Chỉ thị 27/CT-UBND

Chỉ thị 27/CT-UBND năm 2014 về cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực thành lập, tổ chức lại, giải thể doanh nghiệp và thủ tục đầu tư do tỉnh Thái Bình ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 27/CT-UBND cải cách thủ tục hành chính thành lập tổ chức lại giải thể doanh nghiệp đầu tư Thái Bình


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THÁI BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 27/CT-UBND

Thái Bình, ngày 30 tháng 10 năm 2014

 

CHỈ THỊ

V/V CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC THÀNH LẬP, TỔ CHỨC LẠI, GIẢI THỂ DOANH NGHIỆP VÀ THỦ TỤC ĐẦU TƯ

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 370/TB-VPCP ngày 18/9/2014 của Văn phòng Chính phủ về cải cách thtục hành chính trong lĩnh vực thành lập, tổ chức lại, giải thể doanh nghiệp và thủ tục đu tư; y ban nhân dân tỉnh yêu cu các sở, ban, ngành và y ban nhân dân huyện, thành phtập trung cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực thành lập, tchức lại, giải thể doanh nghiệp và thủ tục đầu tư, với nội dung chủ yếu như sau:

1. Về cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực thành lập, tổ chức lại, giải thể doanh nghiệp:

Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Cục Thuế tỉnh trong công tác rà soát, hiệu đính thông tin doanh nghiệp để tiếp tục hoàn thiện Cơ sở dữ liệu quc gia v đăng ký doanh nghiệp, vận hành thông sut Hệ thng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia; đồng thời tăng cường công tác hậu kiểm sau đăng ký doanh nghiệp.

Dự án Luật doanh nghiệp (sửa đổi) theo định hướng đã được Chính phủ thông qua, sửa đi các quy định hiện hành theo hướng giảm 50% thời gian đăng ký thành lập, tổ chức lại, giải thể doanh nghiệp so với thời gian trung bình hiện nay. Trong thời gian chờ Quốc hội thông qua dự án Luật doanh nghiệp (sửa đi). Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ động tiến hành rà soát, bảo đảm các thủ tục hành chính đơn giản, rõ ràng, rút ngắn thời gian giải quyết và dễ thực hiện theo tinh thn ca dự thảo Luật. Khi Luật doanh nghiệp (sửa đi) được Quc hội thông qua và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật được ban hành thì thực hiện công bố công khai hồ sơ, quy trình nghiệp vụ thực hiện đối với từng thủ tục để người dân, doanh nghiệp chủ động đáp ứng, tuân thủ điu kiện theo quy định. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phi hợp với Cục Thuế tỉnh và các ngành liên quan trong việc thực hiện quy trình, thủ tục giải thể doanh nghiệp bảo đảm rõ ràng, minh bạch tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp. Khi Luật doanh nghiệp (sửa đổi) được Quốc hội thông qua và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật được ban hành thì thực hiện theo hình thức một đầu mối, xây dựng quy trình liên thông trong giải quyết thủ tục giải thể doanh nghiệp, thực hiện đồng thời các thủ tục quyết toán thuế và các thủ tục khác, trong đó xác định rõ trách nhiệm và thời hạn cụ thể ca doanh nghiệp và cơ quan có thẩm quyền thực hiện các thủ tục này.

Thời gian tới, khi hệ thống cấp mã số doanh nghiệp tự động do Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư được đưa vào vận hành. Cục Thuế tnh có trách nhiệm chủ trì phi hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư đảm bảo cho quá trình cấp mã số doanh nghiệp tự động được thông suốt. Cục Thuế tỉnh nghiên cứu, tham mưu đề xuất sửa đổi các quy định về thuế môn bài với Bộ Tài chính để trình Chính phủ báo cáo Quốc hội.

Công an tỉnh nghiên cứu, tham mưu đề xuất với Bộ Công an sửa đổi quy định về quản lý con dấu theo hướng cho phép doanh nghiệp chủ động tự khắc dấu, thông báo sử dụng con dấu, tiến tới thay con dấu bằng chữ ký, chữ ký điện tử.

Các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp nghiên cứu triển khai kết nối mô hình liên thông điện tử trong việc tiếp nhận hồ sơ giải quyết thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp với các thtục hành chính khác; tăng cường trao đi thông tin về đăng ký thành lập, tổ chức lại, giải thể doanh nghiệp giữa cơ quan đăng ký kinh doanh với các cơ quan quản nhà nước chịu trách nhiệm quản lý, giám sát, xử lý vi phạm của doanh nghiệp; từng bước trin khai các giải pháp tăng cường sử dụng dịch vụ hành chính công điện tử. Đồng thời các sở: ban, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp, cơ quan quản lý doanh nghiệp tăng cường công tác thanh tra; kiểm tra, giám sát hoạt động của doanh nghiệp sau đăng ký góp phần nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp, đặc biệt đối với doanh nghiệp kinh doanh các ngành, nghề có điều kiện nhằm ngăn chặn doanh nghiệp lợi dụng sự thông thoáng của pháp luật để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật, gây ảnh hưởng xấu đến môi trường kinh doanh trong tỉnh.

2. Về cải cách thủ tục hành chính trong thực hiện dự án đầu tư:

Bộ phận một cửa liên thông của tỉnh ch trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Công an tỉnh và các sở, ngành liên quan tiếp tục rà soát, ct giảm thời gian giải quyết, đơn giản hóa các thủ tục hành chính trong quy trình thẩm định dự án đầu tư về: Phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường; các thủ tục giao đất, cho thuê, chuyn mục đích sử dụng đất đi với doanh nghiệp; thủ tục thẩm định thiết kế cơ sở, cấp giấy phép xây dựng; thủ tục cấp giấy chứng nhận đu tư; thủ tục thẩm duyệt phòng cháy cha cháy theo hướng quy định rõ các tiêu chí, điều kiện và tăng cường hậu kiểm của các cơ quan đối với nhà đầu tư trong quá trình thực hiện dự án đu tư.

Các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thực hiện đồng bộ các giải pháp nhm đẩy mạnh cải cách thể chế, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh thông qua việc đy mạnh cải cách hành chính, đơn giản hóa thủ tục hành chính, thường xuyên rà soát và kiến nghị sửa đổi, bổ sung các thủ tục hành chính theo hướng bãi bỏ, cắt giảm những điều kiện, thủ tục hành chính không cần thiết, không phù hp; công bố công khai các thtục hành chính, thông tin về quy hoạch đất đai, xây dựng, các điều kiện đầu tư, kinh doanh bảo đm rõ ràng, công khai, minh bạch, dễ thực hiện cho doanh nghiệp và người dân. Tăng cường lấy ý kiến của các doanh nghiệp, nhà đầu tư trong việc xây dựng; hoàn thiện các quy định về thủ tục hành chính nhm phục vụ tốt hơn, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp trong đầu tư, kinh doanh.

Các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố đẩy mạnh việc giáo dục, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính, hướng đến nền hành chính phục vụ, tạo động lực phát triển thế mạnh tiềm năng các nguồn lực đầu tư, kinh doanh tại địa phương. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp, thủ tục đầu tư; thay thế những cán bộ, công chức không đáp ứng được yêu cầu công việc; xử lý nghiêm các trường hp cán bộ, công chc. viên chức có hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực, gây cản trở. Không thực hiện hoặc thực hiện không đúng quy định thủ tục hành chính về đăng ký doanh nghiệp và thủ tục đầu tư.

y ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thành phtổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này./.

 

 

Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tnh;
- Chủ tịch và các PCT UBND tnh:
- Các s, ban, ngành;
- UBND huyện, TP;
- Lưu: VT, KHTC, TH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Phạm Văn Sinh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 27/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu27/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/10/2014
Ngày hiệu lực30/10/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Đầu tư
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Chỉ thị 27/CT-UBND cải cách thủ tục hành chính thành lập tổ chức lại giải thể doanh nghiệp đầu tư Thái Bình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 27/CT-UBND cải cách thủ tục hành chính thành lập tổ chức lại giải thể doanh nghiệp đầu tư Thái Bình
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu27/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thái Bình
        Người kýPhạm Văn Sinh
        Ngày ban hành30/10/2014
        Ngày hiệu lực30/10/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Đầu tư
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Chỉ thị 27/CT-UBND cải cách thủ tục hành chính thành lập tổ chức lại giải thể doanh nghiệp đầu tư Thái Bình

             Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 27/CT-UBND cải cách thủ tục hành chính thành lập tổ chức lại giải thể doanh nghiệp đầu tư Thái Bình

             • 30/10/2014

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 30/10/2014

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực