Chỉ thị 29/CT-UBND

Chỉ thị 29/CT-UBND năm 2020 về các nhiệm vụ, giải pháp triển khai lập đồng thời các quy hoạch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do tỉnh Nghệ An ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 29/CT-UBND 2020 nhiệm vụ giải pháp triển khai lập đồng thời các quy hoạch tỉnh Nghệ An


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 29/CT-UBND

Nghệ An, ngày 07 tháng 9 năm 2020

 

CHỈ THỊ

VỀ CÁC NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TRIỂN KHAI LẬP ĐỒNG THỜI CÁC QUY HOẠCH THỜI KỲ 2021-2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2050

Thực hiện Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 27/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp triển khai lập đồng thời các quy hoạch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Quyết định số 1179/QĐ-TTg ngày 04/08/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, nhằm đảm bảo tính liên kết, đồng bộ, kế thừa, ổn định và hệ thống giữa các quy hoạch thuộc hệ thống quy hoạch quốc gia và của tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc các Sở, ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị có liên quan tập trung thực hiện những nội dung trọng tâm sau đây:

I. QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO

1. Các Sở, ban, ngành và địa phương quán triệt tinh thần chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 05/02/2018, Nghị quyết số 69/NQ-CP ngày 13/9/2019 của Chính phủ, Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 27/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ, tập trung thực hiện và bố trí nguồn lực, khẩn trương tổ chức lập các quy hoạch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 thuộc phạm vi quản lý thuộc hệ thống quy hoạch quốc gia theo quy định của Luật Quy hoạch và các luật, pháp lệnh đã được sửa đổi, bổ sung có liên quan đến quy hoạch, nhằm góp phần khơi thông các điểm nghẽn phát triển, kết nối các ngành, lĩnh vực, các vùng, địa phương, phát huy tối đa tiềm năng và lợi thế của địa phương, xây dựng hệ thống hạ tầng đồng bộ, nhất là hạ tầng giao thông, thủy lợi, các khu kinh tế, khu công nghiệp, hạ tầng thương mại, hạ tầng công nghệ thông tin và nguồn nhân lực chất lượng cao, đẩy mạnh chuyển dịch nền kinh tế, tận dụng thời cơ để thu hút vốn đầu tư, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, hướng tới mục tiêu phát triển tỉnh Nghệ An thành trung tâm về tài chính, thương mại, du lịch, giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ, y tế, văn hóa, thể thao, công nghiệp công nghệ cao của vùng Bắc Trung Bộ theo tinh thần của Nghị quyết 26-NQ/TW ngày 30/7/2013 của Bộ Chính trị.

2. Các Sở, ban, ngành và địa phương tập trung triển khai lập quy hoạch theo phương pháp tiếp cận tích hợp quy hoạch được quy định tại Luật Quy hoạch và hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tăng cường sự phối hợp giữa các ngành, các cấp trong quá trình lập đồng thời các quy hoạch theo quy định tại Nghị quyết số 751/2019/UBTVQH14 ngày 16/8/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, bảo đảm tiến độ, tính liên kết, đồng bộ, kế thừa, ổn định và hệ thống giữa các quy hoạch.

3. Quá trình tổ chức lập các quy hoạch phải tuân thủ các nguyên tắc được quy định tại Luật Quy hoạch. Các Sở, ban, ngành và địa phương từng bước chuẩn bị sẵn sàng về tổ chức bộ máy, cơ sở vật chất và năng lực cán bộ để triển khai theo dõi, đánh giá, thực hiện quy hoạch, bảo đảm thực hiện chính sách “Nhà nước quản lý phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường theo quy hoạch đã được quyết định hoặc phê duyệt” quy định tại Điều 10 Luật Quy hoạch, kiên quyết chống tham nhũng, lợi ích nhóm, trục lợi chính sách trong công tác quy hoạch, quản lý và triển khai thực hiện quy hoạch; xử lý nghiêm minh các vi phạm.

II. CÁC NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CỤ THỂ

1. Tổ chức lập đồng thời các quy hoạch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 trong hệ thống quy hoạch quốc gia:

a) Sở Kế hoạch và Đầu tư:

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành và địa phương tổ chức triển khai lập quy hoạch tỉnh phù hợp với Quyết định số 1179/QĐ-TTg ngày 04/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Tham mưu UBND tỉnh bố trí đủ nguồn lực để lập quy hoạch tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành và địa phương tham mưu cho UBND tỉnh xử lý các vấn đề liên ngành, liên vùng, liên tỉnh, các vấn đề có ý kiến khác nhau giữa các Sở, ban, ngành và địa phương trong quá trình lập đồng thời các quy hoạch theo quy định tại Nghị quyết số 751/2019/UBTVQH14 ngày 16/8/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội bảo đảm tính liên kết, đồng bộ, kế thừa, ổn định và hệ thống giữa các quy hoạch.

- Hướng dẫn các Sở, ban, ngành và địa phương về phương pháp tiếp cận tích hợp quy hoạch, gồm: cách thức và mức độ tích hợp nội dung các quy hoạch ngành, lĩnh vực vào quy hoạch tỉnh (sau khi có hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư).

b) Các Sở, ban, ngành và địa phương theo chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư lập quy hoạch tỉnh bảo đảm phù hợp với Quyết định số 1179/QĐ-TTg ngày 04/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

c) Các Sở, ban, ngành và địa phương lập các quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành (được quy định tại Phụ lục II, Luật Quy hoạch năm 2017), quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn theo đúng quy định pháp luật.

2. Tăng cường phối hợp, chia sẻ thông tin và chế độ báo cáo trong quá trình lập đồng thời các quy hoạch.

a) Sở Kế hoạch và Đầu tư.

- Tham mưu chỉ đạo, đôn đốc việc phối hợp, chia sẻ thông tin giữa các sở, ban, ngành và địa phương trong quá trình lập quy hoạch tỉnh, các quy hoạch chuyên ngành, quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn.

- Chủ trì, phối hợp với các các sở, ban, ngành và địa phương và các cơ quan liên quan theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát tình hình triển khai Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 05/02/2018 của Chính phủ.

- Rà soát, tổng hợp và báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, UBND tỉnh về tình hình triển khai lập các quy hoạch trong hệ thống quy hoạch quốc gia trước ngày 31 tháng 10 hằng năm.

- Tiếp nhận và phát hiện các nội dung mâu thuẫn, chồng lấn giữa các quy hoạch để tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

b) Các Sở, ban, ngành và địa phương.

- Tổ chức thực hiện nghiêm túc việc lấy ý kiến về quy hoạch theo quy định của pháp luật; phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành và địa phương liên quan trong quá trình điều chỉnh các quy hoạch được tích hợp vào quy hoạch tỉnh đảm bảo tính kế thừa, liên tục, ổn định giữa các quy hoạch ở các thời kỳ, bảo đảm sự liên kết, tính đồng bộ và hệ thống trong phát triển các ngành và các vùng trong tỉnh, giữa các địa phương trong tỉnh và khai thác, sử dụng hiệu quả các nguồn lực của tỉnh. Kiên quyết chống tham nhũng lợi ích nhóm, trục lợi chính sách trong quản lý và triển khai thực hiện quy hoạch, xử lý nghiêm các vi phạm.

- Lấy ý kiến các Sở, ban, ngành và địa phương có liên quan đối với nội dung đề xuất của địa phương mình trong quy hoạch tỉnh và nội dung quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn, báo cáo UBND tỉnh xem xét, cho ý kiến đối với trường hợp có ý kiến khác nhau giữa các Sở, ban, ngành và địa phương.

- Báo cáo tình hình triển khai lập các quy hoạch thuộc phạm vi quản lý gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp để báo cáo cấp có thẩm quyền trước ngày 15 tháng 10 hằng năm; báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý khi phát hiện có mâu thuẫn, chồng lấn giữa các quy hoạch.

3. Xây dựng hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quốc gia về quy hoạch.

Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện và hướng dẫn các Sở, ngành, đơn vị có liên quan thực hiện chia sẻ, cập nhật thông tin và cơ sở dữ liệu về quy hoạch trên hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quốc gia về quy hoạch để phục vụ tổ chức lập đồng thời quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030 theo đúng quy định.

4. Về nâng cao năng lực cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong hoạt động quy hoạch

a) Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan, các tỉnh thành khác thực hiện các hoạt động hợp tác về tăng cường năng lực quản lý nhà nước trong quản lý hoạt động quy hoạch. Phối hợp với cơ quan, tổ chức có liên quan phổ biến, giáo dục pháp luật về quy hoạch.

b) Các Sở, ban, ngành và địa phương.

Tổ chức phổ biến, quán triệt và giáo dục pháp luật về quy hoạch cho các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các Sở, ban, ngành cấp tỉnh và các địa phương có trách nhiệm triển khai thực hiện Chỉ thị này, thông tin về tình hình, kết quả triển khai nhiệm vụ và định kỳ gửi báo cáo trước ngày 10 tháng 10 hằng năm về Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh và Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

2. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành và địa phương theo dõi, đôn đốc, tổng hợp tình hình thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nêu tại Chỉ thị này, báo cáo UBND tỉnh những vấn đề phát sinh để xem xét, xử lý kịp thời.

Nhận được Chỉ thị này, yêu cầu Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện kịp thời, nghiêm túc./.

 


Nơi nhận:

- TT Tỉnh ủy, HĐND tỉnh (để b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Chánh VP, các PCVP UBND tỉnh;
- Các Sở, Ban, ngành cấp tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố thị xã;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh Nghệ An;
- Báo Nghệ An, Đài PTTH tỉnh;
- Trung tâm Tin học Công báo;
- Lưu: VT, KT (Nam).

CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Trung

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 29/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu29/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/09/2020
Ngày hiệu lực07/09/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 29/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 29/CT-UBND 2020 nhiệm vụ giải pháp triển khai lập đồng thời các quy hoạch tỉnh Nghệ An


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 29/CT-UBND 2020 nhiệm vụ giải pháp triển khai lập đồng thời các quy hoạch tỉnh Nghệ An
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu29/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Nghệ An
        Người kýNguyễn Đức Trung
        Ngày ban hành07/09/2020
        Ngày hiệu lực07/09/2020
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Chỉ thị 29/CT-UBND 2020 nhiệm vụ giải pháp triển khai lập đồng thời các quy hoạch tỉnh Nghệ An

              Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 29/CT-UBND 2020 nhiệm vụ giải pháp triển khai lập đồng thời các quy hoạch tỉnh Nghệ An

              • 07/09/2020

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 07/09/2020

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực