Chỉ thị 26/CT-UBND

Chỉ thị 26/CT-UBND năm 2017 về tăng cường và nâng cao chất lượng công tác thanh tra trên các lĩnh vực nhằm chủ động phòng ngừa, phát hiện, xử lý kịp thời hành vi tham nhũng, tiêu cực do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 26/CT-UBND 2017 tăng cường chất lượng công tác thanh tra xử lý hành vi tham nhũng Huế


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 26/CT-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 19 tháng 12 năm 2017

 

CHỈ THỊ

TĂNG CƯỜNG VÀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC THANH TRA TRÊN CÁC LĨNH VỰC NHẰM CHỦ ĐỘNG PHÒNG NGỪA, PHÁT HIỆN, XỬ LÝ KỊP THỜI CÁC HÀNH VI THAM NHŨNG, TIÊU CỰC

Trong thời gian qua, công tác thanh tra đã đạt được những kết quả tích cực đáng ghi nhận, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định chính trị, tăng cường pháp chế, nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong quản lý nhà nước, góp phần quan trọng trong việc phòng ngừa, phát hiện, xử lý kịp thời các hành vi tham nhũng, tiêu cực. Tuy nhiên, công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng chưa đáp ứng yêu cầu, số vụ việc tham nhũng được phát hiện còn ít ảnh hưởng đến hiệu quả chung của công tác phòng, chống tham nhũng.

Một trong những nguyên nhân của những hạn chế, yếu kém trong công tác phát hiện, xử lý hành vi tham nhũng là do một số địa phương, đơn vị chưa chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo công tác thanh tra, kiểm tra để phát hiện, xử lý hành vi tham nhũng theo quy định của pháp luật; cơ cấu tổ chức, sự phối hợp của các cơ quan chức năng trong phòng, chng tham nhũng còn nhiều vướng mắc, bất cập.

Đ tăng cường và nâng cao chất lượng công tác thanh tra trên các lĩnh vực nhằm chủ động phòng ngừa, phát hiện, xử lý kịp thời các hành vi tham nhũng, tiêu cực, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu:

1. Giám đốc các S; Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế

Quan tâm chỉ đạo, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả, chất lượng công tác thanh tra, kiểm tra. Phát huy vai trò của cơ quan, tổ chức thanh tra, kiểm tra cùng cấp để kịp thời chấn chỉnh nhng sơ hở, thiếu sót và phát hiện, xử lý những hành vi vi phạm nhằm chủ động phòng ngừa kịp thời các hành vi tham nhũng, tiêu cực, nhất là những ngành, lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng, những vtrí trực tiếp giải quyết yêu cầu của công dân, tổ chức, doanh nghiệp.

Nâng cao chất lượng các cuộc thanh tra, kịp thời phát hiện hành vi tham nhũng để xử lý, kiến nghị các cơ quan chức năng xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Quan tâm, chú trọng việc nâng cao năng lực cơ quan, tổ chức thanh tra cùng cấp; tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp cho cán bộ, công chức làm công tác thanh tra.

Trong công tác tổ chức cán bộ phải thực hiện thường xuyên, toàn diện, đúng quy định, quy trình, đảm bảo công bng, dân chủ, công khai; cn quan tâm, xem xét kỹ trong việc điều chuyển cán bộ, công chức làm công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng sang các vị trí công tác khác.

Xử lý nghiêm người đứng đầu cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý có hành vi tham nhũng, lãng phí, tiêu cực hoặc để đơn vị mình xảy ra tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Xử lý nghiêm các cán bộ, công chức có biểu hiện bao che trong quá trình thanh tra, kiểm tra; thiếu kiên quyết trong việc kiến nghị, xử lý đối với các vụ việc tham nhũng.

2. Đối với các cơ quan, tổ chức Thanh tra

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra theo địa bàn, lĩnh vực thuộc chức năng nhiệm vụ quy định.

Nâng cao chất lượng các cuộc thanh tra, kiểm tra thuộc địa bàn, lĩnh vực; kịp thời phát hiện hành vi tham nhũng để xử lý, kiến nghị các cơ quan chức năng xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Chú trọng thực hiện công tác xử lý sau thanh tra nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong hoạt động thanh tra, kiểm tra.

Xử lý nghiêm các cán bộ, công chức thanh tra có biểu hiện bao che, thiếu kiên quyết trong việc kiến nghị, xử lý đối với các vụ việc tham nhũng.

Hàng năm, trên cơ sở định hướng chương trình thanh tra, hướng dẫn việc xây dựng kế hoạch thanh tra của cơ quan thanh tra cấp trên; yêu cầu công tác quản lý của địa phương, đơn vị, xác định những ngành, lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng, những vấn đề dư luận xã hội quan tâm, nhân dân có nhiều ý kiến để xây dựng Kế hoạch thanh tra nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn, phòng ngừa và xử lý các hành vi tham nhũng theo thẩm quyền.

3. Sự phối hợp của một số cơ quan, đơn vị

Tăng cường phối hợp giữa các cơ quan Thanh tra, Công an, Viện kim sát và các cơ quan chức năng khác trong việc phát hiện, xử lý các hành vi tham nhũng thuộc địa bàn, lĩnh vực quản lý nhà nước được phân công.

Sở Nội vụ phối hợp chặt chẽ với Thanh tra tỉnh trong việc hoàn thiện quy định về tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra các Sở, ban, ngành, huyện, thị xã, thành phố Huế; trưởng phòng, phó trưởng phòng Thanh tra tỉnh.

Giao Thanh tra tỉnh tăng cường kiểm tra, đôn đốc các Sở, cơ quan, ban, ngành cấp tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế và các cơ quan, tổ chức thanh tra cùng cấp trong công tác thanh tra, kiểm tra, phòng, chống tham nhũng theo chức năng, nhiệm vụ quy định. Đối với các cơ quan, đơn vị thực hiện chưa đầy đủ, nghiêm túc phải báo cáo kịp thời với Chủ tịch UBND tỉnh để xem xét, chấn chỉnh, xử lý theo quy định.

UBND tỉnh yêu cầu các Sở, cơ quan, ban, ngành cấp tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế và các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị này.

 

 

Nơi nhận:
- Ban Nội chính Trung ương;
- Thanh tra Chính phủ;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Ban Nội chính Tỉnh ủy;
- Thường tr
c HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh:
- Các Sở, ban, ngành cấp tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế;
- B
áo Thừa Thiên Huế, Đài PTTH tỉnh;
- Cổng Thông tin điện tử TT Huế;
- Chánh VP, các PVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT. KN1
.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Cao

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 26/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu26/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/12/2017
Ngày hiệu lực19/12/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 26/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 26/CT-UBND 2017 tăng cường chất lượng công tác thanh tra xử lý hành vi tham nhũng Huế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 26/CT-UBND 2017 tăng cường chất lượng công tác thanh tra xử lý hành vi tham nhũng Huế
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu26/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thừa Thiên Huế
        Người kýNguyễn Văn Cao
        Ngày ban hành19/12/2017
        Ngày hiệu lực19/12/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Chỉ thị 26/CT-UBND 2017 tăng cường chất lượng công tác thanh tra xử lý hành vi tham nhũng Huế

              Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 26/CT-UBND 2017 tăng cường chất lượng công tác thanh tra xử lý hành vi tham nhũng Huế

              • 19/12/2017

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 19/12/2017

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực