Chỉ thị 31-CT/TW

Chỉ thị 31-CT/TW năm 2013 tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn trong hai năm 2014 - 2015 do Ban Chấp hành Trung ương ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 31-CT/TW năm 2013 tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2014 và 2015


BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG
-------

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
---------------

Số: 31-CT/TW

Hà Nội, ngày 25 tháng 12 năm 2013

 

CHỈ THỊ

CỦA BỘ CHÍNH TRỊ

VỀ VIỆC TỔ CHỨC KỶ NIỆM CÁC NGÀY LỄ LỚN TRONG HAI NĂM 2014 - 2015

Bộ Chính trị quyết định tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn trong 2 năm 2014 - 2015 với những nội dung trọng tâm sau:

1- Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện lch sử của đất nước

- Tuyên truyền, giáo dục lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, truyền thống cách mạng, tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, ý chí xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Nâng cao nhận thức về Đảng, chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh; khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, xây dựng hệ thống chính trtrong sạch, vững mạnh.

- Khẳng định những thành tựu vĩ đại của dân tộc ta đã đạt được trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Kế thừa, vận dụng và phát huy bài học kinh nghiệm của Cách mạng Tháng Tám và các cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc để đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và chủ động, tích cực hội nhập quốc tế.

- Tăng cường tuyên truyền, giới thiệu về lịch s, văn hóa của dân tộc, nhất là trong thế hệ trẻ. Đẩy mạnh thông tin đối ngoại, giới thiệu về đất nước và con người Việt Nam, những thành tựu của công cuộc đổi mới đất nước, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến bạn bè quốc tế và đồng bào ta ở nước ngoài.

- Tuyên truyền, giáo dục đạo lý "Uống nước nhớ nguồn"; tôn vinh, tri ân những cống hiến, đóng góp của nhân dân, những người có công với cách mạng; phát hiện và nhân rộng tập thể, cá nhân tiêu biểu trong lao động, sản xuất, học tập và công tác; cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và nhân dân chung sức, chung lòng nêu cao ý chí, quyết tâm đẩy mạnh phát triển kinh tế, văn hóa, bảo đảm an sinh xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh, giữ vững độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc và môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước.

2- Tổ chức các ngày kỷ niệm ở quy mô tương xứng vi ý nghĩa lịch sử của từng sự kiện, có trọng tâm, trọng điểm, hiệu quả, tiết kiệm

2.1- Tổ chức l kỷ niệm cấp quốc gia các ngày lễ lớn sau:

- 70 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2015) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2015); 60 năm Ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2014); 40 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2015); 100 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh (01/7/1915 - 01/7/2015): Ban Tổ chức cấp quốc gia chủ trì tổ chức.

- Kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2015); 125 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2015); 60 năm Ngày giải phóng Thủ đô (10/10/1954- 10/10/2014): Thành phHà Nội chủ trì tổ chức lễ kỷ niệm, mời đại diện lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự.

- Kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2014) và 25 năm Ngày hội quốc phòng toàn dân (22/12/1989-22/12/2014); 70 năm Ngày thành lập Công an nhân dân (19/8/1945 - 19/8/2015) và 10 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 - 19/8/2015); 60 năm Ngày ký Hiệp định Giơ-ne-vơ về hòa bình ở Việt Nam, Đông Dương (20/7/1954 - 20/7/2014): Các bộ, ngành gắn với các sự kiện trên (Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Ngoại giao) chủ trì tổ chức lễ kỷ niệm, mời đại diện lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự.

2.2- Tổ chức lễ kỷ niệm cấp tỉnh hoặc cấp ban, bộ, ngành đối với các ngày kỷ niệm sau:

Giỗ Tổ Hùng Vương (mùng 10 tháng 3 âm lịch - 2015); 55 năm Ngày mđường Hồ Chí Minh (19/5/1959 - 19/5/2014); 75 năm Ngày khởi nghĩa Nam Kỳ (23/11/1940-23/11/2015); 85 năm Ngày Xô Viết Nghệ Tĩnh (12/9/1930 - 12/9/2015); kỷ niệm năm tròn (số năm kỷ niệm của sự kiện có chữ số cuối cùng là 0) ngày thành lập, ngày giải phóng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; ngày truyền thống của các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương.

Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú (01/5/1904 - 01/5/2014) tại Hà Tĩnh; kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Nguyễn Chí Thanh (01/01/1914-01/01/2014) tại Thừa Thiên Huế.

2.3- Không tổ chức lễ kniệm năm lẻ (số năm kỷ niệm của sự kiện không có chữ số cuối cùng là 0) ngày thành lập tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, ngày truyền thống của ban, bộ, ngành, đoàn thể.

2.4- Tổ chức diễu binh, diễu hành quần chúng trong các lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (tại Hà Nội), kỷ niệm 60 năm Ngày chiến thắng Điện Biên Phủ (tại Điện Biên) và 40 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (tại Thành phố Hồ Chí Minh). Diễu binh, diễu hành tại Thành phố Hồ Chí Minh và Điện Biên có quy mô phù hp, nhỏ hơn tại Hà Nội. Ngoài 3 sự kiện trên, không tổ chức diễu binh, diễu hành quần chúng trong lễ kỷ niệm.

2.5- Việc tổ chức kỷ niệm các ngày lễ, sự kiện không nêu trong Chỉ thị này do Ban Bí thư quyết định.

3- Tiếp tục đổi mi nội dung, hình thức các hoạt động kỷ niệm

- Đẩy mạnh phong trào thi đua và học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân chào mừng các ngày lễ lớn trong hai năm 2014 - 2015, biểu dương nhân rộng gương người tốt, việc tốt, điển hình, nhân tố mới; góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI của Đảng và tiến tới Đại hội XII của Đng.

- Các hoạt động kỷ niệm cần tập trung tôn vinh và phát huy truyền thống cách mạng, củng cố niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, niềm tự hào dân tộc, tinh thần vượt khó và sức sáng tạo của nhân dân; chăm lo tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn và vùng căn cứ cách mạng, kháng chiến trước đây; tạo động lực thực hiện nhiệm vụ chính trị ở các cấp, ngành, các cơ quan, đơn vị; góp phần xây dựng Đảng, Nhà nước trong sạch, vững mạnh.

- Các hoạt động kỷ niệm tổ chức phong phú, thiết thực, kết hợp với hoạt động "Đền ơn đáp nghĩa", "Uống nước nhớ nguồn", xuất bản sáng tác văn học, nghệ thuật, thể dục, thể thao, triển lãm, gặp mặt truyền thống, các chương trình xúc tiến, quảng bá thương mại, du lịch...; bảo đảm an toàn, hiệu quả, phù hợp với điều kiện của đất nước, địa phương, cơ quan, đơn vị.

- Tổ chức hội thảo, tọa đàm khoa học, sinh hoạt chính trị, tư tưởng nhân dịp kỷ niệm các ngày lễ, sự kiện lịch sử của đất nước phải chú trọng vào tổng kết, phát hiện những giá trị mi trong giáo dục truyền thống yêu nước, lý tưởng cách mạng, góp phần đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng và hoạt động của hệ thống chính trị.

- Việc trùng tu, tôn tạo, xây dựng di tích lịch sử cách mạng, bảo tàng, nhà lưu niệm, tưởng niệm vào dịp kỷ niệm phải vừa mang ý nghĩa tuyên truyền, giáo dục, vừa bảo đảm chất lượng, tiết kiệm, không phô trương, hình thức, lãng phí; không gắn việc đầu tư, xây dựng các công trình với việc tổ chức các ngày kỷ niệm.

4- Trách nhiệm lãnh đạo và triển khai tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn trong hai năm 2014 - 2015

- Ban cán sự đảng Chính phủ chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị và bố trí kinh phí cho các hoạt động kỷ niệm.

- Thành lập Ban Tổ chức cấp quốc gia kỷ niệm các ngày lễ lớn trong hai năm 2014 - 2015, do 1 đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ làm Trưởng ban và đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành, địa phương có liên quan tham gia, giúp Bộ Chính trị, Ban Bí thư chỉ đạo các hoạt động kỷ niệm. Giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch là Cơ quan thường trực Ban Tổ chức cấp quốc gia kỷ niệm các ngày lễ lớn trong hai năm 2014 - 2015.

Ban Tổ chức cấp quốc gia kỷ niệm các ngày lễ lớn trong hai năm 2014 - 2015 có trách nhiệm điều chỉnh, cân đối quy mô tổ chức hoạt động kỷ niệm cấp quốc gia cho phù hợp với tính chất, tầm mức các sự kiện; xây dựng đề án tổ chức kỷ niệm cụ thể các ngày lễ lớn.

- Ban Tuyên giáo Trung ương hướng dẫn công tác tuyên truyền, kỷ niệm các ngày lễ lớn trong hai năm 2014 - 2015; chủ trì, phối hợp với các cơ quan hữu quan biên soạn tài liệu tuyên truyền đối vi từng sự kiện.

- Các tỉnh ủy, thành ủy, ban cán sự đảng, đảng đoàn và đảng ủy trực thuộc Trung ương, nhất là ở các địa phương, đơn vị có liên quan tới các ngày kỷ niệm cần lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng kế hoạch và triển khai tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước gắn với các sự kiện và hoạt động lớn của địa phương, đơn vị; phát động và tổ chức tốt các phong trào thi đua, các hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn trong hai năm 2014 - 2015.

Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hp với Ban cán sự đảng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị này.

 

 

Nơi nhận:
- Các tỉnh ủy, thành ủy,
-
Các ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc Trung ương,
-
Các đảng ủy đơn vị sự nghiệp Trung ương,
-
Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương,
-
Lưu Văn phòng Trung ương Đảng.

T/M BỘ CHÍNH TRỊ
Lê Hồng Anh

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 31-CT/TW

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu31-CT/TW
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/12/2013
Ngày hiệu lực25/12/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Chỉ thị 31-CT/TW năm 2013 tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2014 và 2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 31-CT/TW năm 2013 tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2014 và 2015
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu31-CT/TW
        Cơ quan ban hànhBan Chấp hành Trung ương
        Người kýLê Hồng Anh
        Ngày ban hành25/12/2013
        Ngày hiệu lực25/12/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Chỉ thị 31-CT/TW năm 2013 tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2014 và 2015

              Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 31-CT/TW năm 2013 tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2014 và 2015

              • 25/12/2013

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 25/12/2013

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực