Chỉ thị 30/CT-UBND

Chỉ thị 30/CT-UBND năm 2021 về tăng cường thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, trong doanh nghiệp, trong cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập do tỉnh Sơn La ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 30/CT-UBND 2021 tăng cường thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tỉnh Sơn La


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 30/CT-UBND

Sơn La, ngày 20 tháng 10 năm 2021

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG THỰC HIỆN QUY CHẾ DÂN CHỦ Ở CƠ SỞ, TRONG DOANH NGHIỆP, TRONG CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC VÀ ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP

Trong những năm qua, việc triển khai, thực hiện Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11 ngày 20/4/2007 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XI về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn; Nghị định số 145/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết về hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ Luật lao động năm 2019 về điều kiện lao động và quan hệ lao động và Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập được các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện và đạt được những kết quả nhất định, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm thực hiện và mở rộng dân chủ ở cơ sở, trong doanh nghiệp, trong cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; chính quyền cơ sở và các tầng lớp nhân dân về quyền làm chủ, thu hút đông đảo nhân dân tham gia quản lý nhà nước, xây dựng giám sát hoạt động của chính quyền, khắc phục tình trạng quan liêu, mất dân chủ, tham nhũng của một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức và lãnh đạo quản lý nhà nước và doanh nghiệp. Llối, phong cách làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và chính quyền cơ sở được chuyển biến theo hướng gần dân và phục vụ nhân dân, từng bước đem lại hiệu quả thiết thực trong phát triển kinh tế - xã hội nâng cao đời sống, bảo đảm an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, xây dựng cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở, trong doanh nghiệp, trong cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, quá trình triển khai thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, trong doanh nghiệp, trong cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập vẫn còn nhng hạn chế: công tác tuyên truyền, vận động thực hiện chưa thường xuyên; việc cụ thể hóa xây dựng các chương trình, kế hoạch thực hiện dân chủ tại một số cơ quan, đơn vị, địa phương, cơ sở, doanh nghiệp còn hình thức, chưa rõ thời gian, nội dung thực hiện; sự phối hợp chỉ đạo thực hiện giữa cấp ủy Đảng, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể với chính quyền ở một số nơi chưa đồng bộ, còn có tình trạng thực hiện dân chủ chưa nghiêm, gây bức xúc trong một bộ phận nhân dân. Để khắc phục những tồn tại, hạn chế nêu trên và tiếp tục thực hiện có hiệu quả Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XI; Nghị định số 145/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết về hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ Luật lao động năm 2019 về điều kiện lao động và quan hệ lao động và Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu:

1. Xác định việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, trong doanh nghiệp, trong cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị. Các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp và chính quyền các cấp phải thường xuyên quán triệt sâu sắc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, trong doanh nghiệp, trong cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập; chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức thực hiện dân chủ gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn; đcao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, tăng cường hiệu lực, hiệu quả triển khai thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, trong doanh nghiệp, trong cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập góp phần vào công cuộc xây dựng và phát triển trên mọi phương diện của địa phương, của cơ quan, đơn vị.

2. Tập trung triển khai thực hiện Kết luận số 114-KL/TW ngày 14/7/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về nâng cao hiệu quả công tác dân vận nhà nước các cấp; Chỉ thị số 49-CT/TW ngày 20/10/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường và đổi mới công tác dân vận của Đảng ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số; Kế hoạch số 02-KH/TU ngày 17/11/2015 của Ban Thường vụ tỉnh ủy về việc thực hiện Kết luận số 114-KL/TW ngày 14/7/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về nâng cao hiệu quả công tác dân vận nhà nước các cấp; Pháp Lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn năm 2007; Nghị định số 145/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết về hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ Luật lao động năm 2019 về điều kiện lao động và quan hệ lao động; Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập; Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 16/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới; Thông tư số 01/2016/TT-BNV ngày 13/01/2016 của Bộ Nội vụ hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập; Thông tư số 11/2020/TT-BGDĐT ngày 19/5/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ sở giáo dục công lập; Thông tư số 05/2021/TT-BYT ngày 05/5/2021 của Bộ Y tế Quy định về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập.

3. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nhận thức và triển khai thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, trong doanh nghiệp, trong cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập. Thực hiện tốt phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn để thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, trong doanh nghiệp, trong cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập theo Chỉ thị số 11-CT/TU ngày 28/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TU ngày 28/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2021-2025 của UBND tỉnh và Kế hoạch số 58-KH/ĐUK ngày 12/10/2021 của Đảng ủy Khối các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh về học tập chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”.

4. Triển khai có hiệu quả Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030 theo Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ, Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 21/01/2021 của Ban Chấp hành đảng bộ tỉnh về đẩy mạnh cải cách hành chính nhà nước tỉnh Sơn La giai đoạn 2021-2025; theo đó, tập trung vào 6 nội dung, đó là: Cải cách thể chế; Cải cách thủ tục hành chính; Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; Cải cách chế độ công vụ; Cải cách tài chính công; Xây dựng, phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số. Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 10/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường trách nhiệm của người đng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong công tác cải cách thủ tục hành chính.

5. Đẩy mạnh dân chủ, công khai, minh bạch trong hoạt động quản lý, điều hành thực hiện nhiệm vụ trên mọi lĩnh vực công tác ở cơ sở, trong doanh nghiệp, trong cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công. Tập trung giải quyết kịp thời bức xúc, kiến nghị của nhân dân liên quan đến các lĩnh vực như: Công tác cán bộ, đất đai, xây dựng, thuế, an ninh trật tự,... Phát huy quyền làm chủ của nhân dân, lấy ý kiến của nhân dân trước khi quyết định các chủ trương chính sách quan trọng; tạo điều kiện để phát huy quyền giám sát của nhân dân đối với hoạt động của chính quyền cơ sở, trong doanh nghiệp, trong cơ quan hành chính Nhà nước và đơn vị sự nghiệp trên địa bàn tỉnh.

6. Tiếp tục tăng cường giáo dục đạo đức công vụ, nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ nhân dân cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; xây dựng, kiện toàn đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thực sự là công bộc của nhân dân, lắng nghe ý kiến của nhân dân, vì nhân dân phục vụ, nhằm tạo sự chuyển biến mạnh trong tác phong lề lối làm việc, phong cách “trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”, “nghe dân nói”, “nói dân hiểu”, “hướng dẫn dân làm”, “làm dân tin” và phương châm “chân thành, tích cực, thận trọng, kiên trì, tế nhị, hiệu quả” của đội ngũ cán bộ, công chức, viên. Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra công vụ, xử lý nghiêm những cán bộ, công chức, viên chức, người lao động có hành vi cửa quyền, tham nhũng, lãng phí, gây phiền hà cho nhân dân, xâm phạm quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của nhân dân.

7. Tổ chức thực hiện

7.1. Sở Nội vụ

a) Hàng năm tham mưu cho UBND tỉnh ban hành kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XI, Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh; phát động thực hiện Phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với các phong trào thi đua yêu nước của Trung ương, của tỉnh; phối hợp với Ban Dân vận Tỉnh ủy (cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh) tham mưu đánh giá, biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích trong thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo gắn với việc thực hiện quy chế dân chủ trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp và ở cơ sở, giai đoạn 2021-2025.

b) Phối hợp các cơ quan liên quan hướng dẫn các ngành, địa phương, đơn vị thực hiện tốt các quy định tại Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XI, Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ; phối hợp với Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh ủy đôn đốc, kiểm tra các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc triển khai, thực hiện; chủ động tham mưu hoặc phối hợp với các cơ quan có liên quan kịp thời tham mưu UBND tỉnh thực hiện tốt việc sơ kết, tổng kết việc thực hiện Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11 ; Nghị định số 145/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chính phủ; Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh theo kế hoạch.

c) Có trách nhiệm theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc, tổng hợp báo cáo định kỳ 06 tháng, hàng năm với UBND tỉnh về tình hình và kết quả thực hiện Chỉ thị.

7.2. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu tổ chức, triển khai thực hiện Nghị định số 145/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết về hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ Luật lao động năm 2019 về điều kiện lao động và quan hệ lao động. Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện quy chế dân chủ trong doanh nghiệp theo quy định.

7.3. Sở Tư pháp (cơ quan Thường trực Hội đồng Phối hợp công tác phổ biến giáo dục pháp luật của tỉnh)

Tiếp tục phổ biến Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XI; Nghị định số 145/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết về hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ Luật lao động năm 2019 về điều kiện lao động và quan hệ lao động; Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập đến đội ngũ báo cáo viên pháp luật và các văn bản có liên quan của cấp có thẩm quyền về dân chủ ở cơ sở, trong doanh nghiệp, trong cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập; xây dựng đề cương, tài liệu phục vụ phổ biến và hỗ trợ các cơ quan, đơn vị thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến pháp luật đạt chất lượng, hiệu quả.

7.4. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Sơn La Sơn La và các cơ quan, đơn vị có liên quan: Tiếp tục tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng việc thực hiện Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XI; Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập; Nghị định số 145/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết về hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ Luật lao động năm 2019 về điều kiện lao động và quan hệ lao động và các văn bản của Tỉnh ủy và UBND tỉnh đến các cơ quan, đơn vị, cơ sở và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và đông đảo nhân dân trên địa bàn tỉnh.

7.5. Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức triển khai việc thực hiện nghiêm Thông tư số 11/2020/TT-BGDĐT ngày 19/5/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ sở giáo dục công lập đến các cơ sở giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh. Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ sở giáo dục công lập theo quy định.

7.6. Sở Y tế tổ chức triển khai việc thực hiện nghiêm Thông tư số 05/2021/TT-BYT ngày 05/5/2021 của Bộ Y tế quy định về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập. Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập trên địa bàn tỉnh.

7.7. Thủ trưởng các cơ quan hành chính Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và Người đứng đầu các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh có trách nhiệm:

a) Xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XI, Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ và các văn bản của Tỉnh ủy và UBND tỉnh đến cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; làm cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động nhận thức đúng đắn, đầy đủ việc thực hiện dân chủ tại cơ quan, đơn vị.

b) Tiếp tục triển khai và chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thuộc quyền quản lý, xây dựng kế hoạch và tổ chức Hội nghị triển khai đầy đủ, cụ thể nội dung của Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XI, Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ và các văn bản của Tỉnh ủy và UBND tỉnh đến cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan, đơn vị.

c) Kịp thời biểu dương các tổ chức, cá nhân thực hiện tốt dân chủ trong hoạt động theo quy định tại Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XI, Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ và các văn bản của Tỉnh ủy và UBND tỉnh; kiên quyết đấu tranh và xử lý nghiêm đối với các hành vi vi phạm pháp luật, lợi dụng dân chủ đgây mất an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; vi phạm quyền dân chủ của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

d) Người đứng đầu các doanh nghiệp có trách nhiệm tuyên truyền đến người lao động nội dung Nghị định số 145/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết về hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ Luật lao động năm 2019 về điều kiện lao động và quan hệ lao động; cụ thể hóa, ban hành các nội quy, quy chế, thỏa ước lao động tập thể, định kỳ đối thoại với người lao động, tổ chức hội nghị người lao động theo quy định tại đơn vị.

7.8. Chủ tịch UBND các huyện, thành phố

Tiếp tục triển khai thực hiện quy chế dân chủ trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc theo Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ; Thông tư số 11/2020/TT-BGDĐT ngày 19/5/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn thực hiện dân chủ trong hoạt động của các cơ sở giáo dục công lập. Tiếp tục chỉ đạo các xã, phường, thị trấn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tổ chức thực hiện các quy định của Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn; xây dựng hoàn thiện và ban hành các quy chế phối hợp giữa các tổ chức, hội, đoàn thể về thực hiện Pháp lệnh. Gắn việc thực hiện dân chủ ở cơ sở với 5 cuộc vận động lớn là thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, Khóa XI về một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay, Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Chương trình xây dựng nông thôn mới, Quyết định số 1109/QĐ-UBND ngày 01/6/2021 của UBND tỉnh về phát động phong trào thi đua “Đẩy mạnh cải cách hành chính Nhà nước tỉnh Sơn La” giai đoạn 2021-2025 và phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập giai đoạn 2021-2025. Chỉ đạo các doanh nghiệp trên địa bàn tuyên truyền, quán triệt và lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện có hiệu quả quy chế dân chủ trong doanh nghiệp theo Nghị định số 145/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết về hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ Luật lao động năm 2019 về điều kiện lao động và quan hệ lao động đạt hiệu quả, chất lượng.

7.9. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức Chính trị - Xã hội tỉnh: Tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân hiểu và thực hiện nghiêm túc quy chế dân chủ ở cơ sở và doanh nghiệp.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ được giao, tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Nội vụ;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Ủy ban MTTQVN tỉnh;
- BCĐ QCDC tỉnh;
- Ban Dân vận Tỉnh ủy;
- Các sở, ban, ngành thuộc tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Các trường: CĐ Y tế Sơn La; CĐ Sơn La;
CĐ Kỹ thuật công nghệ Sơn La;
- Các BQL dự án thuộc tỉnh;
- Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh;
- Các tổ chức chính trị - xã hội thuộc tỉnh;
- Các Doanh nghiệp Nhà nước thuộc tỉnh;
- Trung tâm thông tin;
- Lưu: VT, NC, Hiệp(30b).

CHỦ TỊCH
Hoàng Quốc Khánh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 30/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu30/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/10/2021
Ngày hiệu lực20/10/2021
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 tháng trước
(27/10/2021)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 30/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 30/CT-UBND 2021 tăng cường thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tỉnh Sơn La


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 30/CT-UBND 2021 tăng cường thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tỉnh Sơn La
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu30/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Sơn La
        Người kýHoàng Quốc Khánh
        Ngày ban hành20/10/2021
        Ngày hiệu lực20/10/2021
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật3 tháng trước
        (27/10/2021)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Chỉ thị 30/CT-UBND 2021 tăng cường thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tỉnh Sơn La

              Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 30/CT-UBND 2021 tăng cường thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tỉnh Sơn La

              • 20/10/2021

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 20/10/2021

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực