Chỉ thị 27/CT-TTg

Chỉ thị 27/CT-TTg năm 2015 tăng cường thực hiện Nghị quyết 70/NQ-CP về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 15-NQ/TW về chính sách xã hội giai đoạn 2012 - 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 27/CT-TTg Chương trình hành động của chính phủ thực hiện chính sách xã hội 2015


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 27/CT-TTg

Hà Nội, ngày 19 tháng 10 năm 2015

 

CHỈ THỊ

VỀ TĂNG CƯỜNG THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 70/NQ-CP NGÀY 01 THÁNG 11 NĂM 2012 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA CHÍNH PHỦ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 15-NQ/TW NGÀY 01 THÁNG 6 NĂM 2012 CỦA BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA XI MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ CHÍNH SÁCH XÃ HỘI GIAI ĐOẠN 2012 - 2020

Thực hiện Nghị quyết số 70/NQ-CP ngày 01 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 01 tháng 6 năm 2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012 - 2020, các Bộ, ngành và địa phương đã tích cực, chủ động triển khai, đưa Nghị quyết vào cuộc sng. Sau 3 năm thực hiện, hệ thống luật pháp và chính sách xã hội vviệc làm, giảm nghèo, bảo hiểm xã hội, ưu đãi người có công với cách mạng, trợ giúp xã hội, y tế, giáo dục, nhà ở, nước sạch, tiếp cận thông tin tiếp tục được hoàn thiện với nhiều đổi mới, tiến bộ; nguồn lực đầu tư thực hiện các chính sách xã hội từ ngân sách nhà nước và các nguồn lực xã hội khác được tăng cường; an sinh xã hội cho người dân cơ bản được bảo đảm phù hp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự xã hội.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết số 70/NQ-CP của Chính phủ trong thời gian qua bộc lộ một số hạn chế cn khắc phục. Số lượng chính sách an sinh xã hội được ban hành nhiu nên có tình trạng trùng chéo, phân tán dẫn tới phân tán nguồn lực; một số chỉ tiêu về thực hiện bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp còn thấp; kết quả giảm nghèo chưa bền vững; còn có địa phương chưa quan tâm đúng mức đối với các chính sách xã hội và an sinh xã hội; công tác thông tin, truyền thông còn nhiều hạn chế; chưa huy động được nhiều nguồn lực xã hội và sự tham gia tích cực của người dân.

Đtiếp tục phát huy kết quả đã đạt được, khắc phục những hạn chế, phấn đấu thực hiện thành công Nghị quyết số 70/NQ-CP của Chính phủ, Thtướng Chính phủ chthị các Bộ, ngành và địa phương, theo chức năng và nhiệm vụ được giao, tập trung thực hiện các nội dung sau đây:

1. Tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong xây dựng và thực hiện chính sách xã hội, coi các chính sách xã hội là nhiệm vụ chính trị thường xuyên, lâu dài, liên tục từ đó chủ động đề ra các giải pháp phù hợp nhằm mục tiêu bảo đảm tốt an sinh xã hội, chăm lo ci thiện và không ngừng nâng cao đời sống cho người dân.

2. Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức của cán bộ và người dân về chủ trương của Đảng và Nhà nước đối với người có công với cách mạng nói riêng và các chính sách an sinh xã hội nói chung.

3. Tập trung triển khai thực hiện chính sách ưu đãi người có công; tiếp tục sửa đổi một số chính sách chưa hợp lý; có giải pháp cụ thể, phù hợp với thực tiễn để giải quyết dứt điểm các trường hợp tồn đọng và những trường hợp hưởng thiếu chính sách.

4. Tiếp tục rà soát, đánh giá các chính sách an sinh xã hội trên từng lĩnh vực để có cơ sở đề xuất cấp có thẩm quyền, bổ sung, sửa đổi các chính sách hiện hành hoặc thay thế chính sách mới cho phù hợp; nghiên cứu, bổ sung các quy định, chế tài về các nghĩa vụ tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; từng bước mở rộng diện đối tượng được thụ hưởng các chính sách trợ giúp xã hội phù hợp với điều kiện kinh tế của đất nước.

5. Tiếp tục tổng kết các mô hình giảm nghèo, an sinh xã hội đã và đang thực hiện có hiệu quả ở địa phương (mô hình hỗ trợ phát triển sinh kế cho người nghèo, mô hình liên gia trong sản xuất, quỹ phát triển thôn bản, quỹ phát trin cộng đồng, mô hình liên kết giữa doanh nghiệp và nông dân) đcó cơ sở hoàn thiện và nhân rộng ra các địa phương khác.

6. Tích cực và chủ động khai thác các nguồn lực xã hội, nguồn lực quốc tế; xây dựng cơ chế khuyến khích và huy động các tổ chức, doanh nghiệp tham gia cung cấp các dịch vụ xã hội theo phương thức hợp tác công tư; tăng cường sự tham gia của các tổ chức khoa học, tổ chức chính trị - xã hội trong việc đánh giá, giám sát hiệu quả thực hiện các chính sách xã hội.

7. Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với các Bộ, ngành Trung ương và địa phương xác định mục tiêu, nhiệm vụ, xây dựng kế hoạch ngân sách giai đoạn 2016 - 2020 để bảo đảm thực hiện tốt các chính sách, chương trình, đề án thuộc lĩnh vực người có công và an sinh xã hội; tập trung ưu tiên giải quyết chế độ, chính sách cho vùng nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải đảo, người có hoàn cảnh khó khăn và yếu thế trong xã hội.

8. Ủy ban nhân dân các tnh, thành phố trực thuộc Trung ương tăng cường công tác quản lý, bảo đảm sử dụng đúng và có hiệu quả nguồn lực cho an sinh xã hội trên địa bàn; đưa các chtiêu bảo đảm an sinh xã hội vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hằng năm và 5 năm của địa phương để triển khai, thực hiện.

9. Đề nghị y ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến luật pháp, chính sách, vận động nhân dân, đoàn viên, hội viên tham gia ủng hộ đóng góp ngun lực; tham gia thực hiện các hoạt động theo chức năng và thực hiện tt việc kiểm tra, giám sát và phản biện xã hội trong quá trình thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng, giảm nghèo và an sinh xã hội.

10. Giao Ban chỉ đạo Trung ương thực hiện Nghị quyết số 70/NQ-CP chủ trì phối hợp với các Bộ, ngành và địa phương tchức theo dõi, đôn đc, kiểm tra tình hình và kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị; chủ động xử lý vướng mắc phát sinh theo thẩm quyền, trường hợp vượt thẩm quyền, đề xuất báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ theo quy định./.

 


Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- Ban Tuyên giáo TW, Ban Dân vận TW, Ban KTTW;
- Ủy ban về các vn đề xã hội của Quốc hội;
- Ủy ban VHGDTTN ca Quc hội;
- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- UBND các tnh, TP trực thuộc TW;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: VT, KGVX (3b).

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 27/CT-TTg

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu27/CT-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/10/2015
Ngày hiệu lực19/10/2015
Ngày công báo29/10/2015
Số công báoTừ số 1071 đến số 1072
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Chỉ thị 27/CT-TTg Chương trình hành động của chính phủ thực hiện chính sách xã hội 2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 27/CT-TTg Chương trình hành động của chính phủ thực hiện chính sách xã hội 2015
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu27/CT-TTg
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýNguyễn Tấn Dũng
        Ngày ban hành19/10/2015
        Ngày hiệu lực19/10/2015
        Ngày công báo29/10/2015
        Số công báoTừ số 1071 đến số 1072
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Chỉ thị 27/CT-TTg Chương trình hành động của chính phủ thực hiện chính sách xã hội 2015

             Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 27/CT-TTg Chương trình hành động của chính phủ thực hiện chính sách xã hội 2015

             • 19/10/2015

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 29/10/2015

              Văn bản được đăng công báo

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 19/10/2015

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực