Chỉ thị 25/CT-UBND

Chỉ thị 25/CT-UBND năm 2012 về việc tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2013 do tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 25/CT-UBND 2012 tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ Bà Rịa


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 25/CT-UBND

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 23 tháng 10 năm 2012

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TUYỂN CHỌN VÀ GỌI CÔNG DÂN NHẬP NGŨ NĂM 2013

Năm 2012 cấp ủy, chính quyền, Hội đồng nghĩa vụ quân sự, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các ban, ngành, đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở xã, phường, thị trấn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện tốt công tác tuyển quân. Toàn tỉnh đã tuyển chọn và gọi thanh niên nhập ngũ đạt 100% chỉ tiêu (1.800 TN), trong đó có 48 Đảng viên đạt 2,67%, giao quân nhanh gọn và bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Để phát huy những thành tích đã đạt được, khắc phục những thiếu sót tồn tại trong công tác tuyển quân năm 2012, phấn đấu hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2013 của Chính phủ giao, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu:

1. Giám đốc các sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện thành phố phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, huyện và các đoàn thể chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2013 đúng Luật Nghĩa vụ quân sự; Nghị định, Thông tư, hướng dẫn về tuyển quân, bảo đảm chặt chẽ, công khai, dân chủ, công bằng. Giao quân đủ chỉ tiêu về số lượng, đảm bảo chất lượng, đúng thời gian, an toàn tuyệt đối. Mỗi huyện, thành phố phải tuyển chọn được từ 2% trở lên là Đảng viên trong tổng số thanh niên nhập ngũ so với chỉ tiêu giao quân, nếu Đảng viên chưa chính thức thì phải được kết nạp trước 06 tháng.

2. Theo nhiệm vụ được phân công, từng thành viên của Hội đồng Nghĩa vụ quân sự cấp tỉnh chịu trách nhiệm trước Hội đồng Nghĩa vụ quân sự và Ủy ban nhân dân cùng cấp về công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2013 theo địa bàn phụ trách. Có kế hoạch theo dõi, chỉ đạo cùng ngành cấp dưới và bám sát cơ sở ngay từ đầu để giúp đỡ trong các bước tổ chức thực hiện việc tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ. Chỉ đạo các ngành trực thuộc phối hợp chặt chẽ với Hội đồng nghĩa vụ quân sự cùng cấp thực hiện tốt việc nắm nguồn trong khâu xét duyệt, khám tuyển thực hiện bình cử, thâm nhập, bảo đảm chất lượng tuyển quân với phương châm ''giao người nào chắc người đó''. Tuyển chọn gọi nhập ngũ trước hết phải ưu tiên về chất lượng, quản lý chắc và gọi đủ số đã tốt nghiệp hoặc hết thời gian khóa học tại các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp theo quy định tại Thông tư liên tịch số 175/20111/TTLT-BQP-BGD&ĐT ngày 13 tháng 9 năm 2011 của Bộ Quốc phòng và Bộ Giáo dục và Đào tạo. Thứ tự chọn từ cao đến thấp, tuyển hết đại học, cao đẳng đến trung cấp, tốt nghiệp trung học phổ thông, nếu thiếu thì chọn đến lớp 9/12, hạn chế thấp nhất tỷ lệ học vấn cấp II.

3. Cơ quan quân sự các cấp thực hiện tốt vai trò tham mưu cho Hội đồng Nghĩa vụ quân sự, giúp Ủy ban nhân dân cùng cấp trong công tác triển khai, điều hành, phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các ban, ngành, đoàn thể cùng cấp để tổ chức thực hiện công tác tuyển quân đạt chất lượng cao hơn năm 2012. Chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện của cấp mình, hướng dẫn cơ sở thực hiện đúng các bước, đúng quy trình tuyển chọn thanh niên nhập ngũ, đặc biệt thực hiện nghiêm túc chủ trương ''3 bình cử, 4 công khai'' và ''3 gặp, 4 biết''; cấp xã, phường phải xác minh làm rõ số thanh niên có văn hoá thấp, không để thanh niên lợi dụng quy định này để trốn, tránh nghĩa vụ quân sự. Công tác tuyển chọn phải kết hợp với việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, thực hiện công bằng xã hội. Kịp thời tổng hợp kết quả báo cáo Hội đồng Nghĩa vụ quân sự, đề xuất với Ủy ban nhân dân cùng cấp giải quyết các vấn đề có liên quan đến công tác tuyển quân.

4. Công an tỉnh có văn bản chỉ đạo công an các cấp trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình chịu trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan, nhất là cơ quan quân sự để tham mưu cho Hội đồng Nghĩa vụ quân sự cùng cấp, xét tuyển gọi thanh niên nhập ngũ bảo đảm các tiêu chuẩn chính trị, đạo đức đúng theo quy định tại Thông tư liên tịch số 76/2006/TTLT-BQP-BCA ngày 03 tháng 5 năm 2006 của Bộ Quốc phòng và Bộ Công an hướng dẫn tiêu chuẩn chính trị, nguyên tắc, thủ tục tuyển chọn công dân nhập ngũ vào phục vụ trong quân đội. Đồng thời, theo dõi và thống nhất quy định về công tác quản lý nguồn thanh niên sẵn sàng nhập ngũ, quản lý chặt thanh niên trong thời gian tổ chức khám sức khỏe nhất là từ khi phát lệnh gọi thanh niên nhập ngũ cho đến ngày giao quân, cùng cơ quan quân sự làm tham mưu cho Ủy ban nhân dân từng cấp xử lý nghiêm những công dân vi phạm các quy định về công tác đăng ký nghĩa vụ quân sự, chấp hành lệnh gọi khám sức khỏe, gọi nhập ngũ theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

5. Sở Y tế chỉ đạo, hướng dẫn Phòng Y tế, Trung tâm y tế các huyện, thành phố thành lập hội đồng khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự, có đủ phương tiện khám sức khỏe để phát hiện bệnh theo Thông tư số 36 và Thông tư số 167 của Bộ Y tế và Bộ Quốc phòng, tổ chức xét nghiệm ma túy, HIV theo đúng Thông tư hướng dẫn. Sức khỏe chọn hết số thanh niên có sức khỏe loại 1, 2 nếu thiếu lấy đến loại 3 nhưng chú ý chọn những người có sức khỏe tốt. Đồng thời, chịu trách nhiệm việc thanh niên nhập ngũ bị trả về vì lý do sức khỏe khi sai sót với Hội đồng Nghĩa vụ quân sự cấp tỉnh, huyện, thành phố và đây là tiêu chí để trừ điểm thi đua của ngành Y tế trong năm.

6. Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Bà Rịa - Vũng Tàu tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Nghĩa vụ quân sự, các văn bản liên quan đến công tác tuyển quân năm 2013 bằng nhiều hình thức, nội dung phong phú gắn với tuyên truyền pháp luật, phù hợp từng địa bàn dân cư, để nhân dân và thanh niên trong độ tuổi thi hành nghĩa vụ quân sự biết, tự giác thực hiện nghĩa vụ công dân trong sự nghiệp bảo vệ tổ quốc.

7. Giao Tỉnh đoàn chỉ đạo Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh các địa phương phối hợp với cơ quan quân sự làm tham mưu cho cấp ủy, chính quyền, Hội đồng nghĩa vụ quân sự cấp mình tổ chức ''hội trại tòng quân'' nhằm giáo dục truyền thống quê hương đất nước, truyền thống địa phương, nêu cao ý thức trách nhiệm và nghĩa vụ của thanh niên đối với Tổ quốc, đồng thời tạo khí thế vui tươi phấn khởi cho thanh niên lên đường nhập ngũ bằng nhiều hình thức, nội dung thích hợp, thiết thực có ý nghĩa giáo dục cao.

Yêu cầu các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, huyện và các đoàn thể căn cứ vào nội dung Chỉ thị này và tình hình cụ thể của từng cơ quan, đơn vị và địa phương mình để có kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, báo cáo về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh - cơ quan thường trực Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh) để kịp thời xem xét, chỉ đạo xử lý và báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

Giao Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh - Thường trực Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh có trách nhiệm giúp Ủy ban nhân dân tỉnh theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, chấn chỉnh kịp thời để các cơ quan đơn vị, địa phương thực hiện tốt nội dung Chỉ thị này, báo cáo kịp thời về Ủy ban nhân dân tỉnh để theo dõi, chỉ đạo./.

 

 

CHỦ TỊCH
Trần Minh Sanh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 25/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu25/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/10/2012
Ngày hiệu lực23/10/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 25/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 25/CT-UBND 2012 tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ Bà Rịa


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 25/CT-UBND 2012 tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ Bà Rịa
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu25/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
        Người kýTrần Minh Sanh
        Ngày ban hành23/10/2012
        Ngày hiệu lực23/10/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 25/CT-UBND 2012 tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ Bà Rịa

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 25/CT-UBND 2012 tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ Bà Rịa

           • 23/10/2012

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 23/10/2012

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực