Chỉ thị 27/2012/CT-UBND

Chỉ thị 27/2012/CT-UBND tổ chức thực hiện hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, huyện, xã tại thành phố Hồ Chí Minh

Nội dung toàn văn Chỉ thị 27/2012/CT-UBND tổ chức thực hiện hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 27/2012/CT-UBND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 12 năm 2012

 

CHỈ THỊ

VỀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN HỆ THỐNG CHỈ TIÊU THỐNG KÊ CẤP TỈNH, HUYỆN, XÃ TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Thực hiện Quyết định số 312/QĐ-TTg ngày 02 tháng 3 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Đổi mới đồng bộ các hệ thống chỉ tiêu thống kê, Quyết định số 43/2010/QĐ-TTg ngày 02 tháng 6 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia, Thông tư số 02/2011/TT-BKHĐT ngày 10 tháng 01 năm 2011 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định nội dung Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia; danh mục và nội dung Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, huyện, xã; để đổi mới và áp dụng đồng bộ các hệ thống chỉ tiêu thống kê, hình thành hệ thống thông tin thống kê thống nhất, thông suốt, hiệu quả và phù hợp tiêu chuẩn, thông lệ quốc tế nhằm cung cấp chính xác, đầy đủ, kịp thời các thông tin thống kê đáp ứng nhu cầu phân tích, đánh giá tình hình kinh tế - xã hội phục vụ lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Thành phố và công tác xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của thành phố và cả nước, Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo như sau:

1. Giao Thủ trưởng các sở - ngành thành phố:

a) Căn cứ danh mục hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh ban hành tại Thông tư số 02/2011/TT-BKHĐT ngày 10 tháng 01 năm 2011 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tổ chức thu thập, tổng hợp, thực hiện báo cáo thống kê theo đúng nội dung của từng nhóm, từng chỉ tiêu thống kê được quy định cho đơn vị mình, gửi báo cáo cho Bộ - ngành chủ quản và đồng gửi cho Cục Thống kê để tổng hợp chung và công bố thông tin theo quy định.

b) Tăng cường trách nhiệm trong việc theo dõi và nghiên cứu Hệ thống chỉ tiêu cấp tỉnh, huyện, xã mới được ban hành, làm cơ sở cho việc tổng hợp báo cáo, xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của từng đơn vị, ngành, địa phương.

c) Bố trí cán bộ thống kê chuyên trách chịu trách nhiệm theo dõi, tổ chức thu thập thông tin, tổng hợp số liệu theo đúng nội dung, phương pháp tính của chỉ tiêu số liệu báo cáo; thực hiện chế độ báo cáo thống kê theo đúng quy định. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở cán bộ, nâng cao chất lượng các báo cáo thống kê theo nguyên tắc đảm bảo tính đầy đủ, chính xác, kịp thời.

d) Trong thời gian hoàn thiện các biểu mẫu báo cáo, để có thông tin kinh tế - xã hội đầy đủ, đồng bộ trên địa bàn thành phố, yêu cầu các Sở - ban - ngành tiếp tục phối hợp Cục Thống kê thu thập, tổng hợp và cung cấp thông tin thuộc các lĩnh vực ngành mình quản lý, gửi Cục Thống kê tổng hợp và công bố đối với một số lĩnh vực chủ yếu (phụ lục đính kèm).

2. Giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện:

a) Chỉ đạo Chi Cục Thống kê xây dựng chương trình, kế hoạch tổ chức hội nghị tập huấn về Hệ thống chỉ tiêu thống kê quận - huyện, phường - xã, thị trấn cho cán bộ làm công tác thống kê biết và tổ chức thực hiện. Chỉ đạo, phân công cán bộ các cấp tham dự tập huấn nghiệp vụ triển khai Hệ thống chỉ tiêu thống kê.

b) Căn cứ danh mục hệ thống chỉ tiêu thống kê ban hành tại Thông tư số 02/2011/TT-BKHĐT Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn, Ủy ban nhân dân phường - xã xây dựng hệ thống chỉ tiêu thống kê thuộc lĩnh vực ngành, địa phương, chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp và báo cáo thống kê theo đúng nội dung của từng nhóm, từng chỉ tiêu thống kê liên quan đến lĩnh vực thuộc phòng, cơ quan, đơn vị, địa phương được phân công theo dõi, quản lý.

c) Chỉ đạo các phòng, ban, Ủy ban nhân dân phường - xã, thị trấn bố trí cán bộ theo dõi, tổ chức thu thập thông tin, tổng hợp số liệu theo đúng nội dung, phương pháp tính của chỉ tiêu số liệu báo cáo; không được tự ý thay đổi các nội dung chỉ tiêu thống kê và thực hiện chế độ báo cáo thống kê theo đúng quy định.

3. Giao Cục trưởng Cục Thống kê:

a) Tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố việc điều chỉnh một số cơ quan thực hiện các chỉ tiêu cho phù hợp với thực tế tại thành phố.

b) Chủ trì, phối hợp các sở - ban - ngành, quận - huyện đề xuất các thông tin chưa được quy định trong chế độ báo cáo của Hệ thống chỉ tiêu thống kê nhưng cần thiết để phục vụ công tác lãnh đạo, điều hành của thành phố (trong đó, cần lưu ý giải trình mục đích điều tra cho từng chỉ tiêu, kỳ điều tra, cơ quan chủ trì và cơ quan phối hợp thực hiện); đồng thời, xây dựng chương trình điều tra thống kê hàng năm trình Ủy ban nhân dân thành phố.

c) Phối hợp các sở - ngành, quận - huyện xây dựng phương án điều tra thu thập thông tin và dự toán kinh phí thực hiện các chỉ tiêu cần bổ sung ngoài hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, huyện, xã nhưng cần thiết cho thành phố và quận - huyện trong chỉ đạo điều hành, trình Ủy ban nhân dân thành phố quyết định.

d) Kiểm tra, giám sát việc chấp hành báo cáo thống kê theo quy định đối với các cơ quan cấp thành phố, quận - huyện, phường - xã, thị trấn; tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố kết quả thực hiện công tác này hàng năm.

4. Giao Sở Tài chính phối hợp Cục Thống kê thẩm định kinh phí điều tra thống kê các chỉ tiêu bổ sung ngoài hệ thống chỉ tiêu thống kê hàng năm, trình Ủy ban nhân dân thành phố.

5. Giao Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các cơ quan báo, đài thành phố chủ động phối hợp Cục Thống kê tổ chức tuyên truyền việc thực hiện Đề án đổi mới đồng bộ hệ thống chỉ tiêu thống kê và nội dung hệ thống chỉ tiêu thống kê các cấp trên địa bàn thành phố.

Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu Thủ trưởng các sở - ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện, phường - xã, thị trấn phối hợp chặt chẽ, chỉ đạo sâu sát, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này nhằm bảo đảm việc thực hiện tốt Hệ thống chỉ tiêu thống kê các cấp trên địa bàn thành phố./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Tổng Cục Thống kê;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố;
- Cục Kiểm tra văn bản-Bộ Tư pháp;
- TTUB: CT, các PCT;
- Văn phòng Thành ủy;
- Sở - ngành thành phố;
- Ủy ban nhân dân các quận - huyện;
- Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND.TP;
- Báo, Đài thành phố;
- VPUB: CPVP; Các Phòng CV,
THKH (2b); TTCB;
- Lưu:VT, (THKH/K) H.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Hoàng Quân

 

PHỤ LỤC

LĨNH VỰC BÁO CÁO TRONG THỜI GIAN HOÀN THIỆN BIỄU MẪU BÁO CÁO MỚI
(Ban hành kèm theo Chỉ thị số 27/2012/CT-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2012 của Ủy ban nhân dân Thành phố)

Cơ quan, đơn vị

Lĩnh vực báo cáo

Kỳ báo cáo

Sở Công Thương

- Kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa

- Chỉ số giá tiêu dùng CPI

- tháng, quý, năm

- tháng, quý, năm

Sở Giao thông vận tải

- Khối lượng hàng hóa, hành khách vận chuyển, luân chuyển

- Giao thông công cộng đường bộ, đường sông

- tháng, năm


- tháng, năm

Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Tình hình dự án đầu tư nước ngoài

- Doanh nghiệp trong nước mới thành lập

- tháng, quý, năm

- tháng, quý, năm

Sở Xây dựng

- Diện tích sàn xây dựng mới

- tháng, quý, năm

Sở Thông tin và Truyền thông

- Doanh thu bưu chính, viễn thông, CNTT

- Số thuê bao điện thoại (di động, cố định)

- Số thuê bao Internet

- Số thuê bao truyền hình cáp.

- tháng, năm

- tháng, năm

Sở Khoa học và Công nghệ

- Chỉ số TFP

- năm

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Số lượt khách quốc tế và trong nước

- Năng lực hiện có và năng lực mới tăng của các cơ sở lưu trú

- tháng, quý, năm

- tháng, năm

Sở Giáo dục và Đào tạo

- Biểu 01GD-T, biểu 07GD-T (kèm báo cáo tình hình )

 

Sở Y tế

- Biểu 01YT-T, biểu 03YT-T (kèm báo cáo tình hình)

 

Sở Tài chính

- Tình hình giá cả.

- Tình hình thu chi ngân sách

- Tài sản cố định các đơn vị hành chính sự nghiệp.

- tháng, quý, năm

- tháng, quý, năm

- tháng, năm

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Báo cáo tình hình sản xuất nông nghiệp hàng tháng

- Báo cáo kết quả hoạt động thú y

- tuần, tháng, quý, năm


- tháng

Kho bạc Nhà nước

- Chi ngân sách trên địa bàn theo ngành kinh tế

- tháng, quý, năm

Ngân hàng Nhà nước

- Huy động và cho vay (tháng, năm)

- Doanh số cho vay thu nợ theo ngành và thành phần kinh tế

- tháng, năm

- tháng, năm

Cục Thuế

- Doanh nghiệp mới thành lập, ngưng hoạt động, giải thể hàng tháng.

- tháng, quý, năm

Công an thành phố

- Phương tiện đường bộ đường sông

- tháng, năm

- Ban Chỉ đạo Chương trình giảm hộ nghèo tăng hộ khá

- Liên đoàn Lao động TP

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố

- Tình hình đời sống người lao động, người nghèo, kết quả thực hiện chính sách an sinh xã hội

- quý, năm

 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 27/2012/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu27/2012/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/12/2012
Ngày hiệu lực20/12/2012
Ngày công báo01/01/2013
Số công báoSố 2
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 27/2012/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 27/2012/CT-UBND tổ chức thực hiện hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 27/2012/CT-UBND tổ chức thực hiện hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu27/2012/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýLê Hoàng Quân
        Ngày ban hành10/12/2012
        Ngày hiệu lực20/12/2012
        Ngày công báo01/01/2013
        Số công báoSố 2
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 27/2012/CT-UBND tổ chức thực hiện hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 27/2012/CT-UBND tổ chức thực hiện hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh

           • 10/12/2012

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 01/01/2013

            Văn bản được đăng công báo

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 20/12/2012

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực