Chỉ thị 28/2008/CT-UBND

Chỉ thị 28/2008/CT-UBND về trích nộp kinh phí công đoàn do tỉnh Quảng Ninh ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 28/2008/CT-UBND trích nộp kinh phí công đoàn Quảng Ninh


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NINH
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 28/2008/CT-UBND

Hạ Long, ngày 31 tháng 12 năm 2008

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TRÍCH NỘP KINH PHÍ CÔNG ĐOÀN

Thời gian qua, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh đã thực hiện tương đối tốt việc trích nộp kinh phí công đoàn, coi việc trích nộp kinh phí công đoàn là trách nhiệm của đơn vị trong việc xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh. Tuy nhiên, vẫn còn có đơn vị chưa thực hiện việc trích nộp kinh phí công đoàn kịp thời, đầy đủ theo quy định, đặc biệt là các doanh nghiệp ngoài quốc doanh.

Để thực hiện nghiêm túc Nghị định số 133/HĐBT ngày 20/4/1991 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) hướng dẫn thi hành Luật Công đoàn Việt Nam; Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 23/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước; Thông tư Liên tịch số 119/2004/TTLT/BTC-TLĐLĐVN ngày 08/12/2004 của Bộ Tài chính và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam hướng dẫn trích nộp kinh phí công đoàn; Quyết định số 133/2008/QĐ-TTg ngày 01/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ “về việc trích nộp kinh phí công đoàn đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và văn phòng điều hành của phía nước ngoài trong hợp đồng hợp tác kinh doanh”.

Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh yêu cầu các cấp, các ngành, các đơn vị, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh thực hiện tốt một số công việc sau:

1. Các cơ quan hành chính Nhà nước; đơn vị sự nghiệp công lập và ngoài công lập; tổ chức chính trị, chính trị - xã hội, xã hội, xã hội - nghề nghiệp; lực lượng vũ trang; doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế nơi có tổ chức công đoàn hoạt động theo Luật Công đoàn và Điều lệ công đoàn Việt Nam có trách nhiệm trích nộp kinh phí công đoàn theo định kỳ mỗi quý một lần vào ngày đầu của tháng cuối quý.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm chỉ đạo và thực hiện việc trích nộp kinh phí công đoàn theo quy định hiện hành.

2. Các cấp công đoàn trong tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan tài chính, cơ quan thuế cùng cấp định kỳ kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị thuộc đối tượng phải trích nộp kinh phí công đoàn.

3. Các Sở, ban, ngành của tỉnh, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm phối hợp chỉ đạo, kiểm tra, kiểm soát việc thực hiện trích nộp kinh phí công đoàn đầy đủ, kịp thời theo quy định.

4. Kho bạc Nhà nước các cấp có trách nhiệm kiểm tra, kiểm soát việc thực hiện trích nộp kinh phí công đoàn của các cơ quan hành chính sự nghiệp. Trường hợp đơn vị không làm thủ tục nộp kinh phí công đoàn, Kho bạc Nhà nước thực hiện tạm giữ dự toán của nhóm mục chi cho con người (tương ứng với số kinh phí công đoàn phải nộp) và yêu cầu các đơn vị làm thủ tục nộp kinh phí công đoàn theo quy định.

Trích nộp kinh phí công đoàn là trách nhiệm, nghĩa vụ của đơn vị đối với tổ chức công đoàn theo luật định và được coi là một trong những chỉ tiêu xét duyệt thi đua hàng năm của đơn vị.

Uỷ ban nhân dân tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp quán triệt và thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị báo cáo kịp thời về Liên đoàn Lao động tỉnh và Uỷ ban nhân dân tỉnh để xem xét, chỉ đạo giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Tổng LĐLĐ Việt Nam (báo cáo);
- TT Tỉnh ủy, HĐND tỉnh (báo cáo);
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh;
- Mặt trận và các đoàn thể thuộc tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn;
- Đài PTTH, Báo Quảng Ninh;
- Lãnh đạo, Chuyên viên VP.UBND tỉnh;
- TT LTTHCB VP.UBND tỉnh;
- Lưu: VT, VX1.
150bản, CT03

TM. UBND TỈNH QUẢNG NINH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Đọc

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 28/2008/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu28/2008/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành31/12/2008
Ngày hiệu lực10/01/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 28/2008/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 28/2008/CT-UBND trích nộp kinh phí công đoàn Quảng Ninh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 28/2008/CT-UBND trích nộp kinh phí công đoàn Quảng Ninh
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu28/2008/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Ninh
        Người kýNguyễn Văn Đọc
        Ngày ban hành31/12/2008
        Ngày hiệu lực10/01/2009
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 28/2008/CT-UBND trích nộp kinh phí công đoàn Quảng Ninh

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 28/2008/CT-UBND trích nộp kinh phí công đoàn Quảng Ninh

           • 31/12/2008

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 10/01/2009

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực