Chỉ thị 29/2009/CT-UBND

Chỉ thị 29/2009/CT-UBND về đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Nội dung toàn văn Chỉ thị 29/2009/CT-UBND đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế Nghệ An


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 29/2009/CT-UBND

Vinh, ngày 01 tháng 12 năm 2009

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC BẢO HIỂM Y TẾ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

Bảo hiểm y tế là một chính sách xã hội quan trọng, mang ý nghĩa nhân đạo và có tính chia sẻ cộng đồng sâu sắc, được Đảng và Nhà nước rất quan tâm và đề cao trong hệ thống chính sách an sinh xã hội. Trong những năm qua, số người tham gia bảo hiểm xã hội trên địa bàn tỉnh ngày một tăng nhanh, từ 5,2% dân số năm 1993 lên 51% dân số năm 2008. Người nghèo và các đối tượng hưởng chính sách xã hội đã được tỉnh trích từ Ngân sách Nhà nước để mua thẻ bảo hiểm y tế nên việc tiếp cận dịch vụ y tế của các đối tượng này đã được cải thiện rõ rệt. Quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế trong khám, chữa bệnh từng bước được mở rộng và đáp ứng tốt nhu cầu của người bệnh.

Tuy vậy, tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế còn thấp, chưa chiếm đa số trong nhân dân; một số tổ chức, đặc biệt là doanh nghiệp ngoài quốc doanh thực hiện chưa nghiêm túc chính sách bảo hiểm y tế cho người lao động; việc cấp thẻ bảo hiểm y tế cho một số đối tượng như người nghèo, cựu chiến binh còn chậm, đặc biệt là đối tượng người thuộc hộ gia đình cận nghèo chưa được cấp thẻ BHYT; số người tự nguyện tham gia bảo hiểm y tế phần lớn là người có bệnh và người có nguy cơ mắc bệnh cao; một số cán bộ y tế trong quá trình điều trị còn lạm dụng thuốc, dịch vụ kỹ thuật cao không cần thiết làm thâm hụt, mất khả năng cân đối thu, chi của Quỹ bảo hiểm y tế; thủ tục hành chính trong khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế và thái độ phục vụ của một bộ phận cán bộ y tế còn gây khó khăn, bức xúc cho người bệnh.

Ngày 14 tháng 11 năm 2008, Quốc hội khoá XII, kỳ họp thứ tư đã thông qua Luật Bảo hiểm y tế có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2009, là cơ sở pháp lý quan trọng để phát triển bảo hiểm y tế trong thời gian tới. Để thực hiện tốt Luật Bảo hiểm y tế, chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân, góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh, Uỷ ban nhân dân tỉnh chỉ thị:

1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn các huyện, thành phố, thị xã kịp thời lập danh sách những người thuộc hộ gia đình nghèo, hộ gia đình cận nghèo, cựu chiến binh, trẻ em dưới 6 tuổi, các đối tượng chính sách khác để chuyển cơ quan Bảo hiểm xã hội in thẻ bảo hiểm y tế; đồng thời lập dự toán ngân sách đóng bảo hiểm y tế cho các đối tượng thuộc diện chính sách của các huyện, thành phố, thị xã gửi Sở Tài chính để cân đối vào dự toán chi Ngân sách Nhà nước hàng năm. Chủ trì phối hợp với Sở Y tế, Sở Tài chính, Bảo hiểm xã hội Nghệ An kiểm tra, giám sát việc xét duyệt, lập danh sách và cấp phát thẻ bảo hiểm y tế tại các huyện, thành phố, thị xã.

2. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội bố trí đầy đủ, kịp thời kinh phí mua thẻ bảo hiểm y tế hàng năm cho các huyện, thành phố, thị xã. Hàng quý, cơ quan tài chính các cấp, căn cứ danh sách đối tượng thuộc diện được cấp thẻ bảo hiểm y tế trên địa bàn, mức đóng bảo hiểm y tế và nguồn kinh phí được bố trí để chuyển kinh phí mua thẻ bảo hiểm y tế vào Quỹ bảo hiểm y tế cùng cấp. Riêng kinh phí để đóng bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi của 3 tháng cuối năm 2009, giao Sở Tài chính phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Y tế và Bảo hiểm xã hội tỉnh khẩn trương tính toán trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh xem xét quyết định, để chuyển vào Quỹ bảo hiểm y tế theo quy định.

3. Bảo hiểm xã hội tỉnh Nghệ An có trách nhiệm hướng dẫn quy trình, thủ tục cấp mới, cấp lại và đổi thẻ bảo hiểm y tế, tổ chức in phát hành thẻ bảo hiểm y tế kịp thời cho các đối tượng; ký hợp đồng với các cơ sở y tế để khám, chữa bệnh cho người có thẻ bảo hiểm y tế; thực hiện giám định bảo hiểm y tế và chịu trách nhiệm về kết quả giám định theo quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế; thanh toán chi phí khám, chữa bệnh của người có thẻ bảo hiểm y tế cho các cơ sở ký hợp đồng khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế. Phối hợp với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Sở Y tế kiểm tra, thanh tra việc thực hiện chính sách bảo hiểm y tế ở các cấp, các ngành, các đoàn thể và các đơn vị, nhất là các doanh nghiệp; kiểm tra, thanh tra, giám sát việc sử dụng quỹ bảo hiểm y tế tại các cơ sở khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế để xử lý các trường hợp sai phạm, hạn chế và ngăn chặn các hiện tượng lợi dụng chính sách từ bảo hiểm y tế. Đẩy mạnh cải cách hành chính trong giải quyết các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

4. Sở Y tế có trách nhiệm chỉ đạo các cơ sở y tế tổ chức thực hiện tốt công tác khám, chữa bệnh cho người tham gia bảo hiểm y tế; tăng cường công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý khám, chữa bệnh và nâng cao trách nhiệm của cán bộ y tế, tạo thuận lợi cho người có thẻ bảo hiểm y tế khám, chữa bệnh. Phối hợp với cơ quan Bảo hiểm xã hội làm tốt công tác quản lý thẻ bảo hiểm y tế; phân nơi khám, chữa bệnh ban đầu hợp lý cho người có thẻ bảo hiểm y tế tại các cơ sở y tế; cung ứng kịp thời kinh phí để mua thuốc, vật tư y tế phục vụ người bệnh; tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện Luật Bảo hiểm y tế.

5. Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trên địa bàn; Uỷ ban nhân dân các xã, phường, thị trấn thực hiện tốt chính sách bảo hiểm y tế cho người lao động và các đối tượng hưởng thụ chính sách bảo hiểm y tế; đặc biệt là đối tượng thuộc hộ gia đình nghèo, cận nghèo, cựu chiến binh, trẻ em dưới 6 tuổi. Hàng năm triển khai sớm việc xác định đối tượng tham gia bảo hiểm y tế, lập đầy đủ danh sách chuyển Bảo hiểm xã hội các huyện, thành phố, thị xã chậm nhất trước ngày 15 tháng 12 hàng năm để in và cấp thẻ bảo hiểm y tế cho đối tượng vào đầu tháng 01 năm sau; chỉ đạo Uỷ ban nhân dân các xã, phường, thị trấn lập danh sách số trẻ em sinh hàng tháng chuyển Bảo hiểm xã hội các huyện, thành phố, thị xã để in và cấp thẻ bảo hiểm y tế.

6. Các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân sử dụng lao động thuộc các thành phần kinh tế có trách nhiệm tham gia đầy đủ bảo hiểm y tế cho người lao động theo quy định.

7. Báo Nghệ An, Đài phát thanh truyền hình Nghệ An và các cơ quan thông tấn báo chí trên địa bàn tỉnh có trách nhiệm tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng các nội dung cơ bản của Luật Bảo hiểm y tế, phổ biến các chế độ, chính sách về bảo hiểm y tế để mọi người dân hiểu về quyền lợi và nghĩa vụ khi tham gia bảo hiểm y tế; nêu gương các các đơn vị, cá nhân và mô hình thực hiện tốt bảo hiểm y tế; phê phán những hiện tượng sai trái, tiêu cực trong thực hiện chính sách bảo hiểm y tế; vận động nhân dân tham gia bảo hiểm y tế theo lộ trình quy định của Luật Bảo hiểm y tế để thực hiện mục tiêu bảo hiểm y tế bắt buộc đối với toàn dân vào năm 2014.

Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã, các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân sử dụng lao động trên địa bàn tỉnh có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc những nội dung nêu trên. Trong quá trình thực hiện nếu có phát sinh khó khăn, vướng mắc, đề nghị các đơn vị kịp thời báo cáo UBND tỉnh (qua Bảo hiểm xã hội tỉnh) để xem xét, giải quyết./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Xuân Đường

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 29/2009/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu29/2009/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/12/2009
Ngày hiệu lực11/12/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 29/2009/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 29/2009/CT-UBND đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế Nghệ An


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 29/2009/CT-UBND đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế Nghệ An
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu29/2009/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Nghệ An
        Người kýNguyễn Xuân Đường
        Ngày ban hành01/12/2009
        Ngày hiệu lực11/12/2009
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBảo hiểm
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Chỉ thị 29/2009/CT-UBND đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế Nghệ An

             Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 29/2009/CT-UBND đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế Nghệ An

             • 01/12/2009

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 11/12/2009

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực