Chỉ thị 27-CT/TW

Chỉ thị 27-CT/TW năm 2013 về đại hội các hội văn học, nghệ thuật và Đại hội Liên hiệp các hội văn học, nghệ thuật Việt Nam do Ban Bí thư ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 27-CT/TW năm 2013 đại hội văn học nghệ thuật Liên hiệp hội văn học nghệ thuật Việt Nam


BAN BÍ THƯ
--------

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
---------------

Số: 27 - CT/TW

Hà Nội, ngày 12 tháng 9 năm 2013

 

CHỈ THỊ

VỀ ĐẠI HỘI CÁC HỘI VĂN HỌC, NGHỆ THUẬT VÀ ĐẠI HỘI LIÊN HIỆP CÁC HỘI VĂN HỌC, NGHỆ THUẬT VIỆT NAM

Các hội văn học, nghệ thuật và Liên hiệp các hội văn học, nghệ thuật Việt Nam sẽ tổ chức đại hội nhiệm kỳ trong hai năm 2014 và năm 2015. Đại hội lần này được tiến hành trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đang ra sức thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng; chính trị - xã hội ổn định; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân từng bước được cải thiện; độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ được giữ vững; thế và lực của Việt Nam ngày càng được nâng cao trên trường quốc tế.

Sau 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII) về văn hóa và 5 năm thực hiện Nghị quyết 23-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa X) về văn học, nghệ thuật, lĩnh vực văn học, nghệ thuật đã có nhiều đổi mới và tiến bộ. Các tác phẩm, ấn phẩm văn hóa, văn học, nghệ thuật ngày càng phong phú, đa dạng, tăng đáng kể về số lượng. Quyền tự do sáng tạo của văn nghệ sĩ được tôn trọng, không khí dân chủ được mở rộng. Các hội văn học, nghệ thuật đã tập hợp, đoàn kết, tạo điều kiện, động viên văn nghệ sĩ không ngừng lao động sáng tạo, gắn bó với đời sống nhân dân góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Hoạt động sáng tác, nghiên cứu, lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật có chuyển biến tích cực. Đấu tranh chống quan liêu, luận điệu sai trái được coi trọng. Công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực, trình độ, kiến thức cho văn nghệ sĩ, hội viên, nhất là các tài năng trẻ, văn nghệ sĩ dân tộc thiểu số được quan tâm…

Bên cạnh những kết quả đạt được, lĩnh vực văn học, nghệ thuật và đội ngũ văn nghệ sĩ nước ta còn một số hạn chế, yếu kém cần khắc phục. Đó là: còn ít những tác phẩm có giá trị cao về tư tưởng và nghệ thuật, phản ánh sinh động, sâu sắc hiện thực đất nước trong các thời kỳ lịch sử trước đây và thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế hiện nay. Nhìn chung, công tác lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật còn thụ động thiếu tính chiến đấu, tính định hướng. Quản lý lĩnh vực văn hóa, văn học, nghệ thuật hiệu quả chưa cao. Công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí cán bộ ở Liên hiệp hội và các hội văn học, nghệ thuật chuyên ngành ở Trung ương còn nhiều bất cập, hạn chế. Một bộ phận văn nghệ sĩ chưa nên cao trách nhiệm công dân, bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp.

Với tinh thần “Đoàn kết, Đổi mới, Dân chủ, Nhân văn”, việc chuẩn bị và tổ chức đại hội các hội văn học, nghệ thuật và Liên hiệp các hội văn học, nghệ thuật Việt Nam nhiệm kỳ mới cần làm tốt những công tác chủ yếu sau đây:

1. Đại hội phải thật sự là đợt sinh hoạt chính trị, văn hóa và nghề nghiệp quan trọng, sâu rộng, nghiêm túc của đội ngũ cán bộ, hội viên và đông đảo anh chị em nghệ sĩ. Đại hội cần đánh giá đúng tình hình hoạt động của các hội, Liên hiệp hội trong nhiệm kỳ qua về hoạt động chuyên môn, về tổ chức hội, việc thực hiện Nghị quyết Đại hội, đúc rút kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo, quản lý và hoạt động hội …Đại hội cần tập trung trí tuệ, trách nhiệm, xây dựng phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp để Liên hiệp hội và các hội văn học, nghệ thuật phát triển vững mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động sáng tác, biểu diễn, nghiên cứu lý luận, phê bình, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật; góp phần xây dựng và thực hiện chính sách, chế độ, tạo điều kiện chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho văn nghệ sĩ sáng tạo ra nhiều tác phẩm có giá trị cao cả về nghệ thuật và tư tưởng. Khắc phục hạn chế, yếu kém trong việc phát triển hội viên; ngăn chặn đẩy lùi các hiện tượng tiêu cực, lệch lạc sai trái trong lĩnh vực văn hóa, văn nghệ

Đại hội cần kiểm điểm sâu việc thực hiện Nghị quyết 23-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa X) “Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới”; hưởng ứng Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; Cuộc thi sáng tác các tác phẩm văn học, nghệ thuật chất lượng cao phản ánh các cuộc kháng chiến chống xâm lược, giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước giai đoạn 1930 – 1975.

2. Đảng đoàn và Ban Chấp hành Liên hiệp hội và các hội cần phát huy trí tuệ, trách nhiệm của đông đảo cán bộ, hội viên, xây dựng, hoàn thiện các văn kiện trình đại hội gồm: Báo cáo Ban Chấp hành đánh giá tình hình hoạt động của Liên hiệp hội và các hội nhiệm kỳ qua, phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ mới; Báo cáo sửa đổi, bổ sung Điều lệ; Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành nhiệm kỳ qua.

Cần quan tâm làm tốt công tác nhân sự Ban Chấp hành, ban kiểm tra khóa mới theo hướng dân chủ, coi trọng tiêu chuẩn, kết hợp với cơ cấu hợp lý các vùng, miền, lứa tuổi, giới tính, dân tộc …Ban Chấp hành các hội văn học, nghệ thuật nhiệm kỳ mới cần chú trọng bảo đảm chất lượng chính trị, chuyên môn, có uy tín trong hội viên và có số lượng hợp lý, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong những năm tới.

Đại hội của các hội văn học, nghệ thuật cần bầu đủ số lượng Ban Chấp hành, ban kiểm tra, bảo đảm chất lượng, có khả năng đoàn kết, tập hợp văn nghệ sĩ, đưa hoạt động các hội và liên hiệp hội có bước phát triển mạnh mẽ, vững chắc trong những năm tới.

Đại hội các hội văn học, nghệ thuật chuyên ngành Trung ương nhiệm kỳ này được tiến hành theo hai cấp: đại hội cơ sở và đại hội toàn quốc. Đại hội cơ sở là đại hội toàn thể, đại hội toàn quốc là đại hội đại biểu tổ chức tại Hà Nội.

3. Thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương để chỉ đạo đại hội các hội văn học, nghệ thuật chuyên ngành Trung ương và Liên hiệp các hội văn học, nghệ thuật Việt Nam. Đảng đoàn Liên hiệp các hội văn học, nghệ thuật Việt Nam, Đảng đoàn Hội Nhà văn Việt Nam và Ban Chấp hành các hội văn học, nghệ thuật cần chủ động phối hợp với các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương chỉ đạo chặt chẽ công tác chuẩn bị, việc triệu tập đại biểu, nội dung, chương trình đại hội và phương án nhân sự lãnh đạo các hội. Trong quá trình chuẩn bị và tiến hành đại hội, khi có những vấn đề quan trọng nảy sinh, Đảng đoàn Liên hiệp các hội văn học, nghệ thuật Việt Nam, Đảng đoàn Hội Nhà văn Việt Nam và Ban Chấp hành các hội văn học, nghệ thuật xin ý kiến Ban Chỉ đạo Trung ương; nếu cần thiết, xin ý kiến Ban Bí thư.

4. Các tỉnh ủy, thành ủy, các ban đảng, ban cán sự đảng trực thuộc Trung ương có liên quan phối hợp chỉ đạo các hội văn học, nghệ thuật địa phương, các chi hội chuyên ngành Trung ương hoạt động tại địa phương bầu đại biểu dự đại hội; tạo điều kiện thuận lợi, hỗ trợ đại biểu tham dự đại hội toàn quốc của các hội văn học, nghệ thuật và Liên hiệp các văn học, nghệ thuật Việt Nam.

5. Về kinh phí đại hội, các hội văn học, nghệ thuật và Liên hiệp các văn học, nghệ thuật Việt Nam và các tỉnh, thành phố lập dự toán trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định; bảo đảm thiết thực, hiệu quả và tiết kiệm.

6. Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương, Bộ văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Nội vụ và các cơ quan liên quan hướng dẫn thực hiện Chỉ thị.

 

 

T/M Ban Bí thư
Lê Hồng Anh

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 27-CT/TW

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu27-CT/TW
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/09/2013
Ngày hiệu lực12/09/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 27-CT/TW

Lược đồ Chỉ thị 27-CT/TW năm 2013 đại hội văn học nghệ thuật Liên hiệp hội văn học nghệ thuật Việt Nam


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 27-CT/TW năm 2013 đại hội văn học nghệ thuật Liên hiệp hội văn học nghệ thuật Việt Nam
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu27-CT/TW
        Cơ quan ban hànhBan Bí thư
        Người kýLê Hồng Anh
        Ngày ban hành12/09/2013
        Ngày hiệu lực12/09/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Chỉ thị 27-CT/TW năm 2013 đại hội văn học nghệ thuật Liên hiệp hội văn học nghệ thuật Việt Nam

             Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 27-CT/TW năm 2013 đại hội văn học nghệ thuật Liên hiệp hội văn học nghệ thuật Việt Nam

             • 12/09/2013

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 12/09/2013

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực