Chỉ thị 26/CT-UBND

Chỉ thị 26/CT-UBND năm 2016 về tăng cường quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản công trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Nội dung toàn văn Chỉ thị 26/CT-UBND tăng cường quản lý sử dụng tài sản công Khánh Hòa 2017


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 26/CT-UBND

Khánh Hòa, ngày 22 tháng 12 năm 2016

 

CHỈ THỊ

VỀ TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ, NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN CÔNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KHÁNH HÒA

Thời gian qua, công tác quản lý, sử dụng tài sản công trên địa bàn tỉnh đã có những chuyển biến tích cực; ý thức, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong việc quản lý, sử dụng tài sản công đã được nâng lên, việc đầu tư, mua sắm tài sản công đã mang lại hiệu quả trong sử dụng và khai thác tài sản góp phần phục vụ các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Tuy nhiên, vẫn còn những tồn tại, hạn chế trong quản lý, sử dụng tài sản công ở một số cơ quan, tổ chức đơn vị như: Việc chấp hành các quy định về tiêu chuẩn, định mức, chế độ sử dụng trụ sở làm việc, xe ô tô công; việc quản lý trụ sở làm việc và đất đai chưa tốt dẫn đến tình trạng bị người dân lấn chiếm trái phép; có một số trường hợp còn để thất thoát, lãng phí trong việc sử dụng tài sản công...

Triển khai thực hiện Chỉ thị số 31/CT-TTg ngày 02 tháng 11 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản công, đồng thời khắc phục những bất cập nêu trên. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ sau:

1. Về hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị

a) Căn cứ quy định tại Điều 8 Quy chế quản lý, sử dụng máy móc thiết bị của cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành tại Quyết định số 09/2016/QĐ-UBND ngày 11 tháng 5 năm 2016, Giám đốc các sở, ban, ngành; Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, đơn vị; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương xây dựng và ban hành Quy chế quản lý, sử dụng máy móc, thiết bị của các đơn vị thuộc phạm vi quản lý đảm bảo theo đúng quy định tại Quyết định số 58/2015/QĐ-TTg ngày 17 tháng 11 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ.

b) Giám đốc các sở, ban, ngành; Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, đơn vị; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm chỉ đạo các đơn vị thuộc phạm vi quản lý thực hiện nghiêm túc việc quản lý, sử dụng xe ô tô theo tiêu chuẩn định mức xe chuyên dùng theo quy định tại Quyết định số 2656/QĐ-UBND ngày 07 tháng 9 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh và chế độ quản lý, sử dụng xe ô tô trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ quy định tại Quyết định số 32/2015/QĐ-TTg ngày 04 tháng 8 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư số 32/2015/QĐ-TTg sử dụng xe ô tô trong cơ quan nhà nước">159/2015/TT-BTC ngày 15 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính.

c) Giao Sở Tài chính tổng hợp, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định quy định tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị chuyên dùng tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh trước ngày 31 tháng 12 năm 2016.

2. Về quản lý, sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập

a) Các đơn vị sự nghiệp có tên trong danh sách ban hành kèm theo Quyết định số 879/QĐ-UBND ngày 06 tháng 4 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh khẩn trương đẩy nhanh tiến độ xác định giá trị tài sản, gửi hồ sơ đến Sở Tài chính để thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định việc giao tài sản nhà nước cho từng đơn vị cụ thể trước ngày 15 tháng 02 năm 2016.

b) Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các ngành có kế hoạch kiểm tra, rà soát các trường hợp vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập, thu toàn bộ các khoản thu được từ việc sử dụng tài sản công không đúng quy định để nộp vào ngân sách nhà nước; tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh hình thức xử lý đối với các tập thể, cá nhân có liên quan.

3. Về tăng cường quản lý trụ sở làm việc của cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp

a) Giám đốc các sở, ban, ngành; Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, đơn vị; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện nghiêm Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 25 tháng 8 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ. Sử dụng trụ sở làm việc đúng tiêu chuẩn định mức theo quy định tại Quyết định số 147/1999/QĐ-TTg ngày 05 tháng 7 năm 1999, Quyết định số 260/2006/QĐ-TTg ngày 14 tháng 11 năm 2006 và Quyết định số 23/2012/QĐ-TTg ngày 31 tháng 5 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ. Đối với những đơn vị được đầu tư xây dựng trụ sở mới, khi chuyển sang trụ sở mới phải bàn giao lại trụ sở cũ cho Sở Tài chính để tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh phương án xử lý.

b) Giao Sở Tài chính khẩn trương tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh trước tháng 01 năm 2017.

c) Đối với các đơn vị (Sở Y tế, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Công Thương, Ủy ban nhân dân huyện Cam Lâm, Ủy ban nhân dân huyện Khánh Sơn, Công ty Lâm nghiệp Trầm Hương) chưa thực hiện việc báo cáo hoặc báo cáo chưa đầy đủ tình hình quản lý, sử dụng nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước của các đơn vị trực thuộc phải khẩn trương gửi báo cáo về Sở Tài chính để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

4. Về quản lý mua sắm, sử dụng xe ô tô công

a) Giao Sở Tài chính tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định ban hành Quy chế quản lý, sử dụng xe ô tô tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh trong tháng 12 năm 2016. Lưu ý: Trong Quy chế phải xây dựng phương án khoán kinh phí sử dụng xe ô tô cho các chức danh có tiêu chuẩn sử dụng xe ô tô của cơ quan, tổ chức, đơn vị.

b) Các cơ quan, tổ chức, đơn vị thực hiện bố trí, sử dụng, quản lý xe ô tô theo đúng tiêu chuẩn định mức tại Quy chế quản lý sử dụng xe ô tô và Quyết định số 2656/QĐ-UBND ngày 07 tháng 9 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh, đảm bảo sử dụng xe đúng mục đích, hiệu quả, tiết kiệm; xây dựng Quy chế quản lý sử dụng xe ô tô, tổ chức hạch toán và công khai chi phí sử dụng xe tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị theo quy định tại Quyết định số 32/2015/QĐ-UBND của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư số 32/2015/QĐ-TTg sử dụng xe ô tô trong cơ quan nhà nước">159/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính.

5. Về mua sắm tài sản tập trung tài sản công

Giám đốc các sở, ban, ngành; Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, đơn vị; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện việc đăng ký mua sắm tài sản tập trung đối với các tài sản thuộc danh mục mua sắm tập trung quy định tại Quyết định số 2641/QĐ-UBND ngày 06 tháng 9 năm 2016 theo đúng thời hạn quy định (đợt 1: trước ngày 31 tháng 01 hàng năm; đợt 2: trước ngày 30 tháng 6 hàng năm).

6. Về giao đất, cho thuê đất và quản lý khai thác tài nguyên

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp cùng Sở Tư pháp, Sở Tài chính, Cục Thuế tỉnh và các cơ quan có liên quan trong phạm vi quản lý và chức năng nhiệm vụ được giao:

a) Thực hiện nghiêm túc việc đấu giá công khai, minh bạch khi giao đất, cho thuê đất, cấp quyền khai thác tài nguyên; đánh giá tác động môi trường nghiêm túc, đầy đủ và xác định rõ chi phí môi trường theo nguyên tắc chỉ khai thác đất đai, tài nguyên khi tổng lợi ích xã hội thu được lớn hơn tổng chi phí phát sinh, kể cả chi phí về môi trường, xã hội.

b) Xác định đầy đủ giá trị quyền sử dụng đất vào giá trị doanh nghiệp khi cổ phần hóa, tính đầy đủ giá trị lợi thế (vị trí địa lý) vào giá trị để cổ phần hóa nếu doanh nghiệp lựa chọn hình thức thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm.

c) Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc đảm bảo thu đúng, thu đủ, thu kịp thời nghĩa vụ tài chính đất đai, tài nguyên của tổ chức, cá nhân khi được Nhà nước giao đất, cho thuê đất cấp quyền khai thác tài nguyên, tránh thất thoát.

7. Tổ chức thực hiện

a) Giám đốc các sở, ban, ngành; Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, đơn vị; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc và hiệu quả Chỉ thị này; rà soát, bổ sung, hoàn chỉnh nội quy, quy chế của cơ quan liên quan đến việc quản lý, sử dụng tài sản công theo hướng cụ thể hóa trách nhiệm của từng cá nhân, đơn vị trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc quản lý, sử dụng tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý kiểm điểm trách nhiệm, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật liên quan đối với các tổ chức, cá nhân thuộc thẩm quyền quản lý có hành vi vi phạm.

b) Các cơ quan báo chí, phương tiện thông tin đại chúng phát huy vai trò tăng cường thông tin truyền thông, động viên kịp thời những gương điển hình trong bảo vệ, quản lý, sử dụng tài sản công; tích cực tham gia phát hiện và góp ý, phê phán những hành vi vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản công.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị các cơ quan, tổ chức, đơn vị; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Tài chính tổng hợp) để điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Sơn Hải

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 26/CT-UBND

Loại văn bản Chỉ thị
Số hiệu 26/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 22/12/2016
Ngày hiệu lực 22/12/2016
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 26/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 26/CT-UBND tăng cường quản lý sử dụng tài sản công Khánh Hòa 2017


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Chỉ thị 26/CT-UBND tăng cường quản lý sử dụng tài sản công Khánh Hòa 2017
Loại văn bản Chỉ thị
Số hiệu 26/CT-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Khánh Hòa
Người ký Trần Sơn Hải
Ngày ban hành 22/12/2016
Ngày hiệu lực 22/12/2016
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 4 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản gốc Chỉ thị 26/CT-UBND tăng cường quản lý sử dụng tài sản công Khánh Hòa 2017

Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 26/CT-UBND tăng cường quản lý sử dụng tài sản công Khánh Hòa 2017

  • 22/12/2016

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 22/12/2016

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực