Chỉ thị 25/CT-UBND

Chỉ thị 25/CT-UBND năm 2013 tăng cường quản lý hoạt động cơ sở giáo dục ngoài công lập trên địa bàn thành phố Hà Nội

Nội dung toàn văn Chỉ thị 25/CT-UBND năm 2013 tăng cường quản lý cơ sở giáo dục ngoài công lập Hà Nội


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 25/CT-UBND

Hà Nội, ngày 11 tháng 11 năm 2013

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC NGOÀI CÔNG LẬP TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Trong những năm qua, cùng với xu thế phát triển của xã hội, thực hiện chủ trương xã hội hóa giáo dục của Đảng và Nhà nước, Thành phố Hà Nội đã có nhiều cơ chế, chính sách để hệ thống các cơ sở giáo dục ngoài công lập có điều kiện phát triển, đáp ứng nhu cầu học tập ngày càng đa đạng của nhân dân Hà Nội cũng như các tỉnh thành phố trong khu vực, góp phần không nhỏ vào kết quả giáo dục và đào tạo của Thủ đô, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế.

Tuy nhiên, bên cạnh những mặt tích cực, hoạt động của một số cơ sở giáo dục ngoài công lập còn một số tồn tại trong công tác triển khai các hoạt động chuyên môn, tuyển sinh; chất lượng giáo dục chưa cao; việc chỉ đạo quản lý loại hình trường, lớp, cơ sở giáo dục có đầu tư của nước ngoài chưa được quan tâm đúng mức; tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên chưa ổn định, chưa thường xuyên kiện toàn; còn một số cơ sở việc chuyển đổi loại hình trường dân lập theo Luật giáo dục chưa kịp thời; các điều kiện đảm bảo hoạt động dạy và học, cơ sở vật chất, trang thiết bị chưa đáp ứng được yêu cầu dạy và học. Nguyên nhân chủ yếu của những tồn tại trên là việc chỉ đạo, điều hành, tổ chức quản lý hoạt động các cơ sở giáo dục ngoài công lập chưa đáp ứng được yêu cầu; trách nhiệm quản lý các sở, ngành, UBND quận, huyện, thị xã còn chưa sát sao, thiếu cương quyết, có lúc, có việc chưa nghiêm; các văn bản pháp lý về quản lý hoạt động các cơ sở giáo dục có yếu tố nước ngoài, hoạt động liên kết đào tạo với nước ngoài và các, cơ sở giáo dục nước ngoài ở Việt Nam chưa đầy đủ; công tác thanh tra, kiểm tra, hậu kiểm tra cấp phép chưa thường xuyên, có nơi, có lúc còn chậm trễ trong chỉ đạo, xử lý các trường hợp vi phạm theo quy định; hiệu lực của công tác thanh tra, kiểm tra thấp.

Để khắc phục, chấn chỉnh kịp thời những tồn tại trên, nhằm thực hiện tốt quản lý nhà nước về hoạt động các cơ sở giáo dục ngoài công lập: Các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, trung cấp chuyên nghiệp, trung tâm tin học, ngoại ngữ, trung tâm du học, cơ sở giáo dục có yếu tố nước ngoài, cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn thành phố; Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội yêu cầu các cấp, các ngành liên quan khẩn trương, nghiêm túc thực hiện các công việc sau:

1. Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội

- Là cơ quan giúp UBND Thành phố quản lý nhà nước đối với các cơ sở giáo dục ngoài công lập hoạt động trên địa bàn thành phố theo quy định của pháp luật. Chịu trách nhiệm quản lý trực tiếp các cơ sở giáo dục ngoài công lập trực thuộc thành phố, bao gồm: Trường trung cấp chuyên nghiệp, trung học phổ thông, các cơ sở giáo dục có yếu tố nước ngoài, cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài, trung tâm tin học, ngoại ngữ, trung tâm tư vấn du học tự túc và các cơ sở giáo dục trực thuộc khác.

- Chỉ đạo tổ chức thực hiện chuyên môn, nghiệp vụ để thực hiện mục tiêu, chương trình, nội dung, kế hoạch giáo dục; công tác tuyển sinh, thi cử, xét duyệt, cấp phát văn bằng, chứng chỉ; kiểm định chất lượng giáo dục để bảo đảm chất lượng giáo dục đối với các cơ sở giáo dục ngoài công lập trên địa bàn thành phố.

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, đơn vị liên quan và các quận, huyện, thị xã tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra hoạt động của các cơ sở giáo dục ngoài công lập, kịp thời chấn chỉnh các hành vi vi phạm pháp luật, đặc biệt chú ý các cơ sở giáo dục loại hình tư thục, cơ sở giáo dục có yếu tố nước ngoài, các trung tâm ngoại ngữ, tin học, trung tâm du học tự túc; các tổ chức, cá nhân tổ chức các hoạt động dạy thêm, học thêm không có giấy phép. Rà soát tất cả các cơ sở giáo dục ngoài công lập trên địa bàn, đảm bảo quản lý hoạt động theo đúng quy định.

- Chịu trách nhiệm xây dựng các văn bản hướng dẫn, thực hiện tốt việc cấp phép, gia hạn, thu hồi giấy phép đối với tổ chức, cá nhân tổ chức các hoạt động của loại hình giáo dục ngoài công lập theo các quy định của pháp luật. Rà soát quy trình cấp phép trên cơ sở đảm bảo các điều kiện, thủ tục cấp phép, kịp thời điều chỉnh những bất cập trong thủ tục cấp phép đảm bảo tính công khai, minh bạch, đúng pháp luật trong hoạt động này.

- Phối hợp với các Sở, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến quy định, quy chế chuyên môn và các quy định của pháp luật về hoạt động các cơ sở giáo dục ngoài công lập; quán triệt đến toàn thể cán bộ, viên chức ngành giáo dục và đào tạo chấp hành nghiêm quy định của pháp luật về hoạt động giáo dục ngoài công lập.

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, chú trọng hậu kiểm tra sau khi cấp phép hoạt động của các cơ sở giáo dục ngoài công lập để kịp thời chấn chỉnh những tồn tại, phòng ngừa và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo thẩm quyền hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật.

- Tổng hợp kết quả thực hiện quản lý các cơ sở giáo dục ngoài công lập báo cáo UBND Thành phố và Bộ Giáo dục và Đào tạo theo yêu cầu.

2. Công an Thành phố

Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội và các Sở, ngành, UBND quận, huyện, thị xã có liên quan trong việc kiểm tra hoạt động các cơ sở giáo dục ngoài công lập, chú trọng các cơ sở giáo dục có yếu tố nước ngoài. Kịp thời điều tra, xử lý những hành vi vi phạm các quy định của pháp luật trong lĩnh vực giáo dục đào tạo ngoài công lập.

3. Sở Nội v

- Nghiên cứu xác định cơ cấu, tổ chức bộ máy, nhân lực của Sở Giáo dục và Đào tạo và đề xuất với UBND Thành phố nhu cầu điều chỉnh, bổ sung cán bộ để đảm bảo thực hiện quản lý nhà nước về giáo dục đào tạo đối với các cơ sở giáo dục ngoài công lập.

- Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội và các Sở, ngành, UBND quận, huyện thị xã có liên quan đề xuất khen thưởng các cơ sở giáo dục ngoài công lập thực hiện tốt các quy định và có nhiều đóng góp cho sự nghiệp giáo dục đào tạo Thủ đô.

4. Sở Thông tin và Truyền thông

- Chỉ đạo các cơ quan truyền thông trên địa bàn Thành phố thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về tuyên truyền, thông tin quảng cáo. Công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng về các cơ sở giáo dục ngoài công lập vi phạm các quy định hoạt động để nhân dân biết, nhầm tăng tính răn đe và phòng ngừa vi phạm.

- Phối hợp với Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội tăng cường tuyên truyền các quy định của pháp luật về hoạt động các cơ sở giáo dục ngoài công lập nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cũng như nhận thức của nhân dân trong lĩnh vực này.

5. Các Sở, ngành Thành phố

- Theo chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND quận, huyện, thị xã tăng cường quản lý hoạt động các cơ sở giáo dục ngoài công lập trên địa bàn.

- Tham mưu, đề xuất với UBND Thành phố những giải pháp để quản lý có hiệu quả hoạt động cơ sở giáo dục ngoài công lập, đồng thời tạo điều kiện để hoạt động các cơ sở giáo dục ngoài công lập phát triển.

6. Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã

- Chịu trách nhiệm về quản lý trực tiếp các cơ sở giáo dục ngoài công lập trực thuộc quận, huyện, thị xã bao gồm: Mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, các cơ sở giáo dục có yếu tố nước ngoài, cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài, các tổ chức, cá nhân tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm có nội dung thuộc trung học cơ sở và các cơ sở giáo dục trực thuộc khác theo phân cấp quản lý.

- Tăng cường công tác quản lý nhà nước về hoạt động các cơ sở giáo dục ngoài công lập đóng trên địa bàn theo phân cấp, đẩy mạnh công tác tuyên truyền thực hiện pháp luật về lĩnh vực giáo dục đào tạo và chịu trách nhiệm trước UBND Thành phố về hoạt động của các cơ sở giáo dục ngoài công lập trên địa bàn.

- Chỉ đạo các Phòng Giáo dục và Đào tạo, các đơn vị trực thuộc có liên quan tăng cường công tác quản lý chặt chẽ các cơ sở giáo dục ngoài công lập trên địa bàn; xây dựng kế hoạch và tổ chức thanh tra, kiểm tra theo lịch hoặc đột xuất đối với các cơ sở này, trong đó cần tập trung các cơ sở giáo dục loại hình tư thục (đặc biệt là nhóm, lớp mẫu giáo, mầm non nhỏ, lẻ ...), đặc biệt đối với các cơ sở, loại hình hoạt động giáo dục không phép để phát hiện các sai phạm, kịp thời xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, cố tình vi phạm, định kỳ báo cáo UBND Thành phố (qua Sở Giáo dục và Đào tạo để tổng hợp).

7. Các cơ sở giáo dục ngoài công lập

Có trách nhiệm thực hiện đầy đủ và tuân thủ các quy định của pháp luật về thành lập, tổ chức hoạt động thuộc lĩnh vực giáo dục đào tạo và phải báo cáo bằng văn bản, hoàn thiện hồ sơ báo cáo các cơ quan quản lý có thẩm quyền khi thay đổi loại hình, địa điểm, tổ chức bộ máy và các nội dung liên quan theo quy định của pháp luật.

Yêu cầu thủ trưởng các Sở, ban, ngành Thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã và các cơ sở giáo dục ngoài công lập thực hiện nghiêm túc những nội dung trên, định kỳ báo cáo UBND Thành phố (qua Sở Giáo dục và Đào tạo để tổng hợp).

 

 

Nơi nhận:
- Bộ GD&ĐT;
- TT Thành ủy;
- TT HĐND;
- Đ/c Chủ tịch UBND TP;
- Các đ/c PCT UBND TP;
- Các Sở, ban, ngành liên quan;
- UBND quận, huyện, thị xã;
- CVP, các PCVP UBND TP,
- Ph: VX, NC, TH;
- Lưu VT, VXch.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Bích Ngọc

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 25/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu25/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/11/2013
Ngày hiệu lực11/11/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 25/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 25/CT-UBND năm 2013 tăng cường quản lý cơ sở giáo dục ngoài công lập Hà Nội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 25/CT-UBND năm 2013 tăng cường quản lý cơ sở giáo dục ngoài công lập Hà Nội
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu25/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
        Người kýNguyễn Thị Bích Ngọc
        Ngày ban hành11/11/2013
        Ngày hiệu lực11/11/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giáo dục
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Chỉ thị 25/CT-UBND năm 2013 tăng cường quản lý cơ sở giáo dục ngoài công lập Hà Nội

             Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 25/CT-UBND năm 2013 tăng cường quản lý cơ sở giáo dục ngoài công lập Hà Nội

             • 11/11/2013

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 11/11/2013

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực