Chỉ thị 27/2007/CT-TTg

Chỉ thị 27/2007/CT-TTg về chấn chỉnh việc thực hiện chế độ thông tin, báo cáo trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 27/2007/CT-TTg chấn chỉnh thực hiện chế độ thông tin, báo cáo hoạt động cơ quan hành chính nhà nước


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 27/2007/CT-TTg

Hà Nội, ngày 29 tháng 11 năm 2007

 

CHỈ THỊ

VỀ CHẤN CHỈNH VIỆC THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ THÔNG TIN, BÁO CÁO TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC

Thời gian qua, công tác thông tin, báo cáo nhìn chung đã góp phần bảo đảm sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, của các Bộ, ngành và địa phương. Tuy nhiên, việc thực hiện công tác thông tin, báo cáo vẫn còn nhiều hạn chế: thông tin chậm, chưa đầy đủ; việc phối hợp trao đổi thông tin giữa các cơ quan hành chính nhà nước còn hình thức; nội dung báo cáo còn sơ sài, chất lượng thấp, thiếu tính tổng hợp; việc gửi báo cáo còn chậm và chưa đúng thẩm quyền; phương thức gửi và nhận báo cáo còn lạc hậu, phụ thuộc nhiều vào giấy tờ hành chính.

Nguyên nhân chủ yếu của những tồn tại trên là do thủ trưởng cơ quan, đơn vị, địa phương chưa quan tâm đúng mức đến việc chỉ đạo thực hiện công tác thông tin, báo cáo trong ngành, lĩnh vực, địa phương mình phụ trách; kỷ luật thông tin, báo cáo chưa nghiêm; công tác thông tin, báo cáo chậm được rà soát, sửa đổi, bổ sung và đổi mới cho phù hợp với yêu cầu quản lý trong tình hình mới; việc ứng dụng công nghệ thông tin trong xử lý thông tin, báo cáo chưa được chú trọng và còn thiếu đồng bộ; đội ngũ cán bộ chuyên trách công tác thông tin, báo cáo ít được quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, kỹ năng thu thập, xử lý thông tin và trình độ biên tập báo cáo còn nhiều hạn chế.

Để khắc phục những tồn tại nêu trên, tăng cường hiệu quả, hiệu lực quản lý nhà nước đáp ứng yêu cầu chỉ đạo, điều hành trong tình hình mới, Thủ tướng Chính phủ chỉ thị:

1. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm:

a) Chỉ đạo việc rà soát các quy định về chế độ thông tin, báo cáo nêu tại Quyết định số 162/TTg ngày 12 tháng 12 năm 1992, Chỉ thị số 218/TTg ngày 07 tháng 04 năm 1997 của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản khác có liên quan, đề xuất với Thủ tướng Chính phủ các biện pháp cải tiến, đổi mới công tác thông tin, báo cáo phù hợp với yêu cầu của tình hình mới. Báo cáo gửi về Văn phòng Chính phủ trước ngày 20 tháng 02 năm 2008 để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ;

b) Chấn chỉnh và đổi mới việc thực hiện công tác thông tin, báo cáo trong phạm vi quản lý của Bộ, ngành, địa phương; tăng cường công tác phối hợp, cung cấp, trao đổi thông tin với các Bộ, ngành và địa phương khác; bảo đảm thông tin thông suốt, kịp thời, phục vụ có hiệu quả hoạt động quản lý, chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ từ trung ương đến địa phương;

c) Củng cố, tăng cường bộ phận cán bộ chuyên trách làm công tác thông tin, báo cáo, tổ chức tập huấn, đào tạo để nâng cao trình độ thu thập, xử lý thông tin, biên tập báo cáo; trang bị các phương tiện kỹ thuật cần thiết cho bộ phận thông tin, báo cáo;

d) Chấp hành nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo theo quy định hiện hành; coi kết quả chấp hành chế độ thông tin, báo cáo là một tiêu chí đánh giá chất lượng công tác của cá nhân, tổ chức; kiểm điểm xử lý nghiêm cá nhân, tổ chức không chấp hành hoặc thực hiện không nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo theo quy định;

đ) Thực hiện chế độ người phát ngôn, định kỳ cung cấp thông tin về hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước cho người dân, doanh nghiệp và các cơ quan thông tin đại chúng bằng nhiều hình thức, bảo đảm cung cấp thông tin chính xác, kịp thời theo đúng Quyết định số 77/2007/QĐ-TTg ngày 28 tháng 05 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ;

e) Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác thông tin, báo cáo; sử dụng văn bản điện tử để từng bước thay thế văn bản giấy trong quản lý, điều hành và trao đổi thông tin; cải tiến và chuẩn hoá quy trình công việc liên quan đến các hoạt động nội bộ, giao dịch với các cơ quan hành chính nhà nước và giao dịch với các cá nhân, tổ chức trên môi trường mạng. Thực hiện kết nối mạng máy tính của các Bộ, ngành và địa phương với Văn phòng Chính phủ để gửi, trao đổi, xử lý văn bản theo yêu cầu tại Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10 tháng 04 năm 2007 của Chính phủ về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước;

g) Cung cấp đầy đủ thông tin trên Trang tin điện tử, mạng tin học diện rộng của cơ quan hành chính nhà nước về các văn bản quy phạm pháp luật, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật cần xin ý kiến của cá nhân, tổ chức; thông tin chỉ đạo điều hành và chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch thuộc ngành, lĩnh vực, địa phương phụ trách;

h) Tổ chức chuyên mục tiếp nhận ý kiến đóng góp của cá nhân, tổ chức về cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính trên Trang tin điện tử của Bộ, cơ quan ngang Bộ và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;

i) Thực hiện công bố danh mục, lộ trình các dịch vụ hành chính công trên Trang tin điện tử và có trách nhiệm hướng dẫn thực hiện các dịch vụ hành chính công do cơ quan hành chính nhà nước cung cấp;

k) Quy định việc số hoá, lưu trữ, cập nhật và chia sẻ dữ liệu thông tin, báo cáo qua mạng điện tử của Bộ, ngành và địa phương (trừ các thông tin, báo cáo mật) để mọi tổ chức, cá nhân có thể khai thác, sử dụng;

l) Chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ về việc lập và gửi các báo cáo định kỳ, báo cáo đột xuất, báo cáo chuyên đề theo đúng nội dung và thời hạn yêu cầu. Nội dung các báo cáo gửi Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ phải bảo đảm yêu cầu nghiêm túc, trung thực; báo cáo phải được duyệt, ký đúng thẩm quyền.

2. Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ có trách nhiệm:

a) Chấn chỉnh và tăng cường công tác thông tin, báo cáo tại Văn phòng Chính phủ, bảo đảm cung cấp thông tin kịp thời cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; định kỳ hàng quý kiểm tra, tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ tình hình thực hiện công tác thông tin, báo cáo của các Bộ, ngành và địa phương; nêu rõ những đơn vị làm tốt và những Bộ, ngành, địa phương thực hiện không nghiêm túc công tác thông tin, báo cáo hoặc thông tin, báo cáo không đầy đủ, thiếu chính xác;

b) Khẩn trương triển khai các giải pháp phát triển Cổng thông tin điện tử của Chính phủ; nâng cấp, chuẩn hoá hệ thống thông tin, báo cáo điện tử qua Mạng tin học diện rộng của Chính phủ, đồng thời phát triển các ứng dụng truyền thông đa phương tiện phục vụ công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ;

c) Tổng hợp kết quả rà soát các quy định về chế độ thông tin, báo cáo của các Bộ, ngành, địa phương nêu tại điểm a, mục 1 Chỉ thị này; đề xuất với Thủ tướng Chính phủ giải pháp đổi mới công tác thông tin, báo cáo.

Chỉ thị này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Chỉ thị này.

Văn phòng Chính phủ chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị này./

 

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- Văn phòng BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Website Chính phủ,
Người phát ngôn của Thủ tướng Chính phủ,
 các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: Văn thư, CCHC (8b).

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 27/2007/CT-TTg

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu27/2007/CT-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/11/2007
Ngày hiệu lực20/12/2007
Ngày công báo05/12/2007
Số công báoTừ số 809 đến số 810
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 27/2007/CT-TTg

Lược đồ Chỉ thị 27/2007/CT-TTg chấn chỉnh thực hiện chế độ thông tin, báo cáo hoạt động cơ quan hành chính nhà nước


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 27/2007/CT-TTg chấn chỉnh thực hiện chế độ thông tin, báo cáo hoạt động cơ quan hành chính nhà nước
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu27/2007/CT-TTg
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýNguyễn Tấn Dũng
        Ngày ban hành29/11/2007
        Ngày hiệu lực20/12/2007
        Ngày công báo05/12/2007
        Số công báoTừ số 809 đến số 810
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật15 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 27/2007/CT-TTg chấn chỉnh thực hiện chế độ thông tin, báo cáo hoạt động cơ quan hành chính nhà nước

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 27/2007/CT-TTg chấn chỉnh thực hiện chế độ thông tin, báo cáo hoạt động cơ quan hành chính nhà nước

           • 29/11/2007

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 05/12/2007

            Văn bản được đăng công báo

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 20/12/2007

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực