ chức dạy thêm, học thêm trái quy định, làm ảnh hưởng đến uy tín của ngành giáo dục. Phối hợp với chính quyền địa phương để quản lý trực tiếp giáo viên của đơn vị trong việc thực hiện các quy định về dạy thêm học thêm.

b) Đối với các tổ chức/cá nhân đã được cấp phép tổ chức dạy thêm học thêm ngoài nhà trường tại các địa phương cần nghiêm túc thực hiện đúng kế hoạch tổ chức dạy học; đảm bảo việc giữ vệ sinh môi trường xung quanh, không làm ảnh hưởng đến sinh hoạt của cộng đồng dân cư, đảm bảo an ninh trật tự.

c) Đối với nhà giáo, thực hiện đúng nhiệm vụ của nhà giáo:

- Giáo dục, giảng dạy theo mục tiêu, nguyên lý giáo dục, thực hiện đầy đủ và có chất lượng chương trình giáo dục; không cắt xén chương trình chính khóa để dạy thêm, không ép buộc học sinh học thêm bằng bất kỳ hình thức nào.

- Gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân, các quy định của pháp luật và điều lệ nhà trường;

- Giữ gìn phẩm chất, uy tín, danh dự của nhà giáo; tôn trọng nhân cách của người học, đối xử công bằng với người học, bảo vệ các quyền lợi chính đáng của người học;

- Không ngừng học tập, rèn luyện để nâng cao phẩm chất đạo đức, trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, đổi mới phương pháp giảng dạy, nêu gương tốt cho người học;

- Các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật.

3. Đối với Sở Nội vụ và các sở, ngành liên quan:

Theo chức năng, nhiệm vụ được giao phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tăng cường thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định về dạy thêm học thêm, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về dạy thêm học thêm.

4. Xử lý trách nhiệm đối với tổ chức, cá nhân để xảy ra việc dạy thêm, học thêm trái qui định thuộc phạm vi, trách nhiệm quản lý:

a) Chủ tịch UBND tỉnh xem xét trách nhiệm của Giám đốc, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND các huyện, thành phố theo tinh thần Quyết định số 306-QĐ/TU ngày 25/5/2016 của Tỉnh ủy Quy định trách nhiệm và xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu cơ quan, đơn vị thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý.

b) Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo xem xét, xử lý trách nhiệm đối với: Hiệu trưởng, Phó hiệu Trưởng các trường Trung học phổ thông.

c) Chủ tịch UBND các huyện, thành phố xem xét, xử lý trách nhiệm đối với: Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn; Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng các trường Tiểu học, Trung học cơ sở.

d) Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động vi phạm quy định về dạy thêm, học thêm sẽ bị xem xét xử lý kỷ luật theo quy định của pháp luật và không được xét thi đua khen thưởng trong năm.

Yêu cầu Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, các sở, ban ngành liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố nghiêm túc thực hiện Chỉ thị này, định kỳ báo cáo kết quả thực hiện cho UBND tỉnh (thông qua Sở Giáo dục và Đào tạo)./.

 

 

CHỦ TỊCH
Trần Ngọc Căng

 

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 24/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu24/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/12/2016
Ngày hiệu lực29/12/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Chỉ thị 24/CT-UBND quản lý hoạt động dạy học thêm Quảng Ngãi 2017


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 24/CT-UBND quản lý hoạt động dạy học thêm Quảng Ngãi 2017
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu24/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Ngãi
        Người kýTrần Ngọc Căng
        Ngày ban hành29/12/2016
        Ngày hiệu lực29/12/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiáo dục
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 24/CT-UBND quản lý hoạt động dạy học thêm Quảng Ngãi 2017

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 24/CT-UBND quản lý hoạt động dạy học thêm Quảng Ngãi 2017

           • 29/12/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 29/12/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực