Chỉ thị 28/CT-UBND

Chỉ thị 28/CT-UBND năm 2011 về tăng cường thực hiện và chấn chỉnh công tác quản lý đầu tư trực tiếp nước ngoài trong thời gian tới do Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 28/CT-UBND tăng cường thực hiện và chấn chỉnh công tác quản lý


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ YÊN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 28/CT-UBND

Phú Yên, ngày 07 tháng 12 năm 2011

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG THỰC HIỆN VÀ CHẤN CHỈNH CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI TRONG THỜI GIAN TỚI

Thực hiện Nghị quyết số 13/NQ-CP ngày 07/4/2009 của Chính phủ về định hướng, giải pháp thu hút và quản lý vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài trong thời gian tới, Tỉnh đã triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp trong công tác thu hút, quản lý đầu tư trực tiếp nước ngoài. Việc thực hiện các giải pháp này trong thời gian qua bước đầu đã góp phần tạo chuyển biến tích cực trong hoạt động đầu tư nước ngoài trên địa bàn Tỉnh. Các cơ quan chức năng của Tỉnh đã có sự phối hợp trong việc thẩm tra, cấp, điều chỉnh, thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư; đã có sự phối hợp chặt chẽ các Bộ, ngành Trung ương trong công tác thẩm tra, nhất là các dự án lớn. Năm 2010 và 9 tháng đầu năm 2011, Tỉnh đã cấp mới 04 dự án và điều chỉnh 06 dự án có vốn đầu tư nước ngoài, đã quyết định chấm dứt hoạt động dự án đầu tư 01 dự án. Mặc dù bị ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới năm 2008 và 2009, tình hình lạm phát kéo dài của nền kinh tế trong nước, các dự án có vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn Tỉnh vẫn nỗ lực khắc phục khó khăn, mở rộng sản xuất, như: Công ty TNHH Công nghiệp KCP Việt Nam, Công ty TNHH Thai Nakorn Patana, Công ty TNHH Dầu khí Vũng Rô đang khẩn trương triển khai các thủ tục để có thể khởi công dự án Nhà máy lọc dầu Vũng Rô trong đầu năm 2012…

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc khắc phục những bất cập trong thu hút và quản lý đầu tư nước ngoài thời gian qua còn nhiều hạn chế. Một số dự án do điều kiện khách quan và chủ quan nên việc triển khai còn chậm, kéo dài so với tiến độ đã đề ra. Sự phối hợp giữa các ngành, địa phương trong công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai dự án sau khi được cấp Giấy chứng nhận đầu tư chưa chặt chẽ, thiếu sự đồng bộ. Cơ sở hạ tầng của Tỉnh đã được đầu tư tương đối đồng bộ, tuy nhiên vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu phát triển, nhu cầu du khách đến Tỉnh bằng đường hàng không ngày càng tăng nhưng tần suất bay còn thấp… là những rào cản đối với hoạt động đầu tư của Tỉnh, trong đó có đầu tư nước ngoài.

Nhằm tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả thực hiện Nghị quyết số 13/NQ-CP và thực hiện Chỉ thị số 1617/CT-TTg ngày 19/9/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hiện và chấn chỉnh công tác quản lý đầu tư trực tiếp nước ngoài trong thời gian tới, UBND tỉnh Phú Yên yêu cầu các sở, ngành, địa phương quán triệt và tập trung thực hiện các nhiệm vụ sau:

I. MỤC TIÊU, ĐỊNH HƯỚNG THU HÚT, QUẢN LÝ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI GIAI ĐOẠN 2011-2020

1. Mục tiêu.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả đầu tư nước ngoài phù hợp với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của Tỉnh, theo hướng khuyến khích kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài phát triển theo quy hoạch; ưu tiên thu hút các dự án có công nghệ hiện đại, thân thiện với môi trường, sử dụng có hiệu quả các nguồn tài nguyên, khoáng sản, đất đai, tạo điều kiện và tăng cường liên kết với các doanh nghiệp trong nước; tập trung thu hút vào các lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp phục vụ nông nghiệp, dịch vụ có lợi thế, có hàm lượng tri thức cao, công nghệ thông tin; dịch vụ khoa học và công nghệ, giáo dục và đào tạo, phát triển kết cấu hạ tầng; thu hút có chọn lọc công nghiệp chế biến, chế tác, công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp năng lượng, luyện kim, hóa chất; ưu tiên phát triển các dự án có sản phẩm có lợi thế cạnh tranh, các sản phẩm có khả năng tham gia mạng sản xuất và chuỗi giá trị toàn cầu.

Hạn chế các dự án đầu tư tiêu tốn năng lượng, khai thác khoáng sản không chế biến sâu. Không cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với các dự án sử dụng lãng phí năng lượng, tài nguyên, sử dụng công nghệ lạc hậu, gây ô nhiễm môi trường.

2. Định hướng thu hút đầu tư nước ngoài.

2.1. Định hướng thu hút theo ngành:

Trên cơ sở Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của Tỉnh giai đoạn 2011-2015, Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Phú Yên đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt (tại Quyết định số 122/QĐ-TTg ngày 29/8/2008), định hướng thu hút đầu tư, cụ thể như sau:

a) Ngành công nghiệp - xây dựng:

- Công nghiệp: Khuyến khích đầu tư vào các lĩnh vực: Công nghiệp lọc - hóa dầu, công nghệ thông tin, điện tử, công nghệ sinh học...; chú trọng công nghệ nguồn từ các nước công nghiệp phát triển như Hoa Kỳ, EU, Nhật Bản; gắn thu hút đầu tư nước ngoài với nghiên cứu phát triển và chuyển giao công nghệ. Khuyến khích thu hút đầu tư nước ngoài vào các ngành công nghiệp hỗ trợ nhằm giảm chi phí đầu vào về nguyên liệu, phụ liệu của các ngành công nghiệp, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của các sản phẩm sản xuất trong nước. Trước mắt, tạo điều kiện để đẩy nhanh tiến độ đầu tư dự án: Nhà máy Lọc dầu Vũng Rô. Tiếp tục kêu gọi đầu tư vào Khu kinh tế Nam Phú Yên;

- Xây dựng: Khuyến khích đầu tư nước ngoài tham gia xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật bằng các phương thức thích hợp gồm PPP, BOT, BT để xây dựng cảng biển, cảng hàng không, đường bộ, mạng lưới viễn thông, cấp nước, thoát nước và xử lý rác thải...

b) Ngành dịch vụ, du lịch: Khuyến khích đầu tư nước ngoài vào các ngành du lịch, y tế, giáo dục, đào tạo, tài chính,... góp phần đẩy mạnh công tác xã hội hóa các lĩnh vực theo chủ trương của Chính phủ. Trước mắt tập trung tạo điều kiện thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án Khu du lịch liên hợp cao cấp Phú Yên, dự án mở rộng Khu du lịch sinh thái Hòn Ngọc Bãi Tràm, Khu du lịch sinh thái Hòn Nưa và các dự án du lịch khác trên địa bàn Tỉnh.

c) Ngành nông - lâm - ngư nghiệp: Khuyến khích các dự án đầu tư ứng dụng công nghệ cao, công nghệ sinh học trong sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản nhằm phát huy lợi thế nền nông nghiệp nhiệt đới trên địa bàn Phú Yên. Khuyến khích dự án đầu tư vào lĩnh vực chế biến thực phẩm, bảo quản sau thu hoạch để nâng giá trị sản phẩm và năng lực cạnh tranh. Khuyến khích tham gia đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật phục vụ nông - lâm - ngư nghiệp,... Trước mắt tạo điều kiện để triển khai các dự án trong Khu nông nghiệp áp dụng công nghệ cao Hòa Quang, dự án Trồng cây kiểng xuất khẩu của Công ty TNHH Trồng cây kiểng xuất khẩu Phú Yên, dự án hợp tác thu mua, chế biến và xuất khẩu cá ngừ đại dương tại tỉnh Phú Yên với các công ty Nhật Bản…

2.2. Định hướng thu hút đầu tư nước ngoài theo địa bàn:

Trong thời gian tới, dự báo vốn đầu tư nước ngoài sẽ vẫn tập trung vào những địa bàn có điều kiện thuận lợi về điều kiện địa lý, tự nhiên, kết cấu hạ tầng kỹ thuật, giao thông, điện, nước đồng bộ, thuận lợi. Để tăng cường thu hút đầu tư nước ngoài tại những vùng có điều kiện kinh tế - xã hội còn khó khăn như vùng miền núi, thu hẹp khoảng cách về trình độ phát triển giữa các vùng miền, bên cạnh những ưu đãi đầu tư nước ngoài đối với vùng khó khăn, cần tăng cường đầu tư kết cấu hạ tầng bằng nguồn vốn nhà nước, ODA và các thành phần kinh tế bằng các hình thức phù hợp.

2.3. Định hướng thu hút đầu tư nước ngoài theo đối tác:

Trong thời gian, tranh thủ sự ủng hộ của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Trung tâm Xúc tiến đầu tư miền Trung tổ chức các hội nghị xúc tiến đầu tư lớn tại các quốc gia phát triển như: Châu Âu, các nước Trung Đông, Hoa Kỳ, Hàn Quốc, Nhật Bản...

3. Quản lý đầu tư nước ngoài:

- Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho nhà đầu tư, doanh nghiệp, giúp nhà đầu tư hiểu rõ các quy định của luật pháp Việt Nam trong lĩnh vực đầu tư và kinh doanh.

- Cải thiện mạnh mẽ và huy động tốt các nguồn lực trong công tác xúc tiến đầu tư; khai thác và phát huy lợi thế so sánh của Tỉnh với các địa phương khác trong cả nước, xây dựng cơ chế chính sách phù hợp với đặc thù địa phương, hài hòa trong tình hình mới để cải thiện môi trường đầu tư thông qua các chương trình hợp tác phát triển kinh tế, xã hội với các Tỉnh trong khu vực.

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát sau khi cấp Giấy chứng nhận đầu tư để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc và chấn chỉnh kịp thời những sai phạm trong quá trình triển khai dự án. Kiên quyết thu hồi những Giấy phép đầu tư các dự án cố tình kéo dài nhưng không triển khai nhằm tạo môi trường đầu tư thông thoáng và điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư thật sự tìm hiểu cơ hội đầu tư.

II. MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

Để tiếp tục thu hút và quản lý nguồn vốn đầu tư nước ngoài trong thời gian tới, các sở, ban, ngành và địa phương cần tổ chức triển khai thực hiện một số giải pháp sau:

1. Nhóm giải pháp về chính sách thu hút đầu tư:

- Tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác vận động, xúc tiến đầu tư nước ngoài theo hướng: hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi để triển khai có hiệu quả các dự án đầu tư nước ngoài đã được cấp Giấy chứng nhận đầu tư là biện pháp tốt nhất để xây dựng hình ảnh, nâng cao sự hiểu biết của nhà đầu tư nước ngoài về sức hấp dẫn và cạnh tranh của môi trường đầu tư trên địa bàn Tỉnh; hoàn thiện cơ chế, chính sách về khuyến khích đầu tư, như: chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư, chính sách đất đai, chính sách tìm kiếm và mở rộng thị trường...

- Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, giải quyết nhanh, gọn và đồng bộ các thủ tục hành chính giữa các sở, ban, ngành và các huyện, thị xã, thành phố. Tạo điều kiện thuận lợi nhất, nhanh nhất trong giải quyết các thủ tục hành chính cho các doanh nghiệp, tổ chức, công dân, đây là giải pháp quan trọng trong công tác thu hút đầu tư vào Tỉnh.

- Thực hiện các biện pháp thúc đẩy giải ngân; không cấp phép cho các dự án sử dụng công nghệ lạc hậu, hạn chế các dự án tác động xấu đến môi trường; thẩm tra kỹ các dự án sử dụng diện tích đất lớn, đặc biệt là diện tích lúa hai vụ, giao đất có điều kiện theo tiến độ dự án; cân nhắc về tỷ suất đầu tư/diện tích đất, kể cả đất trong Khu công nghiệp, Khu kinh tế. Tiến hành rà soát các dự án đã cấp giấy chứng nhận đầu tư, nhưng chưa triển khai hoặc triển khai chậm, cầm chừng trên địa bàn Tỉnh để có hướng xử lý đối với từng dự án.

2. Nhóm giải pháp về quy hoạch:

- Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác quy hoạch từ khâu lập, thẩm định, phê duyệt đến quản lý quy hoạch. Công tác xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển các ngành/sản phẩm theo hướng gắn với mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển đặt ra trong Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của Tỉnh đến năm 2020. Trên cơ sở Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của Tỉnh, cần lập quy hoạch chi tiết cho đầu tư nước ngoài theo từng ngành, lĩnh vực, từng khu vực phù hợp với định hướng phát triển. Trên cơ sở quy hoạch, cần bổ sung, hoàn chỉnh danh mục các dự án ưu tiên gọi vốn đầu tư nước ngoài, làm cơ sở cho việc tổ chức các chương trình vận động thu hút đầu tư.

- Công bố rộng rãi các quy hoạch đã được phê duyệt. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát cộng đồng đối với công tác thực hiện đầu tư phát triển theo đúng quy hoạch đã được duyệt.

3. Nhóm giải pháp về cải thiện cơ sở hạ tầng:

- Tranh thủ tối đa các nguồn lực để đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, đặc biệt là nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước; ưu tiên các lĩnh vực giao thông, cấp thoát nước, vệ sinh môi trường (xử lý chất thải rắn, nước thải,...).

- Tiếp tục xây dựng nâng cấp kết cấu hạ tầng. Đầu tư cơ sở hạ tầng trung tâm các huyện lỵ mới thành lập. Tập trung đầu tư cho giao thông, điện, cấp thoát nước, hạ tầng Khu kinh tế Nam Phú Yên và các khu công nghiệp... để tạo đột phá về phát triển công nghiệp, du lịch, dịch vụ, nông nghiệp...

- Phát triển kết cấu hạ tầng giao thông một cách đồng bộ, hợp lý; kết hợp phát triển từng bước vững chắc với những bước đột phá đi thẳng vào hiện đại, tạo nên mạng lưới hạ tầng giao thông hoàn chỉnh, tạo nên sự liên kết tốt giữa các vùng lãnh thổ, giữa đô thị và nông thôn trên phạm vi toàn Tỉnh. Trong đó, lấy các tuyến quốc lộ 1A, quốc lộ 25, quốc lộ 29 và các tuyến Tỉnh lộ trở thành đầu mối giao thông quan trọng cho toàn Tỉnh. Kêu gọi đầu tư nâng cấp cảng Vũng Rô hiện có, cảng chuyên dùng dầu khí và khu chuyển tải cho cảng quốc tế Vân Phong.

- Phối hợp Trung ương triển khai dự án Hầm đường bộ đèo Cả; nghiên cứu triển khai dự án đầu tư tuyến đường sắt từ Phú Yên lên Tây Nguyên, đầu tư nâng cấp mở rộng Sân bay Tuy Hòa đạt tiêu chuẩn quốc tế đối với sân bay nội địa, theo Chiến lược phát triển giao thông vận tải đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt (tại Quyết định số 35/2009/QĐ-TTg ngày 03/3/2009).

4. Nhóm giải pháp về nguồn nhân lực:

- Đẩy mạnh đào tạo nghề, sắp xếp mạng lưới các trường, trung tâm đào tạo, nâng cao chất lượng đào tạo đại học, cao đẳng... đáp ứng nhu cầu nhân lực tại chỗ, phù hợp với cơ cấu kinh tế - xã hội của Tỉnh. Tập trung đầu tư các trường đại học, cao đẳng và dạy nghề để đáp ứng nhu cầu đào tạo phục vụ cho các dự án lớn đã và đang chuẩn bị đầu tư trên địa bàn Tỉnh. Tăng cường xã hội hóa đào tạo, tạo điều kiện cho các tổ chức xã hội, các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế thành lập các cơ sở đào tạo trên địa bàn Tỉnh nhằm nâng cao năng lực đào tạo, đào tạo lao động có tay nghề, chất lượng cao, có trình độ ngoại ngữ để đáp ứng yêu cầu cấp bách hiện nay.

- Xây dựng đội ngũ cán bộ đủ sức thực hiện tốt chức năng quản lý Nhà nước. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức Nhà nước trên cơ sở được tiêu chuẩn hóa. Thường xuyên bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ quản lý đảm bảo am hiểu về nghiệp vụ điều hành, chỉ đạo các đơn vị kinh tế cơ sở, đồng thời có sự hiểu biết sâu về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội để có thể tham mưu cho Tỉnh trong việc chỉ đạo điều hành.

5. Nhóm giải pháp về công tác phối hợp trong quản lý Nhà nước đối với hoạt động đầu tư nước ngoài:

- Phối hợp chặt chẽ giữa Trung ương và địa phương trong việc cấp phép và quản lý các dự án đầu tư nước ngoài.

- Tiến hành tổng kết, đánh giá việc phân cấp trong quản lý nhà nước đối với hoạt động đầu tư nước ngoài trong thời gian qua, phát hiện những bất cập, kịp thời điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp.

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của chính sách, pháp luật về đầu tư và pháp luật chuyên ngành đối với các dự án đầu tư nước ngoài có quy mô lớn, sử dụng nhiều đất, các dự án khai thác tài nguyên, khoáng sản, kinh doanh bất động sản, sử dụng nhiều năng lượng, tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm môi trường…; rà soát xử lý theo quy định của pháp luật đối với các dự án chậm triển khai hoặc không triển khai; kiểm tra, giám sát hoạt động cấp, điều chỉnh, thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư của các cơ quan chức năng của Tỉnh.

6. Nâng cao chất lượng công tác thẩm tra, cấp, điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư theo nguyên tắc:

- Tuân thủ quy hoạch tổng thể phát triển các vùng kinh tế - xã hội, quy hoạch phát triển tổng thể kinh tế - xã hội của Tỉnh, quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực, sản phẩm chủ yếu.

- Tuân thủ quy trình, thủ tục cấp, điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư (về điều kiện cấp phép, lấy ý kiến thẩm tra của các Bộ, ngành liên quan).

- Chú trọng xem xét, đánh giá lợi ích kinh tế - xã hội của dự án, đặc biệt là các vấn đề liên quan đến công nghệ, môi trường sinh thái, phát triển nguồn nhân lực, tác động đến cộng đồng dân cư, sự liên kết với doanh nghiệp trong nước, thị trường, đối tác…

- Tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan chức năng, địa phương của Tỉnh với Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các Bộ quản lý ngành trong quá trình thẩm tra dự án.

7. Ban hành các tiêu chí, tiêu chuẩn kỹ thuật làm cơ sở cho việc cấp Giấy chứng nhận đầu tư và theo dõi, kiểm tra, giám sát (suất đầu tư tối thiểu đối với các dự án sử dụng nhiều đất; tiêu chuẩn về khoa học, công nghệ, môi trường; tiêu chuẩn, điều kiện khai thác tài nguyên khoáng sản…).

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các sở, ngành, địa phương trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao, tổ chức thực hiện công việc theo phân công:

a) Sở Kế hoạch và Đầu tư:

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan xây dựng trình UBND tỉnh ban hành cơ chế phối hợp trong việc thẩm tra, cấp, điều chỉnh, thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư và quản lý Nhà nước đối với hoạt động đầu tư nước ngoài trên địa bàn Tỉnh, hoàn thành trong quý II năm 2012.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan rà soát để bổ sung các quy hoạch còn thiếu, điều chỉnh các quy hoạch không còn phù hợp, hoàn thành trong năm 2012.

- Phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, địa phương và các Bộ, ngành Trung ương trong quá trình thẩm tra, cấp, điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư; cùng với các cơ quan chức năng, địa phương của Tỉnh tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tình hình triển khai thực hiện của các dự án đã được cấp Giấy chứng nhận đầu tư, đảm bảo các dự án thực hiện đúng tiến độ, đúng cam kết và pháp luật; tránh việc xử lý chồng chéo, thiếu thống nhất giữa các cơ quan chức năng.

b) Sở Lao động-Thương binh và Xã hội:

- Chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan có liên quan đánh giá về việc triển khai thực hiện các chính sách nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực;

- Phối hợp với các cơ quan có liên quan tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật lao động cho người lao động và người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp.

c) Sở Tài chính: Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Yên và các cơ quan có liên quan kiểm tra, giám sát tình hình giải ngân và hiệu quả sản xuất kinh doanh của các dự án đầu tư nước ngoài đang triển khai trên địa bàn Tỉnh, hoàn thành trong quý I năm 2012.

d) Các sở, ngành theo chức năng, nhiệm vụ được phân công tham mưu UBND tỉnh xây dựng, triển khai thực hiện các đề án nâng cao chất lượng đầu tư, hiệu quả quản lý Nhà nước và định hướng đầu tư nước ngoài trong giai đoạn 2011-2020 thuộc các ngành, lĩnh vực của mình quản lý.

2. Các sở, ngành và địa phương chịu trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện với UBND tỉnh theo đúng tiến độ, đồng thời gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp và đề xuất định hướng chính sách nhằm nâng cao hiệu quả thu hút, quản lý và sử dụng nguồn vốn đầu tư nước ngoài giai đoạn 2011-2020 trình UBND tỉnh.

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm theo dõi, tổng hợp tình hình thực hiện, kịp thời báo cáo UBND tỉnh những vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện Chỉ thị này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Phạm Đình Cự

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 28/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu28/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/12/2011
Ngày hiệu lực17/12/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 28/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 28/CT-UBND tăng cường thực hiện và chấn chỉnh công tác quản lý


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 28/CT-UBND tăng cường thực hiện và chấn chỉnh công tác quản lý
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu28/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Phú Yên
        Người kýPhạm Đình Cự
        Ngày ban hành07/12/2011
        Ngày hiệu lực17/12/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 28/CT-UBND tăng cường thực hiện và chấn chỉnh công tác quản lý

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 28/CT-UBND tăng cường thực hiện và chấn chỉnh công tác quản lý

           • 07/12/2011

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 17/12/2011

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực