Chỉ thị 27/CT-UBND

Chỉ thị 27/CT-UBND phát động phong trào thi đua “Toàn tỉnh chung sức xây dựng nông thôn mới” do tỉnh Đồng Nai ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 27/CT-UBND thi đua Toàn tỉnh chung sức xây dựng nông thôn mới Đồng Nai


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 27/CT-UBND

Đồng Nai, ngày 06 tháng 10 năm 2011

 

CHỈ THỊ

PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO THI ĐUA “TOÀN TỈNH CHUNG SỨC XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI”

Sau gần 03 năm tổ chức thực hiện Kế hoạch số 97-KH/TU ngày 29 tháng 12 năm 2008 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về “Nông nghiệp, nông dân, nông thôn”, bước đầu đã đạt những kết quả đáng khích lệ, diện mạo vùng nông thôn có nhiều đổi mới, kết cấu hạ tầng kinh tế và hạ tầng xã hội nông thôn từng bước chuyển dịch tích cực; môi trường sinh thái được quan tâm; đời sống dân cư nông thôn ngày càng cải thiện và nâng cao chất lượng cuộc sống. Nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền, cán bộ công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và mọi người dân đối với chủ trương, chính sách lớn của Đảng và Nhà nước về nông nghiệp, nông dân, nông thôn được chuyển biến rõ rệt.

Tuy nhiên, những thành tựu đạt được, vẫn còn chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế của tỉnh và chưa đạt yêu cầu Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đề ra. Nhằm phát huy hơn nữa tinh thần trách nhiệm của các cấp, các ngành, nâng cao ý thức, sự quan tâm của toàn xã hội, cùng chung sức, chung lòng xây dựng và phát triển nông thôn mới, có cơ cấu kinh tế hợp lý, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn hoàn thiện, tạo điều kiện thúc đẩy sản xuất nông nghiệp phát triển toàn diện, bền vững; đời sống vật chất và tinh thần của người dân nông thôn ngày càng được nâng lên, xây dựng nông thôn mới theo hướng văn minh, giàu đẹp, gắn sản xuất nông nghiệp với bảo vệ môi trường sinh thái, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc; tạo động lực mạnh mẽ góp phần thiết thực vào công cuộc đổi mới, xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa; đồng thời để hưởng ứng tích cực phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ đã phát động vào ngày 08 tháng 6 năm 2011 với chủ đề “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, Chủ tịch UBND tỉnh Chỉ thị phát động phong trào thi đua trên địa bàn tỉnh Đồng Nai với chủ đề “Toàn tỉnh chung sức xây dựng nông thôn mới” với những nội dung, nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Tiếp tục tổ chức học tập quán triệt Nghị quyết số 26/NQ-TW của Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về “Nông nghiệp, nông dân, nông thôn”. Làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng tạo ra sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền và trong các tầng lớp nhân dân về các tiêu chí, yêu cầu và nội dung xây dựng nông thôn mới hiện nay. Xem việc xây dựng nông thôn mới vừa là mục tiêu, vừa là yêu cầu của phát triển bền vững; vừa là nhiệm vụ cấp bách, vừa là chủ trương có tầm chiến lược đặc biệt quan trọng trong sự nghiệp cách mạng mang tính nhân văn sâu sắc của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta. Qua đó tạo được sự đồng thuận và sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, sự đồng tâm, hiệp lực của toàn tỉnh trong triển khai thực hiện xây dựng nông thôn mới.

2. Quán triệt sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua Ái quốc, các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng, Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, của tỉnh về đẩy mạnh phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 05 năm (2011 - 2015), Ủy ban Mặt trận tổ quốc, các đoàn thể nhân dân vận động đoàn viên, hội viên tham gia hưởng ứng tích cực phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới, gắn phong trào thi đua với cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, với việc tiếp tục nâng cao chất lượng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” và các phong trào thi đua khác trên địa bàn tỉnh.

3. Cùng với việc tập trung thực hiện tốt 06 nhóm giải pháp chủ yếu về kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội, tăng trưởng kinh tế bền vững theo Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2011 của Chính phủ, để góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2011, các sở, ngành, Ban Chỉ đạo Chương trình Nông nghiệp, nông dân, nông thôn và xây dựng nông thôn mới căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao triển khai đồng bộ các nội dung giải pháp về xây dựng nông thôn mới; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa xây dựng chương trình, đề án với lộ trình, bước đi, giải pháp cụ thể phù hợp về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn, qua đó tạo được sự phối hợp liên kết chặt chẽ giữa các sở, ngành và địa phương, hướng phong trào thi đua tập trung vào giải quyết 11 nội dung xây dựng nông thôn mới đã đề ra trong Chương trình mục tiêu xây dựng nông thôn mới tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2011 - 2020; tạo cơ sở, bước đi vững chắc trong việc triển khai trong từng giai đoạn phù hợp với từng vùng, từng địa bàn, từng địa phương trong cả tỉnh. Phấn đấu xây dựng một nền nông nghiệp phát triển toàn diện theo hướng hiện đại, bền vững, sản xuất hàng hóa lớn có năng suất, chất lượng hiệu quả và khả năng cạnh tranh cao, góp phần đảm bảo an ninh lương thực Quốc gia cũng như của tỉnh.

4. Tiếp tục đẩy mạnh công tác đào tạo nghề ở khu vực nông thôn để góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội khu vực nông thôn phát triển nhanh, mạnh và vững chắc, giảm dần cách biệt mức sống giữa nông thôn và thành thị.

5. Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã ở khu vực nông thôn để sớm chuẩn hóa đội ngũ này. Cụ thể: Có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn và dài hạn để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng hành chính đáp ứng yêu cầu xây dựng đội ngũ cán bộ công chức có đủ phẩm chất, năng lực quản lý điều hành việc phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, phục vụ tốt quá trình xây dựng nông thôn mới. Đồng thời có chính sách thu hút cán bộ trẻ, có trình độ đại học về công tác ở các xã nông thôn.

6. Để thực hiện thắng lợi những nội dung, nhiệm vụ trọng tâm nêu trên, các ngành, đơn vị, địa phương cần tổ chức tốt các phong trào thi đua phấn đấu hoàn thành đạt và vượt các mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2011 - 2015 và định hướng đến năm 2020 đã được nêu trong Chương trình mục tiêu xây dựng nông thôn mới trên địa bàn vùng nông thôn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2011 - 2015 và định hướng đến năm 2020 (ban hành kèm theo Quyết định số 2418/QĐ-UBND ngày 26 tháng 9 năm 2011 của UBND tỉnh Đồng Nai).

Phong trào thi đua “Toàn tỉnh chung sức xây dựng nông thôn mới” được triển khai thực hiện từ năm 2011 - 2020, chia thành 02 giai đoạn như sau:

- Giai đoạn 01: Từ năm 2011 - 2015.

- Giai đoạn 02: Từ năm 2016 - 2020.

Giữa mỗi giai đoạn Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp tiến hành sơ kết; kết thúc mỗi giai đoạn tiến hành tổng kết, đánh giá, rút ra những bài học kinh nghiệm trong tổ chức chỉ đạo phong trào xây dựng nông thôn mới; đồng thời xem xét khen thưởng, biểu dương, tôn vinh các điển hình tiên tiến về xây dựng nông thôn mới theo thẩm quyền và đề nghị cấp trên khen thưởng các điển hình tiên tiến tiêu biểu nhất của phong trào.

Cơ quan Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh (Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh) chủ trì phối hợp với cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể tiêu chí khen thưởng của mỗi giai đoạn; có trách nhiệm hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện phong trào thi đua. Định kỳ báo cáo với Chủ tịch UBND tỉnh và Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương về việc triển khai thực hiện phong trào thi đua theo Chỉ thị này.

Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) phối hợp với Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh, các cơ quan liên quan xây dựng tiêu chí khen thưởng của mỗi giai đoạn, hướng dẫn các sở, ngành, địa phương triển khai tổng kết, khen thưởng kịp thời; làm đầu mối tập hợp đăng ký thi đua, tổng kết chấm điểm thi đua, tổng hợp gửi về Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh làm căn cứ tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh khen thưởng. Định kỳ báo cáo với UBND tỉnh và Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh tình hình thực hiện Chương trình mục tiêu theo phân công tại Quyết định 2418/QĐ-UBND ngày 26 tháng 9 năm 2011 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với các cơ quan truyền thông trong tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục, biểu dương và nhân rộng các điển hình tiên tiến về xây dựng nông thôn mới.

Thủ trưởng các sở, ngành, đơn vị, địa phương có liên quan, căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, đặc điểm, tình hình cụ thể của đơn vị, địa phương mình xây dựng tiêu chí thi đua, đăng ký thi đua với cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) và tổ chức phát động phong trào thi đua một cách sâu rộng đến tận cơ sở, đến từng cán bộ và tầng lớp nhân dân theo chủ đề “Toàn tỉnh chung sức xây dựng nông thôn mới” nhằm thực hiện Chỉ thị này đạt kết quả cao nhất./.

 

 

CHỦ TỊCH
Đinh Quốc Thái

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 27/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu27/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/10/2011
Ngày hiệu lực06/10/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 27/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 27/CT-UBND thi đua Toàn tỉnh chung sức xây dựng nông thôn mới Đồng Nai


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 27/CT-UBND thi đua Toàn tỉnh chung sức xây dựng nông thôn mới Đồng Nai
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu27/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Đồng Nai
        Người kýĐinh Quốc Thái
        Ngày ban hành06/10/2011
        Ngày hiệu lực06/10/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 27/CT-UBND thi đua Toàn tỉnh chung sức xây dựng nông thôn mới Đồng Nai

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 27/CT-UBND thi đua Toàn tỉnh chung sức xây dựng nông thôn mới Đồng Nai

           • 06/10/2011

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 06/10/2011

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực