Chỉ thị 32/2007/CT-TTg

Chỉ thị 32/2007/CT-TTg tổng kết thực hiện Nghị định 12/2002/NĐ-CP về hoạt động đo đạc và bản đồ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 32/2007/CT-TTg tổng kết thực hiện Nghị định 12/2002/NĐ-CP hoạt động đo đạc bản đồ


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 12/2002/NĐ-CP hoạt động đo đạc bản đồ">32/2007/CT-TTg

Hà Nội, ngày 19 tháng 12 năm 2007

 

CHỈ THỊ

TỔNG KẾT THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 12/2002/NĐ-CP NGÀY 22 THÁNG 01 NĂM 2002 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ HOẠT ĐỘNG ĐO ĐẠC VÀ BẢN ĐỒ

Nghị định số 12/2002/NĐ-CP ngày 22 tháng 01 năm 2002 của Chính phủ về hoạt động đo đạc và bản đồ (sau đây gọi tắt là Nghị định số 12) đã tạo cơ sở pháp lý cho việc thống nhất quản lý nhà nước và triển khai hoạt động đo đạc và bản đồ. Trong những năm qua, các Bộ, ngành và địa phương đã tích cực chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức thực hiện Nghị định. Công tác quản lý nhà nước và chất lượng đo đạc và bản đồ đã được nâng cao rõ rệt; hoạt động đo đạc và bản đồ ngày càng cung cấp đầy đủ, chính xác, kịp thời các tư liệu đo đạc và bản đồ nhằm phục vụ yêu cầu của công tác quản lý nhà nước về lãnh thổ, đất đai, tài nguyên thiên nhiên và môi trường, hoạt động kinh tế - xã hội, bảo vệ đất nước và các mục tiêu quốc phòng, an ninh, nghiên cứu khoa học về trái đất; trình độ khoa học công nghệ về đo đạc và bản đồ đã đạt mức tiên tiến của khu vực và tiếp cận với trình độ chung của thế giới.

Tuy nhiên, việc triển khai thực hiện Nghị định số 12 còn một số hạn chế, tồn tại như: sự phối hợp giữa các ngành, các cấp ở Trung ương và địa phương còn chưa đồng bộ; chưa ban hành Chiến lược phát triển ngành đo đạc và bản đồ, chưa xây dựng quy hoạch phát triển công tác đo đạc và bản đồ của cả nước và từng địa phương dẫn đến kế hoạch nhiệm vụ về đo đạc và bản đồ còn chồng chéo, gây lãng phí ngân sách nhà nước; xây dựng và ban hành các quy định về chuẩn thông tin địa lý quốc gia còn chậm dẫn đến việc chia sẻ, sử dụng chung cơ sở hạ tầng và thông tin đo đạc bản đồ còn hạn chế, bất cập; phát triển và ứng dụng công nghệ trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ chưa đồng bộ giữa Trung ương và địa phương, giữa Bộ quản lý ngành và các Bộ, ngành khác.

Để khắc phục những hạn chế, tồn tại trong việc thi hành Nghị định và chuẩn bị cơ sở cho việc xây dựng dự án Luật Đo đạc và bản đồ, Thủ tướng Chính phủ chỉ thị:

1. Tổ chức tổng kết trong phạm vi cả nước kết quả 06 năm (2002 - 2007) thực hiện Nghị định số 12 của Chính phủ với các nội dung chủ yếu sau đây:

a) Đánh giá việc thực hiện các nhiệm vụ:

- Công tác xây dựng, ban hành văn bản hướng dẫn, phổ biến, tuyên truyền, xây dựng cơ chế, chính sách, kết quả thi hành, thanh tra, kiểm tra;

- Công tác xây dựng và thực hiện chiến lược phát triển, quy hoạch, kế hoạch, chương trình mục tiêu, dự án trọng điểm về đo đạc và bản đồ;

- Công tác triển khai các nhiệm vụ về hoạt động đo đạc và bản đồ, sự phối hợp giữa các Bộ, ngành, địa phương trong việc thực hiện Nghị định số 12, Nghị định số 30/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 3 năm 2005 của Chính phủ về xử lý vi phạm hành chính trong hoạt động đo đạc và bản đồ, Quyết định số 83/2000/QĐ-TTg  ngày 12 tháng 7 năm 2000 của Thủ tướng Chính phủ về việc sử dụng Hệ quy chiếu và Hệ tọa độ quốc gia Việt Nam VN-2000, Quyết định số 212/2003/QĐ-TTg ngày 21 tháng 10 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ về Danh mục bí mật nhà nước độ Tối mật trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường (phần Danh mục bí mật nhà nước độ Tối mật trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ) tại các Bộ, ngành và địa phương;

- Công tác tổ chức triển khai và hiệu quả sử dụng các dự án về đo đạc và bản đồ tại các địa phương. Phân tích, làm rõ những ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân cụ thể và rút ra những kinh nghiệm trong chỉ đạo, điều hành của các Bộ, ngành, địa phương trong việc quản lý nhà nước về đo đạc và bản đồ;

b) Đánh giá ưu điểm, chỉ rõ khó khăn, vướng mắc và các điểm bất cập làm hạn chế kết quả thi hành các Nghị định và Quyết định nói trên, từ đó kiến nghị các nội dung sửa đổi, bổ sung làm cơ sở cho việc xây dựng dự án Luật Đo đạc và bản đồ.

2. Bộ Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm:

a) Xây dựng kế hoạch và hướng dẫn các Bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện kế hoạch tổng kết, đánh giá trong phạm vi cả nước về kết quả thi hành các Nghị định của Chính phủ và Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về hoạt động đo đạc và bản đồ;

b) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan ở địa phương để giúp Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiến hành tổng kết, đánh giá tại địa phương về kết quả 06 năm thi hành Nghị định số 12;

c) Chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp và các Bộ, cơ quan có liên quan tiến hành việc nghiên cứu, xây dựng dự án Luật Đo đạc và bản đồ để Chính phủ trình Quốc hội vào năm 2010.

3. Các Bộ: Quốc phòng, Công an, Xây dựng, Giao thông vận tải, Công thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giáo dục và Đào tạo, Khoa học và Công nghệ, Nội vụ, Ngoại giao, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm tổ chức chỉ đạo việc tổng kết theo nội dung tại mục 1 của Chỉ thị này; báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả tổng kết, đồng thời gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường trước ngày 31 tháng 3 năm 2008.

4. Kinh phí chi cho công tác tổng kết thực hiện Nghị định số 12 được bố trí trong dự toán chi ngân sách được phân bổ cho các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các địa phương.

5. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị này.

Bộ Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện Chỉ thị này; tổng hợp kết quả tổng kết và báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 30 tháng 6 năm 2008. 

Trong quá trình thực hiện Chỉ thị này, nếu có vướng mắc các Bộ, ngành, địa phương kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, xử lý./.

 

 

Nơi nhận:  
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ,
 cơ quan thuộc Chính phủ;
- VP BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng;
- HĐND, UBND các tỉnh,
 thành phố trực thuộc Trung ương;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Toà án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Website Chính phủ,
 Người phát ngôn của Thủ tướng Chính phủ,
 các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: Văn thư, NN (5b). Trang (32 b).

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 32/2007/CT-TTg

Loại văn bản Chỉ thị
Số hiệu 32/2007/CT-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 19/12/2007
Ngày hiệu lực 19/12/2007
Ngày công báo 28/12/2007
Số công báo Từ số 845 đến số 846
Lĩnh vực Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 32/2007/CT-TTg

Lược đồ Chỉ thị 32/2007/CT-TTg tổng kết thực hiện Nghị định 12/2002/NĐ-CP hoạt động đo đạc bản đồ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Chỉ thị 32/2007/CT-TTg tổng kết thực hiện Nghị định 12/2002/NĐ-CP hoạt động đo đạc bản đồ
Loại văn bản Chỉ thị
Số hiệu 32/2007/CT-TTg
Cơ quan ban hành Thủ tướng Chính phủ
Người ký Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành 19/12/2007
Ngày hiệu lực 19/12/2007
Ngày công báo 28/12/2007
Số công báo Từ số 845 đến số 846
Lĩnh vực Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 16 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được căn cứ

Văn bản hợp nhất

Văn bản gốc Chỉ thị 32/2007/CT-TTg tổng kết thực hiện Nghị định 12/2002/NĐ-CP hoạt động đo đạc bản đồ

Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 32/2007/CT-TTg tổng kết thực hiện Nghị định 12/2002/NĐ-CP hoạt động đo đạc bản đồ

 • 19/12/2007

  Văn bản được ban hành

  Trạng thái: Chưa có hiệu lực

 • 28/12/2007

  Văn bản được đăng công báo

  Trạng thái: Chưa có hiệu lực

 • 19/12/2007

  Văn bản có hiệu lực

  Trạng thái: Có hiệu lực