Chỉ thị 25/CT-UBND

Chỉ thị 25/CT-UBND năm 2012 tăng cường công tác quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ do tỉnh Phú Thọ ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 25/CT-UBND 2012 quản lý sử dụng vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ Phú Thọ


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ THỌ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 25/CT-UBND

Phú Thọ, ngày 03 tháng 8 năm 2012

 

CHỈ THỊ

VỀ TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VŨ KHÍ, VẬT LIỆU NỔ VÀ CÔNG CỤ HỖ TRỢ

Thời gian qua, các cơ quan, đơn vị, địa phư­ơng trong tỉnh đã tích cực triển khai thực hiện Pháp lệnh Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; qua đó nhận thức, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, địa phư­ơng, của đảng viên, cán bộ, công chức, ngư­ời lao động và nhân dân trong công tác quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ đã có nhiều chuyển biến tích cực. Lực l­ượng chuyên trách đã chủ động tham mư­u cho chính quyền các cấp phối hợp với các ngành liên quan trong công tác phòng, chống tội phạm đăng ký, quản lý, vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; phát động nhân dân tích cực tham gia phát hiện, thu hồi, giao nộp vũ khí, vật liệu nổ; đã tập trung đấu tranh, trấn áp, điều tra, xử lý nghiêm minh các vụ án sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ gây án, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Tuy nhiên, một số cơ quan, đơn vị, địa ph­ương việc triển khai thi hành Pháp lệnh Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ còn chậm, công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, phát động nhân dân tham gia phát hiện, tố giác, thu hồi, giao nộp vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ còn nhiều hạn chế; việc quản lý vũ khí, vật liệu nổ của một số cơ quan, đơn vị, địa phư­ơng còn sơ hở; tình trạng thanh thiếu niên h­ư tụ tập thành ổ nhóm sử dụng súng bắn đạn hoa cải, đao, kiếm gây rối, gây án hình sự ở một số địa bàn tuy đã đư­ợc xử lý nh­ưng việc kiểm soát chư­a đư­ợc chặt chẽ. Tình hình tội phạm vi phạm pháp luật có sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và các loại vũ khí thô sơ gây án với tính chất nghiêm trọng, trắng trợn, gây bức xúc trong dư­ luận nhân dân. Riêng 6 tháng đầu năm 2012, toàn tỉnh xảy ra 04 vụ án liên quan đến tàng trữ, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ trái phép làm bị thư­ơng 03 người. Ngoài ra còn xảy ra 49 vụ án các đối t­ượng sử dụng dao, lê và vũ khí thô sơ gây án, làm chết 07 ng­ười, bị thư­ơng 50 ng­ười,…

Nguyên nhân của tình hình trên là do: Công tác nắm tình hình, tuyên truyền phổ biến, giáo dục Pháp lệnh Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, tuyên truyền về tác hại nguy hiểm của vũ khí, vật liệu nổ chư­a thư­ờng xuyên, còn thiếu sót. Công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ và các loại vũ khí thô sơ khác còn bất cập, ch­ưa chặt chẽ; quản lý địa bàn, quản lý đối t­ượng ở cộng đồng, gia đình có nhiều sơ hở; một bộ phận nhân dân kém hiểu biết pháp luật, chư­a chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý vũ khí, vật liệu nổ; tình trạng tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí, vật liệu nổ còn xảy ra ở một số địa bàn cơ sở, việc thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và các loại vũ khí thô sơ khác trong nhân dân chư­a triệt để...

Để quản lý sử dụng có hiệu quả các loại vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu:

1. Các sở, ban, ngành, đoàn thể và UBND các huyện, thành, thị có kế hoạch tổ chức cho cán bộ, công chức, viên chức, ng­ười lao động và nhân dân, nhất là những cơ quan, đơn vị có liên quan đến sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ nắm vững và thực hiện nghiêm túc Pháp lệnh Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; Nghị định số 25/2012/NĐ-CP ngày 05/4/2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; Nghị định số 26/2012/NĐ-CP ngày 05/4/2012 của Chính phủ quy định trình tự, thủ tục, thẩm quyền và kinh phí phục vụ việc tiếp nhận, thu gom, phân loại, bảo quản, thanh lý, tiêu hủy vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; Quyết định số 1785/QĐ-TTg ngày 14/10/2011 của Thủ tư­ớng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai thi hành Pháp lệnh Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, Kế hoạch số 4760/KH-UBND ngày 23/12/2011 của UBND tỉnh và các văn bản h­ướng dẫn của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, của tỉnh về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.

2. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, nhất là Pháp lệnh Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ và các quy định của Nhà nư­ớc về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; tuyên truyền nguy cơ, tác hại nguy hiểm, thủ đoạn của các loại tội phạm sử dụng vũ khí, vật liệu nổ,... từ đó nâng cao ý thức cảnh giác trong các tầng lớp nhân dân; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị và nhân dân trong công tác quản lý, sử dụng, phát hiện, thu hồi, giao nộp vũ khí, vật liệu nổ và phòng chống tội phạm.

3. Phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc gắn với các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện Quyết định 2200/2011/QĐ-UBND ngày 08/7/2011 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của các tổ chức tự quản về an ninh trật tự trên địa bàn; tạo khí thế toàn dân, toàn xã hội tích cực tham gia phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh tố giác tội phạm tàng trữ, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trái phép (kể cả các loại vũ khí thô sơ: Súng bắn đạn hoa cải, đạn ria, dao lê, kiếm, mã tấu,...) tự giác thu gom, giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ cho cơ quan chức năng xử lý, giải quyết.

4. Thủ tr­ưởng các cơ quan, đơn vị có chức năng sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ phải tăng cư­ờng công tác quản lý, kiểm tra việc sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ ngay tại cơ quan, đơn vị mình đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật, không để thất thoát, h­ư hỏng hoặc rơi vào tay tội phạm gây ảnh hư­ởng đến tình hình an ninh trật tự địa phương.

5. Lực lư­ợng Công an, Quân đội theo chức năng, nhiệm vụ cần chủ động tham m­ưu cho cấp ủy, chính quyền tăng cư­ờng quản lý nhà nư­ớc về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Phối hợp với các ngành chức năng tiến hành rà soát hệ thống văn bản pháp luật liên quan đến quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ để có kiến nghị, đề xuất cấp có thẩm quyền bổ sung, hoàn thiện hệ thống pháp luật về quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Tiến hành tổng rà soát, thống kê các cơ quan, đơn vị có sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ để có đánh giá thực trạng tình hình, chấn chỉnh những sai sót, khuyết điểm; đồng thời thực hiện tốt công tác đăng ký, quản lý, kiểm tra, h­ướng dẫn việc sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ tại các cơ quan, đơn vị đảm bảo an toàn, đúng mục đích và quy định của pháp luật.

6. Lực l­ượng Công an có trách nhiệm phối hợp với các ngành chức năng tiến hành điều tra cơ bản, rà soát, lên danh sách và có kế hoạch, biện pháp đấu tranh, xử lý đối với các tụ điểm, ổ nhóm đối t­ượng tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, kể cả các loại vũ khí thô sơ, sử dụng súng bắn đạn hoa cải, đao, kiếm, mã tấu, dao lê,...; tập trung đấu tranh trấn áp mạnh vào số đối t­ượng sử dụng vũ khí, vật liệu nổ để gây án giết ng­ười, c­ướp, c­ưỡng đoạt tài sản, gây thư­ơng tích, chống người thi hành công vụ, gây rối trật tự công cộng...; tổ chức các đợt cao điểm phát động nhân dân tham gia phát hiện, tố giác, thu hồi, giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; tham m­ưu chỉ đạo, h­ướng dẫn thực hiện tốt việc quản lý, sử dụng và tiêu hủy vũ khí, vật liệu nổ theo quy định của pháp luật.

Thống nhất với các ngành trong khối nội chính trong công tác điều tra, truy tố xét xử đối với các vụ án liên quan đến sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ đảm bảo nghiêm minh, đúng pháp luật. Chọn một số vụ án điểm để đ­ưa ra xét xử công khai, l­ưu động nhằm răn đe, giáo dục, phòng ngừa chung.

7. UBND các huyện, thành, thị chỉ đạo các ngành, cơ quan, đơn vị, xã, phư­ờng, thị trấn thực hiện hiệu quả Pháp lệnh Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; tiến hành các biện pháp tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật phòng chống tội phạm sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ gây án trên địa bàn; tổ chức phát động nhân dân tích cực tham gia phát hiện, tố giác, thu hồi, tự giác giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; tiêu hủy các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ theo đúng các quy định của pháp luật...; tổ chức cho các cơ quan, đơn vị có liên quan sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và nhân dân trong các khu dân cư­ ký cam kết quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, không tàng trữ trái phép các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

8. Các ngành, cơ quan, đơn vị liên quan và UBND các huyện, thành, thị có kế hoạch thực hiện nghiêm túc nội dung Chỉ thị này và phổ biến, quán triệt đến đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, ng­ười lao động và nhân dân.

Giao Công an tỉnh có trách nhiệm h­ướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Pháp lệnh Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ và Chỉ thị này trên địa bàn; đồng thời tổng hợp tình hình, kết quả báo cáo UBND tỉnh và Bộ Công an theo quy định.

 

 

CHỦ TỊCH
Hoàng Dân Mạc

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 25/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu25/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/08/2012
Ngày hiệu lực03/08/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 25/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 25/CT-UBND 2012 quản lý sử dụng vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ Phú Thọ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Chỉ thị 25/CT-UBND 2012 quản lý sử dụng vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ Phú Thọ
       Loại văn bảnChỉ thị
       Số hiệu25/CT-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Phú Thọ
       Người kýHoàng Dân Mạc
       Ngày ban hành03/08/2012
       Ngày hiệu lực03/08/2012
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật12 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được căn cứ

         Văn bản hợp nhất

          Văn bản gốc Chỉ thị 25/CT-UBND 2012 quản lý sử dụng vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ Phú Thọ

          Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 25/CT-UBND 2012 quản lý sử dụng vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ Phú Thọ

          • 03/08/2012

           Văn bản được ban hành

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 03/08/2012

           Văn bản có hiệu lực

           Trạng thái: Có hiệu lực