Chỉ thị 2783/CT-UBND

Chỉ thị 2783/CT-UBND năm 2018 về tăng cường quản lý hoạt động treo, đặt các phương tiện tuyên truyền nhiệm vụ chính trị trên địa bàn tỉnh An Giang

Nội dung toàn văn Chỉ thị 2783/CT-UBND 2018 quản lý hoạt động treo đặt phương tiện tuyên truyền chính trị An Giang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2783/CT-UBND

An Giang, ngày 05 tháng 11 năm 2018

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG TREO, ĐẶT CÁC PHƯƠNG TIỆN TUYÊN TRUYỀN NHIỆM VỤ CHÍNH TRỊ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH AN GIANG

Hoạt động tuyên truyền bằng hình thức trực quan như pa nô, băng-rôn, cờ phướn, bảng điện tử trong thời gian qua có nhiều đóng góp tích cực, tác động đến sự phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội của tỉnh.

Tuy nhiên gần đây, việc đặt, dựng, treo bảng, biển, băng-rôn, cờ phướn, có nội dung tuyên truyền nhiệm vụ chính trị trên địa bàn tỉnh vẫn còn những hạn chế cần chấn chỉnh. Nhiều băng-rôn, cờ phướn, bảng, biển tuyên truyền nhiệm vụ chính trị bố trí, lắp đặt dầy đặc đã ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông, ảnh hưởng đến mỹ quan, văn minh đô thị; một số băng-rôn tuyên truyền của các sở, ban, ngành thực hiện chưa đúng quy định hiện hành.

Để chấn chỉnh việc đặt, dựng bảng, biển, treo băng-rôn, cờ phướn, có nội dung tuyên truyền nhiệm vụ chính trị và hình thức xã hội hóa hoạt động tuyên truyền nhiệm vụ chính trị trên địa bàn tỉnh đi vào nề nếp, tạo vẽ mỹ quan đô thị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ thị:

1. Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các đoàn thể, các tổ chức chính trị - xã hội, xã hội - nghề nghiệp... tổ chức quán triệt trong nội bộ cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên các quy định của Luật Quảng cáo và các văn bản pháp luật khác có liên quan; thực hiện tốt công tác tuyên truyền, quảng cáo, đặc biệt là tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị và các sự kiện văn hóa - thương mại - du lịch.

2. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

a) Chủ trì, phối hợp với các ngành có liên quan và các huyện, thị xã, thành phố thường xuyên tổ chức kiểm tra, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về nội dung hoạt động văn hóa theo quy định pháp luật và báo cáo mức độ vi phạm với Ban chỉ đạo phong trào“Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” để kết hợp bình xét danh hiệu cơ quan văn hóa.

b) Chịu trách nhiệm hướng dẫn việc quản lý các phương tiện tuyên truyền nhiệm vụ chính trị, đặc biệt là hình thức xã hội hóa tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị và các sự kiện văn hóa - thương mại - du lịch để các sở, ban ngành, địa phương, tổ chức, cá nhân thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. Đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh biện pháp xử lý với hình thức nhắc nhở, phê bình, khiển trách đối với các sở, ban, ngành, doanh nghiệp, nếu vi phạm nhiều lần thì xử phạt hành chính theo quy định hiện hành.

c) Tổ chức tập huấn, tuyên truyền các quy định của pháp luật liên quan đến hoạt động tuyên truyền quảng cáo, đặc biệt là tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị và các sự kiện cho các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động văn hóa trên địa bàn tỉnh.

3. Các sở, ban, ngành, chính quyền các cấp khi có nhu cầu thực hiện tuyên truyền chính trị, kinh tế, xã hội bằng các phương tiện trực quan bên ngoài khu vực trụ sở phải thực hiện theo đúng quy định tại Điều 27 và Điều 29 của Luật Quảng cáo; Thông tư số 04/2018/TT-BXD ngày 20/5/2018 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xây dựng và lắp đặt phương tiện quảng cáo ngoài trời.

4. Đài Phát thanh - Truyền hình An Giang và Báo An Giang

- Có chuyên mục tuyên truyền về nội dung của Luật Quảng cáo và các văn bản pháp luật có liên quan, đặc biệt là tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị và các sự kiện cho các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động văn hóa trên địa bàn tỉnh.

- Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các ngành chức năng thường xuyên tổ chức tuyên truyền các quy định về treo, đặt các phương tiện tuyên truyền nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh An Giang.

5. Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” các cấp có trách nhiệm hướng dẫn, bổ sung việc thực hiện Chỉ thị này vào quy ước của ấp, khu phố văn hóa.

a) Thường xuyên tuyên truyền, vận động nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang tích cực thực hiện nghiêm Chỉ thị này;

b) Kịp thời phản ánh, phê phán các cá nhân, địa phương, đơn vị, tổ nhân dân tự quản còn để xảy ra vi phạm, làm ảnh hưởng mỹ quan đô thị;

c) Biểu dương các cá nhân, hộ gia đình, khu dân cư thực hiện tốt Chỉ thị này.

d) Bổ sung tiêu chí thực hiện tốt quy định về sử dụng các phương tiện tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị vào các tiêu chí bình xét cơ quan văn hóa, doanh nghiệp văn hóa.

6. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

a) Chỉ đạo Phòng Văn hóa và Thông tin:

- Phối hợp với các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm hướng dẫn việc quản lý các phương tiện tuyên truyền nhiệm vụ chính trị, đặc biệt là hình thức xã hội hóa tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị để các sở, ban, ngành, địa phương, tổ chức, cá nhân thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

- Thực hiện tiếp nhận việc treo, đặt các phương tiện tuyên truyền nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội của các cơ quan, ban, ngành cấp huyện theo đúng quy định hiện hành.

- Thường xuyên tổ chức thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về các hoạt động tuyên truyền, quảng cáo, đặc biệt là tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị và các sự kiện; đồng thời phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm quy định của pháp luật.

b) Chỉ đạo Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn tăng cường chỉ đạo các cơ quan liên ngành trên địa bàn thường xuyên kiểm tra hoạt động tuyên truyền, quảng cáo, đặc biệt là tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị và các sự kiện trên địa bàn quản lý.

c) Thông báo rộng rãi số điện thoại đường dây nóng của lãnh đạo Phòng Văn hóa và Thông tin để người dân biết và phản ảnh những trường hợp vi phạm, treo đặt bảng, biển, pa nô, băng-rôn, cờ phướn, bảng điện tử làm ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị.

Yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thực hiện nghiêm Chỉ thị này. Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao, Du lịch có trách nhiệm triển khai, theo dõi, đôn đốc và định kỳ 6 tháng, hằng năm báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả thực hiện.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các địa phương, đơn vị kịp thời báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch) để có ý kiến chỉ đạo./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ (b/c);
- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (b/c);
- TT. TU, HĐND, UBND (b/c);
- Ban Tuyên giáo TU, Báo AG, ĐPTTH;
- Các sở, ban ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- UBND huyện, thị xã, thành phố;
- Website An Giang đăng công báo tỉnh;
- Cổng TTĐT tỉnh;
- LĐ VP.UBND tỉnh;
- Phòng KGVX, TH, NC;
- Lưu: VT..

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Vương Bình Thạnh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2783/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu2783/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/11/2018
Ngày hiệu lực05/11/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2783/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 2783/CT-UBND 2018 quản lý hoạt động treo đặt phương tiện tuyên truyền chính trị An Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 2783/CT-UBND 2018 quản lý hoạt động treo đặt phương tiện tuyên truyền chính trị An Giang
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu2783/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh An Giang
        Người kýVương Bình Thạnh
        Ngày ban hành05/11/2018
        Ngày hiệu lực05/11/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thương mại
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 2783/CT-UBND 2018 quản lý hoạt động treo đặt phương tiện tuyên truyền chính trị An Giang

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 2783/CT-UBND 2018 quản lý hoạt động treo đặt phương tiện tuyên truyền chính trị An Giang

           • 05/11/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 05/11/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực