Chỉ thị 28/CT-UBND

Chỉ thị 28/CT-UBND năm 2014 tiếp tục tăng cường công tác quản lý và phát triển chợ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Nội dung toàn văn Chỉ thị 28/CT-UBND 2014 tăng cường quản lý phát triển chợ Đồng Nai


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 28/CT-UBND

Đồng Nai, ngày 01 tháng 12 năm 2014

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TIẾP TỤC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ VÀ PHÁT TRIỂN CHỢ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI

Thời gian qua, triển khai Nghị định số 02/2003/NĐ-CP ngày 14/01/2003 của Chính phủ về phát triển và quản lý chợ, Nghị định số 114/2009/NĐ-CP ngày 23/12/2009 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 02/2003/NĐ-CP ngày 14/01/2003 của Chính phủ về phát triển và quản lý chợ, công tác phát triển và quản lý chợ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đã có nhiều chuyển biến tích cực. Đến nay, toàn tỉnh có 166 chợ trong quy hoạch đang hoạt động, gồm 08 chợ hạng 1, 29 chợ hạng 2, 129 chợ hạng 3. Hệ thống chợ đã góp phần tích cực trong việc đẩy mạnh sản xuất, lưu thông hàng hóa, phục vụ tốt đời sống nhân dân. Hầu hết các Sở, ngành, địa phương có sự quan tâm, chỉ đạo sát sao công tác phát triển và quản lý chợ, tuy nhiên vẫn còn một số nội dung liên quan đến công tác quản lý nhà nước về chợ triển khai khá chậm, cụ thể như công tác đầu tư, sửa chữa nâng cấp, di dời, giải tỏa chợ; việc thành lập Ban quản lý chợ, phê duyệt nội quy chợ, phê duyệt phương án bố trí, sắp xếp ngành nghề kinh doanh, sử dụng điểm kinh doanh tại chợ; việc giám sát các chợ đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, niêm yết giá và bán theo giá niêm yết; việc chuyển đổi công năng chợ đối với chợ hoạt động không hiệu quả; việc xử lý đối với các chợ tạm, chợ tự phát; việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chợ; xử lý cấp giấy chứng nhận điểm kinh doanh không thời hạn tại chợ; xử lý dứt tình trạng hộ kinh doanh sinh sống trong phạm vi đất chợ (sử dụng điểm kinh doanh để kết hợp với nhà ở); việc xây dựng chợ văn hóa/văn minh,…

Để khắc phục các tồn tại, hạn chế nêu trên, nhằm đẩy mạnh công tác quản lý Nhà nước về chợ trong thời gian tới, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai yêu cầu Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ngành và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa tập trung triển khai các nội dung sau:

1. Sở Công Thương

a) Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành, điều chỉnh, sửa đổi kịp thời các văn bản liên quan đến công tác quản lý Nhà nước về chợ;

b) Khẩn trương hoàn chỉnh đề án quy hoạch mạng lưới chợ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2020, định hướng đến năm 2025 trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt, việc này hoàn thành trước ngày 15/12/2014. Sau khi Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt quy hoạch, Sở Công Thương có trách nhiệm thực hiện công bố và phối hợp các địa phương tổ chức thực hiện tốt quy hoạch mạng lưới chợ với tính khả thi và mang lại hiệu quả cao;

c) Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định quy định mức hỗ trợ đầu tư xây dựng chợ nông thôn trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2015-2020 sau khi được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua Nghị quyết. Công việc hoàn thành trước ngày 31/12/2014 và tổ chức triển khai ngay sau khi Quyết định ban hành;

d) Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định thu phí chợ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai sau khi được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua Nghị quyết. Công việc hoàn thành trước ngày 31/12/2014;

đ) Triển khai các văn bản pháp luật liên quan đến công tác quản lý nhà nước về chợ cho cán bộ quản lý thương mại - dịch vụ, lãnh đạo Ủy ban nhân dân cấp xã, Ban Quản lý chợ. Đồng thời chỉ đạo, phối hợp các đơn vị có chức năng thực hiện việc đào tạo nghiệp vụ quản lý, kinh doanh và khai thác chợ đối với các Ban Quản lý chợ, doanh nghiệp, hợp tác xã để các đơn vị này nắm bắt và tổ chức tốt các quy định của pháp luật hiện hành; tổ chức các lớp kỹ năng bán hàng cho các hộ kinh doanh nhằm nâng cao nhận thức về vai trò, năng lực và hiệu quả hoạt động bán hàng của hộ kinh doanh tại các chợ truyền thống, góp phần đáp ứng tiêu chuẩn công nhận chợ đạt tiêu chuẩn văn minh/văn hóa trên địa bàn tỉnh;

e) Chủ trì, phối hợp Sở Y tế, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham mưu đề xuất việc quản lý an toàn thực phẩm tại các chợ;

g) Chỉ đạo Chi cục Quản lý thị trường phối hợp với các cơ quan liên quan, các doanh nghiệp, hợp tác xã quản lý, kinh doanh và khai thác chợ, Ban quản lý chợ thường xuyên kiểm tra, đôn đốc tình hình niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết tại các điểm kinh doanh trong các chợ; gắn việc kiểm tra tình hình thực hiện quy định pháp luật về giá với kiểm tra tình hình thực hiện quy định của pháp luật về đo lường, bảo đảm chất lượng hàng hóa, chống sản xuất và kinh doanh hàng gian, hàng giả, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm và phòng chống dịch bệnh tại các chợ. Xử lý nghiêm theo thẩm quyền đối với các hành vi vi phạm quy định pháp luật của tổ chức cá nhân tham gia kinh doanh tại chợ;

h) Theo dõi, hỗ trợ, đôn đốc các địa phương trong triển khai xây dựng mô hình chợ văn minh/văn hóa theo kế hoạch đăng ký. Thường xuyên kiểm tra, kiểm soát các chợ đã được công nhận chợ văn minh/văn hóa đảm bảo chợ duy trì tốt các tiêu chí đã đạt;

i) Tổ chức đoàn khảo sát, học tập kinh nghiệp các địa phương có mô hình quản lý chợ tiên tiến, hiệu quả để nghiên cứu vận dụng vào tỉnh Đồng Nai.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư

a) Khẩn trương tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định quy định về quy trình đầu tư xây dựng chợ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Công việc hoàn thành trước ngày 31/3/2015;

b) Phối hợp Sở Tài chính cân đối, bố trí vốn đầu tư xây dựng chợ nông thôn theo Quyết định do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành;

c) Đẩy mạnh công tác kêu gọi, thu hút đầu tư trong, ngoài tỉnh thực hiện đầu tư xây dựng chợ trên địa bàn tỉnh phù hợp với quy mô, vị trí đã được phê duyệt;

d) Thực hiện công tác giám sát đánh giá dự án đầu tư đối với các dự án chợ đã được UBND tỉnh cấp giấy chứng nhận đầu tư theo quy định tại Quyết định 13/2014/QĐ-UBND ngày 25/4/2014 ban hành quy chế phối hợp quản lý nhà nước các dự án đầu tư sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh Đồng Nai;

đ) Phối hợp Sở Công Thương, Sở Tài chính hướng dẫn Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa về trình tự, thủ tục triển khai việc đấu thầu kinh doanh và khai thác chợ trên địa bàn tỉnh.

3. Sở Tài chính

a) Phối hợp với Cục Thuế tỉnh ban hành văn bản hướng dẫn Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa và các đơn vị có liên quan về thực hiện các cơ chế tài chính về chợ, thu phí chợ và mức trích phí chợ, khấu hao tài sản chợ, phương pháp xác định mức giao đấu thầu kinh doanh, khai thác chợ. Công việc hoàn thành trước ngày 30/3/2015;

b) Triển khai các nhiệm vụ được phân công tại Quyết định quy định mức hỗ trợ đầu tư xây dựng chợ nông thôn trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2015-2020 do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành;

c) Thường xuyên kiểm tra, kiểm soát và xử lý nghiêm theo thẩm quyền những hành vi của các tổ chức, cá nhân vi phạm quy định của pháp luật về giá như không thực hiện niêm yết giá hoặc niêm yết giá không đúng quy định, bán không đúng giá niêm yết tại các điểm giao dịch, mua bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ tại các chợ do doanh nghiệp, hộ kinh doanh tự định giá và những hành vi vi phạm pháp luật khác lợi dụng tình hình tăng giá một số mặt hàng để nâng giá theo nhằm mục đích trục lợi;

d) Phối hợp với các sở, ngành liên quan giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong quá trình đầu tư xây dựng, quản lý kinh doanh khai thác chợ thuộc lĩnh vực quản lý của Sở Tài chính đối với những chợ có đầu tư từ ngân sách; phối hợp với ngành thuế và các sở, ngành liên quan theo dõi và kiểm tra thực hiện thu nộp ngân sách tiền sử dụng đất, tiền thuê đất và các khoản phải nộp khác của các doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh khai thác và quản lý chợ.

4. Sở Xây dựng

a) Phối hợp các địa phương hướng dẫn công tác đầu tư xây dựng chợ, đáp ứng tiêu chuẩn thiết kế theo Quyết định số 3621/QĐ-BKHCN ngày 28/12/2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ về công bố tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 9211: 2012 Chợ - Tiêu chuẩn thiết kế và các quy chuẩn, tiêu chuẩn khác có liên quan;

b) Chủ trì, phối hợp các sở, ngành (đặc biệt là Sở Công Thương), Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa trong việc tổ chức rà soát, kiểm tra, thẩm định thiết kế dự án xây dựng đảm bảo phù hợp quy hoạch, quy chuẩn, tiêu chuẩn có liên quan, nhất là đối với chợ hạng I, chợ tại các trung tâm huyện, cụm xã, xã nông thôn mới;

c) Chủ trì, phối hợp các sở, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa tham mưu đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành suất đầu tư đối với từng hạng chợ trên địa bàn tỉnh gắn với Chương trình nông thôn mới đến năm 2020, để các địa phương nghiên cứu thực hiện. Công việc hoàn thành trước ngày 30/6/2015;

d) Phối hợp với Sở Công Thương và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa trong công tác lập quy hoạch mạng lưới chợ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai nhằm đảm bảo sự phù hợp các quy định chuyên ngành, quy hoạch chuyên ngành, quy hoạch xây dựng. Thanh tra, kiểm tra việc tuân thủ pháp luật về quy hoạch và xây dựng chợ trên địa bàn tỉnh và thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

5. Sở Tài nguyên và Môi trường

a) Chủ trì, phối hợp Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa hướng dẫn cho các đơn vị đang quản lý, sử dụng đất chợ mà chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chợ thực hiện rà soát, kê khai hiện trạng sử dụng đất, hoàn chỉnh hồ sơ báo cáo, tham mưu đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, chỉ đạo cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chợ theo quy định. Công việc hoàn thành trước ngày 30/6/2015.

Trên cơ sở hiện trạng sử dụng đất của các đơn vị, Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức kiểm tra thực tế sử dụng đất và trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định xử lý theo quy định tại Điều 25, Nghị định số 43/2014/NĐ-CP của Chính phủ.

b) Phối hợp Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa và các đơn vị liên quan kiểm tra, chấn chỉnh công tác bảo vệ môi trường, đảm bảo việc thu gom và xử lý rác thải, nước thải tại các chợ đang hoạt động;

c) Hướng dẫn Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa trong việc rà soát, tổng hợp, cập nhật quy hoạch mạng lưới chợ vào quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất theo quy định;

d) Thường xuyên kiểm tra, thanh tra tiến độ thực hiện các dự án chợ đã được cho thuê đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định thu hồi đối với các trường hợp phải thu hồi theo pháp luật đất đai.

6. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

a) Tiếp tục triển khai có hiệu quả dự án Lifsap và các chương trình, dự án khác có liên quan đến việc xây dựng, nâng cấp khu vực tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp tại chợ;

b) Chủ trì, phối hợp Sở Y tế trong việc quản lý và kiểm soát nguồn gốc nông sản, thịt gia súc, thịt gia cầm, thủy hải sản, thực phẩm đưa vào chợ;

c) Phối hợp với Sở Y tế công bố danh sách các cơ sở sản xuất, chế biến, giết mổ đảm bảo điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm để tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, hợp tác xã, các hộ kinh doanh tại chợ trong liên kết tiêu thụ;

d) Thường xuyên tổ chức đoàn liên ngành kiểm soát chặt chẽ các nguồn nông sản thực phẩm vào chợ, tăng cường quản lý an toàn thực phẩm trong suốt quá trình sản xuất, thu gom, vận chuyển, giết mổ sản phẩm động vật và thủy hải sản trên thị trường, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật.

7. Sở Nội vụ

a) Chủ trì, phối hợp Sở Tài chính ban hành văn bản hướng dẫn các địa phương, đơn vị có liên quan trong việc ban hành quyết định thành lập, các chính sách chế độ (lương và phụ cấp) của Ban Quản lý chợ theo hình thức đơn vị sự nghiệp có thu, để triển khai thống nhất, đồng bộ trên toàn tỉnh. Công việc hoàn thành trước ngày 31/12/2014;

b) Hướng dẫn thực hiện chế độ chính sách và quản lý đối với cán bộ, viên chức thuộc Ban quản lý chợ trong biên chế nhà nước khi chuyển sang doanh nghiệp hoặc hợp tác xã quản lý, kinh doanh chợ. Công việc hoàn thành trước ngày 31/12/2014;

8. Sở Khoa học và Công nghệ

a) Phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa trang bị cân đối chứng tại các chợ đủ điều kiện và thường xuyên thực hiện kiểm tra, các phương tiện cân, đo tại chợ nhằm bảo đảm quyền lợi của người tiêu dùng;

b) Chỉ đạo Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Phòng Kinh tế/Kinh tế và Hạ tầng thường xuyên giám sát tình hình hoạt động của cân đối chứng; kiểm tra công tác đo lường, chất lượng hàng hóa bán tại các chợ;

c) Hỗ trợ, hướng dẫn việc ứng dụng tin học phục vụ vào công tác báo cáo của các Ban quản lý chợ cho cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

9. Sở Y tế

a) Chỉ đạo các đơn vị thuộc Sở Y tế phối hợp Chi cục Quản lý thị trường, Ban quản lý chợ tăng cường công tác kiểm tra các hộ kinh doanh thực phẩm, dịch vụ ăn uống, vệ sinh an toàn thực phẩm, tổ chức tốt công tác phòng chống dịch bệnh tại các chợ.

b) Hướng dẫn Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa trong việc thành lập tổ kiểm tra an toàn thực phẩm tại chợ; quy trình kiểm tra nhằm đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong phạm vi chợ.

10. Sở Giao thông vận tải

a) Hướng dẫn Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa gắn quy hoạch chợ với các trục lộ nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho lưu thông hàng hoá và phương tiện vận chuyển;

b) Xem xét thẩm định các phương án bảo đảm an toàn giao thông của các dự án đầu tư chợ; hướng dẫn thủ tục đấu nối đối với các chợ trên các tuyến đường quốc lộ;

c) Hướng dẫn, phối hợp Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa triển khai việc sắp xếp, giải quyết các chợ lấn chiếm lòng lề đường, vi phạm lộ giới, bán kính cầu, đảm bảo an toàn giao thông.

11. Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

a) Hướng dẫn, kiểm tra việc tổ chức thực hiện an toàn lao động, vệ sinh lao động và phòng, chống cháy nổ trong phạm vi chợ, đối với tổ chức, cá nhân người sử dụng lao động tham gia kinh doanh, khai thác, quản lý chợ trên địa bàn tỉnh.

b) Giải quyết vướng mắc về chế độ, chính sách đối với các cán bộ, công nhân viên, người lao động (ngoài biên chế) làm việc tại các Ban quản lý chợ.

12. Sở Thông tin và Truyền thông

Phối hợp với các địa phương chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng ở địa phương thực hiện tốt công tác tuyên truyền để thương nhân và người tiêu dùng hiểu rõ và chấp hành nghiêm các chủ trương, chính sách của tỉnh về quy hoạch, xây dựng mới, di dời giải tỏa chợ, vệ sinh an toàn thực phẩm, niêm yết giá,… từng bước thay đổi diện mạo chợ, thực hiện tốt văn minh thương nghiệp trong tình hình hội nhập kinh tế hiện nay.

13. Công an tỉnh Đồng Nai

a) Tổ chức thực hiện chức năng quản lý nhà nước về an ninh trật tự; kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật, xâm phạm an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội tại các chợ. Trong đó, thường xuyên chỉ đạo các cơ quan chức năng thực hiện kiểm tra, chấn chỉnh, xử lý tình trạng hộ kinh doanh sinh sống trong phạm vi đất chợ (sử dụng điểm kinh doanh để kết hợp với nhà ở);

b) Chỉ đạo lực lượng công an của các địa phương phối hợp tích cực với các phòng, ban của huyện, thị xã, thành phố trong xử lý dẹp bỏ các chợ lấn chiếm lòng lề đường, chợ tự phát nhằm đảm bảo an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ và vệ sinh môi trường.

c) Chỉ đạo lực lượng công an chức năng phối hợp với Chi cục Quản lý thị trường kiểm tra tình hình thực hiện quy định của pháp luật về đo lường, bảo đảm chất lượng hàng hóa, chống sản xuất và kinh doanh hàng gian, hàng giả, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm và phòng chống dịch bệnh tại các chợ.

14. Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy tỉnh Đồng Nai

a) Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật và kiến thức về phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ theo quy định của pháp luật hiện hành; hướng dẫn các chợ kiện toàn, duy trì hoạt động và huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy đối với đội phòng cháy chữa cháy cơ sở; lập và tổ chức thực tập phương án chữa cháy, cứu nạn cứu hộ tại các chợ.

b) Định kỳ tiến hành kiểm tra các điều kiện an toàn phòng cháy chữa cháy tại các chợ, phát hiện các sơ hở, thiếu sót, vi phạm quy định về an toàn phòng cháy chữa cháy để hướng dẫn Ban quản lý chợ khắc phục kịp thời. Việc kiểm tra cần chú trọng việc bố trí, sắp xếp hàng hóa, việc cơi nới mái vòm, mái vẩy, lấn chiếm đường giao thông, lối đi, lối đi chung; việc sử dụng hệ thống điện; việc trang bị phương tiện, hệ thống phòng cháy chữa cháy theo quy định; việc thực hiện chế độ tự kiểm tra, khắc phục các thiếu sót về phòng cháy chữa cháy, tình hình hoạt động của đội phòng cháy chữa cháy cơ sở; việc mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc…Các vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy tại các chợ cần được xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

15. Liên minh Hợp tác xã tỉnh

a) Tiến hành sơ kết, đánh giá hiệu quả mô hình hợp tác xã kinh doanh, quản lý chợ, trên cơ sở đó tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành cơ chế, chính sách nhằm nhân rộng mô hình này. Công việc hoàn thành trước ngày 30/6/2015;

b) Hướng dẫn các hợp tác xã kinh doanh, quản lý chợ, nghiên cứu thiết lập mối liên kết với đầu mối cung cấp hàng hóa, tạo nguồn hàng đủ lớn và ổn định để bảo đảm cung cấp thường xuyên cho các hộ kinh doanh tại chợ và mạng lưới bán lẻ, góp phần điều tiết cung cầu, kiểm soát và ổn định giá cả thị trường.

16. Cục Thuế tỉnh Đồng Nai

Hướng dẫn các đơn vị quản lý, kinh doanh chợ, các thương nhân đăng ký, kê khai thuế, tổ chức thu thuế và các khoản phải thu khác theo quy định của pháp luật.

17. Thủ trưởng các sở, ngành liên quan khác

Thực hiện tham mưu, đề xuất cho Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức thực hiện công tác quản lý Nhà nước về phát triển và quản lý chợ trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định.

18. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh, Hội Nông dân tỉnh

Đề nghị tăng cường công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân, hộ kinh doanh cùng góp sức xây dựng đời sống văn hóa mới, nâng cao nhận thức của nhân dân trong tiêu dùng hàng hóa: không mua, bán tại các các chợ tự phát không đúng quy hoạch, các điểm buôn bán lấn chiếm lòng, lề đường; đồng thời chấp hành tốt các chủ trương chính sách của nhà nước trong việc di dời, giải tỏa chợ.

19. Báo Đồng Nai, Báo Lao động Đồng Nai, Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Nai

Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan quản lý nhà nước thường xuyên phổ biến các văn bản pháp luật, các chính sách khuyến khích ưu đãi đầu tư xây dựng phát triển chợ đến các thành phần kinh tế trong và ngoài tỉnh; tuyên truyền, đưa tin nhằm nâng cao nhận thức của người tiêu dùng, nâng cao nhận thức của thương nhân về văn minh thương mại, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm, phòng chống cháy nổ, an toàn giao thông, xây dựng chợ văn minh/văn hóa...

20. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa

Giao Chủ tịch UBND các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa chịu trách nhiệm trực tiếp quản lý và phát triển chợ trên địa bàn, UBND tỉnh Đồng Nai yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa tập trung thực hiện các nội dung sau:

a) Công bố quy hoạch xây dựng chợ, kế hoạch sử dụng đất chợ nhằm công khai trong việc kêu gọi đầu tư, sửa chữa nâng cấp, di dời, giải tỏa chợ. Đề xuất các giải pháp và chính sách tích cực, đồng bộ để giải phóng mặt bằng, quản lý các hoạt động của chợ theo đúng quy định của nhà nước;

b) Lập kế hoạch, phân kỳ đầu tư xây dựng, nâng cấp sửa chữa chợ trên địa bàn theo quy hoạch và tổ chức thực hiện; chủ động bố trí ngân sách địa phương kết hợp với ngân sách tỉnh hỗ trợ đầu tư xây dựng chợ nông thôn. Tổ chức kiểm tra, giám sát chất lượng xây dựng công trình chợ có sự hỗ trợ kinh phí từ ngân sách Nhà nước; kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về thu chi tài chính, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm, phòng cháy chữa cháy và các quy định khác, thực hiện các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của các chợ trên địa bàn;

c) Phối hợp các sở, ngành (đặc biệt là Sở Công Thương) trong việc tổ chức thẩm định, cấp phép xây dựng, phê duyệt phương án sắp xếp ngành nghề, điểm kinh doanh, quy định thời hạn thuê điểm kinh doanh, mức thu đầu tư chợ của dự án chợ (theo phân cấp), nhất là đối với chợ hạng I, chợ đầu tư xây dựng tại các trung tâm huyện, cụm xã, xã nông thôn mới;

d) Phê duyệt Quyết định thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ của Ban Quản lý chợ, phê duyệt nội quy chợ, phê duyệt phương án sắp xếp ngành nghề, điểm kinh doanh tại chợ, quy định cụ thể việc sử dụng, thuê, thời hạn thuê và các biện pháp quản lý điểm kinh doanh tại chợ tại địa phương. Công việc hoàn thành trước ngày 30/6/2015;

đ) Chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn, Ban quản lý chợ đẩy nhanh tiến độ hoàn chỉnh hồ sơ thủ tục đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chợ. Xử lý dứt điểm việc cấp giấy chứng nhận điểm kinh doanh không thời hạn, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân trong phạm vi đất chợ, các trường hợp thuê các điểm kinh doanh tại chợ không kinh doanh trong thời gian dài. Công việc hoàn thành trước ngày 30/6/2015;

e) Tập trung chỉ đạo xoá bỏ hoặc di dời các chợ tự phát, các điểm buôn bán lấn chiếm lòng, lề đường, vi phạm hành lang an toàn giao thông đường bộ, an ninh trật tự, gây ô nhiễm môi trường, vi phạm an toàn thực phẩm, trong đó chú trọng đến xây dựng kế hoạch, lộ trình xoá bỏ hoặc di dời các chợ tự phát cùng các giải pháp xử lý các vấn đề có liên quan như: Dự kiến địa điểm bố trí, sắp xếp các điểm kinh doanh tự phát vào nơi buôn bán phù hợp, các chính sách hỗ trợ; gắn trách nhiệm của chính quyền cơ sở cũng như các cơ quan có liên quan trong việc để phát sinh chợ tự phát cũng như để tái phát chợ tự phát.

g) Thực hiện đúng Quyết định số 30/2007/QĐ-UBND ngày 03/5/2007 của UBND tỉnh Đồng Nai về ban hành quy định về trình tự, thủ tục giải tỏa, di dời chợ trên địa bàn tỉnh, trong đó chú trọng việc công bố công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, thời gian thực hiện, phương án bố trí chợ tạm cho thương nhân trong quá trình thi công di dời chợ, các chính sách chế độ hỗ trợ di dời, giải tỏa chợ có liên quan. Không để xảy ra tình trạng khiếu nại tập thể, khiếu nại vượt cấp gây mất trật tự, an ninh xã hội.

h) Đẩy mạnh công tác đấu thầu kinh doanh, khai thác và quản lý chợ theo Quyết định số 75/2008/QĐ-UBND ngày 05/11/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai, chỉ đạo và phê duyệt chế độ chính sách và quản lý đối với viên chức, người lao động thuộc Ban quản lý chợ trong biên chế nhà nước khi chuyển sang doanh nghiệp hoặc hợp tác xã quản lý, kinh doanh chợ;

i) Chỉ đạo phòng Tài chính - Kế hoạch chủ trì, phối hợp phòng Kinh tế/ Kinh tế và Hạ tầng, Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn thực hiện tốt việc giao dự toán thu chi phí chợ, phê duyệt báo cáo quyết toán thu chi phí chợ của Ban quản lý chợ. Phê duyệt phương án mức thu đầu tư chợ của thương nhân đầu tư xây dựng kinh doanh khai thác ở các chợ mới xây dựng;

k) Tăng cường chỉ đạo các Ban quản lý chợ, thương nhân kinh doanh quản lý chợ kiểm tra, kiểm soát, giám sát hộ kinh doanh trong thực hiện nội quy, quy chế hoạt động của chợ; hướng dẫn và yêu cầu các hộ kinh doanh thực hiện niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết tại các điểm kinh doanh trong các chợ. Hướng dẫn Ban quản lý chợ về ký hợp đồng cho thuê điểm kinh doanh, lập các phương án sửa chữa, nâng cấp chợ; giám sát, kiểm tra việc vận động các hộ kinh doanh đóng góp tiền sửa chữa, nâng cấp chợ của Ban quản lý chợ;

l) Chỉ đạo các phòng, ban, cơ quan chức năng, Ban quản lý chợ rà soát, xử lý dứt điểm tình trạng hộ kinh doanh sinh sống trong phạm vi đất chợ (sử dụng điểm kinh doanh để kết hợp với nhà ở);

m) Xử lý các hành vi vi phạm pháp luật, giải quyết các vướng mắc, khiếu nại theo thẩm quyền liên quan đến hoạt động của chợ trên địa bàn;

n) Định kỳ sơ kết, tổng kết đánh giá hoạt động chợ trên địa bàn, báo cáo Sở Công Thương và Ủy ban nhân dân tỉnh.

21. Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn

a) Triển khai, thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước trên địa bàn; giám sát và chỉ đạo việc cải tạo các chợ hạng III được đầu tư bằng vốn ngân sách đúng quy định. Phối hợp, hỗ trợ chủ đầu tư tổ chức lấy ý kiến của nhân dân và hộ kinh doanh để xác định quy mô và thời điểm đầu tư xây dựng, sửa chữa nâng cấp chợ phù hợp;

b) Tổ chức phổ biến, quán triệt nhân dân không mua bán tại các chợ tự phát, tại các tụ điểm kinh doanh không đúng quy định và buôn bán hàng rong gây cản trở giao thông, ảnh hưởng mỹ quan đô thị; không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, an toàn về cháy nổ, gây ô nhiễm môi trường;

c) Tích cực phối hợp các phòng, đơn vị có liên quan tổ chức kiểm tra, chấn chỉnh không để xảy ra tình trạng lấn chiếm lòng, lề đường để kinh doanh; phối hợp xây dựng và thực hiện kế hoạch giải tỏa các chợ tự phát, các tụ điểm kinh doanh không đúng quy hoạch và quy định nhằm từng bước chỉnh trang đô thị. Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố về việc để phát sinh chợ tự phát trên địa bàn quản lý;

d) Phối hợp với các cơ quan liên quan của tỉnh, huyện kiểm tra, xử lý theo thẩm quyền các hành vi vi phạm pháp luật tại các chợ, thực hiện các biện pháp về phát triển và quản lý chợ trên địa bàn.

đ) Phối hợp với các cơ quan chức năng để quản lý tốt các chợ trên địa bàn, duy trì tốt trật tự an ninh tại khu vực chợ, phối hợp sắp xếp mua bán văn minh lịch sự trong khu vực chợ. Cương quyết không để xảy ra tình trạng hộ kinh doanh sinh sống trong phạm vi đất chợ (sử dụng điểm kinh doanh để kết hợp với nhà ở). Đồng thời, tổ chức hoà giải tranh chấp giải quyết khiếu nại phát sinh ở chợ theo thẩm quyền quy định

e) Tổng hợp, báo cáo hoạt động của các chợ trên địa bàn với Ủy ban nhân dân cấp huyện.

Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa chịu trách nhiệm triển khai Chỉ thị này và các Chỉ thị khác của Ủy ban nhân dân tỉnh đối với công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực đầu tư phát triển, quản lý chợ, định kỳ báo cáo gửi về UBND tỉnh (đồng gửi Sở Công Thương để tổng hợp).

Giao trách nhiệm Sở Công Thương theo dõi, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, triển khai, thực hiện, nếu phát sinh vướng mắc báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh để chỉ đạo kịp thời.

Chỉ thị này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Công Thương;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Các Ban HĐND tỉnh;
- Văn phòng Tỉnh ủy;
- Ủy Ban MTTQ tỉnh;
- Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành;
- UBND các huyện, tx. LK, Tp. BH (thực hiện, triển khai đến UBND các xã, phường, thị trấn);
- Chánh và Phó Văn phòng UBND tỉnh;
- Hội LHPN tỉnh, Hội Nông dân tỉnh;
- Báo LĐĐN, ĐN, Đài PTTH ĐN;
- Trung tâm Công báo tỉnh;
- Lưu: VT, KT, TH,

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Đinh Quốc Thái

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 28/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu28/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/12/2014
Ngày hiệu lực01/12/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 28/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 28/CT-UBND 2014 tăng cường quản lý phát triển chợ Đồng Nai


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 28/CT-UBND 2014 tăng cường quản lý phát triển chợ Đồng Nai
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu28/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Đồng Nai
        Người kýĐinh Quốc Thái
        Ngày ban hành01/12/2014
        Ngày hiệu lực01/12/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 28/CT-UBND 2014 tăng cường quản lý phát triển chợ Đồng Nai

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 28/CT-UBND 2014 tăng cường quản lý phát triển chợ Đồng Nai

           • 01/12/2014

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 01/12/2014

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực