Chỉ thị 31-TTg/TĐ

Chỉ thị 31-TTg/TĐ năm 1967 về phát huy thắng lợi của Đại hội anh hùng, chiến sĩ thi đua chống Mỹ, cứu nước do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 31-TTg/TĐ phát huy thắng lợi Đại hội anh hùng chiến sĩ thi đua chống Mỹ cứu nước


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 31-TTG/TĐ

Hà Nội, ngày 02 tháng 02 năm 1967 

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC PHÁT HUY THẮNG LỢI CỦA ĐẠI HỘI ANH HÙNG, CHIẾN SĨ THI ĐUA CHỐNG MỸ, CỨU NƯỚC

Đại hội anh hùng, chiến sĩ thi đua chống Mỹ, cứu nước đã thành công tốt đẹp. Thắng lợi của Đại hội cần được phát huy mạnh mẽ, nhằm tăng thêm khí thế cách mạng của quần chúng, đẩy mạnh cao trào thi đua chống Mỹ, cứu nước và biến khí thế cách mạng sôi nổi thành sức mạnh vật chất hùng hậu, bảo đảm thực hiện vượt mức kế hoạch Nhà nước năm 1967, hoàn thành tốt nhiệm vụ chiến đấu và các nhiệm vụ khác.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các đồng chí lãnh đạo các ngành, các địa phương thực hiện tốt các việc sau đây để thiết thực phát huy thắng lợi của Đại hội. Đây cũng là những việc cần làm để đẩy mạnh cao trào thi đua chống Mỹ, cứu nước trong năm 1967.

1. Tiếp tục đẩy mạnh việc tuyên truyền phát huy thắng lợi của Đại hội, giáo dục sâu sắc chủ nghĩa anh hùng cách mạng.

Dùng nhiều hình thức để tuyên truyền, phát huy thắng lợi của Đại hội. Phát hành rộng rãi và tổ chức việc phổ biến các văn kiện của Đại hội gồm bản báo cáo tổng kết của Chính phủ tại Đại hội, bài nói của Thủ tướng Phạm Văn Đồng, bản tuyên dương anh hùng, các báo cáo điển hình, các chuyện đơn vị anh hùng và người anh hùng.

Tổ chức các buổi nói chuyện về Đại hội cho quần chúng và cán bộ, nêu bật thắng lợi của hai năm thi đua chống Mỹ, cứu nước, những kinh nghiệm đã tổng kết, 5 điểm của chủ nghĩa anh hùng cách mạng thể hiện ở thành tích của các đơn vị anh hùng cách mạng thể hiện ở thành tích của các đơn vị anh hùng và các anh hùng, chiến sĩ thi đua, của từng ngành, từng địa phương. Hướng dẫn quần chúng và cán bộ thảo luận về chủ nghĩa anh hùng cách mạng, có sự liên hệ với thực tế của mỗi nơi, nêu lên những gương tốt, điểm hay để phát huy và thấy rõ những nhược điểm và khuyết điểm về tư tưởng, công tác để khắc phục. Phải kết hợp chặt chẽ việc tuyên truyền cho Đại hội và việc giáo dục chủ nghĩa anh hùng cách mạng với việc đẩy mạnh cuộc vận động quần chúng quyết tâm thực hiện kế hoạch Nhà nước năm 1967, lấy việc phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng làm động lực thúc đẩy cuộc vận động tiến tới.

2. Tổ chức đúc kết, phổ biến và áp dụng sáng kiến kinh nghiệm của các đơn vị anh hùng và các anh hùng, chiến sĩ thi đua, các đơn vị tiên tiến và lao động tiên tiến.

Các ngành, các địa phương, các đơn vị cần tổ chức đúc kết sáng kiến, kinh nghiệm của các đơn vị anh hùng và các anh hùng, chiến sĩ thi đua. Đồng thời cần đúc kết sáng kiến và kinh nghiệm tốt của các đơn vị tiên tiến và lao động tiên tiến, làm cho sáng kiến và kinh nghiệm càng thêm phong phú.

Cần tiến hành việc đúc kết sáng kiến và kinh nghiệm theo ngành, nghề sản xuất và công tác, theo các binh chủng của lực lượng vũ trang. Đúc kết từng vấn đề cụ thể như tổ chức sản xuất, bảo vệ tính mạng và tổ chức đời sống của quần chúng v.v… Chú ý rút ra những kinh nghiệm trong hoàn cảnh vừa sản xuất, vừa chiến đấu, nhất là ở những nơi có chiến sự ác liệt. Trong các lực lượng vũ trang cần rút kinh nghiệm về xây dựng lực lượng, tổ chức huấn luyện, tổ chức chiến đấu v.v…. Các ngành, các địa phương, các đơn vị tùy theo tình hình và yêu cầu cụ thể, mà rút kinh nghiệm về những vấn đề thiết thực, nhằm đẩy mạnh sản xuất và chiến đấu, cần làm có trọng tâm, trọng điểm, tránh tình trạng làm tràn lan. Trước hết làm ở đơn vị cơ sở, rồi mở hội nghị chuyên đề toàn ngành ở địa phương và trung ương, có sự phối hợp chặt chẽ giữa quần chúng và cán bộ kỹ thuật, nghiệp vụ dưới sự chỉ đạo trực tiếp của cơ quan phụ trách theo như cách làm của hội nghị ba điểm cao.

Sau khi đúc kết, cần có kế hoạch và biện pháp tích cực phổ biến và áp dụng rộng rãi sáng kiến và kinh nghiệm vào sản xuất, công tác, vào việc xây dựng lực lượng, tổ chức huấn luyện và chiến đấu, kiên quyết khắc phục tình trạng đúc kết rồi không phổ biến và áp dụng. Cần nêu lên những điển hình tiên tiến đạt thành tích toàn diện hoặc từng mặt. Phát động thi đua học tập; đuổi kịp và vượt đơn vị tiên tiến và người tiên tiến, đơn vị anh hùng và người anh hùng; động viên các đơn vị tiên tiến và người tiên tiến, đơn vị anh hùng và người anh hùng, hết lòng giúp đỡ các đơn vị và người chậm tiến, thân ái hợp tác giúp đỡ nhau cùng tiến bộ.

Việc đúc kết, phổ biến và áp dụng sáng kiến; kinh nghiệm gắn liền với việc không ngừng cải tiến quản lý sản xuất, với việc xây dựng lực lượng, tổ chức huấn luyện và chiến đấu, cho nên các ngành, các địa phương, các đơn vị cần tiến hành ngay từ đầu năm để kịp thời đẩy mạnh sản xuất và chiến đấu trong quý I.

Công đoàn, Đoàn thanh niên lao động, Hội liên hiệp phụ nữ cũng cần đúc kết kinh nghiệm vận động và tổ chức quần chúng thi đua vừa sản xuất, vừa chiến đấu để phối hợp tốt với các cơ quan Nhà nước trong việc đẩy mạnh cao trào thi đua chống Mỹ, cứu nước.

3. Đẩy mạnh thi đua tổ chức tốt sản xuất và chiến đấu cải tiến quản lý, cải tiến kỹ thuật, ra sức thực hành tiết kiệm, nâng cao rõ rệt năng suất lao động, hiệu quả chiến đấu.

Dựa vào những kết quả đã thu được và việc áp dụng sáng kiến, kinh nghiệm của các đơn vị anh hùng và người anh hùng, chiến sĩ thi đua, các đơn vị tiên tiến và lao động tiên tiến, trên cơ sở phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng quyết tâm khắc phục mọi khó khăn, các ngành, các địa phương, các đơn vị cần lãnh đạo quần chúng xây dựng những chỉ tiêu, định mức tiên tiến trong kế hoạch quý I và kế hoạch cả năm 1967. Với tinh thần tiến công mạnh mẽ, những chỉ tiêu định mức đuợc xây dựng phải cao hơn khi xây dựng kế hoạch cuối năm 1966. Đó là mục tiêu chủ yếu phấn đấu trong thi đua, cần thực hiện cho kỳ được.

Đánh giá kết quả phát huy thắng lợi của Đại hội anh hùng, chiến sĩ thi đua chống Mỹ, cứu nước của các ngành, các địa phương và cơ sở là căn cứ vào kết quả của việc đẩy mạnh thi đua tổ chức sản xuất và công tác, cải tiến quản lý, cải tiến kỹ thuật, thực hành tiết kiệm, không ngừng tăng năng suất lao động, tăng năng suất trồng trọt và chăn nuôi, nâng cao hiệu suất công tác, thực hành tiết kiệm, đẩy mạnh sản xuất và công tác, bảo vệ tốt sản xuất, tổ chức tốt đời sống, thực hiện toàn diện và vượt mức kế hoạch Nhà nước năm 1967; đối với các lực lượng vũ trang nhân dân, là căn cứ vào việc thi đua nâng cao trình độ tổ chức chiến đấu, trình độ chiến thuật và kỹ thuật, tăng cường xây dựng lực lượng và chiến đấu, bắn rơi nhiều máy bay Mỹ, đập tan các cuộc đánh phá của giặc Mỹ. Đó chính là nội dung chủ yếu của việc phát huy thắng lợi của Đại hội anh hùng, chiến sĩ thi đua chống Mỹ, cứu nước.

4. Ra sức đẩy mạnh thi đua tập thể, tạo cơ sở tư tưởng và tổ chức vững chắc cho sản xuất và chiến đấu.

Trong các xí nghiệp quốc doanh cơ quan Nhà nước, cần ra sức chiến phát triển xây dựng tổ và đội lao động xã hội chủ nghĩa, mở rộng việc xây dựng phân xưởng lao động xã hội chủ nghĩa và các đơn vị tương đương một cách vững chắc; trong nông nghiệp và thủ công nghiệp, đẩy mạnh việc xây dựng tổ và đội tiên tiến, hợp tác xã tiên tiến, mở rộng việc xây dựng tổ, đội lao động xã hội chủ nghĩa một cách vững chắc; trong các lực lượng vũ trang, đẩy mạnh việc xây dựng các đơn vị quyết thắng. Đi đôi với việc phát triển mới, cần chú trọng bồi dưỡng những tổ, đội và phân xưởng lao động xã hội chủ nghĩa, những đơn vị quyết thắng hiện có về các mặt, giúp cho các tổ, đội và đơn vị đó luôn luôn tiến bộ, giữ vững và phát huy tác dụng nòng cốt và dẫn đầu trong phong trào.

Trên cơ sở phát triển và củng cố các tổ, đội, phân xưởng lao động xã hội chủ nghĩa, hợp tác xã tiên tiến, đơn vị quyết thắng, có kế hoạch xây dựng từng bước vững chắc các đơn vị anh hùng.

Việc xây dựng phân xưởng lao động xã hội chủ nghĩa đã tiến hành hơn 3 năm, cần được rút kinh nghiệm, việc xây dựng tổ và đội lao động xã hội chủ nghĩa trong hoàn cảnh vừa sản xuất vừa chiến đấu cũng đặt ra nhiều vấn đề cần giải quyết để đưa phong trào tiến lên những bước mới. Vì vậy trong 6 tháng đầu năm 1967 cần tổ chức tổng kết việc xây dựng phân xưởng lao động xã hội chủ nghĩa và giải quyết những vấn đề cần thiết trong việc phát triển tổ và đội lao động xã hội chủ nghĩa trong khu vực kinh tế quốc doanh, cơ quan Nhà nước và trong khu vực kinh tế tập thể.

5. Tăng cường việc bồi dưỡng các đơn vị anh hùng và người anh hùng, các đơn vị tiên tiến và chiến sĩ thi đua.

Cần có kế hoạch và biện pháp thiết thực bồi dưỡng các đơn vị anh hùng và người anh hùng tiếp tục lập được những thành tích mới. Đối với các đơn vị anh hùng, cần tăng cường đoàn kết nội bộ, nâng cao trình độ tư tưởng, tổ chức, quản lý, kỹ thuật, nghiệp vụ của cán bộ và quần chúng, giúp các đơn vị thực hiện tốt mọi mặt công tác, luôn luôn phát huy truyền thống tốt đẹp của đơn vị. Để thực hiện tốt việc này, cơ quan lãnh đạo các ngành phải trực tiếp phụ trách và giao nhiệm vụ cho các cơ quan chuyên môn đi sâu nghiên cứu, hướng dẫn giúp đỡ các đơn vị anh hùng thực hiện. Cách làm cần có chương trình, thời gian cụ thể, có dự kiến kết quả thu được, coi đó là đơn vị điển hình của ngành mà các đơn vị khác phải học tập, làm theo. Giữa các ngành trung ương và địa phương cần có sự phân công cụ thể, các ngành ở trung ương có trách nhiệm chủ yếu bồi dưỡng các đơn vị anh hùng thuộc ngành quản lý về mặt nghiệp vụ, còn về mặt chính trị, tư tưởng thì chủ yếu do địa phương phụ trách, các địa phương phụ trách việc bồi dưỡng các đơn vị do địa phương quản lý, nhưng cần có sự giúp đỡ về nghiệp vụ của các ngành trung ương.

Việc bồi dưỡng anh hùng cũng có những vấn đề phức tạp vì các anh hùng trình độ, lứa tuổi, hoàn cảnh khác nhau, làm việc ở các ngành nghề khác nhau, cần phải hiểu rõ từng người để có chủ trương và biện pháp bồi dưỡng thích hợp. Sắp tới, Chính phủ sẽ quy định rõ chính sách, chế độ đối với anh hùng, và trách nhiệm của các cấp đối với việc bồi dưỡng và quản lý anh hùng, các ngành, các địa phương cần nghiên cứu thực hiện cho tốt, giúp cho anh hùng luôn luôn tiến bộ, giữ vững và phát huy tác dụng tốt.

Cũng cần chú trọng bồi dưỡng những người được các ngành, các địa phương đề nghị tuyên dương anh hùng trong kỳ Đại hội này nhưng chưa được chuẩn y. Nói chung họ là những người có nhiều thành tích xuất sắc, có nhiều triển vọng tốt. Các anh hùng được tuyên dương trong các kỳ Đại hội trước, cũng cần được chú ý bồi dưỡng để tiếp tục phát huy tác dụng tốt.

Mặt khác, cần chú ý bồi dưỡng các đơn vị tiên tiến và chiến sĩ thi đua là lực lượng nòng cốt trong phong trào, giúp cho họ không ngừng tiến bộ. Cần có sự theo dõi sát và chăm lo bồi dưỡng những đơn vị và người có thành tích xuất sắc nhất để giúp họ phấn đấu đủ tiêu chuẩn được đề nghị tuyên dương anh hùng sau này. Ngoài ra, để bảo đảm cho phong trào phát triển đều và việc khen thưởng, tuyên dương anh hùng được cân đối giữa các ngành, các địa phương và các đơn vị, các cơ quan lãnh đạo phải thường xuyên theo dõi, phát hiện những ngành, địa phương, đơn vị mà phong trào còn yếu để kịp thời giúp đỡ đẩy phong trào ở nơi đó lên, trên cơ sở đó đào tạo những đơn vị tiên tiến, chiến sĩ thi đua, đơn vị anh hùng và người anh hùng.

Trong cao trào thi đua chống Mỹ, cứu nước luôn luôn nảy nở rất nhiều đơn vị tiên tiến, người tiên tiến. Các cấp lãnh đạo phải hết sức chú ý việc phát hiện đơn vị mới, người mới, việc mới, kịp thời phát huy những nhân tố tích cực trong phong trào. Trước mắt, phải tăng cường chỉ đạo việc tổng kết và bình bầu thi đua ở cơ sở theo đúng tinh thần chỉ thị số 122/CT/TW của Ban Bí thư, hết sức chú ý việc thực hiện trong hợp tác xã nông nghiệp, vì đến nay hầu hết các địa phương chưa tiến hành.

Nói chung, các ngành, các địa phương phải thường xuyên nắm vững những đơn vị anh hùng và người anh hùng, những đơn vị tiên tiến và chiến sĩ thi đua xuất sắc nhất để phát huy tác dụng nòng cốt và đầu tầu của họ trong phong trào và để việc lựa chọn đề nghị tuyên dương anh hùng sau này được chính xác, nhanh chóng.

6. Tăng cường cải tiến công tác chỉ đạo và tổ chức thi đua ở các cấp.

Trong năm 1967, nhiệm vụ của chúng ta rất nặng nề trên cả hai mặt trận sản xuất và chiến đấu. Để giành được thắng lợi trong bất kỳ tình huống nào, cơ quan lãnh đạo các ngành, các địa phương phải tăng cường công tác chỉ đạo và tổ chức, nhằm đẩy mạnh cao trào thi đua chống Mỹ, cứu nước phát triển thật sôi nổi và rộng rãi.

Hiện nay, so với trước, công tác chỉ đạo và tổ chức thi đua có tiến bộ, nhưng nhìn chung chưa đi sâu, chưa toàn diện và thường xuyên, còn có một số cơ quan lãnh đạo chưa nhận thức đầy đủ ý nghĩa và tác dụng của thi đua nên chưa chú ý đến việc chỉ đạo thi đua.

Các ngành, các địa phương trong kỳ tổng kết việc thực hiện kế hoạch và tổng kết thi đua năm 1966, cần nghiêm chỉnh kiểm điểm công tác chỉ đạo thi đua của mình để thấy rõ chỗ làm tốt, hoặc làm chưa tốt của mình.

Giữa cơ quan Nhà nước và các đoàn thể quần chúng, cần phối hợp chặt chẽ trong việc chỉ đạo và tổ chức thi đua. Các đoàn thể cần gắn chặt công tác vận động quần chúng thi đua với việc vận động thực hiện kế hoạch Nhà nước, đi sâu hơn nữa vào công tác quản lý, thúc đẩy sự tiến bộ kỹ thuật để không ngừng tăng năng suất lao động.

Cần kiện toàn và tăng cường sự hoạt động của ban thi đua các cấp, bổ sung thêm cán bộ có nhiệt tình và năng lực công tác theo tinh thần chỉ thị số 122-CT/TW của Ban Bí thư.

Nhận được chỉ thị này, các ngành, các địa phương cần nghiên cứu kỹ và có biện pháp tích cực thực hiện. Trước mắt, tiến hành tốt hội nghị tổng kết kế hoạch và tổng kết thi đua năm 1966, đẩy mạnh việc chỉ đạo thực hiện kế hoạch quý I và làm tốt vụ đông – xuân 1967, tạo điều kiện thuận lợi hoàn thành thắng lợi kế hoạch Nhà nước năm 1967.

 

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
 


 
Lê Thanh Nghị

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 31-TTg/TĐ

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu31-TTg/TĐ
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành02/02/1967
Ngày hiệu lực17/02/1967
Ngày công báo28/02/1967
Số công báoSố 2
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 31-TTg/TĐ

Lược đồ Chỉ thị 31-TTg/TĐ phát huy thắng lợi Đại hội anh hùng chiến sĩ thi đua chống Mỹ cứu nước


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 31-TTg/TĐ phát huy thắng lợi Đại hội anh hùng chiến sĩ thi đua chống Mỹ cứu nước
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu31-TTg/TĐ
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýLê Thanh Nghị
        Ngày ban hành02/02/1967
        Ngày hiệu lực17/02/1967
        Ngày công báo28/02/1967
        Số công báoSố 2
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật17 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Chỉ thị 31-TTg/TĐ phát huy thắng lợi Đại hội anh hùng chiến sĩ thi đua chống Mỹ cứu nước

              Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 31-TTg/TĐ phát huy thắng lợi Đại hội anh hùng chiến sĩ thi đua chống Mỹ cứu nước

              • 02/02/1967

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 28/02/1967

               Văn bản được đăng công báo

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 17/02/1967

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực