Chỉ thị 31/2008/CT-UBND

Chỉ thị 31/2008/CT-UBND tổ chức thực hiện Luật Bình đẳng giới của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Nội dung toàn văn Chỉ thị 31/2008/CT-UBND tổ chức thực hiện Luật Bình đẳng giới Bà Rịa - Vũng Tàu


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 31/2008/CT-UBND

Vũng Tàu, ngày 15 tháng 12 năm 2008

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TỔ CHỨC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN LUẬT BÌNH ĐẲNG GIỚI

Luật Bình đẳng giới đã được Quốc hội khóa XI kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2006, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2007. Đây là một đạo luật thể chế hóa quan điểm, đường lối của Đảng và Nhà nước về bình đẳng giới nhằm bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của nam và nữ; đồng thời tiếp tục khẳng định quyết tâm mạnh mẽ của Nhà nước ta trong việc cụ thể hóa và thực hiện các điều ước quốc tế về quyền con người và bình đẳng giới mà nước ta là thành viên.

Để nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức các ngành, các cấp và nhân dân trên địa bàn tỉnh về Luật Bình đẳng giới và thực hiện có hiệu quả Nghị định số 70/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 6 năm 2008 của Chính phủ về qui định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bình đẳng giới, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ thị:

1. Thủ trưởng các Sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố:

Chỉ đạo tổ chức cho cán bộ, công chức thuộc quyền và nhân dân trên địa bàn nghiên cứu, tìm hiểu và học tập Luật Bình đẳng giới; rà soát văn bản quy phạm pháp luật hiện hành về bình đẳng giới thuộc lĩnh vực quản lí của ngành mình để kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ, ban hành mới đảm bảo mục tiêu, nguyên tắc cơ bản và chính sách của Nhà nước về bình đẳng giới; tổ chức nghiên cứu khoa học, ứng dụng khoa học trong lĩnh vực giới và bình đẳng giới; tổ chức nghiên cứu khoa học, ứng dụng khoa học trong lĩnh vực giới và bình đẳng giới, xây dựng định hướng và hướng dẫn, theo dõi việc tuyên tuyền phổ biến, giáo dục Luật Bình đẳng giới theo ngành, lĩnh vực trong phạm vi quản lí nhà nước của ngành, thực hiện Luật Bình đẳng giới trong phạm vi cơ quan, tổ chức của địa phương mình.

2. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội:

Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực bình đẳng giới trên địa bàn tỉnh; phối hợp với Sở Tư pháp tổ chức tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về bình đẳng giới trong phạm vi quản lí nhà nước; chủ trì, phối hợp với các ngành, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội xây dựng mục tiêu, kế hoạch, thực hiện thông tin, giáo dục Luật Bình đẳng giới và chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thực hiện có hiệu quả, thiết thực.

Lồng ghép các nội dung bảo đảm bình đẳng giới trong xây dựng và thực hiện các chương trình, kế hoạch hoạt động của ngành; thực hiện công tác kiểm tra, thanh tra tình hình thực hiện pháp luật về bình đẳng giới, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lí vi phạm pháp luật về bình đẳng giới thuộc lĩnh vực phụ trách; xây dựng bộ máy, đội ngũ cán bộ làm công tác bình đẳng giới. Chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện quản lí nhà nước về bình đẳng giới trên địa bàn tỉnh.

3. Sở Kế hoạch - Đầu tư:

Phối hợp với các Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tham mưu cho Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng và đánh giá các chỉ tiêu bình đẳng giới trong chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

4. Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Sở Thông tin - Truyền thông, Đài Phát thanh - Truyền hình, Báo Bà Rịa – Vũng Tàu:

- Thực hiện tuyên truyền, phổ biến đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về bình đẳng giới.

- Cơ quan thông tin đại chúng tăng cường thời lượng giới thiệu Luật Bình đẳng giới, đa dạng hóa các hình thức truyền thông vận động xã hội tìm hiểu về luật này.

- Hướng dẫn các cơ quan thông tấn, báo chí, các phương tiện thông tin đại chúng và hệ thống văn hóa thông tin cơ sở tập trung truyên truyền về Luật Bình đẳng giới; tuyên truyền, vận động nhân dân phát huy các phong tục, tập quán tốt đẹp của dân tộc, phù hợp mục tiêu bình đẳng giới.

5. Sở Giáo dục - Đào tạo:

Triển khai thực hiện bình đẳng giới vào chương trình giáo dục trong nhà trường phù hợp với học sinh từng cấp. Lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong tổ chức bộ máy và lĩnh vực giáo dục (tỷ lệ học sinh nam, học sinh nữ, tỷ lệ giáo viên nam, giáo viên nữ…. ở các cấp trong từng năm học); thực hiện chế độ thông tin báo cáo về bình đẳng giới đối với lĩnh vực phụ trách.

6. Sở Y tế:

Lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch hoạt động của ngành: chăm sóc sức khỏe, khám chữa bệnh, bảo hiểm y tế, về tỉ lệ dân số nam và nữ…; thực hiện thông tin báo cáo về bình đẳng giới đối với lĩnh vực phụ trách.

7. Sở Nội vụ:

Thực hiện bình đẳng giới trong việc tiếp nhận, quy hoạch, bổ nhiệm, đề bạt, đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức hàng năm theo qui định; thực hiện thông tin báo cáo về bình đẳng giới đối với lĩnh vực phụ trách.

8. Sở Tài chính:

Bố trí nguồn kinh phí, hướng dẫn và kiểm tra việc sử dụng kinh phí, đảm bảo cho triển khai nội dung Luật Bình đẳng giới được thực hiện theo qui định của Luật Ngân sách nhà nước.

9. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên

Xây dựng kế hoạch tuyên truyền giáo dục cho cán bộ, công chức, hội viên, đoàn viên, quần chúng nhân dân thực hiện bình đẳng giới, Luật Bình đẳng giới và các văn bản pháp luật có liên quan và các biện pháp thúc đẩy bình đẳng giới; tham gia giám sát việc thực thi Luật Bình đẳng giới và lồng ghép vấn đề bình đẳng giới với cuộc vận động “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư”.

10. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh

Tổ chức tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về bình đẳng giới trong đối tượng phụ trách; tổ chức các hoạt động hỗ trợ phụ nữ góp phần thực hiện mục tiêu về bình đẳng giới. Lồng ghép vấn đề bình đẳng giới với các chương trình mục tiêu quốc gia “Vì sự tiến bộ của phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước”. Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thu thập ý kiến về tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về bình đẳng giới và phát hiện những hành vi vi phạm pháp luật về bình đẳng giới để kịp thời giải quyết.

- Thường xuyên cập nhật số liệu và thực hiện chế độ thông tin báo cáo về bình đẳng giới đối với lĩnh vực phụ trách phục vụ cho việc hoạch định chính sách phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

11. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố:

Tổ chức chỉ đạo triển khai tuyên truyền giáo dục pháp luật; xây dựng và ban hành theo thẩm quyền; tổ chức thực hiện chính sách, chương trình, kế hoạch về giới và bình đẳng giới ở địa phương; tổ chức kiểm tra, đôn đốc, thực hiện các biện pháp thúc đẩy bình đẳng giới; bố trí cán bộ, kinh phí thực hiện bình đẳng giới ở địa phương; thu thập và xử lí thông tin, số liệu về bình đẳng giới trong phạm vi địa phương; kiểm tra, thanh tra tình hình thực hiện pháp luật về bình đẳng giới, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lí vi phạm pháp luật về bình đẳng giới trong phạm vi địa phương; sơ kết, tổng kết, định kỳ 6 tháng, năm báo cáo đánh giá về tình hình thực hiện Luật Bình đẳng giới trong phạm vi địa phương cho Ủy ban nhân dân tỉnh và thực hiện quản lí nhà nước về bình đẳng giới trong phạm vi địa phương mình.

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Chỉ thị này. Giao cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các Sở, ban, ngành triển khai thực hiện và định kỳ 6 tháng, hàng năm báo cáo, tổng hợp kết quả tình hình thực hiện bình đẳng giới của toàn tỉnh báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trên cơ sở báo cáo của các Sở, ngành, địa phương và đề xuất các hướng giải quyết đối với công tác bình đẳng giới.

Chỉ thị này có hiệu lực thi hành sau 10 (mười) ngày, kể từ ngày ký./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Trần Minh Sanh

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 31/2008/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu31/2008/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/12/2008
Ngày hiệu lực25/12/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Quyền dân sự
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật18 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 31/2008/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 31/2008/CT-UBND tổ chức thực hiện Luật Bình đẳng giới Bà Rịa - Vũng Tàu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 31/2008/CT-UBND tổ chức thực hiện Luật Bình đẳng giới Bà Rịa - Vũng Tàu
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu31/2008/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
        Người kýTrần Minh Sanh
        Ngày ban hành15/12/2008
        Ngày hiệu lực25/12/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Quyền dân sự
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật18 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Chỉ thị 31/2008/CT-UBND tổ chức thực hiện Luật Bình đẳng giới Bà Rịa - Vũng Tàu

             Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 31/2008/CT-UBND tổ chức thực hiện Luật Bình đẳng giới Bà Rịa - Vũng Tàu

             • 15/12/2008

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 25/12/2008

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực