Chỉ thị 28/CT-UBND

Chỉ thị 28/CT-UBND năm 2016 triển khai đợt cao điểm giải phóng mặt bằng thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Nội dung toàn văn Chỉ thị 28/CT-UBND triển khai đợt cao điểm giải phóng mặt bằng thực hiện dự án đầu tư Thanh Hóa 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 28/CT-UBND

Thanh Hóa, ngày 28 tháng 09 năm 2016

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TRIỂN KHAI ĐỢT CAO ĐIỂM GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THANH HÓA

Trong nhng năm qua, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, đề ra nhiều chủ trương, giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) nhằm cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, tạo sự hấp dẫn trong thu hút đầu tư, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, đảm bảo an ninh trật tự - xã hội và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của tỉnh.

Tuy nhiên, qua thực tế rà soát, đánh giá thực trạng công tác GPMB thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh vẫn còn nhiều tồn tại hạn chế; tỷ ldự án chậm tiến độ GPMB còn cao, ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ đầu tư công, tiến độ triển khai dự án của các doanh nghiệp, môi trường đầu tư và tăng trưởng kinh tế của tỉnh. Nguyên nhân chậm tiến độ GPMB chủ yếu là do công tác quản lý nhà nước về đất đai, về quy hoạch, xây dựng có nơi còn buông lỏng; lãnh đạo một số ngành, địa phương chưa chỉ đạo quyết liệt công tác GPMB; Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư có nơi còn yếu, làm chưa hết trách nhiệm; chưa xây dựng tiến độ cụ thể công tác GPMB để đảm bảo thời gian thực hiện và quản lý tiến độ thực hiện; đi tượng bị thu hồi đất đòi hỏi quyền lợi sai quy định, không chấp hành theo quy định của Nhà nước; việc đầu tư xây dựng khu tái định cư chưa đủ, chưa kịp thời, chất lượng chưa đảm bảo; việc xác định giá đất để bồi thường chưa phù hợp; nguồn vốn Nhà nước và vốn của nhà đầu tư thực hiện GPMB bố trí chưa đủ; công tác tháo gỡ khó khăn, vướng mắc có lúc còn chưa được kịp thời,.,.

Để nâng cao hiệu quả công tác GPMB trên địa bàn tỉnh, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 146/2015/NQ-HĐND ngày 11/12/2015 của HĐND tỉnh Thanh Hóa vnhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc các sở, Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh, Chtịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, Chủ đầu tư các dự án và đơn vị có liên quan nghiêm túc thực hiện một số nội dung sau:

1. Triển khai đợt cao điểm GPMB thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh từ ngày 01/10/2016 đến ngày 30/11/2016 với mục tiêu hoàn thành 100% yêu cầu tiến độ GPMB các dự án đầu tư sử dụng vốn Nhà nước và các dự án khác (chủ yếu dự án của doanh nghiệp) đã bố trí được nguồn vốn.

2. UBND các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm

a) Rà soát danh mục dự án, xếp thứ tự ưu tiên công tác GPMB

- Căn cứ Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của cấp huyện đã được phê duyệt, thực hiện rà soát danh mục các dự án đã được phê duyệt chủ trương đầu tư, chấp thuận chủ trương đầu tư trên địa bàn;

- Làm việc cụ thể với từng Chủ đầu tư và nhà đầu tư (gọi chung là Chủ đầu tư) về tình hình và kế hoạch thực hiện dự án (tình hình thực hiện công tác GPMB, khó khăn, vướng mắc, nguồn vốn, các giải pháp tháo gỡ khó khăn vướng mắc, ...) trên cơ sở đó thống nhất tiến độ triển khai hoặc khởi công dự án;

- Căn cứ khả năng về nguồn vốn và yêu cầu tiến độ thực hiện hoặc khởi công dự án, sắp xếp thứ tự ưu tiên các dự án cần tập trung GPMB. Lựa chọn các dự án cần khởi công và đẩy nhanh tiến độ từ nay đến cuối năm 2016 để tập trung GPMB trong đợt cao điểm (từ ngày 01/10/2016 đến ngày 30/11/2016);

- Tổng hợp, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh, thời hạn trước ngày 07/10/2016.

b) Ký cam kết giữa UBND cấp huyện và Chủ đầu tư

- Yêu cầu UBND cấp huyện thực hiện ký cam kết về tiến độ giải phóng mặt bằng với Chủ đầu tư tất cả các dự án cần GPMB trên địa bàn.

- Đối với nhng dự án cần tập trung triển khai GPMB trong đợt cao điểm, thực hiện ký cam kết trước ngày 10/10/2016. Trường hợp dự án Nhà nước thu hồi đất, Bản cam kết phải thể hiện rõ nội dung cam kết của UBND cấp huyện trong việc tổ chức thực hiện hoàn thành công tác bồi thường GPMB, thời hạn xong trước ngày 30/11/2016; cam kết của Chủ đầu tư trong việc bố trí đy đủ nguồn vốn để bồi thường GPMB, đẩy nhanh tiến độ thực hiện hoặc khởi công dự án, .... Trường hợp dự án Nhà nước không thu hồi đất, Bản cam kết phải thể hiện rõ nội dung cam kết của UBND cấp huyện trong việc tạo điều kiện thuận lợi, hỗ trợ nhà đầu tư thực hiện mua tài sản gắn liền với đất, nhận chuyển nhượng, thuê quyền sử dụng đất, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất theo quy định, thời hạn xong trước ngày 30/11/2016; cam kết của Chủ đầu tư trong việc phối hợp, hỗ trợ địa phương trong quá trình thực hiện, bố trí đầy đủ nguồn vốn để GPMB, đẩy nhanh tiến độ thực hiện hoặc khởi công dự án, ...

c) Thành lập, kiện toàn Hội đồng bồi thường GPMB các dự án đảm bảo đúng, đầy đủ thành phần theo quy định, trong đó Chủ tịch Hội đồng do Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch UBND các huyện, thxã, thành phố đảm nhận; ưu tiên btrí cán bộ tham gia đảm bảo về chuyên môn, năng lực, kinh nghiệm.

d) Xây dựng tiến độ cụ thể, chi tiết công tác GPMB các dự án đầu tư trên địa bàn; rà soát trình tự, thủ tục thực hiện công tác bồi thường GPMB các dự án; công tác chuẩn bị và thực hiện xây dựng khu tái định cư (nếu có) để phục vụ cho công tác GPMB, đảm bảo theo đúng các quy định; tổ chức giao ban định kỳ hàng tuần đgiải quyết công việc, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc; kịp thời báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh giải quyết các vấn đề khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền, đảm bảo tiến độ dự án.

e) Báo cáo Ban Thường vụ huyện, thị, thành ủy lãnh đạo các tổ chức đoàn thể trong hệ thống chính trị các cấp tham gia công tác GPMB. Tổ chức giải quyết kịp thời các khiếu nại, tố cáo, kiến nghị liên quan đến công tác GPMB. Cương quyết thực hiện cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất theo quy định đối với các trường hợp sau khi đã thực hiện và áp dụng đầy đủ chế độ chính sách và quyền lợi của người sử dụng đất nhưng không bàn giao đất.

f) Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về đất đai trên địa bàn, tập trung vào việc quản lý, thực hiện tốt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; kiên quyết ngăn chặn và giải quyết triệt để tình trạng vi phạm quy hoạch, trật tự xây dựng, lấn chiếm đất trái phép.

3. Trách nhiệm của các Chủ đầu tư

a) Phối hợp chặt chẽ với UBND cấp huyện, Hội đồng bồi thường GPMB, UBND cấp xã thực hiện công tác GPMB và giải quyết vướng mắc, khiếu nại trong quá trình thực hiện.

b) Ký cam kết về bố trí đủ nguồn vốn để thực hiện dự án. Trường hợp dự án Nhà nước thu hồi đất, kịp thời chuyển kinh phí cho Hội đồng bồi thường GPMB để chi trả theo quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của cấp có thẩm quyền; trường hợp dự án Nhà nước không thu hồi đất, thực hiện mua tài sản gắn liền với đất, nhận chuyển nhượng, thuê quyền sử dụng đất, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất theo quy định.

c) Quản lý chặt chẽ quỹ đất được bàn giao, không để xảy ra tình trạng lấn, chiếm và triển khai khởi công hoặc đẩy nhanh tiến độ dự án khi đã có mặt bằng.

4. Trách nhiệm của các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan

a) Thời hạn giải quyết các khó khăn vướng mắc liên quan đến công tác GPMB: 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị bằng văn bản của UBND cấp huyện hoặc yêu cầu của UBND tỉnh.

b) Sở Tư pháp: Có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra về trình tự, thủ tục cưỡng chế thực hiện quyết định kiểm đếm bắt buộc; cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất theo đúng quy định của pháp luật.

c) Sở Xây dựng: Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, đơn vị có liên quan hướng dẫn, giải quyết các khó khăn, vướng mắc về các chế độ, chính sách liên quan đến bồi thường thiệt hại về nhà, tài sản, công trình, vật kiến trúc xây dựng trên đất; bồi thường, hỗ trợ di chuyển mồ mả; chi phí đầu tư vào đất còn lại (nếu có).

d) Sở Tài chính: Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, đơn vị có liên quan hướng dẫn, giải quyết các khó khăn, vướng mắc vcác chế độ, chính sách liên quan đến bồi thường, hỗ trợ về cây cối, hoa màu, vật nuôi; chính sách hỗ trợ ổn định đời sống và sản xuất; chính sách hỗ trợ khác; kinh phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Tham mưu cho UBND tỉnh cân đối nguồn vốn ngân sách để phân bổ nguồn kinh phí bồi thường, hỗ trợ GPMB, đề xuất nguồn vốn để đầu tư khu tái định cư.

đ) Sở Tài nguyên và Môi trường: Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, đơn vị có liên quan hướng dẫn, giải quyết khó khăn vướng mắc về các chế độ, chính sách liên quan đến bồi thường, hỗ trợ về đất để làm cơ sở cho việc lập phương án bồi thường, hỗ trợ GPMB. Phối hợp với các sở, ngành, đơn vị có liên quan giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong công tác bồi thường GPMB.

e) Sở Lao động, Thương binh và Xã hội: Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, đơn vị có liên quan hướng dẫn, giải quyết các khó khăn, vướng mắc về các chế độ, chính sách đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm cho người trong độ tuổi lao động có đất nông nghiệp bị thu hồi.

g) Sở Kế hoạch và Đầu tư: Phối hợp với Sở Tài chính cân đối nguồn kinh phí bồi thường, hỗ trợ GPMB từ nguồn ngân sách;

h) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, đơn vị có liên quan và UBND cấp huyện hướng dẫn, xác định năng suất các loại cây trồng, giá trị hiện có của vườn cây lâu năm, chi phí đầu tư vào đất, chi phí chăm sóc đến thời điểm thu hồi đất của vườn cây lâu năm; giá trị thiệt hại của vật nuôi phải thu hồi sớm do bị thu hồi đất; hướng dẫn, giải quyết về việc thanh lý rừng trên đất thu hồi.

i) Thanh tra tỉnh: Theo chức năng nhiệm vụ, chủ động phối hợp với các ngành, đơn vị liên quan, tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc thực hiện việc giải quyết khiếu nại tố cáo trong công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư thực hiện các dự án đầu tư theo thẩm quyền, đúng pháp luật; chủ trì, tham mưu giải quyết các vụ việc thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh.

k) Công an tỉnh: Tăng cường công tác nắm bắt tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội đặc biệt tại khu vực có dự án; có phương án xử lý kịp thời những đối tượng có hành vi lôi kéo, xúi giục, chống đối, cản trở, kích động nhân dân, ... vi phạm pháp luật. Chỉ đạo công an huyện, thị xã thành phố căn cứ vào phương án cưỡng chế thu hồi đất, xây dựng kế hoạch bảo vệ trật tự, an toàn trong quá trình tổ chức thi hành cưỡng chế thu hồi đất.

l) Báo Thanh Hóa, Báo Văn hóa và Đời sống, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh tăng cường mở các chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền về pháp luật đất đai; thông tin rộng rãi chế độ, chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để người dân và doanh nghiệp được biết. Bám sát địa bàn nắm đúng, đủ thông tin, thực hiện định hướng dư luận rõ ràng, đúng tình hình, phục vụ nhiệm vụ chính trị của địa phương.

m) Đnghị Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các đoàn thể chính trị - xã hội theo chức năng, nhiệm vụ tăng cường tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và địa phương về công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; tích cực giám sát các hoạt động của các cơ quan chuyên môn, đảm bảo quyền lợi, nghĩa vụ và các lợi ích chính đáng của nhân dân trong công tác GPMB.

5. Văn phòng UBND tỉnh: tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh phân công các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, các đồng chí ủy viên UBND tỉnh để chỉ đạo, đôn đốc các huyện, thị xã, thành phố tập trung trin khai đợt cao điểm GPMB thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh đạt kết quả tốt.

6. UBND các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm định kỳ 2 tuần 1 lần (vào ngày 15 và ngày cuối tháng) báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường kết quả thực hiện Chỉ thị này để tổng hợp báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh. Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm về kết quả triển khai đt cao điểm v GPMB.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc các sở, Thủ trưởng các cơ quan ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, Chủ đầu tư các dự án và đề nghị đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này./.

 


Nơi nhận:
- TTr Tnh ủy, TTr HĐND tỉnh (để b/c);
- Ban Dân vận T
nh ủy;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh
y;
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các s
, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Đài PT&TH tỉnh; Báo Thanh Hóa, Báo VH&ĐS;
- Lưu: VT, KTTC (HYT28193).
CVCD 16-294

CHỦ TỊCH
Nguyễn
Đình Xứng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 28/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu28/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/09/2016
Ngày hiệu lực28/09/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 28/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 28/CT-UBND triển khai đợt cao điểm giải phóng mặt bằng thực hiện dự án đầu tư Thanh Hóa 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 28/CT-UBND triển khai đợt cao điểm giải phóng mặt bằng thực hiện dự án đầu tư Thanh Hóa 2016
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu28/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thanh Hóa
        Người kýNguyễn Đình Xứng
        Ngày ban hành28/09/2016
        Ngày hiệu lực28/09/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Chỉ thị 28/CT-UBND triển khai đợt cao điểm giải phóng mặt bằng thực hiện dự án đầu tư Thanh Hóa 2016

             Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 28/CT-UBND triển khai đợt cao điểm giải phóng mặt bằng thực hiện dự án đầu tư Thanh Hóa 2016

             • 28/09/2016

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 28/09/2016

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực