Chỉ thị 28/CT-UBND

Chỉ thị 28/CT-UBND năm 2014 về đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới do tỉnh Phú Yên ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 28/CT-UBND 2014 đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc Phú Yên


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ YÊN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 28/CT-UBND

Phú Yên, ngày 23 tháng 10 năm 2014

 

CHỈ THỊ

VỀ ĐẨY MẠNH PHONG TRÀO TOÀN DÂN BẢO VỆ AN NINH TỔ QUỐC TRONG CƠ QUAN, DOANH NGHIỆP, NHÀ TRƯỜNG ĐÁP ỨNG YÊU CẦU, NHIỆM VỤ BẢO ĐẢM AN NINH, TRẬT TỰ TRONG TÌNH HÌNH MỚI

Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền; sự phối hợp đồng bộ của Mặt trận Tổ quốc, các ban, ngành, đoàn thể và sự đồng tình hưởng ứng của đông đảo cán bộ, công nhân viên, giáo viên, học sinh, sinh viên, người lao động và các tầng lớp nhân dân, công tác bảo vệ an ninh, trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong các cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đã đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần đáng kể trong phòng ngừa, kiềm chế sự gia tăng của các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, phục vụ tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Tuy nhiên, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc nói chung, công tác bảo đảm an ninh, trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong các cơ quan, doanh nghiệp, trường học nói riêng còn có những hạn chế nhất định, phong trào phát triển chưa đều và vững chắc; cấp ủy, thủ trưởng một số cơ quan, đơn vị chưa thật sự quan tâm nên phong trào còn hình thức, tác dụng hạn chế. Công tác tuyên truyền nâng cao ý thức cảnh giác cách mạng cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và học sinh, sinh viên chưa được tiến hành thường xuyên, công tác bảo vệ bí mật Nhà nước, bí mật nội bộ còn bộc lộ sơ hở, mất cảnh giác; lực lượng bảo vệ ở một số cơ quan còn thiếu về số lượng, hạn chế về năng lực chuyên môn, chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác bảo vệ an ninh trật tự. Một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và học sinh, sinh viên còn mơ hồ trước âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch và các loại tội phạm khác; sự phối hợp công tác giữa các lực lượng chưa chặt chẽ; các điều kiện bảo đảm cho công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc chưa đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Để phát huy những thành tích đã đạt được, khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường, tiếp tục đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường phát triển rộng khắp, đi vào chiều sâu, nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, góp phần giữ vững an ninh, trật tự; tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động số 12-CTr/TU ngày 07/3/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TW ngày 01/12/2011 của Ban Bí thư về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới”; đồng thời triển khai thực hiện Chỉ thị số 07/CT-BCA-V28 ngày 15/8/2014 và Kế hoạch số 280/KH-BCA-V28 ngày 18/9/2014 của Bộ trưởng Bộ Công an về đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới; Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường tập trung chỉ đạo thực hiện tốt những nội dung, nhiệm vụ công tác trọng tâm sau:

1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối, chính sách, Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước và của Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh về bảo đảm an ninh, trật tự và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, trọng tâm là: Nghị quyết số 28/NQ/TW Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương khóa XI, ngày 25/10/2013 về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”; Chỉ thị số 48-CT/TW ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới”, Chương trình hành động số 12-CTr/TU ngày 07/3/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TW ngày 01/12/2011 của Ban Bí thư về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới”; Nghị định số 06/2013/NĐ-CP ngày 09/01/2013 của Chính phủ quy định về “Bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp”; Chỉ thị số 13/CT-UBND ngày 27/8/2012 của UBND tỉnh triển khai thực hiện Thông tư 23/2012/TT-BCA-V28 ngày 27/4/2012 của Bộ Công an về xây dựng khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh trật tự”; Nghị định số 06/2014/NĐ-CP ngày 21/01/2014 của Chính phủ về quy định biện pháp vận động quần chúng bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội; Chỉ thị 04/CT-BCA-V28 ngày 21/4/2014 của Bộ Công an về “Tăng cường xây dựng, củng cố nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới” để nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và học sinh, sinh viên về vị trí, ý nghĩa của công tác bảo đảm an ninh, trật tự và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Thủ trưởng các cơ quan, doanh nghiệp, trường học phải chịu trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và chịu trách nhiệm về tình hình an ninh, trật tự của cơ quan, đơn vị mình.

2. Thủ trưởng các cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường chỉ đạo việc đánh giá đúng thực trạng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường; qua đó tăng cường đổi mới nội dung, hình thức và phương pháp xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới phù hợp với đặc điểm của từng cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường nhằm đạt được tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” theo quy định tại Thông tư số 23/2012/TT-BCA ngày 27/4/2012 của Bộ Công an. Cần tập trung xây dựng các mô hình trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường về phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội; xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh nơi công sở, kết hợp với phong trào xây dựng “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”; gắn công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường với các phong trào cách mạng khác của Đảng và Nhà nước; tổ chức thực hiện có hiệu quả Quyết định số 521/QĐ-TTg ngày 13/6/2005 của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Công an, UBND tỉnh, Công an tỉnh về “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.

3. Tăng cường phối hợp tổ chức vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và học sinh, sinh viên thực hiện nghiêm chỉnh các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các nội quy, quy chế bảo vệ an toàn cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường; nâng cao ý thức cảnh giác trong công tác phòng, chống tội phạm; phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí trong một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức; chủ động phòng ngừa và làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch lợi dụng mạng internet, sử dụng các trang mạng xã hội và các thông tin khác để bôi nhọ, vu cáo, xuyên tạc, kích động, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc; khắc phục tình trạng sơ hở, mất cảnh giác với các thế lực thù địch và tội phạm khác; tích cực tham gia bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, an ninh tư tưởng - văn hóa, an ninh kinh tế, an ninh thông tin, nhất là an ninh mạng, khắc phục tình trạng lộ, lọt thông tin mật của Đảng, Nhà nước; tích cực bảo vệ tài sản, giữ gìn trật tự, kỷ cương trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường.

4. Quan tâm xây dựng, củng cố lực lượng bảo vệ chuyên trách và bán chuyên trách, các tổ chức quần chúng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở theo hướng tự phòng, tự quản, tự bảo vệ và tự giải quyết; tổ chức thực hiện nghiêm túc Nghị định số 06/2013/NĐ-CP ngày 09/01/2013 của Chính phủ quy định về “Bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp”; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn hoạt động cho lực lượng bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường. Phối hợp tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về an ninh, trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ cho cán bộ làm công tác quản lý, đoàn thể trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường; triển khai, thực hiện và xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ, gắn với phong trào “Công an nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy”, phong trào thi đua “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh - Công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ” trong lực lượng bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp, trường học.

Thường xuyên tổ chức rà soát và đề xuất sơ kết, tổng kết việc thực hiện các quy chế, thông tư liên tịch… về phối hợp giữa Công an tỉnh với các sở, ban, ngành trong công tác đảm bảo an ninh, trật tự và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường; xây dựng nội quy, quy chế, quy ước về công tác an ninh, trật tự trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường; phối hợp xây dựng các “mô hình liên kết” thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong các cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường với các địa bàn giáp ranh, giữa cơ quan, đơn vị với Công an xã, phường, thị trấn.

5. Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên và các tầng lớp nhân dân hiểu rõ việc xâm phạm chủ quyền thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, nhất là xâm phạm vùng biển của Việt Nam; chủ động phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi quá khích; kiên quyết không để xảy ra biểu tình trái pháp luật, không để xảy ra gây rối an ninh, trật tự trong mọi tình huống; củng cố hệ thống tổ chức Đảng, Công đoàn, Đoàn thanh niên và các tổ chức quần chúng tại các doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong công nhân, chủ doanh nghiệp. Tăng cường công tác bảo vệ các cơ quan, công sở, các mục tiêu trọng điểm về chính trị, kinh tế. Đẩy mạnh công tác vận động, tuyên truyền thông qua các phương tiện thông tin đại chúng để mọi tầng lớp nhân dân thấu hiểu các giải pháp và nỗ lực trong việc giải quyết các vấn đề quốc tế có liên quan đến an ninh chính trị quốc gia của Đảng, Nhà nước ta.

6. Các cơ quan, doanh nghiệp, trường học phải đăng ký, thực hiện đạt tiêu chuẩn An toàn về an ninh, trật tự theo Chỉ thị số 13/CT-UBND ngày 27/8/2012 của UBND tỉnh triển khai thực hiện Thông tư 23/2012/TT-BCA-V28 ngày 27/4/2012 của Bộ Công an về xây dựng khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh trật tự”; thường xuyên tổ chức kiểm tra, đánh giá, phân loại phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong các cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường; báo cáo Ủy ban nhân dân cùng cấp xét duyệt, công nhận đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” cho cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường. Quan tâm sơ kết, tổng kết các mô hình, điển hình tiên tiến trong các cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường; biểu dương, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc; thông báo các kinh nghiệm hay, điển hình tiên tiến trên các phương tiện thông tin đại chúng để nhân dân hiểu, làm theo; tổ chức gặp mặt biểu dương, khen thưởng các cơ quan, doanh nghiệp, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đảm bảo an ninh, trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

7. Kiện toàn tổ chức và tăng cường cán bộ có năng lực, có trách nhiệm cho công tác xây dựng phong trào các cấp; xây dựng đội ngũ cán bộ chuyên sâu, bố trí ổn định và có năng lực tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chính quyền tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Thủ trưởng các sở, ban ngành, đoàn thể, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này. Giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan giúp UBND tỉnh hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc tổ chức thực hiện.

Chỉ thị này thay thế Chỉ thị số 04/2001/CT-UB ngày 12/3/2001 của Chủ tịch UBND tỉnh về đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong các cơ quan, doanh nghiệp, trường học trong tình hình mới./.

 

 

CHỦ TỊCH
Phạm Đình Cự

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 28/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu28/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/10/2014
Ngày hiệu lực23/10/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 28/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 28/CT-UBND 2014 đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc Phú Yên


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 28/CT-UBND 2014 đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc Phú Yên
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu28/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Phú Yên
        Người kýPhạm Đình Cự
        Ngày ban hành23/10/2014
        Ngày hiệu lực23/10/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 28/CT-UBND 2014 đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc Phú Yên

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 28/CT-UBND 2014 đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc Phú Yên

           • 23/10/2014

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 23/10/2014

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực