Chỉ thị 32/CT-UBND

Chỉ thị 32/CT-UBND năm 2013 tổ chức lực lượng Dân quân thường trực hoạt động giữ gìn an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội, phòng chống cháy, nổ tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Nội dung toàn văn Chỉ thị 32/CT-UBND năm 2013 tổ chức lực lượng Dân quân giữ gìn an ninh chính trị Đồng Nai


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 32/CT-UBND

Đồng Nai, ngày tháng 12 năm 2013

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TỔ CHỨC LỰC LƯỢNG DÂN QUÂN THƯỜNG TRỰC HOẠT ĐỘNG GIỮ GÌN AN NINH CHÍNH TRỊ - TRẬT TỰ AN TOÀN XÃ HỘI, PHÒNG CHỐNG CHÁY, NỔ TẠI CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI

Hiện nay trên địa bàn tỉnh Đồng Nai có 31 khu công nghiệp được thành lập (trong đó có 28 khu công nghiệp đang hoạt động với tổng diện tích là 8.818,12 ha), có 1.373 dự án FDI với tổng vốn đầu tư là 23,83 tỷ USD, thu hút hơn 425 nghìn lao động trong tỉnh và các địa phương trong cả nước đến làm ăn, sinh sống. Đây là nguồn nhân lực góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế của tỉnh. Tuy nhiên, lao động nhập cư gia tăng nhanh gây áp lực lớn về an sinh xã hội và phức tạp về tình hình an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội (ANCT - TTATXH) trên địa bàn tỉnh, như: Các hoạt động tuyên truyền, phát triển đạo trái phép trong công nhân, tình hình đình công, lãn công ngày càng tăng và phức tạp, dễ bị các đối tượng xấu lợi dụng kích động gây mất ANCT - TTATXH; đặc biệt một số nơi hình thành băng nhóm tội phạm hoạt động trấn lột, cướp giật có vũ khí, hung khí xảy ra khi công nhân tăng ca, làm đêm trên các tuyến đường khu công nghiệp. Những vụ việc trên gây lo lắng, bất an cho công nhân lao động, mất an ninh trật tự tại các khu công nghiệp, ảnh hưởng xấu đến môi trường đầu tư của tỉnh.

Thực hiện Công văn số 707/TM-DQ ngày 16/5/2013 của Bộ Tổng Tham mưu về nhân rộng mô hình Dân quân thường trực làm nhiệm vụ phối hợp bảo vệ an ninh trật tự tại các khu công nghiệp; Công văn số 5514-CV/TU ngày 04/11/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tổ chức xây dựng lực lượng Dân quân thường trực trên địa bàn các khu công nghiệp; nhằm tạo môi trường đầu tư thuận lợi và bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn, bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản của công nhân, người lao động, chủ doanh nghiệp; bảo vệ tài sản doanh nghiệp trong các khu công nghiệp; Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo:

1. Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Sở Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy, các sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa:

a) Triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ phối hợp giữ gìn ANCT - TTATXH, phòng, chống cháy nổ trên địa bàn các khu công nghiệp.

b) Quán triệt, triển khai thực hiện Luật Dân quân tự vệ (DQTV), Nghị định số 58/2010/NĐ-CP ngày 01/6/2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật DQTV, Nghị định số 77/2010/NĐ-CP ngày 12/7/2010 của Chính phủ về phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Quốc phòng thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự an toàn xã hội, Nghị định số 74/2010/NĐ-CP ngày 12/7/2010 của Chính phủ quy định về phối hợp hoạt động giữa lực lượng DQTV với lực lượng Công an xã, phường, thị trấn, lực lượng Kiểm lâm và các lực lượng khác trong công tác giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, trong công tác bảo vệ rừng; Thông tư liên tịch số 74/2010/NĐ-CP">100/2010/TTLT-BQP-BCA ngày 22/7/2010 của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 74/2010/NĐ-CP ngày 12/7/2010 của Chính phủ quy định về phối hợp hoạt động giữa lực lượng DQTV với lực lượng Công an xã, phường, thị trấn, lực lượng kiểm lâm và các lực lượng khác trong công tác giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; Chỉ thị số 01-CT/TU ngày 18/01/2010 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về xây dựng lực lượng DQTV tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2010 - 2015, Công văn số 5514-CV/TU ngày 14/11/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về xây dựng lực lượng Dân quân thường trực trên địa bàn các khu công nghiệp; Quyết định số 02/QĐ-UBND ngày 01/01/2011 của UBND tỉnh Đồng Nai về phê duyệt Đề án xây dựng lực lượng DQTV, bảo đảm chế độ, chính sách, trang phục cho lực lượng DQTV trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

c) Phối hợp UBND thành phố Biên Hòa, Ban Quản lý các Khu công nghiệp và các ngành chức năng khảo sát, tổ chức xây dựng điểm 01 trung đội DQTV tại Khu công nghiệp Biên Hòa 1, Biên Hòa 2; qua đó rút kinh nghiệm trước khi triển khai nhân rộng trên địa bàn tỉnh. Việc tổ chức xây dựng điểm 01 trung đội DQTV hoàn thành trong tháng 12/2013.

d) Hướng dẫn UBND các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa (sau đây gọi tắt là UBND cấp huyện) phối hợp với Công ty Kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp tổ chức xây dựng các đơn vị dân quân thường trực trên địa bàn các khu công nghiệp (mô hình tổ chức chủ yếu cấp trung đội, tiểu đội) để phối hợp với Đồn Công an Khu công nghiệp; lực lượng dân quân các xã, phường, thị trấn, tự vệ và bảo vệ của các doanh nghiệp tăng cường tuần tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trên địa bàn các khu công nghiệp, phòng cháy và chữa cháy, góp phần giữ vững ANCT - TTATXH trên địa bàn.

2. UBND các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa:

a) Phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Ban Quản lý các Khu công nghiệp, Công ty Kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp tổ chức khảo sát nắm chắc tình hình ANCT - TTATXH trên địa bàn các khu công nghiệp, xác định quy mô tổ chức (cấp trung đội hay tiểu đội), nhu cầu cần thiết để xây dựng các đơn vị dân quân thường trực phù hợp với điều kiện hoạt động và tình hình phức tạp về an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội của từng khu công nghiệp. Chú trọng chỉ đạo chặt chẽ quy trình tuyển chọn lực lượng, bảo đảm chất lượng chính trị, ưu tiên tuyển chọn cán bộ, chiến sỹ trong lực lượng dân quân cơ động của địa phương, tổ chức huấn luyện trước khi đưa vào hoạt động. Bảo đảm nơi ăn, ở, trụ sở làm việc, phương tiện cơ động tuần tra cho lực lượng dân quân thường trực trên địa bàn các khu công nghiệp thực hiện tốt nhiệm vụ.

b) Phối hợp chặt chẽ với Ban Quản lý các Khu công nghiệp vận động các Công ty Kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp và chủ các doanh nghiệp hỗ trợ kinh phí hoạt động (tiền ăn, mua sắm phương tiện, xăng dầu cơ động, công cụ hỗ trợ, thông tin liên lạc), bố trí một phần quỹ đất để xây dựng trụ sở làm việc, nơi ăn, nghỉ, sinh hoạt của đơn vị Dân quân thường trực khu công nghiệp.

3. Sở Tài chính hướng dẫn các huyện, thị xã, thành phố lập dự toán kinh phí xây dựng trụ sở Dân quân thường trực khu công nghiệp, bảo đảm trang thiết bị, cơ sở vật chất và các chế độ, chính sách cho hoạt động của các đơn vị Dân quân thường trực trên địa bàn các khu công nghiệp theo quy định của pháp luật.

4. Giao Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh và các sở, ban, ngành liên quan tham mưu cho UBND tỉnh ban hành quy chế hoạt động của Dân quân thường trực trên địa bàn các khu công nghiệp; hướng dẫn, kiểm tra việc xây dựng, huấn luyện và hoạt động của Dân quân thường trực ở các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh; báo cáo kết quả thực hiện cho UBND tỉnh theo quy định.

Chỉ thị này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Quốc phòng;
- Bộ Tư lệnh QK7;
- TT. Tỉnh ủy, TT. HĐND tỉnh;
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh;
- Chủ tịch, PCT. UBND tỉnh;
- Chánh - Phó Chánh Văn phòng;
- Đảng ủy Khối Doanh nghiệp;
- Các sở, ngành;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Ban Quản lý các KCN;
- Tổng Công ty Sonadezi;
- Trung tâm Công báo;
- Lưu: VT, NC, KT, CNN, ĐT (150b).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Đinh Quốc Thái

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 32/CT-UBND

Loại văn bản Chỉ thị
Số hiệu 32/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 10/12/2013
Ngày hiệu lực 10/12/2013
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 32/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 32/CT-UBND năm 2013 tổ chức lực lượng Dân quân giữ gìn an ninh chính trị Đồng Nai


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Chỉ thị 32/CT-UBND năm 2013 tổ chức lực lượng Dân quân giữ gìn an ninh chính trị Đồng Nai
Loại văn bản Chỉ thị
Số hiệu 32/CT-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Đồng Nai
Người ký Đinh Quốc Thái
Ngày ban hành 10/12/2013
Ngày hiệu lực 10/12/2013
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 7 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được căn cứ

Văn bản hợp nhất

Văn bản gốc Chỉ thị 32/CT-UBND năm 2013 tổ chức lực lượng Dân quân giữ gìn an ninh chính trị Đồng Nai

Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 32/CT-UBND năm 2013 tổ chức lực lượng Dân quân giữ gìn an ninh chính trị Đồng Nai

  • 10/12/2013

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 10/12/2013

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực