Chỉ thị 2480/CT-BTL

Chỉ thị 2480/CT-BTL năm 2016 về tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2017 do Bộ Tư lệnh Quân khu 1 ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 2480/CT-BTL tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ 2017


BỘ QUỐC PHÒNG
BỘ TƯ LỆNH QUÂN KHU 1
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2480/CT-BTL

Thái Nguyên, ngày 07 tháng 12 năm 2016

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TUYỂN CHỌN VÀ GỌI CÔNG DÂN NHẬP NGŨ NĂM 2017

Công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2016 đã được cấp ủy, chính quyền các địa phương và chỉ huy các cơ quan, đơn vị quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt và triển khai thực hiện đồng bộ quy trình các bước tuyển quân; cơ quan quân sự các cấp tham mưu cho cấp ủy, chính quyền có nhiều phương pháp, thiết thực và hiệu quả; thực hiện tốt công tác phối hp, hiệp đồng giữa địa phương và đơn vị; công tác tuyên truyền Luật nghĩa vụ quân sự đối với nhân dân và thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ được nâng lên. Giao nhận đủ 100% chỉ tiêu, an toàn, đúng thời gian quy định, chất lượng về văn hóa, trình độ đào tạo chuyên môn và đảng viên cao hơn năm trước.

Tuy nhiên, năm 2016 là năm đầu thực hiện tuyển quân theo Luật số 78/2015/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 19 tháng 6 năm 2015 (gọi là Luật NVQS năm 2015), công tác tuyển quân vẫn còn những khó khăn, tồn tại như: tuyển quân một đợt trong năm, chỉ tiêu cao hơn các năm trước, tỷ lệ thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ đi học, đi làm ăn xa ngày càng tăng; một số địa phương công tác sơ tuyển, xét duyệt, kết luận sức khỏe và xét duyệt lý lịch nghĩa vụ quân sự chưa chặt chẽ; thực hiện, dân chủ và công khai niêm yết danh sách công dân tạm hoãn, miễn gọi nhập ngũ, kết quả phân loại sức khỏe ...chưa tốt. Công tác bảo đảm ăn ở, sinh hoạt cho chiến sỹ mới ở một số đơn vị còn gặp nhiều khó khăn; chất lượng khung cán bộ huấn luyện chưa đồng đều, kinh nghiệm còn hạn chế nhất là đơn vị đã nhiều năm không huấn luyện chiến sỹ mới.

Đthực hiện tốt nhiệm vụ tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2017. Tư lệnh Quân khu chỉ thị.

1. Tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2017

Thực hiện theo Luật NVQS năm 2015, bảo đảm đáp ứng yêu cầu xây dựng Quân đội trong tình hình mới, tạo nguồn cán bộ cho các địa phương ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, thực hiện công bằng xã hội.

Cấp ủy, chính quyền các địa phương, các cơ quan, đơn vị tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác tuyển quân. Triển khai thực hiện chặt chẽ, đúng quy trình, quy định, đúng Luật NVQS; thực hiện tròn khâu tại địa phương tuyển người nào chắc người đó; đạt 100% chỉ tiêu; bảo đảm chất lượng, an toàn, tiết kiệm, không bù đổi. Chú trọng tuyển chọn gọi nhập ngũ những công dân đã tốt nghiệp đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và đào tạo nghề để nâng cao chất lượng xây dựng lực lượng thường trực, lực lượng dự bị động viên (chủ yếu tuyển công dân mới tốt nghiệp đại học, cao đẳng chưa có việc làm).

Riêng việc tuyển chọn và gọi công dân nữ nhập ngũ theo quy định của Bộ Quốc phòng. Các địa phương có công dân nữ tình nguyện nhập ngũ chịu trách nhiệm hoàn chỉnh thủ tục hồ sơ: Ngoài các quy định như công dân nam nhập ngũ, phải có đơn tình nguyện nhập ngũ, được Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú xác nhận và có Bản thẩm tra xác minh lý lịch (theo mẫu 05b của Bộ Quốc phòng).

2. Nhiệm vụ các cơ quan, đơn vị

2.1. Bộ Tham mưu Quân khu. Căn cứ Quyết định của Bộ Quốc phòng, lập Kế hoạch phân bổ chỉ tiêu của từng địa phương cho các đơn vị; là trung tâm phối hợp với các cơ quan chức năng hướng dẫn, kiểm tra việc triển khai tổ chức, thực hiện công tác tuyển quân năm 2017 đạt kết quả tốt. Chỉ đạo tuyển chọn và gọi công dân nữ nhập ngũ, tổng hợp báo cáo Thường vụ Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu và bàn giao cho đơn vị huấn luyện theo quy định của Bộ Quốc phòng.

2.2. Cục Chính trị Quân khu. Hướng dẫn, chỉ đạo các địa phương, đơn vị tổ chức hoạt động công tác đảng, công tác chính trị; công tác giáo dục, tuyên truyền, kiện toàn đội ngũ cán bộ các cấp bảo đảm cho nhiệm vụ tuyển quân và huấn luyện chiến sỹ mới; chủ trì phối hp với các cơ quan, đơn vị chỉ đạo tổ chức xét duyệt chính trị, đạo đức ngay sau khi tân binh về đơn vị và thông báo kết luận của từng đơn vị cho các địa phương.

2.3. Cục Hậu cn Quân khu

Hướng dẫn, chỉ đạo các địa phương, đơn vị tổ chức thực hiện tốt công tác bảo đảm hậu cần trong tuyển quân và huấn luyện chiến sỹ mới.

Chỉ đạo quân y các địa phương, đơn vị thực hiện tốt công tác sơ tuyển, khám tuyn sức khỏe nghĩa vụ quân sự.

Sử dụng lực lượng quân y của Bệnh viện QY 91, 110, Bệnh xá 43, bảo đảm đủ trang bị, năng lực, trình độ chuyên môn theo quy định, phối hợp với đơn vị nhận quân thành lập Hội đồng khám phúc tra sức khỏe. Tổ chức khám phúc tra sức khỏe và xét nghiệm, giám sát HIV, ma túy cho 100% tân binh trong thời hạn 07 ngày, kể từ ngày giao nhận quân và chịu trách nhiệm về kết quả phúc tra.

2.4. Cục Kỹ thuật Quân khu. Chủ trì hướng dẫn, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt công tác bảo đảm vũ khí trang bị kỹ thuật, đồng bộ kèm theo đáp ứng đủ yêu cầu nhiệm vụ huấn luyện chiến sỹ mới.

2.5. Cơ quan Quân sự các địa phương

Tham mưu cho Chủ tịch UBND kiện toàn Hội đồng nghĩa vụ quân sự, Hội đồng khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự cùng cấp đủ số lượng, đúng thành phần quy định và có năng lực, trình độ chuyên môn đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ. Phân công nhiệm vụ cụ th cho tchức, cá nhân trong trin khai thực hiện. Phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của các thành viên trong công tác chỉ đạo, điều hành, kiểm tra, giám sát.

Phân bổ chỉ tiêu phù hợp với khả năng của từng địa phương, gắn với địa bàn xây dựng đơn vị dự bị động viên, bảo đảm tất cả các xã, phường, thị trấn đều có công dân nhập ngũ. Đặt nguồn dự bị động viên về chuyên nghiệp quân sự còn thiếu (bằng văn bản) với đơn vị nhận quân.

Cấp xã trực tiếp thực hiện tròn khâu trong công tác tuyển quân từ bước đăng ký, quản lý nguồn công dân trong độ tui sẵn sàng nhập ngũ, sơ tuyn, xét duyệt, tạm hoãn, miễn gọi nhập ngũ; xét duyệt tiêu chuẩn về chính trị đạo đức, sức khỏe, tuổi đời, văn hóa, diện chính sách bảo đảm chặt chẽ, khách quan, công khai, công bằng, dân chủ đúng pháp luật, không để thắc mắc khiếu kiện.

Tiếp tục quan tâm làm tốt công tác chính sách hậu phương quân đội trước, trong và sau tuyển quân. Kịp thời giải quyết những vướng mắc, xử lý nghiêm minh các trường hp vi phạm, các biểu hiện tiêu cực, gò ép, áp đặt trong quá trình tuyển quân.

Cấp phát quân trang cho công dân nhập ngũ đúng quy định; hiệp đồng, thống nhất với đơn vị nhận quân về số lượng, chất lượng công dân nhập ngũ, kiện toàn đầy đủ hồ sơ nghĩa vụ quân sự, bàn giao cho đơn vị nhận quân đúng quy định. Phối hp với các ban, ngành của địa phương làm tốt công tác chuẩn bị và tchức lễ giao nhận quân trang trọng, nhanh, gọn, an toàn, tiết kiệm.

Kết thúc lễ giao nhận quân tổ chức đánh giá, rút kinh nghiệm và tổng kết công tác tuyn quân báo cáo về Quân khu (qua Bộ Tham mưu).

2.6. Các đơn vị nhận quân

Tổ chức biên chế đủ khung tuyển quân, khung huấn luyện từ cấp tiểu đội đến cấp tiu đoàn; tiu đội trưởng đã đào tạo hạ chỉ quan chỉ huy; cán bộ, nhân viên khung lựa chọn những đồng chí có phm chất chính trị đạo đức tốt, năng lực quản lý chỉ huy, kinh nghiệm huấn luyện và tinh thần trách nhiệm; tập huấn đủ các nội dung liên quan đến nhiệm vụ tuyển quân và huấn luyện chiến sỹ mới. Biên chế 08 hoặc 09 chiến sỹ mới/ một tiểu đội.

Chuẩn bị tốt vũ khí, trang bị kỹ thuật, cơ sở vật chất, mô hình, học cụ, thao trường bãi tập, doanh trại... phục vụ huấn luyện và bảo đảm tốt đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội ngay từ ngày đầu.

Hiệp đồng với địa phương để thống nhất về số lượng, chất lượng, thời gian, địa điểm, phương pháp nhận quân và dự lễ giao nhận quân đúng quy định.

Lập kế hoạch vận chuyển tân binh báo cáo về Cục Hậu cần và phòng Tài chính Quân khu để sử dụng xe của Trung đoàn 651, Cục Hậu hoặc bảo đảm kinh phí thuê xe cho các đơn vị vận chuyển (100% bằng xe ca).

Trong thời gian 07 ngày kể từ ngày giao nhận quân, tổ chức khám phúc tra sức khỏe, xét nghiệm, giám sát HIV, ma túy, rà soát thẩm tra lý lịch, tiêu chuẩn chính trị, đạo đức đối với 100% chiến sỹ mới; thông báo và loại trả về địa phương các trường hợp không đủ tiêu chuẩn phục vụ quân đội.

Kết thúc huấn luyện thống nhất với các địa phương giao quân để điều động chiến sỹ mới biên chế về các đơn vị có chuyên nghiệp quân sự mà địa phương còn thiếu nguồn động viên (theo văn bản địa phương hiệp đồng).

3. Quy định về thi gian

- Tổ chức hiệp đồng tuyển quân 2 cấp xong trước ngày 30/12/2016.

- Phát lệnh gọi nhập ngũ và giao trực tiếp cho công dân xong trước ngày 25/01/2017 (tức ngày 28 tháng Chạp năm Bính Thân).

- Đơn vị nhận quân nghiên cứu hồ sơ, chốt danh sách quân số giao nhận xong trước ngày 20/01/2017.

- Giao nhận quân:

+ Ngày 14/02/2017 (thứ ba, ngày 18 tháng Giêng năm Đinh Dậu) gồm các tỉnh: Cao Bằng, Bắc Kạn và Thái Nguyên;

+ Ngày 15/02/2017 (thứ tư, ngày 19 tháng Giêng năm Đinh Dậu) gồm các tỉnh: Lạng Sơn, Bắc Giang và Bắc Ninh.

Nhận được Chỉ thị này, yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc./.

 

 

Nơi nhận:
- Cục Quân lực/BTTM (để báo cáo);
- TT tỉnh ủy, UBND các tỉnh: CB, LS, BG, BN, BK và TN (để ph
i hợp chđạo);
- 07 T2 BTLQK;
- 04 T2 BTM;
- Cục Chính trị, Hậu cần, Kỹ thuật;
- Thanh tra QP, Phòng Tài chính/QK;
- B
CHQS các tỉnh CB, LS, BG, BN, BK, TN;
- 2 Sư, 5 Lữ, Trường bắn QGKV1;
- Phòng: Q.huấn, TaC/BTM;
- Phòng: CB, TC, BV- AN, T.huấn, Báo/CCT;
- Phòng: TM, DT,
V.tải, QN, QY/CHC;
- Tiểu đoàn: 13, 20, 23, 31, Cụm 79, Q lực/BTM;

- Lưu: VT, QL; H63.

TƯ LỆNH
Thiếu tướng Ngô Minh Tiến

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2480/CT-BTL

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu2480/CT-BTL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/12/2016
Ngày hiệu lực07/12/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Quyền dân sự
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2480/CT-BTL

Lược đồ Chỉ thị 2480/CT-BTL tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ 2017


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 2480/CT-BTL tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ 2017
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu2480/CT-BTL
        Cơ quan ban hànhBộ Tư lệnh Quân khu 1
        Người kýNgô Minh Tiến
        Ngày ban hành07/12/2016
        Ngày hiệu lực07/12/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Quyền dân sự
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Chỉ thị 2480/CT-BTL tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ 2017

             Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 2480/CT-BTL tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ 2017

             • 07/12/2016

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 07/12/2016

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực