Chỉ thị 30/CT-UBND

Chỉ thị 30/CT-UBND năm 2013 tiếp tục tăng cường phối hợp và nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự do tỉnh Đồng Nai ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 30/CT-UBND năm 2013 tiếp tục thi hành án dân sự Đồng Nai


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 30/CT-UBND

Đồng Nai, ngày 06 tháng 12 năm 2013

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TIẾP TỤC TĂNG CƯỜNG PHỐI HỢP VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ

Công tác thi hành án dân sự giữ vai trò quan trọng trong việc bảo đảm hiệu lực của các bản án, quyết định của Tòa án và các cơ quan có thẩm quyền khác, góp phần bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội.

Trong những năm qua, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương trong tỉnh, sự giám sát của Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, các ngành, đoàn thể tỉnh, công tác thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh có những chuyển biến tích cực. Nhiều vụ việc thi hành án phức tạp đã được giải quyết dứt điểm; tổ chức bộ máy cơ quan thi hành án từng bước được kiện toàn, trình độ chuyên môn của chấp hành viên, cán bộ thi hành án được nâng lên; cải cách hành chính trong thi hành án được đẩy mạnh với những quy định về thủ tục đơn giản nhưng chặt chẽ hơn; cơ sở vật chất của cơ quan thi hành án được tăng cường; Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự tỉnh và cấp huyện được thành lập và hoạt động khá hiệu quả trong việc giải quyết dứt điểm nhiều vụ việc thi hành án phức tạp trên địa bàn tỉnh. Những kết quả trên đã góp phần không nhỏ vào việc giữ vững trật tự an toàn xã hội, hạn chế tình trạng khiếu nại, củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng và chính quyền.

Tuy nhiên, so với yêu cầu thực tiễn và nhiệm vụ trong tình hình mới, công tác thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh vẫn còn nhiều hạn chế, tồn tại, như: Số lượng việc thi hành án dân sự chuyển sang năm sau còn nhiều; đơn thư khiếu nại về thi hành án dân sự chưa giảm, nguyên nhân của tình trạng này một phần là do cơ sở vật chất, biên chế, tổ chức bộ máy, chế độ, chính sách, chất lượng cán bộ thi hành án dân sự chưa đồng bộ với yêu cầu nhiệm vụ được giao; mặt khác sự phối hợp của các cơ quan hữu quan với cơ quan thi hành án có lúc, có nơi thiếu hiệu quả; ý thức chấp hành pháp luật của một bộ phận người dân chưa cao. Những hạn chế, tồn tại này đã làm giảm chất lượng, hiệu quả công tác thi hành án dân sự, cần được nhanh chóng khắc phục.

Để thực hiện có hiệu quả Luật Thi hành án dân sự năm 2008, tiếp tục tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa tổ chức triển khai, thực hiện tốt các nhiệm vụ sau đây:

1. Sở Tư pháp

Chủ trì, tham mưu giúp Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện việc tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật về thi hành án dân sự; chủ động phối hợp với các cơ quan, tổ chức, đoàn thể phổ biến, quán triệt những quy định pháp luật về thi hành án dân sự bằng nhiều hình thức, biện pháp khác nhau, trong đó tập trung tuyên truyền, phổ biến trên các phương tiện thông tin đại chúng nhằm nâng cao nhận thức của tổ chức và công dân trong việc chấp hành các bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, quyền và nghĩa vụ của các bên trong thi hành án dân sự.

2. Cục Thi hành án dân sự tỉnh

a) Chủ động tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về công tác thi hành án dân sự được quy định tại Luật Thi hành án dân sự.

b) Thực hiện các biện pháp kiện toàn tổ chức, bộ máy, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức các cơ quan thi hành án dân sự trong tỉnh đáp ứng vai trò, nhiệm vụ của cơ quan thi hành án trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế. Thực hiện theo phân cấp quản lý công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, bố trí, điều động, bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật và thực hiện chính sách đối với cán bộ của cơ quan thi hành án dân sự trên địa bàn.

c) Tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thường xuyên kiện toàn và duy trì họp Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự tỉnh theo quy chế đã ban hành.

d) Phối hợp với các cấp ủy địa phương chủ động củng cố, kiện toàn các tổ chức đảng, đoàn thể của Chi cục Thi hành án dân sự các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa.

đ) Chủ động phối hợp với các cấp, các ngành, chính quyền cơ sở, tích cực xác minh, phân loại và tổ chức thi hành có hiệu quả các bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật; thực hiện có hiệu quả các biện pháp đẩy nhanh tiến độ thi hành án, khắc phục tình trạng việc thi hành án chuyển kỳ sau nhiều, hoàn thành các chỉ tiêu về thi hành án theo quy định của Bộ Tư pháp và Tổng cục Thi hành án dân sự. Đồng thời chủ động báo cáo việc tổ chức cưỡng chế thi hành các vụ án lớn, phức tạp có ảnh hưởng về an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh để có kế hoạch chỉ đạo phối hợp với các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các cấp ở địa phương đảm bảo thi hành dứt điểm từng vụ án.

e) Triển khai và tổ chức thực hiện tốt Quy chế phối hợp liên ngành trong công tác thi hành án dân sự số 14/2013/QCLN/BTP-BCA-TANDTC-VKSNDTC của Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Tòa án nhân dân tối cao và Viện Kiểm sát nhân dân tối cao. Tiếp tục thực hiện việc công khai danh sách bản án, quyết định của Tòa án nhân dân đang tổ chức thi hành án đến Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp để theo dõi, giám sát việc thực hiện.

g) Chủ động đề xuất Bộ Tư pháp cấp kinh phí; phối hợp với UBND các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa bố trí mặt bằng trình cấp có thẩm quyền quyết định việc đền bù, giải phóng mặt bằng để các cơ quan thi hành án dân sự được cấp đất xây dựng kho vật chứng thi hành án, xây dựng mới và cải tạo sửa chữa một số trụ sở cơ quan thi hành án cấp huyện đã xuống cấp.

h) Thực hiện tốt việc tiếp nhận và giải quyết kịp thời các đơn thư khiếu nại, tố cáo về thi hành án; không để đơn thư khiếu nại tồn đọng, kéo dài, gây bức xúc hoặc khiếu kiện đông người làm ảnh hưởng đến trật tự xã hội tại địa phương.

3. Các sở, ban, ngành có liên quan

a) Công an tỉnh phối hợp thực hiện tốt công tác bảo vệ cưỡng chế thi hành án, nhất là đối với những vụ việc phức tạp theo quy định tại Thông tư liên tịch số 03/2011/TTLT-BTP-BCA ngày 30/03/2012 của Bộ Tư pháp và Bộ Công an; hỗ trợ việc bảo đảm an toàn trụ sở, kho vật chứng của cơ quan thi hành án dân sự trong trường hợp cần thiết hoặc khi có yêu cầu của Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự.

- Chỉ đạo trại giam, trại tạm giam, nhà tạm giữ có trách nhiệm thông báo cho cơ quan thi hành án dân sự nơi Tòa án đã xét xử sơ thẩm biết nơi phạm nhân chấp hành án, phần nghĩa vụ dân sự chưa thực hiện trong bản án hình sự; thực hiện tốt việc thu, nộp, quản lý tiền, giấy tờ của người phải thi hành án và trả tiền, giấy tờ cho người được thi hành án dân sự là phạm nhân theo quy định tại Thông tư liên tịch số 07/2013/TTLT-BTP-BCA-BTC ngày 06/02/2013 của Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Bộ Tài chính.

- Chỉ đạo cơ quan điều tra chú trọng áp dụng các biện pháp khẩn cấp tạm thời để hạn chế việc tẩu tán tài sản, đảm bảo hiệu quả việc thi hành án; thực hiện việc chuyển giao vật chứng và các tài liệu liên quan đầy đủ, kịp thời cho cơ quan thi hành án theo quy định của pháp luật.

b) Bảo hiểm xã hội tỉnh, Kho bạc nhà nước, ngân hàng và các tổ chức tín dụng khác trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tăng cường công tác phối hợp thi hành án; cung cấp đúng, đầy đủ, kịp thời thông tin số liệu về tài khoản của người phải thi hành án theo yêu cầu của chấp hành viên, cơ quan thi hành án dân sự; thực hiện quyết định của cơ quan thi hành án về cưỡng chế trừ vào thu nhập, khấu trừ tài khoản, trừ vào tiền của người phải thi hành án theo quy định của pháp luật hiện hành.

c) Các sở, ban, ngành và Ban Quản lý các Khu công nghiệp của tỉnh có trách nhiệm chỉ đạo các đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện việc cung cấp thông tin, tài liệu, xác nhận tài sản và nguồn thu nhập của người phải thi hành án cho các cơ quan thi hành án khi có yêu cầu; tạo điều kiện thuận lợi cho người được thi hành án có được thông tin về tài sản, nguồn thu nhập của người phải thi hành án để cho cơ quan thi hành án tổ chức thi hành; thực hiện kịp thời việc chuyển dịch, đăng ký quyền sở hữu, sử dụng tài sản thi hành án theo quy định của pháp luật.

4. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa

a) Chỉ đạo các cơ quan, đoàn thể ở địa phương tiếp tục tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến Luật Thi hành án dân sự cho các cơ quan, tổ chức và các tầng lớp nhân dân, nhằm nâng cao ý thức trong việc chấp hành pháp luật về thi hành án dân sự.

b) Phối hợp với Cục Thi hành án dân sự tỉnh trong việc kiện toàn tổ chức, bộ máy, nhân sự lãnh đạo Chi cục Thi hành án dân sự các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức cơ quan thi hành án đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

c) Chỉ đạo công tác phối hợp với các cơ quan có liên quan trong việc tổ chức thi hành án dân sự trên địa bàn; tổ chức tốt việc cưỡng chế thi hành các vụ án lớn, phức tạp có ảnh hưởng về an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương theo đề nghị của Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự các huyện, thị xã và thành phố.

d) Thường xuyên kiện toàn Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự huyện, thị xã và thành phố do Chi cục Thi hành án dân sự các huyện, thị xã, thành phố làm tham mưu.

đ) Quan tâm hỗ trợ về kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự và các cơ quan thi hành án dân sự trong công tác nghiệp vụ, tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật về Thi hành án dân sự.

5. Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn

Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn trong phạm vi, nhiệm vụ, quyền hạn của mình phối hợp với chấp hành viên và cơ quan thi hành án dân sự trong việc tống đạt thông báo thi hành án, xác minh điều kiện thi hành án, áp dụng biện pháp bảo đảm, biện pháp cưỡng chế thi hành án và các nhiệm vụ khác về thi hành án dân sự trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

6. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và tổ chức đoàn thể các cấp

Tăng cường giám sát công tác thi hành án dân sự theo quy định pháp luật, phản ánh kịp thời những thiếu sót, hạn chế trong công tác thi hành án dân sự ở địa phương, như giám sát việc chấp hành pháp luật, đạo đức nghề nghiệp của chấp hành viên, việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong công tác thi hành án dân sự.

7. Các cơ quan thông tin đại chúng từ tỉnh đến cơ sở

Phối hợp với Sở Tư pháp, Cục Thi hành án dân sự tỉnh, Phòng Tư pháp, Chi cục Thi hành án dân sự các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật Thi hành án dân sự trên các báo, đài, hệ thống truyền thanh cơ sở để mọi tầng lớp nhân dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật nói chung và có hiểu biết pháp luật về thi hành án dân sự nói riêng. Thường xuyên và kịp thời đưa tin, bài, phóng sự… về công tác thi hành án dân sự ở địa phương để tạo sự tác động, ảnh hưởng tích cực trong xã hội, biểu dương gương người tốt, việc tốt trong công tác thi hành án dân sự; đồng thời phản ánh những trường hợp vi phạm pháp luật, cản trở, chống đối việc thi hành án nhằm giáo dục, phòng ngừa chung.

Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành có liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã có trách nhiệm triển khai thực hiện Chỉ thị này.

Giao Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh theo dõi, kiểm tra và đôn đốc việc tổ chức triển khai thực hiện và định kỳ báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

Chỉ thị này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp;
- Tổng cục THADS - BTP;
- TT Tỉnh ủy; TT.HĐND tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Chánh, PVP UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành;
- BQL các KCN; Cục THADS tỉnh;
- Trung tâm Công báo tỉnh;
- UBND các huyện, TXLK và TPBH;
- Đài PT-TH Đồng Nai, Báo Đồng Nai;
- Lưu: VT, NC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Đinh Quốc Thái

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 30/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu30/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/12/2013
Ngày hiệu lực06/12/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Quyền dân sự
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 30/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 30/CT-UBND năm 2013 tiếp tục thi hành án dân sự Đồng Nai


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 30/CT-UBND năm 2013 tiếp tục thi hành án dân sự Đồng Nai
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu30/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Đồng Nai
        Người kýĐinh Quốc Thái
        Ngày ban hành06/12/2013
        Ngày hiệu lực06/12/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Quyền dân sự
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 30/CT-UBND năm 2013 tiếp tục thi hành án dân sự Đồng Nai

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 30/CT-UBND năm 2013 tiếp tục thi hành án dân sự Đồng Nai

           • 06/12/2013

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 06/12/2013

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực